comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Մշակույթ և կրթություն http://www.artsakhtert.com Mon, 18 Nov 2019 22:38:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՆՈՐ ՇԵՆՔ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄԱԵՐԿՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27810-2019-11-18-15-41-03 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27810-2019-11-18-15-41-03 ՆՈՐ ՇԵՆՔ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄԱԵՐԿՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Նա­րեկ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱՆ

 Ար­ցա­խի պատ­մաերկ­րա­գի­տա­կան թան­գա­րա­նը գրա­վում է տու­րիստ­նե­րին. տար­վա կտր­ված­քով այս­տեղ առն­վազն 25 հա­զար մարդ է այ­ցե­լում։ Տա­րի­նե­րի հետ նաև մայր թան­գա­րա­նի ֆոնդն է ա­վե­լա­նում, միայն թե ցու­ցան­մուշ­ներն ար­տա­քին գոր­ծոն­նե­րից ա­պա­հո­վագ­րե­լու և լիար­ժեք ցու­ցադ­րե­լու պայ­ման­ներ չու­նեն։

Այս պա­հին ցու­ցադր­վում է ու­նե­ցա­ծի 10 տո­կո­սը, քա­նի որ շեն­քը տի­պա­յին թան­գա­րա­նա­յին չէ։ Թան­գա­րա­նի տնօ­րեն Ժան­նա Առս­տա­մյա­նի խոս­քով` ցու­ցան­մուշ­նե­րը պահ­պա­նում են ոչ պա­հանջ­վող չա­փա­նիշ­նե­րով, ին­չը բա­ցա­սա­բար է անդ­րա­դառ­նում դրանց ո­րա­կի վրա. ՙՄեր գոր­ծա­ռույ­թը ոչ միայն մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի հա­վա­քագ­րումն է, ու­սում­նա­սի­րու­մը և հան­րահռ­չա­կու­մը, այլ նաև հա­վուր պատ­շա­ճի պահ­պա­նու­մը։ Ցու­ցան­մուշ­նե­րը պետք է այն­պես պահ­պա­նենք, որ հա­ջորդ սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցենք ա­ռա­վե­լա­գույն ան­խա­թար վի­ճա­կում։ Պետք է այդ ցու­ցան­մուշ­նե­րը պահ­պա­նե­լիս մենք ու­նե­նանք հաս­տա­տուն ջեր­մա­յին, լու­սա­յին ռե­ժիմ, որն, ի­հար­կե, մեզ մոտ բա­ցա­կա­յում է՚,- նշել է Ժ. Առս­տա­մյա­նը։
Չնա­յած կո­ղա­պա­տե­րից մե­կի ու­ժե­ղաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րին՝ թան­գա­րա­նի շեն­քը շա­րու­նա­կում է վթա­րա­յին մնալ։ Վի­ճա­կը բա­վա­կա­նին վտան­գա­վոր է, ուս­տի ար­գել­վում է մեծ խմ­բե­րով երկ­րորդ հարկ բարձ­րա­նալ։ ՙԱյս շեն­քը կա­ռուց­վել է 1930-ա­կան թվա­կան­նե­րին և ի սկզ­բա­նե ծա­ռա­յել է որ­պես բնա­կե­լի տուն։ Ի դեպ, վեր­ջին վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կա­տար­վել են 1970-ա­կան թվա­կան­նե­րին։ Պի­տի ա­սեմ, որ տևա­կան ժա­մա­նակ է, ինչ ա­ռաս­տա­ղից ա­նընդ­հաը փո­շի և հող է մաղ­վում՚,- ա­սում է մեր զրու­ցա­կի­ցը։ Ստե­փա­նա­կեր­տի սր­տում Ար­ցա­խի պատ­մաերկ­րա­գի­տա­կան թան­գա­րա­նի հա­մար նոր շենք է կա­ռուց­վում՝ 2 հա­զար 800 քա­ռա­կու­սի մետր մա­կե­րե­սով։ Ե­ռա­հարկ շի­նու­թյու­նը կու­նե­նա ըն­դար­ձակ ցու­ցաս­րահ­ներ, պա­հուս­տա­յին ֆոնդ, ար­վես­տա­նոց և ար­հես­տա­նոց, գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի հա­մար սե­նյակ­ներ։ Ըստ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Շահ­րա­մա­նյա­նի՝ թան­գա­րա­նի նոր հաս­ցեն եր­կար են փնտ­րել. ՙՍա դո­մի­նանտ կա­ռույց է՝ իր բո­վան­դա­կու­թյամբ, իր նպա­տա­կա­յին նշա­նա­կու­թյու­նը հաշ­վի առ­նե­լով և, ըն­դա­նուր առ­մամբ, լրի­վու­թյամբ ներ­դաշ­նակ­ված է լի­նե­լու հարևան շի­նու­թյուն­նե­րին: Ա­սեմ, որ նա­խագծ­ման աշ­խա­տանք­նե­րից ա­ռաջ զգա­լի քն­նար­կում­ներ ենք ու­նե­ցել Մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րի հետ։ Թան­գա­րա­նում նա­խա­տես­ված են 260, 170 և 160 քա­ռա­կու­սի մետր մա­կա­րե­սով ցու­ցաս­րահ­ներ, վար­չա­կան մա­սի հա­մար աշ­խա­տան­քա­յին սե­նյակ­ներ, վե­րե­լակ­ներ՚։
Ծրագ­րի ար­ժե­քը 1,5 մի­լիարդ դրամ է, ֆի­նան­սա­վո­րու­մը կա­տար­վում է պետ­բյու­ջեից։ Ա­վար­տին թան­գա­րա­նը կա­մուր­ջով կկապ­վի օ­ղա­կաձև զբո­սայ­գուն, նաև ներ­դաշ­նակ կլի­նի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի պու­րա­կի հա­մայ­նա­պատ­կե­րին։ Կա­րեն Շահ­րա­մա­նյա­նը հա­մոզ­ված է, որ կս­տեղծ­վեն ժա­մա­նա­կա­կից պայ­ման­ներ ինչ­պես փակ, այն­պես էլ բաց ցու­ցադ­րու­թյան հա­մար. ՙՇեն­քում նա­խա­տես­ված է գեր­ժա­մա­նա­կա­կից ին­ժե­նե­րա­կան ցանց՝ ջե­ռուց­ման, օ­դա­փո­խու­թյան, հա­կահր­դե­հա­յին և տե­սան­կա­րա­հա­նող հա­մա­կարգ։ Թան­գա­րա­նը մի քա­նի մուտք է ու­նե­նա­լու՝ Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կից, Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի պու­րա­կից, կենտ­րո­նա­կան մար­զա­դաշ­տից և հա­մար 1 հիմ­նա­կան դպ­րո­ցից։ Հաշ­վի առ­նե­լով թան­գա­րա­նի պա­հանջ­վա­ծու­թյու­նը՝ փոր­ձե­լու ենք հնա­րա­վո­րինս շուտ ա­վար­տել շի­նա­րա­րու­թյու­նը՚,-նշել է Կ. Շահ­րա­մա­նյա­նը։
Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան ո­լոր­տի թիվ 1 պա­տաս­խա­նա­տուն չի շտա­պում ժամ­կետ­ներ հայտ­նել։ Ի դեպ, գոր­ծող թան­գա­րա­նի ճա­կա­տա­յին մա­սը շի­նա­րար­նե­րը կա­պա­մոն­տա­ժեն և կտե­ղադ­րեն նոր թան­գա­րա­նի ա­ռա­ջին հար­կի ցու­ցաս­րա­հում։
;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 18 Nov 2019 15:39:29 +0000
ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27809-2019-11-18-15-26-44 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27809-2019-11-18-15-26-44 ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ ք.…

Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Շահումյանի շրջանում իրականացվում են շինարարական որոշակի աշխատանքներ

Ինչ­պես մեզ հետ զրույ­ցում նշեց շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը, եր­կու՝ Չա­րեք­տար և Նոր Գե­տա­շեն հա­մայ­նք­նե­րում ա­վար­տին է հասց­վել կա­մուրջ­նե­րի կա­ռու­ցու­մը։

ՙԵր­կու կա­մուրջ­ներն էլ նշ­ված հա­մայք­նե­րում կեն­սա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն ու­նեն։ Չա­րեք­տար հա­մայք­նում դպ­րոց է կա­ռուց­վում, ո­րը գյու­ղի ձախ կող­մում է. նոր կա­ռուց­ված կա­մուր­ջի շնոր­հիվ ա­ջափ­նյա թա­ղա­մա­սում ապ­րող ա­շա­կերտ­նե­րը ստիպ­ված չեն լի­նի մայ­րու­ղով անց­նել՝ դպ­րոց հաս­նե­լու հա­մար՚,- նշեց մեր զրու­ցա­կիցն ու հա­վե­լեց, որ Չա­րեք­տար հա­մայն­քի կա­մուր­ջը կա­ռու­ցել է ՙՀիմ­նա­քար՚ ՍՊԸ-ն. ծախ­սե­րի մի ո­րո­շա­կի մա­սը կփոխ­հա­տուց­վի շր­ջա­նի բյու­ջեից, իսկ մեծ մա­սը ըն­կե­րու­թյու­նը բա­րե­գոր­ծու­թյուն է ա­նում։
Նոր Գե­տա­շեն հա­մայն­քում տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված կա­մուր­ջի ծախ­սե­րը հո­գա­լու է ԱՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը։
Ըստ շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի՝ հե­տա­գա­յում ծրա­գիր կա կա­մուրջ­ներ կա­ռու­ցել նաև շր­ջա­նի Հավ­սա­թաղ և Նոր Վե­րին­շեն հա­մայ­նք­նե­րում։
Խո­սե­լով շր­ջա­նում ըն­թա­ցող շի­նա­րա­րա­կան այլ ծրագ­րե­րից՝ Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ վեր­ջերս վե­րա­նո­րոգ­վել է Նոր Խար­խա­փու­տից դե­պի սար բարձ­րա­ցող ճա­նա­պար­հը. ճա­նա­պար­հի նո­րոգ­ման նպա­տակն է սա­րին հե­ռա­խո­սա­յին կա­յան տե­ղադ­րե­լը։ ՙՎար­դե­նի­սից ե­կող ճա­նա­պար­հին, մինչև Նոր Խար­խա­փուտ հա­մայնք հաս­նե­լը, մի զգա­լի հատ­վա­ծում հե­ռա­խո­սա­յին կա­պի ծած­կույթ չկա։ Այս խն­դի­րը լու­ծե­լու հա­մար պետք է կա­յան տե­ղադ­րենք, քա­նի որ կա­պի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը ավ­տո­ճա­նա­պար­հին եր­բեմն կա­րող է մարդ­կա­յին կյանք ար­ժե­նալ՚,- նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Ճա­նա­պար­հի վե­րա­կա­ռու­ցու­մը ևս ի­րա­կա­նաց­վել է ԱՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան ու շր­ջա­նի վար­չա­կազ­մի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։
Այս օ­րե­րին Քար­վա­ճա­ռում մեկ­նար­կում է ևս եր­կու խո­շոր շի­նա­րա­րա­կան նա­խա­գիծ. ՙԱր­ցախ ռութ ին­վեսթ­մենթ՚ (Ա­ՐԻ) ներդ­րու­մա­յին հիմ­նադ­րա­մի ա­ջակ­ցու­թյամբ սկս­վում է Քար­վա­ճա­ռում 15 բնա­կե­լի տան շի­նա­րա­րու­թյու­նը, իսկ ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի մի­ջոց­նե­րով մեկ­նար­կում են Քար­վա­ճա­ռի հի­վան­դա­նո­ցի շեն­քի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 18 Nov 2019 15:23:15 +0000
ՙԵԼԱՐԱՆ՚-Ը՝ ԵԼԱԿԵՏ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27808-2019-11-18-15-21-31 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27808-2019-11-18-15-21-31 ՙԵԼԱՐԱՆ՚-Ը՝ ԵԼԱԿԵՏ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ա­նի ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

 Ար­ցա­խում գոր­ծող ՙԵ­լա­րան՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ստեղծ­վել է մոտ եր­կու տա­րի ա­ռաջ՝ ծնող­նե­րի ու ման­կա­վար­ժա­հո­գե­բա­նա­կան աս­պա­րե­զի մաս­նա­գետ­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ։ Նրանց միա­վո­րել են կր­թու­թյան ա­ռանձ­նա­հա­տուկ պայ­ման­նե­րի կա­րիք ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյան, ու­սուց­ման, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նե­րու­ժի բա­ցա­հայտ­ման և ի­րաց­ման, սո­ցիա­լի­զաց­ման և այլ միաս­նա­կան նպա­տակ­նե­րը։

Այս տար­վա ըն­թաց­քում կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը մի շարք գործ­նա­կան ծրագ­րեր է հա­ջո­ղու­թյամբ ի­րա­գոր­ծել։ Մաս­նա­վո­րա­պես` օ­գոս­տո­սից ըն­թաց­քում է ՙժես­տե­րի լե­զուն` բո­լո­րի հա­մար՚ ծրա­գի­րը, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում դա­սըն­թաց­ներ են կազ­մա­կերպ­վել լսո­ղու­թյան խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի ու նրանց հետ հա­ղոր­դակց­վող ան­ձանց հա­մար։ ՙԵ­լա­րան՚ ՀԿ նա­խա­գահ Հաս­միկ Ե­սա­յա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ շա­րու­նա­կա­կան այս ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ըն­թաց­քում, հա­ջո­ղել են նաև ժես­տե­րի լեզ­վով ե­րաժշ­տա­կան տե­սա­հո­լո­վակ թո­ղար­կել.
- ՙԱր­ցա­խի ձայ­ներ՚-ը ՙՂա­րա­բաղ­ցին՚ եր­գը ներ­կա­յաց­րել է նաև ժես­տե­րի լեզ­վով և տե­սա­հո­լո­վակ նկա­րա­հա­նել։ Հու­սով ենք, որ նմա­նօ­րի­նակ ծրագ­րե­րը շա­րու­նա­կա­կան են լի­նե­լու։ Բա­ցի այդ, նշ­ված ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խա­տե­սում ենք դա­սըն­թաց­ներ կազ­մա­կեր­պել դպ­րոց­նե­րում, որ­տեղ սո­վո­րում են լսո­ղու­թյան խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­ներ։ Այդ դա­սըն­թաց­նե­րում ցան­կա­նում ենք ընդ­գր­կել նաև նրանց դա­սա­վան­դող ու­սու­ցիչ­նե­րին՝ նպաս­տե­լով ժես­տե­րի վե­րա­բե­րյալ հա­մա­պա­տաս­խան գի­տե­լիք­նե­րի ձևա­վոր­մա­նը և, բնա­կա­նա­բար, եր­կուս­տեք հա­ղոր­դակց­ման դյու­րաց­մա­նը։
ՙԵ­լա­րան՚-ը սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցում է ԿԳՍ նա­խա­րա­րու­թյան և ԳԹԿ-ի հետ, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ներ­կա­յումս հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը շի­նու­թյուն է տրա­մադր­վել։ Հ. Ե­սա­յա­նի խոս­քով` սե­փա­կան ու­ժե­րով ման­կա­վար­ժա­հո­գե­բա­նա­կան ա­ջակ­ցու­թյան բաժ­նի սե­նյակ­նե­րի ներ­քին հար­դար­ման աշ­խա­տանք­նե­րին գոր­ծուն մաս­նակ­ցու­թյուն են ու­նե­ցել նաև ՙԱր­ցա­խի կա­մա­վոր­նե­րի միու­թյուն՚ ՀԿ ան­դամ­նե­րը։
-Սե­նյակ­նե­րի հար­դա­րու­մից ու կա­հա­վո­րու­մից հե­տո ստեղ­ծե­ցինք ե­րե­խա­նե­րի և ծնող­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված թե­րա­պիա­յի, ժա­ման­ցա­յին բնույ­թի 5 ար­վես­տա­նոց: Մեր ար­վես­տա­նոց­նե­րը, ու­նե­նա­լով նե­րա­ռա­կան ձևա­չափ, նա­խա­տես­ված են նաև ըն­տա­նիք­նե­րի մյուս ան­դամ­նե­րի հա­մար։ Այս­տեղ աշ­խա­տան­քից հե­տո ծնող­նե­րը կա­րող են և՜ օգ­տա­կար խոր­հուրդ­ներ ստա­նալ, և՜ գտ­նել ար­դյու­նա­վետ զբաղ­մունք. օ­րի­նակ, հա­ճա­խել յո­գա­յի պա­րապ­մունք­նե­րի և ոչ միայն,-հա­վե­լեց զրու­ցա­կիցս։
ՀԿ ղե­կա­վա­րի հա­ղորդ­մամբ, վեր­ջերս ՙԵ­լա­րան՚-ի մի­ջո­ցով, հան­րա­պե­տու­թյան կր­թու­թյան ա­ռանձ­նա­հա­տուկ պայ­ման­նե­րի կա­րիք ու­նե­ցող բո­լոր ե­րե­խա­նե­րին ու ծնող­նե­րին ա­ջակ­ցու­թյուն է ցու­ցա­բե­րել Հայ բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյու­նը՝ նվի­րե­լով ձմե­ռա­յին նո­րաոճ վե­րար­կու­ներ .
- Նվեր­նե­րից 150-ն ար­դեն իսկ հանձ­նել ենք Ստե­փա­նա­կեր­տում բնակ­վող հաս­ցեա­տե­րե­րին, մյուս մա­սը ՝ ներ­կա­յումս փա­թե­թա­վոր­ված ա­ռա­քում ենք շր­ջան­նե­րում բնակ­վող ա­վե­լի քան 500 ե­րե­խա­նե­րի ու նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի ան­դամ­նե­րին, ինչ­պես նաև կր­թու­թյան ա­ռանձ­նա­հա­տուկ պայ­ման­նե­րի կա­րիք ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի հետ աշ­խա­տող դաս­վար­նե­րի։
Ըստ Հաս­միկ Ե­սա­յա­նի՝ՙԵ­լա­րան՚-ի շեն­քա­յին պայ­ման­ներն ա­ռայժմ չեն հա­մա­պա­տաս­խա­նում ի­րենց պա­հանջ­ված ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­մա­նը։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ , կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վա­րը լա­վա­տես է ակն­կալ­վող հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան և հե­ռան­կար­նե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում դրանք կյան­քի կո­չե­լու հար­ցում։
;

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 18 Nov 2019 15:19:08 +0000
ԲԵՐ­ՁՈ­ՐՈՒՄ ԳՅՈՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՔՈ­ԼԵ­ՋԻ ՀԻՄՆ­ՄԱՆ ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ԼԱՅՆ ԹԱ­ՓՈՎ Ա­ՌԱՋ ԵՆ ԸՆ­ԹԱ­ՆՈՒՄ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27807-2019-11-18-15-14-01 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27807-2019-11-18-15-14-01 ԲԵՐ­ՁՈ­ՐՈՒՄ ԳՅՈՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՔՈ­ԼԵ­ՋԻ ՀԻՄՆ­ՄԱՆ ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ԼԱՅՆ ԹԱ­ՓՈՎ Ա­ՌԱՋ ԵՆ ԸՆ­ԹԱ­ՆՈՒՄ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Այս տար­վա մա­յի­սի 27-ին ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան և ՙԱ­նու­շա­վան Աբ­րա­հա­մյան՚ կր­թա­կան հի­մադ­րա­մի միջև ստո­րագր­վել էր փո­խըմբ­ռն­ման հու­շա­գիր Բեր­ձո­րում գյու­ղատն­տե­սա­կան թե­քու­մով մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն հիմ­նե­լու մա­սին: Նո­յեմ­բե­րի 15-ին նա­խա­րա­րու­թյու­նում տե­ղի ու­նե­ցած աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թյու­նը նվիր­ված էր դրա ըն­թաց­քին:

Հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րի խոր­հր­դի ան­դամ, Քա­շա­թա­ղի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Ստե­փան Սարգ­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ քո­լե­ջի շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներն ըն­թա­նում են լայն թա­փով: Շի­նա­րա­րու­թյա­նը զու­գա­հեռ սկս­ված են աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թուն­նե­րը քո­լե­ջի կա­ռուց­ված­քա­յին, մաս­նա­գի­տա­կան ուղ­ղու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ: ՙՀաշ­վի են առն­վել շր­ջա­նի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը, գյու­ղատն­տե­սա­կան մեծ նե­րու­ժը դաշ­տա­վա­րու­թյան, այ­գե­գոր­ծու­թյան, ա­նաս­նա­պա­հու­թյան, մեղ­վա­պա­հու­թյան ո­լորտ­նե­րում և հա­րա­կից Սյուն­քի մար­զում պա­հանջ­ված գյու­ղատն­տե­սա­կան մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րը՚,- ա­սաց նա:
ՙԱ­նու­շա­վան Աբ­րա­հա­մյան՚ հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան գրա­սե­նյա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նո­րիկ Թու­նյա­նը լրագ­րող­նե­րի հետ ու­նե­ցած ճե­պազ­րույ­ցում ա­սաց, որ հիմ­նադ­րա­մը ստեղծ­վել է 2004թ.: Այն ծնուն­դով պարս­կա­հայ, ա­մե­րի­կաբ­նակ տեր և տի­կին Ա­նու­շա­վան և Օ­ֆիկ Աբ­րա­հա­մյան­նե­րի ըն­տա­նե­կան մի­ջոց­նե­րով ֆի­նան­սա­վոր­վող բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն է: Հիմ­նադ­րա­մը թի­րա­խա­վո­րում է ար­հես­տա­գոր­ծա­կան կր­թու­թյու­նը: Նրա ա­ռա­քե­լու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան և ար­հես­տա­գոր­ծա­կան կր­թու­թյան խթա­նումն է: Հիմ­նադ­րա­մը Հա­յաս­տա­նում ու­նի 9 հո­վա­նա­վո­րյալ մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան հաս­տա­տու­թյուն` ա­մեն մար­զում մե­կա­կան, բա­ցա­ռու­թյամբ` Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի, որ­տեղ պլա­նա­վոր­ված է ստեղ­ծել մյուս տա­րի: ՙՔա­նի որ Ար­ցախն էլ հիմ­նադ­րա­մի շա­հա­ռու է գլո­բալ ի­մաս­տով, նա­խա­ձեռ­նու­թյուն ե­ղավ նաև այս­տեղ ու­նե­նալ մեկ հո­վա­նա­վո­րյալ հաս­տա­տու­թյուն, Քա­շա­թա­ղի տա­րա­ծաշր­ջա­նի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված` Բեր­ձոր քա­ղա­քում՚,-ա­սաց Ն. Թու­նյա­նը: Նա վս­տա­հեց­րեց, որ հիմ­նադ­րա­մը մինչև վերջ սա­տար է կանգ­նե­լու նոր ստեղծ­վող քո­լե­ջին, քա­նի որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը ռազ­մա­վա­րա­կան ու­րույն նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­մայն հա­յու­թյան հա­մար: Քո­լե­ջը խն­դիր չի ու­նե­նա ֆի­նան­սա­վոր­ման հետ կապ­ված, խն­դիրն ուղ­ղա­կի ճիշտ ռազ­մա­վա­րու­թյան մշա­կու­մով լայ­նընդ­գր­կուն շր­ջա­նա­կով մաս­նա­գի­տու­թյուն­ներ ընտ­րելն է: Նրա խոս­քով` ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ` 2020թ. սեպ­տեմ­բե­րից կտր­վի ա­ռա­ջին ա­կա­դե­միա­կան տար­վա մեկ­նար­կը:
Սո­վո­րող­նե­րի քա­նա­կի ա­ռու­մով էլ սահ­մա­նա­փա­կում չի լի­նի: Այս­տեղ ու­սա­նե­լու կգան ոչ միայն Ար­ցա­խի շր­ջան­նե­րից, այլև Սյու­նի­քի մար­զից ցան­կա­ցող­ներ: Եվ քա­նի որ ու­սա­նող­նե­րի ներ­հոսք կլի­նի տար­բեր վայ­րե­րից` հաշ­վի են առն­վում նաև նրանց կա­ցա­րա­նով, տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րով ա­պա­հով­ման հար­ցե­րը:
Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը հա­վե­լեց, որ ներ­կա­յումս կադ­րա­յին փնտր­տուք­նե­րի մեջ են: Ակն­կալ­վում է տե­ղի ու­ժե­րով լու­ծել խն­դի­րը, բայց հարկ կլի­նի նաև հրա­վի­րել մաս­նա­գետ­ներ: ՙԵվ դա այն հրա­շա­լի դեպ­քե­րից է, երբ կր­թու­թյու­նը, վե­րաբ­նա­կե­ցու­մը, տն­տե­սու­թյան զար­գա­ցու­մը միա­ձուլ­ված են մեկ ծրագ­րի մեջ՚,-ա­սաց Ստե­փան Սարգ­սյա­նը:

;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 18 Nov 2019 15:11:14 +0000
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ Ի ՎԻՃԱԿԻ Է ԴԻՄԱԳՐԱՎԵԼ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27799-2019-11-15-11-28-14 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27799-2019-11-15-11-28-14 ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ Ի ՎԻՃԱԿԻ Է ԴԻՄԱԳՐԱՎԵԼ
Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

 Ա­պա­գան ե­րի­տա­սարդ­նե­րինն է, իսկ ու­սա­նո­ղը ե­րի­տա­սար­դու­թյան ջա­հա­կիրն է, հա­սա­րա­կու­թյան ա­մե­նաակ­տիվ խա­վը: Այն ար­ժեք­նե­րը, որ կրում է նրան­ցից յու­րա­քան­չյու­րը, տե­սա­նե­լի ա­պա­գա­յում կազ­մե­լու են մեր պե­տու­թյան ար­ժե­հա­մա­կար­գը: Սո­վո­րա­բար գի­տե­լի­քի ու կր­թու­թյան մի­ջո­ցով է կերտ­վում ա­պա­գան, և որ­քան ա­մուր լի­նեն հիմ­քե­րը, բարձր ու մեծ կլի­նեն նաև ա­պա­գա­յում ա­մուր հիմ­քե­րով պե­տու­թյուն ու­նե­նա­լու ե­րաշ­խիք­ներն ու հե­ռան­կար­նե­րը: Իսկ թե ինչ­պի­սին է մե­րօ­րյա ու­սա­նո­ղը և ինչ մար­տահ­րա­վեր­նե­րի առջև է նա կանգ­նած, կներ­կա­յաց­նեն մեր զրու­ցա­կից­նե­րը.

Զա­րի­նե ՍԱ­ՌԱ­ՋՅԱՆ.- ԱրՊՀ դա­սա­խոս, բ.գ.թ. .
-Այ­սօր Ար­ցա­խում ու­նենք զար­գա­ցած, նպա­տա­կաս­լաց, ստեղ­ծա­րար միտք ու­նե­ցող, հայ­րե­նա­սեր, ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րը գնա­հա­տող ու­սա­նո­ղու­թյուն, ով­քեր, պահ­պա­նե­լով ազ­գա­յի­նը, հետ չեն մնում նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րից: Վկան՝ ոչ վաղ ան­ցյա­լը՝ 2016թ. Ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մը, երբ մեր տղա ու­սա­նող­նե­րը մեկ մար­դու նման զենք վերց­րին և կա­մա­վո­րագր­վե­լով՝ շտա­պե­ցին ա­ռաջ­նա­գիծ՝ պաշտ­պա­նե­լու մեր հայ­րե­նի­քի սահ­ման­նե­րը, իսկ աղ­ջիկ­նե­րը՝ թի­կուն­քում հս­կա­յա­կան աշ­խա­տանք կա­տա­րե­ցին մի շարք պա­տաս­խա­նա­տու ո­լորտ­նե­րում: Այ­սօր­վա ու­սա­նո­ղին մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ է ըն­ձեռ­ված հիմ­նա­րար և անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­ներ յու­րաց­նե­լու, աշ­խա­տա­շու­կա­յում պա­հան­ջարկ վա­յե­լող մաս­նա­գետ դառ­նա­լու հա­մար: Ու­րա­խու­թյամբ եմ նշում, որ այ­սօր մենք ու­նենք ու­սա­նող­ներ, ով­քեր կա­րո­ղա­նում են ի­րենց մաս­նա­գի­տա­կան գի­տե­լիք­նե­րը ծա­ռա­յեց­նել մեր հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր ո­լորտ­նե­րին: ԱրՊՀ-ն պար­բե­րա­բար ի­րա­կա­նաց­նում է տա­րաբ­նույթ ծրագ­րեր, ո­րոնք միտ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում պա­հան­ջարկ ու­նե­ցող, մր­ցու­նակ մաս­նա­գետ­ներ պատ­րաս­տե­լուն, ինչ­պես նաև երկ­րում ակ­տիվ կեն­սա­դիրք ու­նե­ցող քա­ղա­քա­ցի ձևա­վո­րե­լուն: Շնոր­հա­վո­րե­լով բո­լոր ու­սա­նող­նե­րին ու­սա­նո­ղի մի­ջազ­գա­յին տո­նի առ­թիվ՝ մաղ­թում եմ ժամանակի ար­դյու­նա­վետ կա­ռա­վա­րում, գի­տե­լիք­նե­րի պա­շա­րի հարս­տա­ցում:
Լի­լիթ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ.- ԱրՊՀ ու­սա­նո­ղա­կան խոր­հր­դի նա­խա­գահ, ՀԼԳ 4-րդ կուրս.
-Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րը մեր կյան­քի ա­մե­նաակ­տիվ ու թանկ հի­շո­ղու­թյուն­նե­րով լի տա­րի­ներն են: Այ­սօր­վա ու­սա­նո­ղը մեր երկ­րի ներ­կան և ա­պա­գան է: Գի­տա­կից ե­րի­տա­սար­դու­թյուն ու­նե­ցող եր­կիրն ու ժո­ղո­վուր­դը վս­տա­հու­թյամբ են նա­յում ա­պա­գա­յին: Մե­զա­նից միայն պա­հանջ­վում է ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծել սո­վո­րե­լու, գի­տե­լիք­ներ կու­տա­կե­լու հա­մար մեզ ըն­ձեռ­ված հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, նա­խան­ձախն­դիր և հետևո­ղա­կան լի­նել գի­տե­լիք­նե­րի յու­րաց­ման հար­ցում, լիար­ժեք կր­թու­թյամբ նպաս­տել մեր միաս­նա­կան հայ­րե­նի­քի բա­րօ­րու­թյա­նը: Ու­սա­նող­նե­րի մի­ջազ­գա­յին օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ շնոր­հա­վո­րում եմ ՙու­սա­նող՚ կո­չու­մը կրող բո­լոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րին և ցան­կա­նում մեծ ե­ռանդ, ան­կոտ­րում կամք, գի­տե­լիք­նե­րի անս­պառ պա­շար և հա­ջո­ղու­թյուն­ներ ուս­ման բնա­գա­վա­ռում: Թող բո­լոր ու­սա­նող­նե­րը կյան­քում գտ­նեն ի­րենց ար­ժա­նի տեղն ու դե­րը, մշ­տա­պես հա­վա­տա­րիմ մնան մարդ­կա­յին վեհ կոչ­մա­նը, ակ­տիվ ու հե­տաքր­քիր անց­կաց­նեն ու­սա­նո­ղա­կան անկ­րկ­նե­լի տա­րի­նե­րը:
Ա­մա­լյա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ.- ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նի ո­րա­կի ա­պա­հով­ման կենտ­րո­նի տնօ­րեն, բ.գ.թ., դո­ցենտ.
-Այ­սօր մաս­նա­գի­տա­կան կր­թա­կան հա­մա­կար­գը գտն­վում է կա­ռուց­ված­քա­յին և բո­վան­դա­կա­յին փո­խա­կեր­պում­նե­րի փու­լում: Այս բա­րե­փո­խում­նե­րի ըն­թաց­քի թերևս ա­մե­նա­կարևոր շա­հա­կիցն ա­ռա­ջին հեր­թին ու­սա­նո­ղու­թյունն է՝ կր­թա­կան գոր­ծըն­թա­ցի այն մաս­նա­կի­ցը, որն էլ հան­դի­սա­նում է իր կր­թու­թյան հիմ­նա­կան պատ­վի­րա­տուն: Ու­սա­նո­ղի շա­հե­րի, ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյու­նը, բարձ­րո­րակ գի­տե­լիք­նե­րով, հմ­տու­թյուն­նե­րով ու կա­րո­ղու­թյուն­նե­րով զի­նե­լը, աշ­խա­տա­շու­կա­յում մր­ցու­նակ մաս­նա­գետ­նե­րի պատ­րաս­տու­մը ժա­մա­նա­կա­կից բու­հին ներ­կա­յաց­վող կարևո­րա­գույն պա­հանջ­նե­րից են: Այ­սօր լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ են ըն­ձեռ­ված ու­սա­նող­նե­րին ի­րա­վամբ դառ­նա­լու բարձ­րո­րակ մաս­նա­գետ­ներ: Կան բազ­մա­թիվ գոր­ծոն­ներ, ո­րոնք նպաս­տում են ա­կա­դե­միա­կան շար­ժու­նու­թյա­նը՝ հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձե­ռե­լով ու­սա­նո­ղին ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու նույ­նիսկ ար­տա­սահ­մա­նյան լա­վա­գույն բու­հե­րում: Պար­զա­պես ու­սա­նողն ին­քը պետք է ակ­տի­վու­թյուն, նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թյուն ու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն դրսևո­րի, նաև ու­սում­նա­ռու­թյան մեջ լի­նի պա­հանջ­կոտ: Հի­րա­վի, ինք­նի­րաց­ման լա­վա­գույն տա­րի­ներն են ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րը, պետք է մե­ծա­գույն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ վե­րա­բեր­վել ու լիար­ժեք օգ­տա­գոր­ծել առ­կա հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, դառ­նալ բազ­մա­կող­մա­նի զար­գա­ցած, մաս­նա­գի­տա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րով օժտ­ված, ժա­մա­նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գիա­նե­րին տի­րա­պե­տող մաս­նա­գետ: Մե­րօ­րյա ու­սա­նողն իր ո­րակ­նե­րով, նե­րու­ժով, ճկուն ու նո­րա­րա­կան մտա­ծո­ղու­թյամբ շատ ա­վե­լի ա­ռա­ջա­դեմ ու ինք­նու­րույն է, ուղ­ղա­կի պետք է նրանց ուղ­ղոր­դել ու մո­տի­վաց­նել:

Ան­գե­լի­նա ՍԵՎ­ԼԻ­ԿՅԱՆ.- ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նի ՏՄՄ 2-րդ կուր­սի ու­սա­նո­ղու­հի.
-Ու­սա­նո­ղը հա­սա­րա­կու­թյան կարևո­րա­գույն մաս­նիկն է, պե­տու­թյան շար­ժիչ ուժն ու ա­պա­գան կեր­տո­ղը: Այ­սօր ու­սա­նո­ղի հա­մար առ­կա բո­լոր պայ­ման­ներն ու մի­ջոց­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­ձե­ռում մաս­նա­գի­տու­թյան մեջ կա­տա­րե­լա­գործ­վել, կա­յա­նալ: Պար­զա­պես այն գի­տակ­ցե­լու կա­րո­ղու­թյուն ու մեծ ցան­կու­թյուն է պետք: Շնոր­հա­վո­րում եմ բո­լո­րիս ու­սա­նո­ղու­թյան մի­ջազ­գա­յին օր­վա առ­թիվ, մաղ­թում հաս­տա­տուն կամք, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյուն և հա­ջո­ղու­թյուն­ներ ընտ­րած ճա­նա­պար­հին:
Ա­լե­նուշ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ.- Մես­րոպ Մաշ­տոց Հա­մալ­սա­րա­նի ա­վագ դա­սա­խոս, բ.գ.թ. .
-Բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան հա­յե­ցա­կար­գը ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում բխում է այն սկզ­բուն­քից, որ կր­թու­թյունն այժմ ոչ միայն ազ­գա­յին ար­ժեք է, այլ նաև ան­հա­տի կր­թա­կան պա­հանջ­մունք­նե­րի բա­վա­րար­ման աս­պա­րեզ: Ու­սա­նող­նե­րը հա­սա­րա­կու­թյան կարևոր մասն են կազ­մում ի­րենց ակ­տիվ ներգ­րավ­վա­ծու­թյամբ: Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րի ար­դյու­նա­վետ և բազ­մա­բո­վան­դակ կազ­մա­կեր­պու­մը կախ­ված է մի շարք հան­գա­մանք­նե­րից, այդ թվում՝ բարձր ա­ռա­ջա­դի­մու­թյու­նից: Մեր հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­ներն ու­նեն մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներ, լայն աշ­խար­հա­յացք և փայ­լուն գա­ղա­փար­ներ, ին­չը, կար­ծում եմ, կի­րա­գոր­ծեն հա­նուն Ար­ցա­խի ա­պա­գա­յի...Շնոր­հա­վո­րում եմ բո­լոր ու­սա­նող­նե­րին՝ տո­նի կա­պակ­ցու­թյամբ, ցան­կա­նում գի­տա­կան բար­ձունք­նե­րի նվա­ճում, նպա­տակ­նե­րի ի­րա­գոր­ծում:
Ա­նուշ ԱԲ­ԳԱ­ՐՅԱՆ.- Մես­րոպ Մաշ­տոց Հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տի 3-րդ կուր­սի ու­սա­նո­ղու­հի.
-Ար­ցա­խում բո­լոր պայ­ման­ներն ա­պա­հո­ված են ու­սա­նո­ղի ա­ռա­ջա­դի­մու­թյան հա­մար: Գրա­դա­րան­ներն ու­նեն անհ­րա­ժեշտ բո­լոր գր­քե­րը, ու­սա­նո­ղը հեշ­տու­թյամբ կա­րո­ղա­նում է գտ­նել ի­րեն պետք ե­ղած գրա­կա­նու­թյու­նը: Կան հա­սա­րա­կա­կան տար­բեր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, ո­րոնք ի­րա­կա­նաց­նում են ու­սա­նո­ղա­կենտ­րոն ծրագ­րեր՝ նոր լե­զու­նե­րի ու­սում­նա­սի­րում, հե­տաքր­քիր ժա­ման­ցի կազ­մա­կեր­պում, թրեյ­նինգ­ներ և այլն: Ո­րոշ ծրագ­րեր էլ ու­սա­նո­ղին ու­սումն ար­տերկ­րում շա­րու­նա­կե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս, ին­չը ող­ջու­նե­լի է: Տոնդ շնոր­հա­վոր...

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 15 Nov 2019 11:14:44 +0000
ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՏ ՍԵՐԳԵՅ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐն ԱՄՈՒՐ ԵՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27788-2019-11-13-17-22-19 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27788-2019-11-13-17-22-19 ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՏ ՍԵՐԳԵՅ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐն ԱՄՈՒՐ ԵՆ
Սվետլանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 ԱՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի (ՀՃԱ) նախագահ Սերգեյ Մինասյանը պարգևատրվել է ՙԱնանիա Շիրակացի՚ մեդալով` Արցախի կրթությանը և գիտությանը մատուցած ծառայությունների համար: Նոյեմբերի 13-ին լրացավ գիտնականի ծննդյան 70-ամյակը: Պետական բարձր պարգևը նույն օրը Ս. Մինասյանը ստացավ ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում` նախարար Նարինե Աղաբալյանի կողմից: Արարողությանը ներկա էին ՀՃԱ Արցախի մասնաճյուղի ղեկավար Արպատ Ավանեսյանը, Արցախի գիտական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը, նախարարության աշխատակիցներ: 

Շնորհավորելով Ս. Մինասյանին հոբելյանի և բարձր պարգևի համար` Ն. Աղաբալյանն ընդգծեց գիտնականի կյանքի հետաքրքրիր ճանապարհը, պատասխանատու առաքելությունները, որոնցից դուրս չի մնացել Արցախը. ՙԲոլոր այն խնդիրները, որոնցով Դուք զբաղվում եք, անմիջականորեն կապ ունեն Արցախի տնտեսության հետ, և մենք Ձեզնից գիտական թե խորհրդատվական դեռ մեծ ակնկալիքներ ունենք: Ե՜վ հիդրոէներգետիկան, և՜ ռազմարդյունաբերությունը մեր տնտեսության կարևորագույն ուղղություններ են, և Ձեր մասնագիտական ու ակադեմիական գիտելիքներն օգտակար կարող են լինել մեր երկրի զարգացմանը՚:
Երախտագիտություն հայտնելով Արցախի իշխանություններին բարձր պատվի իրեն արժանացնելու համար` Ս. Մինասյանն ասաց, որ հետայսու էլ Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիան օգնության ձեռք կմեկնի Արցախի կրթության և գիտության, ինչպես նաև արդյունաբերության զարգացմանը:
Արպատ Ավանեսյանը հոբելյարի հետ գործընկերային երկար ճանապարհ է անցել: Օրվա խորհրդից խոսելուց առաջ նա հետ գնաց ավելի քան 30 տարի` Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի կողմից նրա ռեկտոր Յուրի Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Արցախում նոր կրթական համակարգ ստեղծելու աշխատանքներին: 1987թ. Ստեփանակերտում ստեղծվել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ֆակուլտետի հեռակա բաժանմունք, որը մեկ տարի հետո դարձել է մասնաճյուղ, երկու տարի անց` Լեռնային Ղարաբաղի համալսարան, որը հետագայում վերանվանվել է Արցախի պետական համալսարան: ՙԱյդ պարագայում դարձյալ մենք նորից մեր հայացքն ուղղեցինք դեպի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ և Հայաստանի ազգային ակադեմիա, թե էլ ովքեր և ինչ կարգավիճակով կարող են հանդես գալ Արցախում՚,-վերհիշում է Ա. Ավանեսյանը, որն այդ տարիներին ակտիվորեն զբաղված էր այդ հարցերով: Բնական է, որ առաջինը դիմեցին հայաստանյան ընկերներին, որոնք պատրաստ էին գալ Արցախ և գնդակոծությունների տակ դասավանդել, ստեղծել լաբորատորիաներ, որոնք ըստ օրվա պահանջի աշխատեցին: Նա օրինակ բերեց համալսարանի ներկայիս հանրակացարանի տեղում ստեղծված լաբորատորիան, որտեղ Սերգեյ Մինասյանի գլխավորությամբ զբաղվում էին զրահամեքենաների դիտասարքերի, մարտկոցների շինարարությամբ, զենքի արտադրությամբ: Նշեց, որ պոլիտեխնիկից ու Գիտությունների ազգային ակադեմիայից ներգրավված գործընկերները կարողացան իրենց ավանդը ներդնել այդ ասպարեզում:
Արցախի հետ Ս. Մինասյանի գիտական կապերն ավելի խորացան այստեղ Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի մասնաճյուղ բացելով, որն արդեն տասը տարի է, ինչ գործում է: Նշենք, որ ՀՃԱ-ի` հասարակական այս կազմակերպությունում ընդգրկված են տեխնիկական, ինժեներական ուղղության գիտնականներ և մասնագետներ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների մի զգալի մասը: Ա. Ավանեսյանը տեղեկացրեց, որ ներկայումս ճարտարագիտական համալսարանի ֆիզիկայի ամբիոնի հետ պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատրյանի մշակած նոր մեթոդով նախատեսում են ձեռնարկել մրգերից նոր մոտեցմամբ չոր նյութեր ստանալու աշխատանքները:
Ս. Մինասյանը հավելեց, որ համագործակցությունը շատ ավելի արդյունավետ է հէկ-երի հետ կապված. ՙՏասը տարվա ընթացքում բավականին աշխատանքներ, նախագծերում որոշակի ներմուծումներ ենք կատարել, որպեսզի էկոլոգիան չխախտվի, սխալներ չլինեն, այլապես ձկների պաշարների հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջանում՚: Ս. Մինասյանը, որը եղել է քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, ներկայումս` գլխավոր խորհրդական,
ասաց, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում նույնպես ուսումնասիրություններ են կատարում` սխալ նախագծեր թույլ չտալու նպատակով:
Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի էնեգետիկ ոլորտի տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի վարիչ, ատոմակայնի կառավարման խորհրդի անդամ և բազմաթիվ տիտղոսներ ունեցող Սերգեյ Մինասյանի համար 70-ամյակը Արցախում նշելը մեծ խորհուրդ ունի. ՙԹեպետ ծննդով Արցախից չեմ, բայց շատ կապված եմ նրա հետ: Հարկ համարեցի ինձ համար այս կարևոր օրն անցկացնել Արցախում` ընկերներիս հետ՚,-ասաց նա:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 13 Nov 2019 17:18:47 +0000
ՔԱՐՎԱՃԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑ ԱՐՑԱԽԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27784-2019-11-13-15-38-43 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27784-2019-11-13-15-38-43 Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ ք.…

 Օ­րերս Քար­վա­ճա­ռի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում ՙԱր­ցա­խի ե­րի­տա­սարդ գիտ­նա­կան­նե­րի և մաս­նա­գետ­նե­րի միա­վո­րում՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, ով­քեր Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նում էին` շր­ջա­նի տար­բեր հա­մայ­նք­նե­րի դպ­րոց­նե­րի ու­սու­ցիչ­նե­րին ու ա­շա­կերտ­նե­րին ներ­կա­յաց­նե­լու կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խագ­ծե­րից մե­կը` Ար­ցա­խի է­լեկտ­րո­նա­յին գրա­դա­րան կայ­քը։

Ինչ­պես մեզ հետ զրույ­ցում նշեց ՙԱր­ցա­խի ե­րի­տա­սարդ գիտ­նա­կան­նե­րի և մաս­նա­գետ­նե­րի միա­վո­րում՚ ՀԿ հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի է­լեկտ­րո­նա­յին գրա­դա­րան նա­խագ­ծի նա­խա­ձեռ­նող և ղե­կա­վար Ա­վե­տիք Հա­րու­թյու­նյա­նը` այս օ­րե­րին կայքն ար­դեն ներ­կա­յաց­րել են Բեր­ձո­րում, իսկ հա­ջորդ հան­դի­պու­մը կա­յա­ցավ Քար­վա­ճա­ռում։
ՙԻնչ­պես և նա­խօ­րոք պայ­մա­նա­վոր­վել էինք, հան­դիպ­մա­նը ներ­կա էին շր­ջա­նի հնա­րա­վո­րինս շատ դպ­րոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՚,- նշեց մեր զրու­ցա­կիցն ու ըն­դգ­ծեց, որ հան­դիպ­մա­նը ներ­կա­յաց­վել է artsakhlib.am կայ­քը, դրա­նից օգտ­վե­լու, ա­ռան­ձին ո­լորտ­նե­րի, կոնկ­րետ հե­ղի­նա­կի նյու­թե­րը գտ­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, ինչ­պես նաև այն գոր­ծըն­կեր­նե­րին ու ա­ջա­կից­նե­րին, ո­րոնք օգ­նել են նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նել։
Ար­ցա­խի է­լեկտ­րո­նա­յին գրա­դա­րան նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նու­թյուն է ար­դեն 1,5 տա­րի։ ՙԱյս գրա­դա­րա­նից օգտ­վում են բո­լորն անխ­տիր և սկզ­բուն­քա­յին հարց է, որ օգտ­վում են անվ­ճար։ Մեր հա­մոզ­մամբ` ու­սում­նա­ռու­թյան հա­մար նյու­թեր փնտ­րո­ղը եր­բեք չպետք է վճա­րի։ Այս պա­հին կայ­քում կա մոտ մոտ 2500 հե­ղի­նակ­նե­րի մո­տա­վո­րա­պես 5000 նյութ (հոդ­ված­ներ և գր­քեր միա­սին)։ Կայ­քի դի­տում­նե­րի քա­նա­կը հա­տել է 160000-ի սահ­մա­նը՚,- տե­ղե­կաց­րեց Ա­վե­տիք Հա­րու­թյու­նյա­նը։
Նա­խագ­ծի նա­խա­ձեռ­նող­նե­րի հա­մար ա­ռանց­քա­յին է կայ­քում զե­տեղ­վող նյու­թե­րի հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քի խն­դի­րը։
ՙԿայ­քում տե­ղադ­րում ենք միայն ար­դեն հրա­պա­րակ­ված նյու­թեր։ Պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ու­նենք ո­րո­շա­կի բու­հե­րի հետ` մեր կայ­քում զե­տե­ղե­լու ար­դեն տպագ­րած գր­քե­րը, գի­տա­կան պար­բե­րա­կան­նե­րը։ Պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ու­նենք նաև տար­բեր հրա­տակ­չու­թյուն­նե­րի հետ, և այն գր­քե­րը, ո­րոնք չեն վա­ճառ­վում և շա­հույթ չեն հե­տապն­դում, է­լեկտ­րո­նա­յին տար­բե­րա­կով անվ­ճար հա­սա­նե­լի են մեր ըն­թեր­ցո­ղին՚,- նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Նա­խագ­ծի նպա­տա­կը ո­րա­կյալ կր­թու­թյանն ա­ջակ­ցելն է։ Տար­բեր կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­ներ այ­ցե­լե­լը նպա­տակ ու­նի հնա­րա­վո­րինս շատ մարդ­կանց տե­ղե­կաց­նել կայ­քի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի և ա­զատ գի­տե­լիք ստա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյան մա­սին։
Հա­ջորդ այ­ցե­լու­թյուն­ներն Ար­ցա­խի շր­ջան­նե­րում նա­խա­տես­ված են դե­պի Մար­տա­կերտ, Մար­տու­նի, Հադ­րութ, Աս­կե­րան և Շու­շի։ Նո­յեմ­բեր ամս­վա մեջ կայ­քը կներ­կա­յաց­վի նաև Ար­ցա­խի բո­լոր և երևա­նյան մի շարք բու­հե­րում։
ՙԱյս ա­մի­սը նվի­րում ենք Ար­ցա­խի է­լեկտ­րո­նա­յին գրա­դա­րա­նի հան­րայ­նաց­մա­նը։ Այս հար­ցում մեզ ա­ջակ­ցում է ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյու­նը, և հու­սով ենք, որ ար­դյուն­քում կընդ­լան­վեն գրա­դա­րա­նի սահ­ման­նե­րը, կգտ­նենք նոր գոր­ծըն­կեր­ներ, ինչ­պես նաև` նոր հե­ղի­նակ­ներ, ով­քեր կցան­կա­նան աշ­խա­տել մեզ հետ՚,- ամ­փո­փեց Ա­վե­տիք Հա­րու­թյու­նյա­նը։
;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 13 Nov 2019 15:37:35 +0000
ԱՆՍՈՎՈՐ, ՏՊԱՎՈՐԻՉ ԵՐԵԿՈ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27778-2019-11-13-11-02-41 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27778-2019-11-13-11-02-41 ԱՆՍՈՎՈՐ, ՏՊԱՎՈՐԻՉ ԵՐԵԿՈ
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Նո­յեմ­բե­րի 9-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում կա­յա­ցավ յու­րա­հա­տուկ հա­մերգ կոմ­պո­զի­տոր, եր­գիչ, ե­րա­ժիշտ-կա­տա­րող Վա­հան Արծ­րու­նու և նվա­գակ­ցող­ներ՝ ֆլեյ­տա­հա­րու­հի Մա­րի Լա­լա­յան­ցի և ՙՎել­վետ՚ լա­րա­յին քա­ռյա­կի: Հա­մեր­գը՝ նվիր­ված Կո­մի­տա­սի 150-ա­մյա­կին, կոմ­պո­զի­տոր Վ. Արծ­րու­նու մեկ­նա­բա­նու­թյամբ բա­ցա­հայ­տում էր Կո­մի­տաս բա­նաս­տեղ­ծին: Ծրա­գիրն ի­րա­կա­նաց­վում էր ԱՀ ՄԵՀԶ նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ: Ներ­կա էին ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նը, կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը, ե­րաժշ­տա­սեր ստե­փա­նա­կերտ­ցի­ներ:

Հա­մեր­գի սկզ­բում Վա­հան Արծ­րու­նին ող­ջու­նեց ար­ցախ­ցի­նե­րին՝ ըն­դգ­ծե­լով, որ եր­ջա­նիկ է Ար­ցա­խի սուրբ հո­ղում գտն­վե­լով, մա­նա­վանդ որ ա­ռա­ջին ան­գամ է այս­տեղ: Եր­ջա­նիկ է, որ պետք է ներ­կա­յաց­նի Կո­մի­տաս վար­դա­պե­տին լայն հա­սա­րա­կու­թյա­նը ոչ այն­քան տա­րած­ված ո­ճում: ՙՇա­տե­րին հայտ­նի չէ, որ Կո­մի­տա­սի թո­ղած մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նը նե­րա­ռում է նաև իր ստեղ­ծած բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն-քնա­րեր­գու­թյու­նը: Տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում դրանց հի­ման վրա գրել եմ ե­րաժշ­տու­թյուն: Այ­սօր դրանց թի­վը հա­սել է 10-ի, ուս­տի հա­մերգ­նե­րը կոչ­վում են ՙԿո­մի­տաս. տա­սը հայտ­նու­թյուն՚: Այ­սօր­վա հա­մեր­գը 9-րդն է, եզ­րա­փա­կիչ 10-րդը տե­ղի կու­նե­նա Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան կա­մե­րա­յին տա­նը՚,-ա­սաց հա­մեր­գի հե­ղի­նա­կը:
Հա­վա­տա­րիմ մնա­լով հայ ե­րաժշ­տու­թյան ա­վան­դույթ­նե­րին, հա­մադ­րե­լով ազ­գա­յին, ա­կա­դե­միա­կան և ժա­մա­նա­կա­կից ե­րաժշ­տու­թյան ար­տա­հայտ­չա­մի­ջոց­նե­րը` Վա­հան Արծ­րու­նին իր ար­վես­տով հաս­տա­տում է ու­րույն մշա­կու­թա­յին տե­սակ և ար­ժե­քա­յին հա­մա­կարգ: Ստեղ­ծա­գոր­ծում է ե­րաժշ­տու­թյան բազ­մա­թիվ ո­լորտ­նե­րում` կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տու­թյու­նից մինչև ռոք և ֆյուժն, է­լեկտ­րո­նա­յի­նից` սիմ­ֆո­նիկ և հոգևոր ե­րաժշ­տու­թյուն:
Որ­պես կոմ­պո­զի­տոր` նա հայտ­նի է նաև թատ­րո­նի, կի­նո­յի, մուլ­տիպ­լի­կա­ցիոն ֆիլ­մե­րի և կեր­պար­վես­տի բնա­գա­վառ­նե­րում: Հե­ղի­նակ է հինգ թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րի, տաս­նյոթ վա­վե­րագ­րա­կան և եր­կու խա­ղար­կա­յին, վեց ա­նի­մա­ցիոն ֆիլ­մե­րի, մն­ջա­խա­ղա­յին ներ­կա­յաց­ման, բա­լե­տի և ակ­տուալ ար­վես­տի բազ­մա­թիվ ակ­ցիա­նե­րի և ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րի հա­մար գր­ված ե­րաժշ­տու­թյան:
Որ­պես կա­տա­րող-ե­րա­ժիշտ հա­մա­գոր­ծակ­ցել է եր­գիչ­ներ Ար­թուր Մես­չյա­նի, Ան­նա Մա­յի­լյա­նի, Հաս­միկ Բաղ­դա­սա­րյա­նի, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին նվա­գախմ­բի, Ազ­գա­յին ֆիլ­հար­մո­նիկ, Օ­պե­րա­յին թատ­րո­նի սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բե­րի և ՙՇո­ղա­կաթ՚ ման­կա­կան երգ­չախմ­բի հետ: Նրա ՙԿո­մի­տաս. տա­սը հայտ­նու­թյուն՚ շար­քը ներ­կա­յաց­նող ձայ­նաս­կա­վա­ռա­կը հրա­տա­րակ­վել է 2002-ին: 2003-ին այն ար­ժա­նա­ցել է Ազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան պարգևին՛՝ ՙՏար­վա լա­վա­գույն ալ­բոմ՚ ան­վա­նա­կար­գում, իսկ 2004-ին՝ Ա­մե­րի­կա­յի հայ­կա­կան ե­րաժշ­տա­կան մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան կող­մից ար­ժա­նա­ցել է եր­կու`ՙԱզ­գա­յին այ­լընտ­րան­քա­յին ե­րաժշ­տու­թյան լա­վա­գույն ալ­բոմ՚ և ՙԱլ­բո­մի լա­վա­գույն ձևա­վո­րում՚ մր­ցա­նա­կի: Ան­ցած 15 տար­վա ըն­թաց­քում շար­քը բազ­միցս հա­մեր­գա­յին կա­տա­րում­նե­րով ներ­կա­յա­ցել է Հա­յաս­տա­նում, ԱՄՆ-ում, ՌԴ-ում, Մի­ջին Արևել­քում և Եվ­րո­պա­յի մի շարք եր­կր­նե­րում? 2007թ. եր­գա­շարն ամ­բող­ջո­վին ընդգրկվել է հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցի պե­տա­կան ծրագ­րում և ներ­կա­յաց­ված է 4-7-րդ դա­սա­րան­նե­րի ՙԵ­րաժշ­տու­թյուն՚ ա­ռար­կա­յի դա­սագր­քե­րում:
Վա­հան Արծ­րու­նին կա­տա­րել է նաև հոգևոր ե­րաժշ­տու­թյան մշա­կում­ներ, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Սուրբ Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի 11 շա­րա­կան­նե­րի մշա­կում­ներ (ձայ­նի, կա­մե­րա­յին նվա­գախմ­բի, ման­կա­կան երգ­չախմ­բի և փո­ղա­յին­նե­րի հա­մար): 2016թ. ար­ժա­նա­ցել է Ազ­գա­յին ա­մե­նա­մյա թա­տե­րա­կան մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան ՙԱր­տա­վազդ՚ մր­ցա­նա­կի՝ ՙՆեր­կա­յաց­ման հա­մար գր­ված լա­վա­գույն ե­րաժշ­տու­թյուն՚ ան­վա­նա­կար­գում:
Իսկ հա­մեր­գը, ան­շուշտ, յու­րա­հա­տուկ էր. եր­գա­շա­րի հե­ղի­նա­կը կար­դում էր Կո­մի­տա­սի բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը, ո­րից հե­տո միայն այն ներ­կա­յաց­նում իր մեկ­նա­բա­նու­թյամբ: Թե՜ բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը, թե՜ եր­գե­րը՝ հե­ղի­նա­կի ու նվա­գակ­ցող խմ­բի կա­տար­մամբ, ար­տա­ցո­լում էին փո­փոխ­վող պա­հե­րի տպա­վո­րու­թյուն­նե­րը, գե­ղեց­կու­թյու­նը, տրա­մադ­րու­թյու­նը: Հա­մերգն, ի­րոք, ան­սո­վոր էր, անկ­րկ­նե­լի, տպա­վո­րիչ:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 13 Nov 2019 10:55:56 +0000
ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԸ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՎԱԴԻՄ ԱՎԱՆԵՍՈՎՆ ԷՐ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27773-2019-11-11-17-43-34 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27773-2019-11-11-17-43-34 ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԸ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՎԱԴԻՄ ԱՎԱՆԵՍՈՎՆ ԷՐ
Սվետլանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հրավերով նոյեմբերի 6-10-ը հանրապետության ուսուցիչների, ԳԹԿ մասնագետների համար դասընթացներ վարեց հայտնի թեստաբան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մեր հայրենակից(արմատներով Հադրութի շրջանի Ծամձոր գյուղից) Վադիմ Ավանեսովը: Նա Ռուսաստանում և միջինասիական հանրապետություններում իրավամբ թեստաբանության` մանկավարժական չափումների գիտության, հիմնադիրն է: Իր հեղինակային դասընթացներով հանդես է եկել աշխարհի մի շարք երկրներում: ՙԹեստային ձևերի կիրառումը նոր կրթական և ատեստավորման տեխնոլոգիաներում՚ թեմայով նա դասախոսություններ և պարապմունքներ անցկացրեց Ստեփանակերտի ՙՎալլեքս Գարդեն՚ հյուրանոցային համալիրի դահլիճում` հանրապետության տարբեր առարկաների հարյուրից ավելի ուսուցիչների համար: 5-օրյա դասընթացների ընթացքում ուսուցիչները սովորեցին կազմել թեստային ձևերով առաջադրանքներ ուսումնական նյութի քվանտավորման(տեքստը փոքր մասերի բաժանելու) միջոցով: 

ԱՀ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանի պարզաբանմամբ` այն, ինչ մինչ այսօր ներկայացվում էին ուսուցիչներին որպես թեստեր, ընդամենը թեստային առաջադրանքների ժողովածու էր: Թեստը բարդ համակարգ է, մանկավարժական չափումների մի տեսակը:
Վ. Ավանեսովի խոսքով` նպատակն է արցախցի ուսուցիչներին դնել ժամանակակից այնպիսի ուղու վրա, որով այսօր գնում են աշխարհի լավագույն կրթական համակարգ ունեցող երկրները: Օրվա առաջին կեսին դասընթացի մասնակիցները լսում էին դասախոսություն ժամանակակից մանկավարժական սկզբունքների մասին, իսկ երկրորդ կեսին` կատարում ուսումնասիրման աշխատանքներ: ՙՄինչև հիմա ուսուցիչը պատմում է, ցուցադրում, օգնում աշակերտին: Հիմա մենք պատրաստում ենք քվանտային գրողներ, որոնք ի վիճակի են ոչ միայն պատմել, այլև ստեղծել նոր մանկավարժական ստեղծագործություններ ուսումնական տեքստերի քվանտավորման միջոցով` թեստային առաջադրանքների ձևերով՚,-ասաց գիտնականը: Նա դասընթացի մասնակիցներին է փոխանցել իր մանկավարժական սկզբունքների և մեթոդների ամբողջական փաթեթը:
Ուսուցիչների առկա ուսուցմանը կհետևի հեռավար ուսուցումը: Մեկ շաբաթվա ընթացքում նրանք պրոֆեսոր Ավանեսովին կուղարկեն իրենց քվանտավորված թեստային ձևերով առաջադրանքները:
ԿԳՍ նախարար Նարինե Աղաբալյանի հետ հանդիպման ժամանակ գիտնականը տեղեկացրեց, որ դրանք կստուգվեն և լավագույնները կերաշխավորվեն տպագրության համար: Նախարարի խոսքով` կստեղծեն տարբեր առարկաների մասնագետներից կազմված աշխատախումբ, որը կզբաղվի այդ նյութերի խմբագրմամբ և հրատարակմամբ, այսպիսով` ստեղծելով ուսումնական տեքստերի բանկ թեստային առաջադրանքների համար, ինչը կհեշտացնի ուսուցիչների աշխատանքը:
Պրոֆեսոր Ավանեսովը միևնույն ժամանակ արտահայտել է արդյունավետ կրթության համար ուսումնական լրիվ օրվա գաղափարը, որը հնարավորություն կտա ունենալ ուսուցանման և ուսումնասիրման փուլեր: Աշխարհի լավագույն կրթական համակարգ ունեցող երկրները հենց այդ ճանապարհն են անցել:
ՙՄենք շատ ենք հետ մնացել, այլևս ժամանակ չունենք: Ուստի անհրաժեշտ է ունենալ գաղափարներ` թեորիայով, մեթոդներով, տեխնոլոգիաներով՚,- վերջում ասաց գիտնականը:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 11 Nov 2019 17:41:28 +0000
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ ՄԵՋ ԱՆՍՈՎՈՐ ՄԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ, ԿԱՄ ` ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՆԸՄԲՌՆԵԼԻ ՈԳԻՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27772-2019-11-11-17-00-35 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27772-2019-11-11-17-00-35 ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ ՄԵՋ ԱՆՍՈՎՈՐ ՄԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ,  ԿԱՄ ` ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՆԸՄԲՌՆԵԼԻ ՈԳԻՆ
Նվարդ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈ­ՆՅԱՆ

 Բա­նաս­տեղծ, ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս Նո­րեկ Գաս­պա­րյա­նի 60-ա­մյա հո­բե­լյանն օ­րերս նշ­վեց ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նի գի­տա­կան նիս­տե­րի և պոե­զիա­յի դահ­լի­ճում, ուր հա­վաք­վել էին գրող­ներ, ար­վես­տա­գետ­ներ, գրո­ղի ըն­կեր­ներն ու մտե­րիմ­նե­րը։

ԱՀ գրող­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Հա­կո­բյանն իր խոս­քում նշեց. Ն. Գաս­պա­րյա­նը ճշ­մա­րիտ բա­նաս­տեղծ է և գրա­կա­նու­թյուն է բե­րում իր աշ­խար­հը։ Նրա ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քը ե­ղել է պայ­քար հա­նուն իր սկզ­բունք­նե­րի հաս­տատ­ման, հա­նուն լա­վի ու գե­ղե­ցի­կի: Ա­ռա­ջին իսկ բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րից նրա էու­թյան մեջ զգաց­վեց ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կրա­կը, և Վա­հագն Դավ­թյա­նը տպագ­րե­լով բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը՝ նրա մա­սին խոսք գրեց։ Նո­րեկն ու­նի կյան­քի բա­նաս­տեղ­ծա­կան ըն­կալ­ման նուրբ զգա­ցո­ղու­թյուն, երևույ­թին ին­քը մո­տե­նում է միան­գա­մայն իր տե­սան­կյու­նից, ի­րեն չի կրկ­նում, ա­վան­դա­կան լի­նե­լով` նաև նո­րա­րար գրող է, կա­րո­ղա­նում է ներ­կա­յաց­նել բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը և ա­սել մի բան, որ դեռ ոչ մե­կը չի ա­սել։ Նրա մոտ սո­վո­րա­կա­նը դառ­նում է ան­սո­վոր, բա­ռը շն­չա­վոր­վում է, բա­ռը ո­գեշն­չում է ըն­թեր­ցո­ղին։ Ժան­րա­յին ա­ռու­մով եր­բեմն մտա­հյուս­վում են ար­ձակն ու չա­փա­ծոն՝ ի­րար հարս­տաց­նե­լով, նոր շեր­տեր ու ռիթ­մեր բե­րե­լով։
Նո­րեկ Գաս­պա­րյա­նի ան­ցած ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ճա­նա­պար­հի մա­սին, ո­րը նաև իր և մի ամ­բողջ սերն­դի ճա­կա­տա­գիրն է, խո­սեց Կիմ Գաբ­րիե­լյա­նը, ըն­դգ­ծե­լով, որ հո­բե­լյա­րը նոր ո­րակ, նոր ոճ բե­րեց և՜ իր գրա­կան ձե­ռագ­րում, և՜ հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­նե­րում։ Այդ սերն­դի գրա­կան մուտ­քը, որ ան­ցյալ դա­րի 70-ա­կան­նե­րին ե­ղավ, ըմ­բոստ, հա­մար­ձակ էր, ա­ռանց հրմշ­տո­ցի, և Նո­րե­կը գծեց իր ճա­նա­պար­հը, ու­նե­ցավ սե­փա­կան դի­մա­գի­ծը։
Ռո­բերտ Ե­սա­յա­նը մաս­նա­վո­րա­պես նշեց, որ Նո­րեկ Գաս­պա­րյա­նի պոե­զիան առ­նչ­վում է նկար­չու­թյան, թատ­րո­նի և կի­նոար­վես­տի հետ, ո­րը դա­րաշր­ջա­նա­յին հատ­կա­նիշ է՝ բնո­րոշ իր սերն­դի բա­նաս­տեղծ­նե­րի և ար­ձա­կա­գիր­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին։ Բա­նաս­տեղ­ծի հա­մար արևը պտտ­վող ա­նիվ է, ա­մեն օ­րո­րոց մի ամ­րոց է, իսկ ժա­մը՝ ուխ­տա­տե­ղի, հո­ղը ճա­կա­տա­գիր է, որ ի­մաս­տա­վո­րում է բա­նաս­տեղ­ծի ա­րյան ա­մեն կա­թի­լը… ՙԱյս­տե­ղից հե­ռա­ցող չկա, այս­տե­ղից գնում են եր­կինք…՚,- սա հայ­րե­նա­սի­րու­թյան մի նոր բա­նաձև է։ Նո­րեկ Գաս­պա­րյա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան տո­ղե­րը ձգ­տում են դե­պի ա­զա­տու­թյան հան­գր­վան­նե­րը, հաղ­թա­հա­րում չա­փա­ծո խոս­քի ար­գելք­նե­րը՝ ստեղ­ծե­լով ջերմ մթ­նո­լորտ, ուր հա­ղոր­դակց­վում են նե­րաշ­խար­հա­յին հո­գե­վի­ճակ­նե­րը։ Նա չի հրա­պուր­վում պոե­զիա­յի ար­տա­քին փայ­լե­րով, այլ գնում է դե­պի ժա­մա­նա­կի հո­գե­վի­ճա­կը՝ հայտ­նա­բե­րե­լով Ար­վես­տի ա­նըմ­բռ­նե­լի ո­գին։

Գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս Վարդ­գես Բաղ­րյա­նը ող­ջու­նեց Գաս­պա­րյա­նի վեր­ջին ժա­մա­նակ­նե­րում լույս տե­սած գր­քե­րի ծնուն­դը՝ ա­վե­լաց­նե­լով, որ այն, ինչ ա­րել է Ա­զա­տա­մար­տի տա­րի­նե­րին՝ հա­ղոր­դում­նե­րը, ակ­նարկ­նե­րը, տե­սա­նյու­թե­րը, տե­սա­ֆիլ­մե­րը, ո­րոնց հեն­քի վրա հե­տա­գա­յում ստեղծ­վել են նրա բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­ներն ու պատմ­վածք­նե­րը, մնա­յուն են ժա­մա­նա­կի հո­լո­վույ­թում: ՙՄեր աշ­խար­հըն­կա­լու­մը, մեր ապ­րե­լու բա­նաձևը 1988-ից հե­տո փոխ­վել է, այն ա­ռա­վել ցայ­տուն է դրսևոր­վել Գաս­պա­րյա­նի մոտ,- ա­սաց բա­նա­խո­սը,- նա նո­րա­րար է և՜ պոե­զիա­յում, և՜ հրա­պա­րա­կա­խո­սու­թյան մեջ՚։
Նվարդ Ա­լեք­սա­նյա­նը, Ար­կա­դի Թով­մա­սյա­նը, Ժան­նա Բեգ­լա­րյա­նը, Հո­վիկ Մու­սա­յե­լյա­նը, Նա­րե Նի­կո­ղո­սյա­նը ող­ջույ­նի խոս­քում արժևո­րե­ցին գրո­ղի, հրա­պա­րա­կա­խո­սի ան­ցած ճա­նա­պար­հը՝ հաս­տա­տե­լով, որ նա գր­քից գիրք դառ­նում է ա­վե­լի հե­տաք­րք­րա­կան, ընդ­գր­կուն։
Նո­րեկ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱՆ.- Ինձ հա­ճախ են ա­սում, որ բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նից անց­նում եմ ար­ձա­կի, ար­ձա­կից` բա­նաս­տեղ­ծու­թյան, վեր­ջերս քրք­րում էի իմ ար­խի­վը և պար­զե­ցի, որ իմ ա­ռա­ջին գոր­ծե­րը փոք­րիկ պատմ­վածք­ներ էին, ման­րա­պա­տում­ներ։ Ես ոչ թե պոե­զիա­յից եմ ան­ցել ար­ձա­կի, այլ` ընդ­հա­կա­ռա­կը։ Հե­տաքր­քիր բան, վեր­ջերս տպագ­րած իմ եր­կու գիր­քը, պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն և բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն գրել եմ միա­ժա­մա­նակ, հեր­թա­գա­յե­լով ար­ձակն ու չա­փա­ծոն։
Զար­մա­նա­լի բան է տա­րիք կոչ­վա­ծը։ Մեկ օր ա­ռաջ կար­ծես այլ էի. փո­փո­խու­թյու­նը, ի­հար­կե, թվա­ցյալ է, բայց կար­ծես նոր եմ հաս­կա­նում, որ տա­րի­քը… ճն­շում է։ Սար­սա­փում եմ ժա­մա­նա­կից…
Մար­դու մեջ սե­րը պա­կա­սել է, ան­տար­բե­րու­թյու­նը շա­տա­ցել։ Գրո­ղը չի կա­րող իր հա­մար ստեղ­ծել մի տա­րածք ու բնակ­վել միայն այն­տեղ, գրողն ապ­րում է հրա­պա­րակ­նե­րում, մար­դա­շատ վայ­րե­րում, բո­լո­րի հետ ցն­ծում է, ու­րա­խա­նում է, գն­դա­կա­հար­վում է…
Մտա­ծում ես՝ այս ա­մե­նը բա­նաս­տեղ­ծու­թյան հետ կապ ու­նի՞, թե՞ չու­նի։ Ի­հար­կե, կապ ու­նի։ Բա­նաս­տեղ­ծու­թյունն ա­ռանց այս ա­մե­նի չի կա­րող գո­յու­թյուն ու­նե­նալ, նույնն էլ ար­ձա­կը։
Խոսք ե­ղավ նաև հե­ռուս­տա­տե­սու­թյան մա­սին, ուր ես եր­կար՝ 30 տա­րի աշ­խա­տել եմ։ Հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը վազք է, որ ապ­րեց­նում է, հի­վան­դու­թյուն է…Հրա­շա­լի ժա­մա­նակ­ներ էին, քիչ է ա­սել՝ կեն­սագ­րու­թյուն։ Հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը հա­րա­բե­րու­թյուն է աշ­խար­հի հետ։ Այն տիե­զե­րա­կան է, մեկ-մեկ երկ­րից կտր­վե­լու զգա­ցո­ղու­թյու­նը միայն հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը կա­րող է տալ։ Մեզ հա­մար դժ­վար էր, մենք հըն­թացս սո­վո­րում էինք։ Մի ամ­բողջ սե­րունդ… վա­յե­լեց, ապ­րեց այդ օ­րե­րի տա­ռա­պան­քը, ցն­ծու­թյու­նը, ցա­վը: Շնոր­հա­կալ եմ հե­ռուս­տա­տե­սու­թյա­նը, որ հնա­րա­վո­րու­թյուն տվեց ճա­նա­չել եր­կի­րը։ Ճա­նա­չե­ցինք ար­ցախ­ցու տե­սա­կը, մար­դուն։ Մենք բա­ցա­հայ­տում էինք մեր ա­վան­դա­պաշտ գյու­ղե­րի ա­վան­դա­պաշտ մարդ­կանց սե­րը, ջեր­մու­թյու­նը, հո­գա­տա­րու­թյու­նը, վե­րա­բեր­մուն­քը երկ­րի հան­դեպ։ Այս ա­մե­նը չի կա­րող չմտ­նել գրա­կա­նու­թյուն։
Մի խոս­տո­վա­նու­թյուն էլ ա­նեմ. ես յոթ տա­րի ո­չինչ չեմ գրել։ Ին­չո՞ւ չէի գրում։ Կա­րող եմ ար­դա­րա­նալ` ա­սե­լով, որ մու­սա­նե­րը… լքել էին ինձ. չէ պատ­ճա­ռը դա չէր։ Ես չէի կա­րո­ղա­նում ինքս ինձ հա­մո­զել, որ մենք ինչ-որ բան ենք ստեղ­ծում, և այդ ստեղ­ծա­ծը պետք է ինչ-որ մե­կին։ Ես նույ­նիսկ չէի տես­նում այն միակ, ե­զա­կի ըն­թեր­ցո­ղին, ո­րի հա­մար պի­տի գրեի։ Բայց փա~ռք Աստ­ծո, հաղ­թա­հար­վեց այդ հու­սա­հա­տա­կան, չգի­տեմ, ինչ­պես բնո­րո­շեմ, շր­ջա­նը:

Ա­ռանց գրա­կա­նու­թյան ինչ­պե~ս  կա­րե­լի է ապ­րել։ Ես այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը չգի­տեմ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 11 Nov 2019 16:57:42 +0000