comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
ՉԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ՝ ՙԱ­ՂԻ ՁԱՅ­ՆԸ՚
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՉԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ՝ ՙԱ­ՂԻ ՁԱՅ­ՆԸ՚

ՙՈ­գի-Նաի­րի՚ գե­ղար­վես­տի կենտ­րո­նը (տնօ­րեն` բա­նաս­տեղծ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Հրանտ Ա­լեք­սա­նյան) թարգ­մա­նա­կան հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րով (ՙԳեղarm՚ հան­դե­սի մա­տե­նա­շա­րով) շա­րու­նա­կում է իր անդ­րա­դար­ձը չի­նա­կան գրա­կա­նու­թյա­նը։

 ՙԱ­ղի ձայ­նը՚ խո­րա­գիրն է կրում 20-րդ դա­րի հե­տութ­սու­նա­կան թվա­կան­նե­րի սերն­դի չին գրող­նե­րի պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն, ո­րի հրա­տա­րա­կու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վել է ՙՕ­տար լե­զու­նե­րի ու­սուց­ման և հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի հրա­տա­րակ­չու­թյան՚ (Պե­կին, Չի­նաս­տան) ա­ջակ­ցու­թյամբ։ Գր­քի թարգ­մա­նու­թյունն անգ­լե­րե­նից կա­տա­րել է Խո­րեն Գաս­պա­րյա­նը։

ՙԱ­ղի ձայ­նը՚ գր­քում ներ­կա­յաց­ված են ան­ցյալ դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին ծն­ված չին 16 ար­ձա­կա­գիր­նե­րի պատմ­վածք­նե­րը։ Նե­րա­ծու­թյան մեջ, որ գրել է Յան Ցին­սյա­նը, հան­գա­մա­նա­լից տե­ղե­կու­թյուն­ներ է տա­լիս և բնո­րո­շում է հե­տութ­սու­նա­կան­նե­րի գրող­նե­րի գրա­կան դի­ման­կա­րը։ Հե­տութ­սու­նա­կան­ներ բնո­րո­շու­մը լայ­նո­րեն շր­ջա­նառ­վում էր չի­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում։ Սրանք այն գրող­ներն են, որ աս­պա­րեզ են ե­կել Չի­նաս­տա­նում ՙբա­րե­փո­խում­նե­րի և բա­ցա­խո­սու­թյան՚ դա­րաշր­ջա­նում` հետ­սո­ցիա­լիս­տա­կան ժա­մա­նա­կում: Գր­քում ներ­կա­յաց­ված ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րը Արևմուտ­քում հիմ­նա­կա­նում ան­հայտ են, բա­ցի մի քա­նի­սից։
ՙՀե­տութ­սու­նա­կան­նե­րի գրա­կա­նու­թյուն՚ ա­սե­լով նե­րա­ծա­կա­նի հե­ղի­նա­կը նկա­տի է ու­նե­նում 2000 թվա­կա­նին հան­րա­յին գի­տակ­ցու­թյան մեջ հայ­տն­ված ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի մի խումբ, ո­րոնց կա­րե­լի է բա­ժա­նել եր­կու են­թախմ­բի. գե­ղար­վես­տա­կան ար­ձա­կի հե­ղի­նակ­նե­րը մտ­նում էին մի խմ­բա­վոր­ման մեջ, որ Շան­հա­յի ՙՄե­նյա՚ գրա­կան հան­դե­սի կազ­մա­կերպ­ման մր­ցույ­թում հաղ­թող էին ճա­նաչ­վել։ Մեկ այլ խմ­բա­վոր­ման են պատ­կա­նում ե­րի­տա­սարդ բա­նաս­տեղծ­նե­րը, ով­քեր ակ­տի­վո­րեն հան­դես էին գա­լիս ամ­սագ­րե­րում և գրա­կան հա­մա­ժո­ղով­նե­րում։ Պոե­զիան, ի տար­բե­րու­թյուն գե­ղար­վես­տա­կան ար­ձա­կի, քիչ ըն­թեր­ցող­ներ ու­ներ։ Նոր սերն­դի գրող­նե­րը ստեղ­ծա­գոր­ծում էին` հիմ­նա­կա­նում հաշ­վի առ­նե­լով շու­կան ու նրա պա­հան­ջարկ­նե­րը, գրելն ըն­կալ­վում էր որ­պես ե­կա­մուտ ստա­նա­լու մի­ջոց։ Ձևա­վոր­վում էին նոր գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյուն­ներ, ո­րոնք իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին նետ­ված մար­տահ­րա­վեր­ներ էին։
Հե­տութ­սու­նա­կան­նե­րի գրող­ներն ի­րենց ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րում ար­ծար­ծում են տն­տե­սա­կան և մշա­կու­թա­յին կա­պի­տա­լի միջև ե­ղած փոխ­ներ­գոր­ծու­թյու­նը, կարևո­րում են ան­հա­տի հո­գեաշ­խար­հի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը՝ խիստ լար­ված հան­գա­մանք­նե­րում, պա­րա­դոքս­նե­րով ներ­թա­փանց­ված, ան­կան­խա­տե­սե­լի սո­ցիա­լա­կան հա­մա­տեքս­տում։ Այս ի­մաս­տով ՙհե­տութ­սու­նա­կան­նե­րի գրա­կա­նու­թյունն՚ ի սկզ­բա­նե ե­ղել է խո­րա­պես քա­ղա­քա­կա­նաց­ված, ո­րը չի­նա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մեջ տե­ղի ու­նե­ցող կա­պի­տա­լիս­տա­կան վե­րա­փո­խում­նե­րի ար­դյունք է։
Այդ գրող­նե­րը հիմ­նա­կա­նում գրում են քա­ղա­քի և քա­ղա­քա­յին կյան­քի մա­սին։ Նրանք հե­տա­զո­տում են սե­փա­կան ես-ը քա­ղա­քի կեն­սա­տա­րած­քում։ Թեև ո­րոշ գոր­ծե­րում ներ­կա­յաց­վում է գյու­ղա­կան մի­ջա­վայ­րը, բայց այն դր­վում է քա­ղա­քի կյան­քի անդ­րա­դար­ձում­նե­րում։ Այս գրա­կա­նու­թյան հե­րոս­նե­րին բնո­րոշ են սպա­սո­ղա­կան հո­գե­բա­նու­թյու­նը, կոս­մո­պո­լի­տիզ­մի ձգ­տու­մը՝ գլո­բա­լի­զա­ցիա­յի դա­րաշր­ջա­նում։ Այս հո­սան­քի շատ գրող­նե­րի հա­մար գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյունն ան­հա­տի մե­նա­կու­թյունն ար­տա­հայ­տե­լու մի­ջոց է։ Շատ դեպ­քե­րում աշ­խար­հին չհար­մար­վե­լու և իր տե­ղը չգտ­նե­լու զգա­ցո­ղու­թյու­նը միա­խառն­վում է դե­ռա­հաս­նե­րի հու­զա­կան ըն­կճ­վա­ծու­թյան ու հու­սալ­քու­թյան հետ։
Հե­տութ­սու­նա­կան թվա­կան­նե­րի գրա­կա­նու­թյու­նը հա­տուկ է նաև պատ­մա­կան նի­հի­լիզ­մի, պատ­մա­կան բե­ռից ա­զատ լի­նե­լու ու­ժեղ մի­տու­մը։
Ժո­ղո­վա­ծուն բաց­վում է ՙՏու­նը՚ պատմ­ված­քով, ո­րի հե­ղի­նա­կը կին ար­ձա­կա­գիր է` Չժան Յուե­ժա­նը, ո­րի գոր­ծե­րը թարգ­ման­վել են աշ­խար­հի տար­բեր լե­զու­նե­րով։ Հե­ղի­նակ է ՙԱրևա­ծա­ղիկ­ներն ան­հե­տա­ցան 1890-ին՚, ՙՏա­սը սեր՚ պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու­նե­րի և ե­րեք վե­պե­րի՝ ՙՀե­ռա­վո­րու­թյու­նը բա­լե­նուց՚, ՙՆար­ցի­սը հե­ռա­ցել է ծա­ծա­նի հետ՚, ՙԽոս­տա­ցող թռ­չու­նը՚։
Գր­քում տեղ է գտել Սու Ցի­ցիի ՙՎա­զիր, Լի Լի­նի՛, վա­զիր՚ պատմ­ված­քը։ 2003-ից գրել է բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­ներ, ա­պա ան­ցել ար­ձա­կի։
Ֆեյ Դաոն, ո­րից տպագր­վել է ՙՊատ­մու­թյուն աշ­խար­հի վեր­ջի մա­սին՚ պատմ­ված­քը, մա­գիստ­րո­սի կո­չում է ստա­ցել Պե­կի­նի ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում, իսկ Ցին­հու­սա­յի հա­մալ­սա­րա­նում գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծուի կո­չում։ Ներ­կա­յաց­ված գոր­ծը, որ պատ­կա­նում է գի­տա­ֆան­տաս­տիկ ժան­րին, թարգ­ման­վել է ի­տա­լե­րեն և ընդգրկվել գի­տա­ֆան­տաս­տիկ գե­ղար­վես­տա­կան գրա­կա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին հա­տոր­նե­րում։ Այս պատմ­ված­քի հի­ման վրա նկա­րա­հան­ված կի­նոն­կա­րի սցե­նարն ար­ժա­նա­ցել է ՙԵ­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի ներ­կա­յաց­րած կի­նոս­ցե­նար­ներ՚ մր­ցույ­թի երկ­րորդ մր­ցա­նա­կին։
Գիր­քը, ո­րի ծա­վա­լը 22 տպագ­րա­կան մա­մուլ է, 345 է­ջով, լույս է տե­սել 1000 տպա­քա­նա­կով, Ստե­փա­նա­կեր­տում, ՙԴի­զակ պլյուս՚ հրա­տա­րակ­չու­թյան տպա­րա­նում։
ՙԱԱ՚