comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երեքշաբթի, 21 Մայիսի 2019 http://www.artsakhtert.com Wed, 18 Sep 2019 16:20:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26720-2019-05-22-16-39-59 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26720-2019-05-22-16-39-59 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

 Հատուկ ուշադրություն է դարձվել գյուղատնտեսության եւ շինարարության ոլորտներին:

Խորհրդակցությանը ներկա էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 22 May 2019 16:38:45 +0000
ՍԵ­ՆԱ­ՏՈՐ ՍԱՆ­ԴԵՐ­ՍԻ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26719-2019-05-22-16-30-51 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26719-2019-05-22-16-30-51 ՍԵ­ՆԱ­ՏՈՐ ՍԱՆ­ԴԵՐ­ՍԻ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ
Ռու­զան ԻՇ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Եվ Բաք­վին հա­ճո­յա­խո­սող իս­րա­յել­ցի ռազ­մա­կան գործ­չի թյու­րըմ­բռ­նու­մը

Մեր­ձա­վո­րարևե­լյան ուղ­ղու­թյամբ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը դրսևոր­վում է Ի­րա­նի դեմ ռազ­մա­կան հռե­տո­րա­բա­նու­թյան ու­ժե­ղաց­մամբ և, միա­ժա­մա­նակ, Հյու­սի­սատ­լան­տյան իր դաշ­նակ­ցի՝ Թուր­քիա­յի նկատ­մամբ ճն­շում­ներ գոր­ծադ­րե­լով։ Ե­թե Թուր­քիան Վա­շինգ­տո­նի հետ երկ­խո­սու­թյան մեջ, ինչ­պես ա­սում են, խա­ղար­կում է ռու­սա­կան խա­ղա­քար­տը, այ­սինքն՝ ա­ռաջ է տա­նում ՌԴ-ից զե­նի­թահր­թի­ռա­յին C-400 հա­մա­կար­գեր գնե­լու ո­րո­շու­մը, ա­պա ի­րա­նա­կան կողմն ա­վե­լի կոշտ է իր հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րում և ար­դեն սպառ­նում է փա­կել Հոր­մու­զի նե­ղու­ցը, որն Օ­մա­նի ծո­ցը միաց­նում է Պար­սից ծո­ցին։

ՆԱ­ՏՕ-ի գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Յենս Ստոլ­տեն­բեր­գը, մա­յի­սի 6-8-ը գտն­վե­լով Թուր­քիա­յում, հար­ցազ­րույց էր ու­նե­ցել տե­ղա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րից մե­կի հետ և հայ­տա­րա­րել, որ C-400-նե­րի խն­դի­րը պա­հան­ջում է երկ­կողմ բա­նակ­ցու­թյուն­ներ։ Թուր­քիա­յի նկատ­մամբ պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռե­լու մա­սին կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի վեր­ջին ա­ռա­ջար­կու­թյու­նը փաս­տո­րեն Ստոլ­տեն­բեր­գի թուր­քա­կան այ­ցի ար­դյունքն էր։
Թուր­քա­կան կող­մի պա­տաս­խանն էլ Թուր­քիա­յի պատ­մու­թյան մեջ ա­մե­նա­մասշ­տա­բա­յին ռազ­մա­ծո­վա­յին զո­րա­վար­ժու­թյուն­նե­րի ձեռ­նար­կումն է, ո­րոնք կշա­րու­նակ­վեն մինչև մա­յի­սի 25-ը՝ Սև, Է­գե­յան և Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վե­րի ջրե­րում։
ԱՄՆ-ի և Ի­րա­նի միջև լար­վա­ծու­թյու­նը, որն Ի­րա­նի հետ կնք­ված մի­ջազ­գա­յին մի­ջու­կա­յին հա­մա­ձայ­նագ­րից Վա­շինգ­տո­նի դուրս գա­լու ար­դյունք է, կա­րող է ծանր հետևանք­ներ ու­նե­նալ Մեր­ձա­վոր Արևել­քի և Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի հա­մար։ Որ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փը չի ցան­կա­նում ըն­դու­նել Մեր­ձա­վոր Արևել­քում Ի­րա­նի ընդ­գծ­ված դե­րա­կա­տա­րու­թյու­նը, բո­լո­րին է հաս­կա­նա­լի։ Մտա­հո­գի­չը ԱՄՆ-Ի­րան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի սրա­ցումն է և հնա­րա­վոր պա­տե­րազ­մը, ին­չը մեր­ձա­վո­րարևե­լյան և հա­րավ­կով­կա­սյան տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րի ժո­ղո­վուրդ­նե­րին ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ կկանգ­նեց­նի։ Ի­րա­նը հա­մե­մա­տե­լի չէ ո՜չ Ի­րա­քի և ո՜չ էլ Սի­րիա­յի հետ։ Վա­շինգ­տո­նում էլ Ի­րա­նի դեմ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծա­վա­լումն անտ­րա­մա­բա­նա­կան են հա­մա­րում։ Այդ մա­սին բարձ­րա­ձայ­նում են նույ­նիսկ նա­խա­գահ Թրամ­փի կու­սա­կից­նե­րը՝ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը։
Հարկ է նկա­տել մի կարևոր հան­գա­մանք. ե­թե Թուր­քիա­յի հար­ցում Սպի­տակ տան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը Կոնգ­րե­սի կող­մից ա­ռար­կու­թյան չի ար­ժա­նա­նում, ա­պա Ի­րա­նի դեպ­քում պատ­կերն ու­րիշ է։ Օ­րերս հայտ­նի դար­ձավ, որ ա­մե­րի­կա­ցի սե­նա­տոր Բեր­նի Սան­դեր­սը դա­տա­պար­տել է ԱՄՆ նա­խա­գա­հի՝ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կան Ջոն Բոլ­թո­նի՝ Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծե­լու դիր­քո­րո­շու­մը։ Սան­դերսն իր ան­հան­գս­տու­թյունն է ար­տա­հայ­տել առ այն, որ Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազմ նա­խա­ձեռ­նո­ղը նույն Բոլ­թոնն է, ով նաև ՙԻ­րա­քի դեմ պա­տե­րազ­մի ճար­տա­րա­պետն էր՚։ Ի­րա­նի դեմ նա­խա­պատ­րաստ­վող ա­մե­րի­կյան սադ­րան­քը սե­նա­տո­րը մտա­հո­գիչ է հա­մա­րում. ե­թե ԱՄՆ-ն գնա այդ քայ­լին, ա­պա տա­րա­ծաշր­ջա­նը կտա­նի ա­պա­կա­յու­նաց­ման։
Ջոն Բոլ­թո­նի սխալ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը քն­նա­դա­տու­թյան է ար­ժա­նա­ցել նաև Ի­րա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Մոհմ­մադ Ջա­վադ Զա­րի­ֆի կող­մից։ iran.ru-ի փո­խանց­մամբ՝ Զա­րի­ֆը մատ­նա­ցույց է ա­րել այն պե­տու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին, ով­քեր ընդ­գծ­ված շա­հագր­գռ­վա­ծու­թյուն են ցու­ցա­բե­րում ԱՄՆ-Ի­րան պա­տե­րազ­մի հար­ցում։ Բոլ­թո­նի հա­մա­խոհ­ներ են հա­մար­վում Իս­րա­յե­լի վար­չա­պետ Բե­նիա­մին Նե­թա­նյա­հուն, Սաու­դյան Ա­րա­բիա­յի թա­գա­ժա­ռանգ Մո­համ­մադ բին Սալ­մա­նը։ Որ­պես շա­հագր­գիռ կողմ՝ նշ­վում է նաև Ա­բու Դա­բիի թա­գա­ժա­ռանգ Մո­համ­մադ բին Զա­յե­դի ա­նու­նը։
Ի­րա­նի դեմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի կի­րառ­ման և պա­տե­րազ­մի հրահր­ման գոր­ծըն­թա­ցում Իս­րա­յե­լի ակ­տի­վու­թյու­նը եր­կու տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րում կոնկ­րետ նպա­տակ­ներ է հե­տապն­դում։ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում խն­դիր ու­նի Ադր­բե­ջանն օգ­տա­գոր­ծել որ­պես հե­նա­կետ Ի­րա­նի դեմ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ ծա­վա­լե­լու նպա­տա­կով։ Ադր­բե­ջա­նի հա­մար սա կոր­ծա­նա­րար զար­գա­ցում կլի­նի, քա­նի որ նա իս­կույնևեթ կբախ­վի Ռու­սաս­տա­նի ու­ժեղ հա­կազ­դե­ցու­թյա­նը։ Չնա­յած դրան, Բաք­վի ուղ­ղու­թյամբ Իս­րա­յե­լը շա­րու­նա­կում է դի­վա­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քը՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հան­գա­ման­քը։ Այս օ­րե­րին ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն ա­րեց Իս­րա­յե­լի պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Էֆ­րաիմ Սնեն՝ սլաքն ուղ­ղե­լով հայ­կա­կան կող­մին. ՙԵ­թե Հա­յաս­տա­նը ցան­կա­նում է Իս­րա­յե­լի հետ բա­րե­լա­վել իր հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը, ա­պա Իս­րա­յե­լը, կար­ծում եմ, ոչ ո­քի չի մեր­ժի։ Սա­կայն միշտ պետք է հի­շել մի բան՝ Իս­րա­յե­լը եր­բեք ոչ մի փամ­փուշ­տով չի օգ­նի Ադր­բե­ջա­նի թշ­նա­մի­նե­րին։ Հի­շե՜ք, ոչ մի փամ­փուշ­տով՚։ Պա­տաս­խա­նե­լով հար­ցին՝ ժա­մա­նա­կա­կից ի՞նչ զի­նա­տե­սակ Իս­րա­յե­լը կա­ռա­ջար­կի Ադր­բե­ջա­նին, ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թյան նախ­կին պաշ­տո­նյան ա­սել էր, որ ի­րենք հի­մար չեն, որ այդ մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ ա­նեն։ Բայց հարկ է հա­մա­րել ըն­դգ­ծել, որ ին­քը խո­սում է ոչ թե զեն­քի, այլ երկ­կողմ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին։
Ա­լիևի վար­չա­կազ­մը չար­ձա­գան­քեց այս հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, ըստ երևույ­թին, ձգ­տե­լով Ի­րա­նի հար­ցում գոր­ծիք չդառ­նալ հա­կա­դիր ու­ժա­յին կենտ­րոն­նե­րի ձեռ­քին։
Ադր­բե­ջա­նը, որ­պես կա­նոն, իր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը հա­մա­կար­գում է Թուր­քիա­յի հետ։ Մինչ մեր­ձա­վո­րարևե­լյան տա­րա­ծաշր­ջա­նի դե­րա­կա­տար­ներն ԱՄՆ-Ի­րան լար­ված հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րին առ­նչ­վող հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ էին հն­չեց­նում, մա­յի­սի սկզ­բին ադր­բե­ջա­նա­կան տա­րած­քում թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մա­տեղ զո­րա­վար­ժու­թյուն անց­կաց­վեց, ո­րը կրում էր թուր­քա­կան հան­րա­պե­տու­թյան հիմ­նա­դիր Մուս­տա­ֆա Քե­մա­լի ա­նու­նը։
Լայ­նա­ծա­վալ պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծա­վա­լու­մը Մեր­ձա­վոր Արևել­քում, ան­տա­րա­կույս, հա­րավ­կով­կա­սյան տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա կու­նե­նա իր ազ­դե­ցու­թյու­նը։ Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի միաս­նա­կան ծրա­գի­րը հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի դեմ է ուղղ­ված։ Իսկ Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազ­մը տա­րա­ծաշր­ջա­նը կտա­նի ա­պա­կա­յու­նաց­ման։ Այս ա­ռու­մով սե­նա­տոր Սան­դերսն ի­րա­վա­ցի է։
Անհ­րա­ժեշտ ենք հա­մա­րում հա­կա­դար­ձել Ադր­բե­ջա­նի ուղ­ղու­թյամբ հա­ճո­յա­խո­սու­թյուն ա­նող՝ Իս­րա­յե­լի պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Էֆ­րաիմ Սնեին։ Հայ­կա­կան կող­մին ուղղ­ված նրա ակ­նար­կը միան­գա­մայն անտ­րա­մա­բա­նա­կան է։ Իս­րա­յե­լի ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թյան նախ­կին պաշ­տո­նյան Գո­լա­նի բար­ձուն­քի վե­րա­բե­րյալ նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը պետք է տե­ղյակ լի­ներ։ Ճա­նա­չե­լով այդ բար­ձունքն Իս­րա­յե­լի ան­բա­ժան մաս և կարևո­րե­լով դրա հս­կա­յա­կան նշա­նա­կու­թյունն Իս­րա­յե­լի անվ­տան­գու­թյան հա­մար` նա­խա­գահն, ի գի­տու­թյուն մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան, լե­գի­տի­մաց­րեց սահ­ման­նե­րի փո­փո­խու­թյու­նը։ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղար Մայք Պոմ­պեոն զար­գաց­րեց նա­խա­գա­հի միտ­քը՝ հայ­տա­րա­րե­լով՝ ե­թե պե­տու­թյունն ագ­րե­սիա­յի է են­թարկ­վում մեկ այլ պե­տու­թյան կող­մից, ա­պա նրա սահ­ման­նե­րի ճա­նա­չումն օ­րի­նա­կան է։ Պաշ­տո­նա­կան Ստե­փա­նա­կերտն, ար­ձա­գան­քե­լով նա­խա­գահ Թրամ­փին, հայ­տա­րա­րեց, որ դա վե­րա­բե­րում է նաև Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյանն ու նրա անվ­տան­գու­թյա­նը։
Իս­րա­յել­ցի ռազ­մա­կան գոր­ծիչն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան անվ­տան­գու­թյան հար­ցի և ա­մե­րի­կյան դիր­քո­րոշ­ման վե­րա­բե­րյալ ակն­հայտ թյու­րըմ­բռ­նում ու­նի։ Ադր­բե­ջա­նը և նրա դաշ­նա­կից­նե­րը պետք է ըն­դու­նեն, որ ադր­բե­ջա­նա-ար­ցա­խյան հա­կա­մար­տու­թյան դեպ­քում էլ սահ­ման­նե­րի փո­փո­խու­թյու­նը լե­գի­տիմ է, քա­նի որ դա տե­ղի է ու­նե­ցել ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յի հետևան­քով։
;

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 22 May 2019 16:26:01 +0000
ՀԵ­ՌՈՒ ԵՐԿ­ՐԻՑ, ՄՈՏ՝ ԱՐ­ՄԱՏ­ՆԵ­ՐԻՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26718-2019-05-22-16-09-40 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26718-2019-05-22-16-09-40 ՀԵ­ՌՈՒ ԵՐԿ­ՐԻՑ, ՄՈՏ՝ ԱՐ­ՄԱՏ­ՆԵ­ՐԻՆ
Սիր­վարդ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

 Հար­ցազ­րույց Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ 

Ալ­բերտ ԱՆԴ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ

-Մի­լիո­նա­վոր հա­յե­րի (ո­րոնց թվում և ար­ցախ­ցի­նե­րի) հա­մար Ռու­սաս­տա­նը ծնն­դա­վայր է ու, ինչ-որ տեղ նաև` երկ­րորդ հայ­րե­նիք...Այս­տեղ՝ Ռու­սաս­տա­նի սր­տում, գոր­ծում է ԱՀ մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյուն։ Ի՞նչ խն­դիր­նե­րով, հոգ­սե­րով ու շեշ­տադ­րում­նե­րով է ապ­րում կա­ռույ­ցը։
-Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյու­նը Մոսկ­վա­յում բաց­վել է 1993 թվա­կա­նին, 94-ից այն ար­դեն լիար­ժեք գոր­ծում էր։ Գրե­թե բաց­ման օ­րից աշ­խա­տել եմ այս­տեղ, իսկ 2007 թվա­կա­նից Ար­ցա­խի մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն եմ։ Բնա­կա­նա­բար, ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյու­նը կոչ­ված է ար­տա­հայ­տե­լու ար­ցախ­ցի­նե­րի խն­դիր­նե­րը, շա­հերն ու հե­տաք­րք­րու­թյուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նում։ Մեր հա­մերկ­րա­ցի­նե­րը դի­մում են ի­րենց հու­զող բազ­մա­թիվ հար­ցե­րով` կապ­ված անձ­նագ­րե­րի հետ. տար­բեր տե­ղե­կանք­ներ ստա­նա­լու հա­մար են դի­մում, մենք էլ ձգ­տում ենք կա­րել­վույնս օգ­տա­կար լի­նել։ Տա­րի­ներ ա­ռաջ նրանց հոսքն ա­վե­լի մեծ էր, նոր էին բնա­կա­վոր­վել, բազ­մա­թիվ խն­դիր­ներ էին ծա­գում, հի­մա կար­ծես թե ա­վե­լի հան­գիստ է, շա­տերն ար­դեն տե­ղա­վոր­վել, քա­ղա­քա­ցիու­թյուն են ստա­ցել, գտել են ի­րենց խն­դիր­նե­րի լուծ­ման բա­նա­լին։ Նախ­կի­նում ՀՀ հյու­պա­տո­սու­թյա­նը դի­մե­լուց ա­ռաջ նախ մեզ էին դի­մում, իսկ հի­մա միան­գա­մից հյու­պա­տո­սու­թյան մի­ջո­ցով կար­գա­վոր­վում են բո­լոր հար­ցե­րը։ Իսկ երբ անհ­րա­ժեշտ է լի­նում որևէ հար­ցի շուրջ հա­մախ­մբ­վել, կա՜մ մենք ենք դի­մում, կա՜մ ի­րենք են ան­ձամբ գա­լիս ա­ռա­ջար­կե­լու ի­րենց օգ­նու­թյունն ու ա­ջակ­ցու­թյու­նը։ ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին գու­մար փո­խան­ցե­լու, մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կամ փա­ռա­տո­նե­րի կազ­մա­կերպ­մանն ա­ջակ­ցե­լու հա­մար մեր շատ հայ­րե­նա­կից­ներ ար­ձա­գան­քում են սի­րով ու փոր­ձում սե­փա­կան լու­ման բե­րել ընդ­հա­նուր գոր­ծին։ Հայ­րե­նա­սեր­նե­րի պա­կաս չու­նենք, տե­ղյակ են Ար­ցա­խում կա­տար­վող բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րին և ե­թե ի­րենց օգ­նու­թյան կա­րիքն զգաց­վում է, իս­կույն ար­ձա­գան­քում են։ Գլ­խա­վոր խն­դի­րը մնում է մեր չճա­նաչ­վա­ծու­թյու­նը, ո­րը ո­րո­շա­կի խո­չըն­դոտ­ներ է հա­րու­ցում, բայց դրա­նից էլ ելք ու ու­ղի գտ­նում ենք և, կար­ծում եմ, ստաց­վում է։ Ա­ռանց ա­վե­լորդ հա­մես­տու­թյան Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյունն այս­տեղ ճա­նաչ­ված է, Լա­զա­րյան ճե­մա­րանն էլ հայտ­նի է Մոսկ­վա­յում, որ­տեղ նաև ՀՀ դես­պա­նա­տունն է տե­ղա­կայ­ված, մի խոս­քով` մեզ այս­տեղ ճա­նա­չում են, գի­տեն մեր տե­ղը։ Հու­սանք, որ նաև Ռու­սաս­տա­նի բա­րի կամ­քով վաղ թե ուշ կկար­գա­վոր­վի մեր հարցն, ու մեր հե­տա­գա ճա­կա­տա­գիրն ի վեր­ջո կպար­զո­րոշ­վի։
-Ինչ­պե՞ս են ապ­րում ղա­րա­բաղ­ցի­նե­րը մաս­նա­վո­րա­պես Մոսկ­վա­յում և ՌԴ-ում`ընդ­հան­րա­պես։
-Ընդ­հա­նուր առ­մամբ` շատ լավ, ե­զա­կի դեպ­քեր էլ կան, երբ հա­զիվ են ծայ­րը ծայ­րին հասց­նում։ Գաղտ­նիք չէ, որ հա­յերն ա­րա­րող ժո­ղո­վուրդ են, աշ­խար­հին է հայտ­նի, թե ի­րենց ար­դար քր­տին­քով ինչ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի են հա­սել, ինչ­պի­սի կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի տեր դար­ձել։ Էլ չենք խո­սում գի­տու­թյան, ար­վես­տի, մշա­կույ­թի բնա­գա­վա­ռում մե­ծա­գույն ձեռք­բե­րում­նե­րի մա­սին։ Աշ­խար­հահռ­չակ հայ գիտ­նա­կան­ներ ու­նենք, ո­րոնք ապ­րել ու գոր­ծել են Ռու­սաս­տա­նում և փառք բե­րել ոչ միայն ՌԴ-ին, այլև հա­յու­թյա­նը։ Նույ­նը` մի շարք այլ աս­պա­րեզ­նե­րում։ Հայ­կա­կան հա­մայ­նք­ներն այս­տեղ կա­յա­ցած են և դրա­կան օ­րի­նակ են ծա­ռա­յում այլ ազ­գե­րի ու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հա­մար։ Հա­յե­րը ոչ միայն խե­լոք են, կազ­մա­կերպ­ված, օ­րի­նա­պահ, այլև ի­րենց պատ­մա­կան ան­ցյա­լով, ին­չու չէ, նաև ներ­կա­յով աշ­խար­հին ա­պա­ցու­ցել են, որ ի­րենք մեծ պատ­մու­թյան, մեծ մշա­կույ­թի, ար­ժա­նա­պա­տիվ կեց­ված­քի կրող­ներ են։ Այս ա­մե­նը մեկ օր­վա, մեկ տար­վա և ոչ էլ մեկ դա­րի ար­գա­սիք է, դրա ար­մատ­ներն ա­վե­լի խորն են ու գա­լիս են նա­խաք­րիս­տո­նեա­կան շր­ջա­նից էլ վաղ։ Ի պա­տիվ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի` նրանք ա­նա­ղարտ են պա­հում հա­յի ա­նունն ու պա­տի­վը:
-Ղա­րա­բա­ղյան շարժ­ման ու մեզ պար­տադր­ված պա­տե­րազ­մի հետևան­քով էլ, ցա­վոք, բազ­մա­թիվ բռ­նա­գաղթ­ված­ներ ու տե­ղա­հան­ված­ներ ու­նե­ցանք, նրանց կե­ցու­թյունն ինչ­պի­սի՞ն է…
-Նրանք ևս գտել են ի­րենց տե­ղը, շա­տերն ար­դեն զգա­լի կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի տեր են։ Յու­րա­քան­չյուր հա­մայնք ու­նի իր հե­տաք­րք­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նակն ու ո­լոր­տը, շատ հա­մախ­մբ­ված են, հատ­կա­պես շա­հու­մյան­ցի­ներն ու հադ­րութ­ցի­նե­րը։ Ի­րար օգ­նու­թյան ձեռք են մեկ­նում, նրան­ցից շա­տերն ար­դեն ի­րենց ե­կա­մուտ­նե­րից բա­ժին են հա­նում հայ­րե­նա­կից­նե­րին, ո­րո­շա­կի ծրագ­րեր ի­րա­կա­նաց­նում ի­րենց շր­ջան­նե­րում, շի­նա­րա­րու­թյուն են կա­տա­րում հայ­րե­նի գյու­ղե­րում, օգ­նու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ են բա­ցում, մի խոս­քով` աստ­վա­ծա­հա­ճո գոր­ծու­նեու­թյամբ, մե­կե­նա­սու­թյամբ են զբաղ­ված։ 2016թ. Ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին նրանց հա­մախմ­բու­մը շատ ազ­գե­րի նա­խան­ձը կշար­ժեր։ Նրանք, մո­ռա­ցած ա­մեն գործ ու հոգս, պատ­րաստ էին Ար­ցախ հաս­նել, դիր­քա­պահ­նե­րի կող­քին գտն­վել ու շա­տե­րը ե­կան, օգ­նե­ցին, և ա­ռայ­սօր էլ այն շա­րու­նա­կա­կան բնույթ է կրում։ Այլ ռե­գիոն­նե­րում ևս հա­յե­րը շատ ակ­տիվ են ու փոր­ձում են մա­տը Ար­ցա­խի զար­կե­րա­կին պա­հել։ Հարկ է ա­ռանձ­նաց­նել Կրաս­նո­դա­րի, Ստավ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սե­րի, Սա­րա­տո­վի, Դո­նի-Ռոս­տո­վի հա­յե­րին ու հայ­կա­կան հա­մայ­նք­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, ով­քեր ոչ միայն չեն մո­ռա­ցել հայ­րե­նա­կան տան ճա­նա­պար­հը, այլև ա­մեն մի­ջոց օգ­տա­գոր­ծում են հայ­րե­նի­քին ու հայ­րե­նա­կից­նե­րին օգ­տա­կար լի­նե­լու հա­մար։
Մոսկ­վա­յում շատ են Բաք­վից, Կի­րո­վա­բա­դից ու Սում­գա­յի­թից բռ­նա­գաղ­թած­նե­րը, նրանք նույն­պես ար­դեն կար­գա­վո­րել են ի­րենց խն­դիր­նե­րը։ Հս­տակ թիվ չկա, թե որ­քան են Ադր­բե­ջա­նից ար­տա­գաղ­թած­նե­րը, նրանց մի մասն ար­տա­սահ­ման է տե­ղա­փոխ­վել, բայց ե­ղած­ներն ապ­րում են լիար­ժեք կյան­քով։ Մերձ­մոս­կո­վյան գյուղ ու­նենք` մե­ծա­քա­նակ շա­հու­մյան­ցի­նե­րով բնա­կեց­ված, պարզ է, որ նրանք ի­րենց երկ­րի, ի­րենց բար­քե­րի ու սո­վո­րու­թյուն­նե­րի կրողն ու շա­րու­նա­կողն են, ցա­վոք, օ­տար երկ­րում, բայց նրանք շա­րու­նա­կում են հայ մնալ ու հա­յե­ցի ապ­րել։ Վլա­դի­մի­րում ու Յա­րոս­լավ­լում էլ հայ­կա­կան հա­մայ­նք­նե­րը կա­յա­ցած են ու շն­չում են լիա­թոք կյան­քով։

-Հա­յին հայ պա­հե­լու, ար­մատ­նե­րին ա­ռա­վել ա­մուր կա­պե­լու լա­վա­գույն մի­ջոց­նե­րից մեկն էլ մշա­կու­թա­յին կա­պը սեր­տաց­նելն է, մշա­կույ­թով սնու­ցե­լը, մա­նա­վանդ նոր սերն­դին, որ աշ­խարհ է գա­լիս հայ­րե­նի­քից հե­ռու։ Այս ա­ռու­մով նպա­տա­կա­մետ աշ­խա­տանք­ներ տար­վո՞ւմ են։
-Խո­շոր հա­մայ­նք­նե­րում այդ մի­տու­մը կա, գոր­ծում են բազ­մա­թիվ Հա­յոր­դաց տներ, եր­գի-պա­րի հա­մույթ­ներ ռե­գիոն­նե­րում, որ տա­րա­ծում են հայ­կա­կա­նը՝ հինն ու ժա­մա­նա­կա­կի­ցը։ Հոգևոր-մշա­կու­թա­յին կա­պե­րը նոր­մալ են թե՜ Հա­յաս­տա­նի և թե՜ Ար­ցա­խի հետ: Նույ­նը չի կա­րե­լի ա­սել դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին. այս­տեղ զգա­լի սառ­նու­թյուն կա, ո­րը նոր­մալ հա­մա­րել չի կա­րե­լի։ Ար­ցա­խից հա­մույթ­ներ են գա­լիս-գնում, փա­ռա­տո­նե­րում ար­ցախ­ցի մեր ե­րե­խա­նե­րը միշտ փայ­լում են ոչ միայն ի­րենց շնորհ­քով, այլև բե­մա­կան կեց­ված­քով, իսկ նրանց հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը մեզ միայն հպար­տու­թյուն են պարգևում։
Վեր­ջերս ՙԱր­ցա­խի ձայ­ներ՚-ի փոք­րի­կը՝ Մի­շա Գրի­գո­րյա­նը, հպար­տա­նա­լու ա­նանց պա­հեր պարգևեց հա­յե­րիս, իսկ վեր­ջում բո­լո­րին հրա­վի­րեց Ար­ցախ` ժեն­գյա­լով հաց ու­տե­լու. ար­ցախ­ցի­նե­րիս հյու­րա­սեր ու սր­տա­բաց լի­նելն այլևս մեր այ­ցե­քարտն է ու ոչ միայն ռու­սաս­տան­նե­րում։ Այս օ­րե­րին նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում մերձ­մոս­կո­վյան քա­ղաք­նե­րում Ար­ցա­խի հա­մույթ­նե­րի հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րին հա­սու դարձ­նե­լու հա­մար, տես­նենք` ինչ­պես կս­տաց­վի։ Ապ­րե­լով Ռու­սաս­տա­նում` հա­յե­րը փոր­ձում են ա­մեն կերպ պա­հել ի­րենց մշա­կույ­թը, ի­րենց կեն­ցա­ղա­յին սո­վո­րույթ­նե­րը, մի խոս­քով` այն ա­մեն ա­վան­դա­կա­նը, որ խո­սում է հա­յի ու հա­յու­թյան մա­սին։ Բա­վա­կան է հա­յի հար­սա­նի­քի կամ այլ տո­նախմ­բու­թյան մաս­նակ­ցես, իս­կույն երկ­րիդ, հայ­րե­նի­քիդ համն ու հոտն ես զգում, ա­վան­դա­կա­նիդ պահ­պա­նումն ու վե­րած­նունդն ես տես­նում Ռու­սաս­տա­նում, հե­ռու երկ­րից, սա­կայն մոտ՝ ար­մատ­նե­րին։
Գոր­ծում են բազ­մա­թիվ հիմ­նադ­րամ­ներ ու հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, ո­րոնք փոր­ձում են ար­մա­տա­վո­րել ազ­գա­յի­նը, հայ­կա­կա­նը և, ի­հար­կե, ձեռք հասց­նել հայ­րե­նի­քին ու հայ­րե­նի­քում ապ­րող ի­րենց մեր­ձա­վոր­նե­րին։ ՙՎի­վա՚ կազ­մա­կեր­պու­թյուն կա, ո­րի ղե­կա­վա­րը ղա­րա­բաղ­ցի բժիշկ է, հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով Ար­ցա­խի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հետ` այն հան­գա­նա­կու­թյուն­նե­րի, տար­բեր բա­րե­գործ­նե­րի ու բա­րե­գոր­ծու­թյուն­նե­րի մի­ջո­ցով ու մի­ջոց­նե­րով անհ­րա­ժեշտ բժշ­կա­կան սար­քա­վո­րում­ներ է ու­ղար­կում Ղա­րա­բա­ղի բուժ­հիմ­նարկ­ներ։ Գա­լիս են նաև բժիշկ­ներ խմ­բով և տե­ղում օգ­նու­թյուն են ցու­ցա­բե­րում, հա­մա­տեղ վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ կա­տա­րում։
-Իսկ հայ­րե­նիք վե­րա­դառ­նալ ցան­կա­ցող­ներ չկա՞ն…
-Նախ­կի­նում կա­յին, հի­մա՝ չէ, երբ ար­դեն տուն-տեղ են դնում, կապ­վում-մնում են։ Մեծ երկ­րում, մեծ մի­ջա­վայ­րում ա­վե­լի հեշտ է վաս­տա­կե­լը, շա­տե­րը գա­լիս-վաս­տա­կում են, որ տնե­ցի­նե­րին օգ­նեն, նրանց փոքր ու մեծ խն­դիր­նե­րին ա­ջա­կից-կա­րե­կից լի­նեն։ Չես կա­րող մե­ղադ­րել, մար­դիկ սո­ցիա­լա­կան դժ­վա­րու­թյուն­ներ ու­նեն, իսկ պա­տե­րազ­մող եր­կի­րը բո­լո­րի հոգ­սե­րը չի կա­րո­ղա­նում ու­սե­րին առ­նել, նրանք էլ ստիպ­ված ինք­նու­րույն են գտ­նում ել­քը։ Հայ­րե­նա­դար­ձու­թյան ծրագ­րե­րը հզոր մի­ջոց­ներ են պա­հան­ջում, մեծ ներդ­րում­ներ, հու­սանք, որ մի օր այս ա­ռու­մով էլ ա­ռա­ջըն­թաց, կոնկ­րետ խն­դիր ու նպա­տակ կու­նե­նանք։ Սե­զո­նա­յին աշ­խա­տող­ներն էլ քիչ չեն, գա­լիս վաս­տա­կում ու տուն են վե­րա­դառ­նում։
Սերտ կա­պեր ենք պա­հում բարձ­րա­գույն ռազ­մա­կան ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում սո­վո­րող մեր ու­սա­նող հա­մերկ­րա­ցի­նե­րի հետ։ Հա­ճախ ենք հան­դի­պում, օգ­նում, ա­ջակ­ցում հնա­րա­վո­րու­թյան սահ­ման­նե­րում։ Ու­րա­խա­նում ենք, որ շա­տե­րը կար­միր դիպ­լո­մով են ա­վար­տում ռազ­մա­կան բու­հե­րը, որ նրանք հաս­կա­նում են, թե ին­չի հա­մար են կոչ­ված և ժա­մա­նակն ի­զուր չեն վատ­նում, նրանք մեր ՙոս­կե ֆոնդ՚-ն են և հպար­տա­նա­լու շատ ա­ռիթ­ներ են պարգևում մեզ։
-Մենք ա­կա­նա­տեսն էինք Ձեր գլ­խա­վո­րած ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյան բազ­մազ­բա­ղու­թյա­նը, մի՞շտ է այս­պես։
-Հա­մա­րյա միշտ, լու­ծում­ներ պա­հան­ջող հար­ցեր լի­նում են ա­մեն օր, գործ շատ կա, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ո­լորտ­ներն ու ուղղ­վա­ծու­թյուն­նե­րը բազ­մա­թիվ են ու տա­րաբ­նույթ, ու մենք մեր փոք­րիկ թի­մով փոր­ձում ենք օգ­նել, սա­տա­րել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին ու մեր բո­լո­րիս սի­րե­լի, փոքր, սա­կայն հզոր Ար­ցա­խին։

Ստե­փա­նա­կերտ-Մոսկ­վա-
Ստե­փա­նա­կերտ

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 22 May 2019 16:06:56 +0000
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎՍ ՄԵԿ ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/26717-2019-05-22-15-49-35 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/26717-2019-05-22-15-49-35 ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎՍ ՄԵԿ ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿ
Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

 Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ի­րա­կա­նաց­վող ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րե­րի մա­սին վեր­ջին շր­ջա­նում խոս­վել է բազ­միցս, ծրագ­րեր, ո­րոնց շնոր­հիվ պի­տի ստեղծ­վեին նոր ձեռ­նար­կու­թյուն­ներ, ընդ­լայն­վեին գոր­ծող­նե­րը` ա­պա­հո­վե­լով նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր: Պետք է նշել, որ թեթև ար­դյու­նա­բե­րու­թյան ո­լոր­տում այդ ծրագ­րե­րի մի փոքր մասն է միայն ի­րա­կա­նու­թյուն դար­ձել, ո­րում ա­ռանձ­նա­կի նշա­նա­կու­թյուն ու­նի բնա­գա­վա­ռի եր­բեմ­նի հս­կա­յի՝ ՙՂար­մե­տաքս­կոմ­բի­նա­տի՚ վե­րա­գոր­ծարկ­ման հա­ջող­ված փոր­ձը: Կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող քա­ղա­քա­կա­նու­թյան և ա­ջակ­ցու­թյան ար­դյուն­քում դեռևս 2013թ. ստեղծ­ված ՙՄե­տաքս­կոմ­բի­նատ՚ ՍՊԸ-ն վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում, կար­ծես, դի­նա­միկ աճ է ա­պա­հո­վել՝ դառ­նա­լով լուրջ նա­խա­դեպ հե­տա­գա նույ­նօ­րի­նակ ծրագ­րե­րի հա­մար։ Պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րով վե­րա­նո­րոգ­ված շեն­քը խոր­հր­դան­շա­կան վար­ձավ­ճա­րով տրա­մադր­վել է տար­բեր ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի։ Տրա­մադ­րե­լով ար­տադ­րա­կան տա­րածք՝ պե­տու­թյունն ի սկզ­բա­նե նաև նկա­տե­լի կր­ճա­տել է ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի կա­պի­տալ ծախ­սե­րը։

Գաղտ­նիք չէ, որ հան­րա­պե­տու­թյու­նում գոր­ծող ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րը հիմ­նա­կա­նում ա­պա­հո­վում էին տղա­մարդ­կանց զբաղ­վա­ծու­թյու­նը, իսկ այս ձեռ­նար­կը կա­նանց զբաղ­վա­ծու­թյան խն­դի­րը մաս­նա­կիո­րեն լու­ծե­լու լուրջ հնա­րա­վո­րու­թյուն էր։
ՙՀում­քից մինչև վերջ­նա­կան ար­տադ­րանք՚ շղ­թա նա­խա­տե­սող ու տե­ղա­կան ար­տադ­րու­թյան ընդ­լայն­ման ու զբաղ­վա­ծու­թյան խնդ­րի լուծ­ման նպա­տա­կով ստեղծ­ված բիզ­նես-կենտ­րո­նի գոր­ծու­նեու­թյունն այ­սօր էլ պե­տա­կան ա­ջակ­ցու­թյամբ է ու­ղեկց­վում: ՙՄե­տաքս­կոմ­բի­նա­տում՚ գոր­ծող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յում ա­պա­հո­վում են շուրջ 500 աշ­խա­տա­տեղ: Այս­տեղ մի հար­կի տակ հա­վաք­վել են 7 փոքր և մի­ջին ձեռ­նար­կա­տի­րա­կան սու­բյեկտ­ներ՝ դառ­նա­լով պե­տու­թյուն-մաս­նա­վոր հատ­ված փոխ­գոր­ծակ­ցու­թյան հեր­թա­կան հա­ջող­ված օ­րի­նա­կը հան­րա­պե­տու­թյու­նում:
Աշ­խա­տա­տե­ղե­րի քա­նա­կի ա­ռու­մով ա­ռա­վել ու­շագ­րավ­նե­րից է ՙԳև գրուպ՚ ըն­կե­րու­թյու­նը, ո­րը հիմ­նա­կա­նում զբաղ­վում է տեքս­տիլ ար­տադ­րու­թյամբ։ Ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն Վա­հե Իս­րա­յե­լյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ` ար­տադ­րա­մա­սը գոր­ծում է 2013թ. դեկ­տեմ­բե­րից: Սկզ­բում հիմ­նա­կա­նում թո­ղար­կում էր շա­պիկ­ներ, կի­սա­վար­տիք­ներ, սա­վան­ներ և այլն: Ե­րեք տաս­նյա­կի չափ աշ­խա­տող­նե­րով ար­տադ­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լած կազ­մա­կեր­պու­թյունն այ­սօր 70 աշ­խա­տող ու­նի: Թո­ղար­կած ար­տադ­րան­քի հիմ­նա­կան սպա­ռո­ղը Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նակն է: Ըստ ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վա­րի` ծրագր­ված է ար­տադ­րու­թյան ծա­վալ­նե­րի ա­վե­լա­ցում, քա­նի որ վեր­ջին տա­րում այս­տեղ նաև զին­վո­րա­կան ար­տա­հա­գուստ է կար­վում: Ներ­կա­յում ար­տադ­րա­մա­սը դեր­ձակ­նե­րի կա­րիք ու­նի: Նաև քա­ղա­քա­ցիա­կան պատ­վեր­ներ են ստա­նում: ՙՏար­վա մեջ լի­նում են դեպ­քեր, երբ ՊԲ-ի պատ­վեր­ներն ա­վարտ­վում են, և մենք, որ­պես­զի աշ­խա­տող­նե­րը հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի չմատն­վեն, քա­ղա­քա­ցիա­կան ար­տադ­րանք ենք թո­ղար­կում: Պատ­վի­րա­տուն շատ դեպ­քե­րում տրա­մադ­րում է ար­տադ­րան­քի տեխ­նի­կա­կան մո­դելն ու դի­զայ­նը, ինչ­պես նաև վե­րահս­կո­ղու­թյուն է սահ­մա­նում վերջ­նա­կան ար­տադ­րան­քի ո­րա­կի վրա՚,-նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը: Հում­քը հիմ­նա­կա­նում ներ­կր­վում է ՀՀ-ից` տեքս­տիլ ար­տադ­րու­թյան ո­լոր­տում ա­ռա­ջա­տար հա­մար­վող Գյում­րիից: Բա­ցի այդ, Վ. Իս­րա­յե­լյա­նի խոս­քով, կապ­ված պատ­վի­րա­տու­նե­րի պա­հան­ջի հետ, եր­բեմն նաև ար­տերկ­րից են կտոր ներ­մու­ծում: Աշ­խա­տող­նե­րի մեծ մա­սը մի­ջին տա­րի­քի կա­նայք են: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ա­վե­լի շատ ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­ներ են դի­մել աշ­խա­տան­քի ըն­դուն­վե­լու հա­մար: Դեր­ձա­կի մաս­նա­գի­տու­թյունն այ­սօր պա­հանջ­ված­նե­րի շար­քում է, իսկ այս­տեղ սկս­նակ­նե­րը վար­պե­տա­նա­լու, մաս­նա­գի­տա­կան հմ­տու­թյուն­նե­րը զար­գաց­նե­լու լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն են ստա­նում: ՙՏրի­կո­տա­ժի հետ աշ­խա­տելն ու­նի իր նր­բու­թյուն­նե­րը: Այս­տեղ շատ ար­հես­տա­վարժ դեր­ձակ­նե­րի ընդգրկմամբ նոր աշ­խա­տու­ժի մաս­նա­գի­տա­կան բա­զա­յին ու­սուց­ման, ինչ­պես նաև բան­վոր­նե­րի վե­րա­պատ­րաստ­ման կար­ճա­ժամ­կետ դա­սըն­թաց­ներ ենք կազ­մա­կեր­պում,-տե­ղե­կաց­նում է ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վա­րը: -Ծրագ­րում ենք ա­ռա­ջի­կա­յում ար­տադ­րու­թյան ծա­վալ­նե­րի ա­վե­լաց­մա­նը զու­գա­հեռ 20 նոր աշ­խա­տա­տեղ բա­ցել՚: Վ. Իս­րա­յե­լյա­նը նաև հա­վե­լում է, որ աշ­խա­տա­վար­ձով ա­պա­հով­վում են նաև ու­սու­ցան­ման փու­լում գտն­վող սկս­նակ­նե­րը: Դեր­ձակ-մո­դե­լա­վո­րող Ալ­լա Ֆե­լյանն ար­դեն 5 տա­րի է, աշ­խա­տում է ըն­կե­րու­թյու­նում, մինչ այդ 15 տա­րի զբաղ­վել է դեր­ձա­կու­թյամբ: ՙՄեր աշ­խա­տան­քը գոր­ծա­վար­ձա­յին է՝ որ­քան շատ աշ­խա­տե­ցիր, աշ­խա­տա­վարձդ այն­քան բարձր կլի­նի: Աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րը հար­մար են: Ու­նենք մեծ թվով կա­նայք, ո­րոնք ա­նընդ­հատ գոր­ծազր­կու­թյու­նից են խո­սում ու, որևէ մաս­նա­գի­տու­թյան չտի­րա­պե­տե­լով, ան­պայ­ման գրա­սե­նյա­կա­յին հեշտ աշ­խա­տանք են պա­հան­ջում: Իմ կար­ծի­քով, նրանք պետք է այս գոր­ծին ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նեն, ո­րով­հետև կար ա­նե­լը ցան­կա­ցած կնոջ հա­մար հեշտ յու­րաց­վող­նե­րից է: Մեզ մոտ ծույ­լեր չկան, գի­տեն, որ հիմ­նա­կա­նում զին­վո­րի հա­մար են աշ­խա­տում ու պետք է ո­րա­կով աշ­խա­տել՚: Մե­րի Հա­կո­բյա­նը 35 տա­րե­կան է, ար­դեն ե­րեք տա­րի է` աշ­խա­տում է ՙԳև Գրու­պում՚: Ա­ռա­ջին ան­գամ կա­րի մե­քե­նա­յի մոտ նս­տել է այս­տեղ, հի­մա ո­րա­կյալ դեր­ձակ­նե­րից է: Նրա խոս­քով` եր­բեմն աշ­խա­տա­վար­ձե­րի վճար­ման հետ կապ­ված դժ­վա­րու­թյուն­ներ ծա­գում են տա­րես­կզ­բին: Հե­տա­գա­յում խն­դի­րը հարթ­վում է:
Ըստ կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վա­րի` ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիր Ա. Մալ­խա­սյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, տա­րեց­տա­րի կա­տա­րե­լա­գործ­վում են ինչ­պես կա­րի, այն­պես էլ նա­խա­պատ­րաս­տա­կան ու ձևման ար­տադ­րա­մա­սե­րի տեխ­նո­լո­գիա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը։ Նման ար­տադ­րա­մա­սե­րի հիմ­նու­մը միայն աշ­խա­տա­տե­ղե­րի ստեղ­ծում չէ` հա­մոզ­ված է Վ. Իս­րա­յե­լյա­նը: ՙՊե­տու­թյու­նը մեզ օգ­նել է, մենք դա փոխ­հա­տու­ցում ենք վճար­վող հար­կե­րով ու այլ տուր­քե­րով, սա­կայն միայն դա չէ այս բիզ­նես-կենտ­րո­նի ու ար­տադ­րա­մա­սի բե­րած օ­գու­տը, նման ձեռ­նարկ­նե­րը շո­շա­փե­լի դրա­կան ազ­դե­ցու­թյուն կա­րող են ու­նե­նալ երկ­րի տն­տե­սա­կան զար­գաց­ման վրա, և որ­քան շատ լի­նեն նման ար­տադ­րա­մա­սե­րը, այն­քան կշա­հենք բո­լորս՚,-ա­սում է նա:

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Տնտեսական Wed, 22 May 2019 15:48:39 +0000
ՙԲՅՈՒՋԵ- 2018՚-Ը` ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԵՐԿՈՒ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/26721-2018 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/26721-2018 Սրբուհի ՎԱՆՅԱՆ

 Մայիսի 22-ին ՙԲյուջե-2018՚-ի ոլորտային քննարկումները տեղափոխվեցին ԱԺ արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի և ֆինանսաբյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովներ. քննարկվեցին համատեղ նիստում։ 

Ներկայացվել են քաղաքաշինության, գյուղոլորտի, էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների, բնապահպանության և բնական ռեսուրսների ոլորտների տարեկան հաշվետվությունները։
Այսպիսով, 2018թ. բյուջեով կապիտալ ներդրումների ծավալը նախատեսված է եղել 13 մլրդ 930 մլն դրամ։ Նույն տարվա դեկտեմբերի դրությամբ այն արդեն 19 մլրդ 540 մլն դրամ էր։ Լրացուցիչ ֆինանսավորված գումարը գոյացել է պետական բյուջեում տարբեր հոդվածներում առաջացած տնտեսումների հաշվին։ Եվս 887 մլն դրամ ոլորտին հատկացվել է պահուստային ֆոնդից։ Կապիտալ շինարարության բյուջեն կատարվել է 99,9 տոկոսով։ Տարբեր հարկատեսակներով այդ գումարից ավելի քան 3 մլրդ դրամ վերադարձվել է պետբյուջե։ Քաղաքաշինության նախարարին ուղղված պատգամավորների հարցերն առնչվում էին ոչ միայն պետբյուջեի կատարողականին, այլև նրանց կողմից հանրապետությունում իրականացվող կամ նախատեսվող ծրագրերին, շինարարական աշխատանքների վերահսկմանը։
Գյուղոլորտին տրամադրված գումարի զգալի մասը ներդրվել է ջրային համակարգերի, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի մեջ, որոնք պիտի խթանեին ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը, վերամշակող արդյունաբերությունը։
Պետբյուջեով անցյալ տարի Գյուղնախարարությանը հատկացվել է 4 մլրդ 685 մլն դրամ, որի կատարողականը կազմել է 96,3 տոկոս։ Այդ գումարի մեջ մտնում են նաև նախարարության աշխատակազմի և Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պահպանման ծախսերը։ Գյուղոլորտը միակն էր կառավարության ոլորտներում, որը եկամուտների մասով 2017թ. համեմատ բացասական ցուցանիշ է գրանցել, թերակատարելով այն 3,9 տոկոսով։ Ինչո՞վ է պայմանավորված այդ հանգամանքը։ Հարցին ի պատասխան`նիստին ներկայացած փոխնախարարը դա պայմանավորեց 2018թ. նոր բաժինների ստեղծմամբ, որոնց ֆինանսավորումը կատարվել է 2019 թվականին միայն և եղանակային պայմանների պատճառով գյուղոլորտի կազմակերպությունների կողմից կատարողականների ուշ ներկայացմամբ, ինչի հետևանքով ֆինանսավորման գործընթացը կատարվել է ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակում։
Պատգամավորներից որոշների կարծիքով ֆերմերային տնտեսությունների ստեղծումն օրախնդիր է, ներկայացվեցին նաև առաջարկներ: Այդ կարծիքը միանշանակ չընդունվեց. մասնագետները գտնում են, որ մեր հանրապետությունում դեռ պատրաստ չեն դրան։ Խորհրդարանականները մտահոգություն են հայտնում նաև անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ոչ պատշաճ մակարդակի վերաբերյալ, ինչը տարիներ շարունակ բարձրացվող որոշ հարցերի լուծման գլխավոր խոչընդոտներից է համարվում։
Էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտին հատկացված գումարները պետբյուջեով հաստատվել են 14 ծախսային և 1 եկամտային ծրագրերի համար՝ 3 մլրդ 853 մլն դրամի շրջանակներում։ Նախարար Լ. Գրիգորյանը համառոտ ներկայացրեց դրանք, նշելով, որ արդիականացվել է կադաստրային ոլորտի արխիվը, ինչի վրա 2018թ. պետբյուջեից նախատեսված է եղել 20 մլն դրամ (կատարվել է 97 տոկոսով)։ ՙԳեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և գնահատման կենտրոնի ծառայությունների համար նախատեսված է եղել 75 մլն դրամ պետպատվեր (կատարողականը կազմել է 66 տոկոս)։ Կադաստրի համակարգի տեխնիկական վերազինման ծրագիրը հաստատվել է 14,8մլն դրամի շրջանակներում: Տնտեսական ծրագրերի տարեկան ճշտված պլանը հաստատվել էր 527 մլն դրամի շրջանակներում (կատարողականը՝ 91 տոկոս)։ Բյուջեի շրջանակներում տրամադրվել է աջակցութուն Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնին, Ստանդարտացման, չափագրման և սերտիֆիկացման կենտրոնին։ Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծրագիրը հաստատվել է 12,5 մլն դրամի շրջանակներում։ Այն կատարվել է 96,8 տոկոսով։ Բնակչության կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի սակագնի մասնակի սուբսիդավորման համար պետբյուջեով նախատեսվել էր 2 մլրդ 719 մլն դրամ, որի կատարողականը 100 տոկոս է կազմել։
Բնապահպանության և բնական ռեսուրսների ոլորտին հատկացված գումարները բյուջեով նախատեսված են եղել 331 մլն դրամի չափով, որից փաստացի ծախսվել են 308 մլն դրամը։ Կատարողականը 93 տոկոս է։ Բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությունը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում ոլորտում առկա խնդիրների լուծման նպատակով, այդ թվում` կատարում է ջրային պաշարների, ընդերքի ուսումնասիրման աշխատանքներ, անտառաշինություն, անտառի պահպանման ծրագրեր։
Խորհրդարանականները հետաքրքրվեցին անտառահատման խնդիրներով, տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց էկոլոգիայի պահպանման հարցերով։
***
Ընդմիջումից հետո նույն հանձնաժողովներում ներկայացվեցին ԱՀ ՀԾՏՄԿ ՊՀ Արցախի ներդրումային ու Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամների բյուջեների տարեկան հաշվետվությունները։
Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովին պետական բյուջեով նախատեսված էր 172 մլն դրամ՝ պարտադիր կարգավորման վճարների հավաքագրում՝ 22 կարգավորվող ընկերություններից։ Հավաքագրումը կատարվել է լրիվությամբ՝ 100,2 տոկոսով։ Նույնքան գումար էլ նախատեսված է եղել ապարատի պահպանման համար. կատարողականը 90,1 տոկոս է։ Պատգամավորները հետաքրքրվեցին ՙՂարաբաղ Տելեկոմի՚ գործունեությամբ. հնչեցին բողոքներ, մտահոգություններ։ Ի դեպ, նույն օրը ԱԺ-ուոմ հանդիպում կար ընկերության տնօրինության հետ, և խորհրդարանականները հնարավորություն են ունեցել անձամբ տնօրենից ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։
Արցախի ներդրումային հիմնադրամի նախագահը տեղեկացրել է, որ 2018թ. բյուջեով Հիմնադրամին նախատեսված էր հատկացնել 2,5 մլրդ դրամ։ Այն ծախվել է ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված և հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման, ինչպես նաև աջակցության այլ ծրագրերի վրա։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին հատկացվել է 1 մլրդ 350 մլն դրամ: Եվս 79 մլն դրամ տրամադրվել է սերմերի և բազմացեղ խոշոր եղջերավորների ձեռքբերման համար։
Հիմնադրամների ղեկավարները պատասխանել են պատգամավորների հարցերին։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Տնտեսական Wed, 22 May 2019 15:26:14 +0000
ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՑԻԱ­ԿԱՆ Ա­ՄՈՒՍ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱ­ՐՈ­ՅԱ­ԿԱՆ ԱՅԼ ԿԱ­ՄԱ­ՅԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՇՈՒՐՋ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/spiritual/item/26714-2019-05-22-15-14-05 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/spiritual/item/26714-2019-05-22-15-14-05 ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՑԻԱ­ԿԱՆ Ա­ՄՈՒՍ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱ­ՐՈ­ՅԱ­ԿԱՆ ԱՅԼ ԿԱ­ՄԱ­ՅԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՇՈՒՐՋ
Անդ­րեյ ՏԿԱ­ՉՈՎ

 Ա­վագ քա­հա­նա

Մար­դու կամ հա­սա­րա­կու­թյան դեմ պայ­քա­րում բա­վա­կան է միայն բա­րո­յա­պես քայ­քա­յել նրան։ Մնա­ցածն իր բա­րո­յազ­րկ­վա­ծու­թյան բե­րու­մով մարդն ին­քը կա­նի։

Այս հան­ճա­րե­ղո­րեն պարզ սկզ­բուն­քը հաս­կա­նում էին հրեա­նե­րի թշ­նա­մի­նե­րը, երբ Աստ­ծո ա­ռաջ­նոր­դու­թյամբ հրեա ժո­ղո­վուր­դը Ե­գիպ­տո­սից շարժ­վում էր դե­պի Ա­վե­տյաց եր­կիր։ ՙԱստ­ված նրանց հետ է, քա­նի դեռ նրանք չեն մե­ղան­չում,- ո­րո­շե­ցին նրանք։ -Սո­վո­րեց­նենք նրանց մե­ղան­չել, և նրանց հաղ­թե­լը դժ­վա­րու­թյուն չի ներ­կա­յաց­նի՚։ Ան­գամ չենք ՙսո­վո­րեց­նի՚։ Պետք է մարդ­կանց մղել մե­ղան­չե­լու, խթա­նել, մեղ­քը դարձ­նել հա­սա­նե­լի, ՙդյու­րավ պա­շա­րող՚, ինչ­պես կա­սեր Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը (Եբր. 12։1)։ Մեր ի­րա­կա­նու­թյան մեջ դա հետևյալ կերպ է հն­չում. ՙԿա­սենք, որ դրա­նում մեղք չկա, կան նոր նոր­մեր, ո­րոնք մի ժա­մա­նակ մեր­ժում էին միջ­նա­դա­րյան կրո­նա­մոլ­նե­րը՚։ Հա­վա­նա­բար, ծա­նոթ եք այս խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րին։ Եվ այդ­ժամ մար­դը (հա­սա­րա­կու­թյու­նը) զրկ­վում է Աստ­ծո օգ­նու­թյու­նից, ում հա­մար մեղ­քը նող­կա­լի է։ Եվ դա, իս­կա­պես, վերջն է։ Բա­ռա­ցիո­րեն վեր­ջը։ Այդ ժա­մա­նակ ար­դեն ինքդ ա­նար­ժեք բա­նե­րի դի­մաց թշ­նա­մուդ կտաս ա­մե­նաար­ժե­քա­վո­րը։ Նաև կկորց­նես բա­նա­կա­նու­թյունդ, հի­շո­ղու­թյունդ և ու­ժերդ, կապ­րես վա­խի ու շփո­թու­թյան մեջ, ինքդ քեզ նվաստ ու, հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար, ան­պի­տան կզ­գաս։ Դեռևս Թվոց գր­քում (Հին կտա­կա­րան) հի­շա­տակ­ված այս մար­տա­վա­րու­թյու­նը միայն մա­դիա­մա­ցի­նե­րը (հրեա ժո­ղովր­դի թշ­նա­մի­նե­րը) չէ, որ փոր­ձել են։
Խոր­հր­դա­յին բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, որն ար­գե­լում էր մե­ղան­չել, ար­գե­լում էր նաև ա­ղո­թել։ Սահ­մա­նա­փա­կում էր շնոր­հի աղ­բյուր­նե­րից (Աստ­վա­ծաշն­չից ու ե­կե­ղե­ցու խոր­հուրդ­նե­րից) օգտ­վե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը։ Նշա­նա­կում է՝ սեր­մա­նում էր կեղ­ծա­վո­րու­թյուն, սի­րում էր մե­ղան­չել ծա­ծուկ և բա­րո­յա­կան մա­կար­դա­կը հս­կում էր լոկ ար­գելք­նե­րի մի­ջո­ցով։ Ա­պա ար­գելք­նե­րի ժա­մա­նակ­ներն ան­ցան, և մար­դիկ սկ­սե­ցին մե­ղան­չել բա­ցեի­բաց, ա­սես շղ­թա­յից ար­ձակ­ված։
Ապ­րե­լու հա­մար բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը նույն­քան կարևոր է, որ­քան հա­ցը։ Ե՜վ խիղճն է պետք, և՜ Աստ­ծո վա­խը, և՜ հա­մա­կե­ցու­թյան հա­մընդ­հա­նուր նոր­մե­րը։ Շնոր­հի աղ­բյուր­ներն ար­դեն բաց են. Աստ­վա­ծա­շուն­չը չեն թաքց­նում, տա­ճար­նե­րը չեն ա­վե­րում։ Բայց ժո­ղո­վուր­դը դա­տա­պարտ­ված է դեռ եր­կար վար­ժեց­նե­լու իր ըն­դար­մա­ցած բնու­թյան բա­րո­յա­կան մկան­նե­րը, որ­պես­զի սպի­տակն իր աչ­քին կր­կին սպի­տակ լի­նի, իսկ սևը՝ սև։
Այս­պես է և ՙքա­ղա­քա­ցիա­կան ա­մուս­նու­թյուն՚ կոչ­վա­ծը։ Այն վա­ղուց իր կա­յուն տեղն է զբա­ղեց­րել մեր կյան­քում և ի հայտ գա­լուց ի վեր ար­դեն հասց­րել է փոխ­վել դե­պի վա­տը։ Ֆրան­սիա­կան հե­ղա­փո­խու­թյան ժա­մա­նակ­նե­րից սկ­սած այս­պես էր կոչ­վում տե­ղա­կան իշ­խա­նու­թյան մար­մին­նե­րում գրանց­ված, բայց ա­ռանց ե­կե­ղե­ցու օրհ­նու­թյան ա­մուս­նու­թյու­նը։ Այժմ ար­դեն այդ ա­նու­նով կո­չում են պար­զա­պես եր­կու ան­ձանց հա­մա­կե­ցու­թյու­նը՝ ա­ռանց որևէ օ­րի­նա­կա­նաց­ման ու գրանց­ման, այլ ոչ թե ա­մուս­նու­թյու­նը՝ ա­ռանց պսա­կի ա­րա­րո­ղու­թյան։ ՙԴե՞մ չես ինձ հետ ապ­րե­լու, քնե­լու և այլն։ Ե­թե ոչ, ես նույն­պես դեմ չեմ: Միայն ա­ռանց պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի, կնի­քի, եր­դում­նե­րի ու ստո­րագ­րու­թյան։ Ով ա­ռա­ջի­նը հոգ­նեց, միան­գա­մից կհե­ռա­նա, իսկ մյու­սը՝ հան­գիստ կըն­դու­նի դա։ Մենք ա­զատ մար­դիկ ենք։ Ի­հար­կե՝ ոչ մի ե­րե­խա։ Այ­լա­պես հեշ­տու­թյամբ հե­ռա­նալ չի լի­նի՚։ Ե­թե կինն ա­սում է. ՙՀա­մա­ձայն եմ՚, ա­հա և քեզ ՙքա­ղա­քա­ցիա­կան ա­մուս­նու­թյուն՚՝ ժա­մա­նա­կա­կից ի­մաս­տով։

Եվ ոչ ոք չի նկա­տել, որ սա դա­վադ­րու­թյուն է կնոջ դեմ։ Բա­նը նույ­նիսկ նրա­նում չէ, որ կի­նը գե­նե­տի­կո­րեն, ֆի­զիո­լո­գիա­պես ու իր ողջ էու­թյամբ ձգ­տում է ու­նե­նալ ըն­տա­նիք, ե­րե­խա­ներ, կա­յու­նու­թյուն և տա­քուկ ան­կյուն։ Որ­քան էլ որ ա­նար­գեն նրան ժա­մա­նա­կա­կից սո­ցիո­լոգ­նե­րը, նա շա­րու­նա­կում է ցան­կա­նալ նույ­նը` Աստ­ծո ստեղ­ծած բնու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում։ Բայց հար­ցը նույ­նիսկ դա չէ, այլ այն, որ կինն ա­վե­լի շուտ է ծե­րա­նում ու կորց­նում գրավ­չու­թյու­նը։ Նրան հա­կա­ցուց­ված է իր կյան­քի լա­վա­գույն տա­րի­նե­րը քա­մուն տալ։ Մե­կը նրա հետ մի քա­նի տա­րի կապ­րի (19-22 տա­րե­կա­նում)։ Հե­տո կա­սի. ՙՀոգ­նել եմ քեզ­նից, հա­ջո­ղու­թյուն՚։ Հե­տո մի ու­րի­շը կապ­րի այդ­պես (ա­ռանց ե­րե­խա­նե­րի ու պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի)։ Սա ար­դեն կլի­նի, ա­սենք, 22-25 տա­րե­կա­նում։ Հե­տո մի եր­կու տա­րի դեպ­րե­սիա­յի ու հար­կա­դիր դա­դա­րի շր­ջան կլի­նի (որ­քան էլ գե­ղե­ցիկ լի­նես, զույգ գտ­նելն այ­սօր հեշտ չէ)։ 26-30 տա­րե­կա­նում նմա­նա­տիպ ևս մի փորձ կար­վի նույն բե­մագ­րով՝ ա­ռանց ե­րե­խա­նե­րի, ա­ռանց ստո­րագ­րու­թյան, վարձ­ված բնա­կա­րան­նե­րում։ Բա­ցատ­րե­լու կա­րիք կա՞, որ կի­նը տա­րեց­տա­րի կորց­նում է իր ե­րի­տա­սար­դու­թյունն ու ու­ժե­րը, թար­մու­թյունն ու գե­ղեց­կու­թյու­նը։ Բա­ցատ­րե­լու կա­րիք կա՞, որ իր 30 տա­րե­կա­նում նա նույ­նը չի լի­նի, ինչ 19-ում։ Իսկ սիր­տը չի դա­դա­րի եր­ջան­կու­թյուն փնտ­րե­լուց, եր­ջան­կու­թյան հույ­սերն էլ գնա­լով կմա­րեն, ինչ­պես ձյու­նա­նուշն արևի շո­ղե­րի տակ։ Եվ նրա­նից կհո­սեն ոչ թե ջրի կա­թիլ­ներ, այլ ար­ցունք­ներ։ Եվ ժա­մա­նա­կի հետ ա­պա­գան հո­րի­զո­նում կուր­վագ­ծի ՙծե­րու­թյուն՚ բա­ռը՝ ոչ պա­կաս սար­սա­փազ­դու մակ­դիր­նե­րով՝ ՙմիայ­նակ, դա­ժան, ա­նօ­գուտ՚։ ՙԴա­ժան՚, ո­րով­հետև անհ­նար է չչա­րա­նալ ողջ աշ­խար­հի վրա՝ գտն­վե­լով կյան­քի լու­սանց­քում՝ թող որ սե­փա­կան մեղ­քով։ Այն­պես որ, աղ­ջիկ­ներ, երբ ձեզ ա­ռա­ջար­կում են ա­զատ հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ, ձեզ ու­ղիղ տեքս­տով ա­ռա­ջար­կում են դժ­բախ­տու­թյուն։ Եվ այն, որ ժա­մա­նա­կա­կից ճղ­ճիմ հա­սա­րա­կու­թյու­նը հան­դուր­ժում է դա, ոչ մի կերպ չի մեղ­մում այս երևույ­թի չա­րա­նենգ բնույ­թը։

Իսկ տղա­մար­դուն ի՞նչ։ Նրա հա­մար հեշտ է։ Զո­րա­վոր բնազ­դը նրան չի թե­լադ­րում ծնն­դա­բե­րել։ Ու ե­թե իր խղճմ­տան­քի հետ ա­մեն ինչ կար­գին չէ, ա­պա նա իր 35-40 տա­րե­կա­նում էլ կգտ­նի 20 տա­րե­կա­նի մի ան­խել­քի, ով դա­վա­նում է ա­զատ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի սկզ­բունք­նե­րը։ Մա­նա­վանդ ե­թե փող ու­նի։ Ան­գամ՝ ոչ այն­քան շատ փող։ Բա­վա­կան է ու­նե­նալ սե­փա­կան բնա­կա­րան ու կնո­ջը ռես­տո­րան տա­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն։ Գու­ցե կա­սեք՝ այդ­պես էլ պետք է։ Իսկ ես այլ կար­ծի­քի եմ։ Հա­մա­ձայն չեմ նաև, ե­թե ա­սեք, որ կա­րե­լի է տղա­մար­դուն իր ըն­տա­նի­քից գո­ղա­նալ, քա­նի որ տա­րիքդ անց­նում է, և սկզ­բունք­ներն ար­դեն կարևոր չեն, որ տղա­մար­դը կա­րող է եր­կու ըն­տա­նիք պա­հել և այլն։ Ու թեև հա­մա­տա­րած կա­տար­վում է դա, նման դեպ­քե­րի հա­ճա­խա­կա­նու­թյունն ինձ չի հա­մո­զում նորմ ան­վա­նել դա:
Սրանք բա­րո­յա­կան հի­վան­դու­թյուն­ներ են՝ դա­տա­պարտ­ված վեր­ջին դա­տաս­տա­նի ա­հեղ կրա­կին։
Շփա­ցած ե­րե­խա­ներ, ով­քեր չգի­տեն ՙոչ՚ բա­ռը, ան­պատ­կառ ե­րի­տա­սարդ­ներ, որ չգի­տեն` ին­չի հա­մար ապ­րել, ան­միտ ծե­րեր, ով­քեր ո­րո­շել են շվայ­տու­թյամբ լրաց­նել ե­րի­տա­սարդ օ­րե­րին բաց թո­ղա­ծը` նույն շար­քից են, նույն կրա­կի հա­մար։ Իսկ ժո­ղո­վուր­դը, ո­րը հաշտ­վել է նմա­նօ­րի­նակ խն­դիր­նե­րի այս կույ­տի հետ, ո­րը հա­մա­ձայն է այս ա­մե­նը ճա­նա­չել որ­պես բնա­կա­նոն երևույթ փոխ­ված աշ­խար­հում, շատ թույլ ժո­ղո­վուրդ է։ Գու­ցե նա մի ժա­մա­նակ ու­ժեղ էր, բայց հի­մա թույլ է։ Աշ­խա­տա­սի­րու­թյու­նը նրա­նում ան­խու­սա­փե­լիո­րեն կփո­խա­րին­վի ձրիա­կե­րու­թյամբ։ Հայ­րե­նա­սի­րու­թյու­նը կփո­խա­րին­վի պրագ­մա­տիկ լկ­տիու­թյամբ։ Հա­վա­տար­մու­թյու­նը կհա­մար­վի ժա­մա­նա­կավ­րեպ։ Ան­գամ գի­տու­թյունն ու կր­թու­թյու­նը կկա­ղեն, քա­նի որ բա­րո­յազ­րկ­ված մարդ­կանց հա­տուկ չեն ժրա­ջա­նու­թյունն ու ի­մաստ­նու­թյան ձգ­տու­մը։ Հի­վան­դու­թյուն­ներն էլ կհա­ճա­խա­նան։ Մարմ­նի նվաղ­կո­տու­թյունն ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյան ուղ­ղա­կի հետևանքն է։ Նման ժո­ղովր­դի հետ պա­տե­րազ­մե­լու կա­րիք էլ չկա։ Նրան հաղ­թե­լը մեկ ան­գամ մեկ է: Դան­դաղ ու ա­նի­մաստ սո­ղում է նա դե­պի պատ­մու­թյան գե­րեզ­մա­նը, և այդ գե­րեզ­մա­նին ա­ղո­թող ան­գամ չի լի­նի։
Ա­մեն ինչ, ի­հար­կե, այդ­քան վատ չէ, որ ա­տե­լով ա­տես կյան­քը, թքես ա­մեն ին­չի վրա ու ե­րես թե­քես։ Բայց ա­մեն ինչ բա­վա­կա­նա­չափ լուրջ է, ան­հան­գս­տա­նա­լու հա­մար անձ­նա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան խն­դիր­նե­րով։ Ներդ­րում­ներն անհ­րա­ժեշտ են, տեխ­նո­լո­գիա­կան ա­ռա­ջըն­թա­ցը նույն­պես, պատ­շաճ թո­շակ­նե­րը պետք են, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյու­նը, բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյու­նը և այլն։ Ո՞վ է ա­ռար­կում։ Բայց այդ ա­մե­նի մա­սին առն­վազն խո­սում են։ Սա­կայն այն մա­սին, որ ա­ղը կորց­նում է իր հա­մը, որ ե­թե ժո­ղո­վուր­դը լիա­կա­տար բա­րո­յազ­րկ­ման հաս­նի, ոչ մի բա­նի պի­տա­նի չի լի­նի, ոչ ոք ան­գամ չի էլ խո­սում։
Հա­մեստ ա­ռա­ջարկս է վե­րըն­թեր­ցել հինկ­տա­կա­րա­նյան Իս­րա­յե­լի պատ­մու­թյու­նը։ Դա ողջ Հին ուխտն է։ Թա­գա­վո­րաց գր­քե­րը և հատ­կա­պես մար­գա­րե­նե­րը։ Այն­տեղ կա­պը, մի կող­մից, հզո­րու­թյան, կեն­սու­նա­կու­թյան ու ար­դա­րու­թյան, մյուս կող­մից՝ անկ­ման, խայ­տա­ռա­կու­թյան ու բա­րո­յա­կան սան­ձար­ձա­կու­թյան միջև ներ­կա­յաց­ված է ա­մե­նայն ակն­հայ­տու­թյամբ։ Քրիս­տո­նյա ժո­ղո­վուր­դը՝ նոր Իս­րա­յե­լը, այդ պատ­մու­թյան կեն­դա­նի է­ջե­րից սո­վո­րե­լու շատ բան ու­նի։

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Հոգևոր Wed, 22 May 2019 15:07:59 +0000
ԻՆՉ­ՊԵՍ ՊԱՇՏ­ՊԱ­ՆԵԼ ՄԵՐ Ե­ՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­ՐԻՆ Կամ` Նո­րին մե­ծու­թյուն բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/2019-02-09-10-18-06/item/26713-2019-05-22-15-06-15 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/2019-02-09-10-18-06/item/26713-2019-05-22-15-06-15 ԻՆՉ­ՊԵՍ ՊԱՇՏ­ՊԱ­ՆԵԼ ՄԵՐ Ե­ՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­ՐԻՆ Կամ` Նո­րին մե­ծու­թյուն բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը
Ռու­բեն ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Օ­րերն ի­րար հետևից սա­հե­ցին-ան­ցան, օ­րե­րի հետ հան­դարտ­վեց և ցա­վը։ Մեղ­մա­ցան և այն սուր զգաց­մունք­նե­րը, ո­րոնք, թվում էր, այլևս եր­բեք ինձ հան­գիստ չեն տա։

Մի օր, երբ լու­րեր էի դի­տում, տե­սա, թե ինչ­պես է սև ծու­խը թանձր քու­լա­նե­րով դուրս սո­ղոս­կում եր­րորդ հար­կի ոչ մեծ պա­տու­հա­նից. Կե­մե­րո­վո­յի առևտրի և զվար­ճան­քի կենտ­րո­նում հր­դեհ էր բռնկ­վել։ Սկ­սում եմ մտա­ծել՝ Աստ­ված մի ա­րաս­ցե, պա­տու­հա­նից այն կողմ մար­դիկ մնա­ցած լի­նեին։ Շն­չա­ռու­թյունս մի պահ ընդ­հատ­վում է, չեմ կա­րո­ղա­նում հաս­կա­նալ՝ ինչ է դա։ Տես­նում եմ՝ ինչ­պես է պա­տու­հա­նից ընկ­նում փոք­րիկ տղան, հար­վա­ծում երկ­րորդ հար­կի քի­վին, ա­պա գետ­նին։ Ա­մե­նուր բղա­վոց­ներ են, լաց ու կոծ։ Մար­դիկ սար­սա­փից գո­ռում են։ Ան­զուսպ ցան­կու­թյուն եմ ու­նե­նում ոչ թե գո­ռալ նրանց վրա, այլ ա­ղա­ղա­կել` Ձայ­ներդ կտ­րե՜ք, մար­դո՜ւկ­ներ։ Իսկ պա­տից այս կողմ՝ հա­րյու­րա­վոր մար­դիկ. ճա­կա­տագ­րե­րի ի՛նչ ա­նար­դա­րա­ցի տար­բե­րու­թյուն։
Ա­վե­լի ուշ ի­մա­ցա, որ ըն­տա­նի­քի ե­րի­տա­սարդ հայ­րը` կնոջ, աղջ­կա ու փոք­րիկ տղա­յի հետ գտն­վում էր մխա­ցող պա­տու­հա­նից ներս։ Փակ կի­նո­թատ­րո­նում վեր­ջին ու­ժե­րի լա­րու­մով, ըն­տա­նի­քի հետ շն­չա­հեղձ լի­նե­լով, նա այդ պա­տու­հա­նից ցած է նե­տում որ­դուն։ Ան­գամ չգի­տեմ՝ սպա­նո՞ւմ էր նրան, թե՞ փր­կում, ի՞նչ էր զգում նա այդ պա­հին։ Սար­սա­փից ցնց­վե­ցի, երբ մի պահ պատ­կե­րաց­րի ինձ այն­տեղ։ Իսկ ձեզ պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք նրա տեղ` ձեր փոք­րիկ ե­րե­խա­յի հետ։
Բո­լորս մարդ ենք։ Այն ա­մե­նը, ին­չը հա­տուկ է մար­դուն, խորթ չէ մեզ։ Մարդ­կա­յին ա­ղե­տը, ու­րա­խու­թյու­նը, եր­ջան­կու­թյու­նը, վիշ­տը և, վեր­ջա­պես, մա­հը։ Բայց մի՞­թե միայն դրա­նով մենք՝ մար­դիկս, պետք է նման­վենք ի­րար։ Մի՞­թե միայն նրա­նով, որ հեր­թա­կան ող­բեր­գու­թյու­նից հե­տո ծա­ղիկ­ներ խո­նար­հենք դեպ­քի վայ­րում ու մո­մեր վա­ռենք։ Մի՞­թե դա բա­վա­րար է։ Չեմ հա­վա­տում։ Մարդ ա­րա­րածն այս աշ­խար­հում շատ ա­վե­լի մեծ ար­ժեք է ներ­կա­յաց­նում, քան ո­մանք են պատ­կե­րաց­նում: Հա­վա­տա­ցեք, ա­կա­մա­յից սկ­սե­ցի մտա­ծել, հարց­նել` իսկ ին­չո՞ւ, ին­չո՞ւ մար­դիկ պի­տի այր­վեն։ Ին­չո՞ւ են նրանք, ընդ­հան­րա­պես, մեռ­նում։ Նրանց տա­ռա­պանք է պատ­ճա­ռում պա­տե­րազ­մը, նրանց բռ­նու­թյան են են­թար­կում, ա­նո­ղո­քա­բար սպա­նում են մա­նուկ­նե­րին ու ծե­րե­րին։ Հա­ճախ դա կա­տար­վում է մեզ­նից ոչ այն­քան հե­ռու։ Այն­տեղ, որ­տեղ ապ­րում ենք, որ­տեղ ապ­րում են մեր հա­րա­զատ­նե­րը։ Վիշտ ու ա­ղետ սփ­ռող օ­ղակն ա­վե­լի է սեղմ­վում մեր շուր­ջը։
Ին­չո՞ւ մար­դիկ ողջ-ողջ այր­վե­ցին։ Կար­ծում եք՝ պա­տա­հա­կա­նու­թյո՞ւն է։ Որ­քան ու­զում եք՝ այդ­պես մտա­ծեք։ Իսկ ես այլ կար­ծիք ու­նեմ։ Ա­մեն ին­չի պատ­ճա­ռը մեր մտա­ծե­լա­կերպն է, հո­գե­կերտ­ված­քը։ Վեր­ջին հաշ­վով՝ բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նից։ Մեր ե­րե­խա­նե­րի բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը։
Մենք շա­րու­նա­կում ենք ապ­րել ինչ­պես միշտ` շր­ջա­պատ­ված գր­ված ու չգր­ված օ­րենք­նե­րով։ Օ­րենք­ներ, ո­րոնց հետևում են կամ չեն հետևում։ Օ­րենք­ներ, ո­րոնք պար­տա­դիր են ո­մանց հա­մար, իսկ մյուս­նե­րի հա­մար` բա­ցար­ձա­կա­պես ոչ։ Օ­րենք­ներ խախ­տե­լու հա­մար ո­մանց պատ­ժում են, իսկ մյուս­նե­րին կա­րող են և խրա­խու­սել։ Ու աս­տի­ճա­նա­բար մար­դը տես­նում ու սո­վո­րում է, որ այս կյան­քում ար­դա­րու­թյունն ու ճշ­մար­տու­թյունն էա­կան չեն, կան ա­վե­լի կարևոր, ա­վե­լի ար­ժե­քա­վոր բա­ներ։ Կա­պե­րը, շա­հե­րը, փո­ղը։ Եվ, ի­հար­կե, դան­դաղ, բայց վս­տա­հո­րեն ձևա­վոր­վում է կյան­քի մա­սին մեր պատ­կե­րա­ցու­մը և, վեր­ջին հաշ­վով, մեր բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, մեր ա­մե­նօ­րյա կյան­քը։ Ու ան­պայ­ման` դի­մա­խեղ­ված կյան­քը, ո­րի օ­րենք­նե­րը թե­լադ­րում են մարդ­կա­յին դի­մա­գի­ծը կորց­րած աշ­խար­հիս ու­ժեղ­նե­րը, ով­քեր ա­մեն օր մեզ միևնույն դասն են տա­լիս` օր օ­րի կեր­տե­լով կյան­քի մեր ըն­կա­լու­մը։ Մեր բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը։ Բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, որն ա­մեն օր մեզ ու­սու­ցա­նում է՝ ինչ­պես վար­վել, ինչ զգաց­մունք­ներ ու­նե­նալ, ինչ վե­րա­բեր­մունք ցու­ցա­բե­րել՝ զգույշ ու հո­գա­տա՞ր, թե՞ թշ­նա­մա­կան, ան­պա­տաս­խա­նա­տու, ան­փույթ, պար­զա­պես ա­մեն ին­չի հան­դեպ ան­տար­բեր։
Երբ բո­լորս սկ­սենք ապ­րել իս­կա­կան մարդ­կա­յին բա­րո­յա­կա­նու­թյան օ­րենք­նե­րով, սի­րով, մի­մյանց հար­գե­լով, այդ դեպ­քում միայն մեր ե­րե­խա­նե­րը չեն մեռ­նի։ Եվ ինք­ներս մեզ կա­սենք, որ ի­րա­վունք ու­նենք ե­րե­խա­ներ ու­նե­նալ, ո­րով­հետև սո­վո­րել ենք պաշտ­պա­նել նրանց։ Գու­ցե այդ ժա­մա­նակ ար­դեն ոչ ոք չի ա­սի՝ ո՞ւմ է պետք նման իշ­խա­նու­թյու­նը, ո­րը չի կա­րո­ղա­նում պաշտ­պա­նել ե­րե­խա­նե­րին։ Եվ իշ­խա­նա­վոր­նե­րը, նա­խա­գահ­նե­րը դուրս կգան ժո­ղովր­դի ա­ռաջ ու, մինչև գե­տին խո­նարհ­վե­լով, ժո­ղովր­դից նե­րո­ղու­թյուն կհայ­ցեն գո­նե նրա հա­մար, որ կա­մա թե ա­կա­մա պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն են ստանձ­նել ժո­ղովր­դի կյան­քի հա­մար։ Նման կեն­սաձևը, նման բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը կպաշտ­պա­նի մեր ե­րե­խա­նե­րին։
Ա՛խ բա­րո­յա­կա­նու­թյուն։ Մեր օ­րե­րի ու մեր կյան­քի բար­քեր։ Մի քիչ տձև։ Մար­դիկ այն­տեղ տխուր են, գրե­թե կեն­սա­զուրկ։ Այդ ինչ­պե՞ս ստաց­վեց, որ սե­րը մե­զա­նում այդ­քա՛ն պա­ղեց: Ո՞վ մեզ այդ­պի­սին դարձ­րեց։ Հա­վա­նա­բար, երբ ընտ­րու­թյուն չի լի­նում, այդ ժա­մա­նակ այդ­պես էլ ո­չինչ չի փոխ­վում, հա­վերժ ճահ­ճաց­ման մեջ ա­մեն ինչ նե­խում է, և դի­մա­ցի­նին ժպ­տա­լու ցան­կու­թյուն չես ու­նե­նում։ Նման հա­սա­րա­կու­թյունն ան­խու­սա­փե­լիո­րեն կծ­նի ա­ղետ­ներ, կյանքն ա­վե­լի մռայլ կդառ­նա և, վեր­ջա­պես, հս­կա­յա­կան քա­նա­կի կու­տակ­ված բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիա­յից, հնա­րա­վոր է, պա­տե­րազմ ծա­գի։
armmuseum.ru

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ Wed, 22 May 2019 14:54:17 +0000
Միջոցառում ԱՄՆ Կոնգրեսում՝ նվիրված հրադադարի մասին Համաձայնագրի 25-ամյակին http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26722-25 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26722-25 Մայիսի 16-ին ԱՄՆ…

 Միջոցառմանը ելույթով հանդես են եկել ԱՄՆ-ում Արցախի Հանրապետության Մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը, ԱՄՆ Կոնգրեսի Հայկական հարցերով և Ականազերծման հարցերով հանձնախմբերի համանախագահ կոնգրեսական Ջեքի Սփիերը, ԱՄՆ Կոնգրեսում Թոմ Լանտոսի անվան Մարդու իրավունքների կոմիտեի համանախագահ կոնգրեսական Ջեյմս Մաքգավերնը, The HALO Trust կազմակերպության զարգացման ծրագրերի պատասխանատու Ամասյա Զարգարյանը և ԱՄՆ Հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։

Իր խոսքում Ռոբերտ Ավետիսյանը երախտագիտություն է հայտնել ամերիկյան ժողովրդին և իշխանություններին Արցախին տրամադրվող օժանդակության համար: Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը, բարձր գնահատելով The HALO Trust կազմակերպության կողմից Արցախում իրականացվող մարդասիրական ականազերծման ծրագրերը, կազմակերպությանն է հանձնել ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված հուշամեդալ։

Իրենց ելույթներում կոնգրեսականներ Ջեքի Սփիերը և Ջեյմս Մաքգավերնն ընդգծել են Արցախում ականազերծման աշխատանքների շարունակականության կարևորությունը։ Ջեքի Սփիերը, մասնավորապես, նշել է, որ շարունակելու է Հանձնախմբերի շրջանակում աջակցել վերոնշյալ առաքելությանը Արցախում և ամբողջ աշխարհում:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 22 May 2019 14:48:49 +0000
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26712-2019-05-22-14-46-24 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26712-2019-05-22-14-46-24 ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

  Ուղերձում ասված է.

          «Հարգարժա՛ն Արկադի Հովհաննեսի,

          Արցախի ժողովրդի, իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ հիշարժան հոբելյանի՝ ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ։

          Արցախում, մայր Հայաստանում եւ սփյուռքում չկա մեկը, ով ծանոթ չլինի ձեր անցած փառավոր ուղուն, ձեր բարձր մարդկային որակներին ու սկզբունքայնությանը:

           Անգնահատելի է Ձեր ավանդն Արցախյան ազատամարտում եւ մեր փառավոր հաղթանակների կերտման գործում: Այսօր էլ Դուք շարունակում եք ծառայել հայրենիքին, ակտիվ դերակատարություն ունենալ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում:

           Հարգելի՛ պարոն գեներալ, թանկագի՛ն Կոմանդոս, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ Ձեզ նշանակալի տարեդարձի կապակցությամբ եւ մաղթում քաջառողջություն, երջանկություն, մեծագույն հաջողություններ ու ամենայն բարիք Ձեզ, Ձեր ընտանիքին ու հարազատներին»:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 22 May 2019 14:44:20 +0000
Պարզաբանում http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26711-2019-05-22-14-39-29 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26711-2019-05-22-14-39-29 Պարզաբանում
Համացանցում տարածվել է…

 Կոչ ենք անում բոլոր լրատվամիջոցներին առանց ստուգելու չտարածել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովին վերաբերող որևէ տեղեկատվություն, եթե այն չի ստացվել պաշտոնական աղբյուրից:

 

Արցախի Հանրապետության

ԱԺ լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժին

 

 
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 22 May 2019 14:38:20 +0000