comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
ՄԵ­ՂՈՒ­ՆԵ­ՐԻ ԹՈՒՅՆՆ ՈՒ ՆՐԱ ՀԵ­ՏԵ­ՎԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԵ­ՂՈՒ­ՆԵ­ՐԻ ԹՈՒՅՆՆ ՈՒ ՆՐԱ ՀԵ­ՏԵ­ՎԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ

Սլա­վա ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

Մեղ­վա­բույծ

Ինչ­պես հայտ­նի է, մե­ղու­նե­րը բնու­թյա­նը, մար­դուն ու կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հին անգ­նա­հա­տե­լի օ­գուտ­ներ են տա­լիս, բայց ո­րո­շա­կի պայ­ման­նե­րում կա­րող են վնաս հասց­նել կեն­դա­նի­նե­րին ու բնակ­չու­թյա­նը։ Հատ­կան­շա­կան մի փաստ. 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հի­վան­դու­թյամբ վա­րակ­ված մեղ­վաըն­տա­նիք­նե­րի անկ­ման պատ­ճա­ռով Հա­յաս­տա­նը զրկ­վել է 250-300 հա­զար տոն­նա ծի­րա­նի բեր­քից, իսկ 2005 թվա­կա­նին կո­լապ­սի պատ­ճա­ռով ոչն­չաց­վել են հա­րյուր հա­զա­րա­վոր մեղ­վաըն­տա­նիք­ներ, ին­չի հետևան­քով աշ­խար­հում տն­տե­սա­կան վնա­սը մեկ տա­րում կազ­մել է 250 մի­լիարդ եվ­րո: Նման դեպ­քեր, որ տն­տե­սու­թյանն ահ­ռե­լի վնաս են հասց­նում, շա՛տ-շատ են:

Այժմ մեղ­վի խայ­թո­ցի ու նրա հետևանք­նե­րի մա­սին։ Վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն` մեղ­վի խայ­թից տա­րե­կան տու­ժում է 500 000 մարդ, 250-ը` մա­հա­ցու ել­քով։ Պա­տա­հար­նե­րը հիմ­նա­կա­նում լի­նում են անզ­գու­շու­թյան ու ան­տե­ղյա­կու­թյան դեպ­քում։ Օ­րի­նակ, չի կա­րե­լի մեղ­վին ձեռ­քե­րի կտ­րուկ շար­ժում­նե­րով փոր­ձել հե­ռաց­նել, ինչն ա­վե­լի է գրգ­ռում նրան: Մեղ­վին սպա­նե­լով` ևս մեծ սխալ ենք գոր­ծում։ Երբ սպա­նում կամ ճզ­մում ենք մեղ­վին, նրա­նից ար­ձակ­վում է հա­տուկ հոտ, ո­րի պատ­ճա­ռով մո­տա­կայ­քում գտն­վող մե­ղու­նե­րը, զգա­լով վտան­գը, կտ­րուկ սկ­սում են հար­ձակ­վել այդ ուղ­ղու­թյամբ` ար­ձա­կե­լով ա­ղե­տի` ի­րենց հա­տուկ հո­տը. այդ ուղ­ղու­թյամբ կա­րող են շարժ­վել տաս­նյակ, հա­րյու­րա­վոր գա­զա­զած մե­ղու­ներ: Հետևանք­նե­րի մա­սին դա­տեք ինք­ներդ: Վտանգն ա­վե­լի մեծ է, ե­թե դեպ­քը տե­ղի է ու­նե­նում մեղ­վաբ­նին կամ մեղ­վա­նո­ցին մոտ տա­րած­քում: Ուս­տի չի կա­րե­լի ան­տե­ղի ռիս­կի դի­մել, ա­վե­լի լավ է տա­րած­քը շր­ջան­ցել հեռ­վից, իսկ ե­թե որևէ պատ­ճա­ռով մե­ղուն խայ­թել է, պետք չէ խու­ճա­պի մատն­վել ու բար­դաց­նել ի­րա­վի­ճա­կը։ Իս­կույն հա­նե­լով խայ­թը` պետք է դնել սա­ռը թր­ջոց­ներ, լվա­նալ մա­քուր ջրով կամ քսել է­թի­լա­յին սպիրտ, մեղր, սո­դա, կտ­րած սո­խի հյութ։ Քսուկ­նե­րի տես­քով կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել կար­տո­ֆի­լի կամ վա­րուն­գի հյու­թը: Հատ­կա­պես ա­լեր­գիկ­նե­րին խոր­հուրդ է տր­վում կի­րա­ռել սուպ­րաս­տին, դիա­զո­լին, ադ­րե­նա­լին, դի­մեդ­րոլ դե­ղե­րը։ Խայ­թո­ցից տու­ժած­նե­րը պետք է սա­ռը, քաղցր ու­տե­լիք` ա­սենք, պաղ­պա­ղակ և ըմ­պե­լիք­ներ օգ­տա­գոր­ծեն: Մեղ­վի խայ­թո­ցի նկատ­մամբ շատ զգա­յուն են հատ­կա­պես կա­նայք ու ե­րե­խա­նե­րը։ Խայ­թո­ցից տու­ժա­ծին չպետք է մե­նակ թող­նել, հատ­կա­պես ա­լեր­գիա ու­նե­ցող­նե­րին, մինչև շտա­պօգ­նու­թյան մի­ջամ­տու­թյու­նը։ Ե­թե վնաս­վել են բե­րա­նի, լեզ­վի կամ վզի հատ­ված­նե­րը և տու­ժո­ղի մոտ ար­ձա­նագր­վում է ջեր­մու­թյան բարձ­րա­ցում, ա­նընդ­հատ մե­ծա­ցող, ուռ­չող ու կարմ­րող մարմ­նով, գի­տակ­ցու­թյան կորս­տով, սրտ­խառ­նո­ցով, դո­ղով, շն­չա­հեղ­ձու­թյան ու այլ ծանր նշան­նե­րով, ան­հա­պաղ անհ­րա­ժեշտ է պառ­կեց­նել ու հետևել սր­տի աշ­խա­տան­քին ու շն­չա­ռու­թյա­նը, հարկ ե­ղած դեպ­քում մի­ջամ­տել` մեր­սե­լով սիրտն ու ար­հես­տա­կան շն­չա­ռու­թյուն տալ, մինչև դեպ­քի վայր կհաս­նի շտա­պօգ­նու­թյու­նը։ Կծած տե­ղը եր­բեք չճզ­մել, չսեղ­մել, չք­սել հող, ցեխ կամ կեղ­տա­ջուր, չօգ­տա­գոր­ծել նաև ալ­կո­հոլ, այ­լա­պես հի­վան­դի վի­ճակն ա­վե­լի կբար­դա­նա։ Հատ­կա­պես ա­լեր­գիկ­նե­րը պետք է պար­տա­դիր ու­նե­նան տե­ղե­կան­քի գր­քույկ` բու­ժող բժշ­կի հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով, որ­պես­զի վտան­գի դեպ­քում օգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րող­նե­րը կա­րո­ղա­նան ճիշտ կողմ­նո­րոշ­վել: Պար­տա­դիր է, որ ա­լեր­գիկ­նե­րը ձեռ­քի տակ ու­նե­նան անհ­րա­ժեշտ դե­ղա­մի­ջոց­նե­րը:
Մեղ­վի թույ­նը պա­րու­նա­կում է շուրջ 240 ա­նուն նյութ, ո­րոնք հան­դի­սա­նում են ան­փո­խա­րի­նե­լի, հրա­շա­լի մի­ջոց։ Այն­պես որ, մեղ­վի թույ­նի օգ­տա­գոր­ծու­մը մեծ տա­րա­ծում ու­նի բժշ­կու­թյան մեջ: Հատ­կա­պես ԱՄՆ-ում տա­րե­կան մեղ­վի թույ­նից ստաց­ված դե­ղա­մի­ջոց­նե­րով բուժ­վում է 65 000 մարդ։ Շատ եր­կր­նե­րում կի­րա­ռում են Ա­ՊԻԻ թե­րա­պիա, ո­րը մատ­չե­լի է և հրա­շա­լի ար­դյունք­ներ է տա­լիս: ՀՀ-ում 2018թ. սկ­սել են կի­րա­ռել այն: Մեղ­վի թույ­նը գրա­գետ օգ­տա­գոր­ծե­լով կա­րե­լի է ա­զատ­վել բազ­մա­թիվ չբուժ­վող այն­պի­սի հի­վան­դու­թյուն­նե­րից, ինչ­պի­սիք են սիրտ-ա­նո­թա­յին, հոր­մո­նա­յին, սե­ռա­կան բնույ­թի հի­վան­դու­թյուն­նե­րը: Այն կա­րող է կար­գա­վո­րել ա­րյան մեջ խո­լես­տե­րի­նի մա­կար­դա­կը, նպաս­տել դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թյան բարձ­րաց­մա­նը և այլն: Ա­ռանց մաս­նա­գե­տի չի թույ­լատր­վում ինք­նա­կամ բու­ժում­ներ ա­նել մեղ­վի թույ­նով կամ խայ­թով: