[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՖՐԵՆԿ ՓԱ­ԼՈՈՒՆ. ՙՊԵՏՔ Է ՈՉ ԹԵ ԱՐ­ԳԵ­ԼԵԼ, ԱՅԼ ԽՐԱ­ԽՈՒ­ՍԵԼ ԱՅ­ՑԵՐՆ ԱՐ­ՑԱԽ ՈՒ ԱՅՆ­ՏԵՂ ԱՐ­ՎՈՂ ՆԵՐԴ­ՐՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ՚

Մա­րի­նա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Թվով ո՞­րե­րորդ այցն եք օ­րերս կա­տա­րել Ար­ցախ` հար­ցին ի պա­տաս­խան հմա­յիչ, բա­րե­համ­բույր և շատ բարձ­րա­հա­սակ կոնգ­րե­սա­կան Փա­լոու­նը մի պահ մտա­ծե­լուց հե­տո ա­սաց՝ առն­վազն 5-րդը, հնա­րա­վոր է` 6-րդը ... Ու հա­վե­լեց՝ ա­մեն ինչ սկս­վեց 25 տա­րի ա­ռաջ։

Այս­պես լի­նում է, երբ մարդ ա­վե­լի քան քա­ռորդ դար զբաղ­վում է մի խնդ­րով, ո­րը նրա քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նեու­թյան ան­քակ­տե­լի մասն է դառ­նում։ Ֆրենկ Փաո­լուն կրտ­սե­րի ա­նու­նը, ով ա­ռա­ջին ան­գամ ԱՄՆ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի ան­դամ դար­ձավ մեզ հա­մար հի­շար­ժան 88-ին ու այդ ժա­մա­նա­կից ի վեր ան­փո­փոխ կեր­պով ըն­տր­վում է Նյու­ջեր­սի նա­հան­գի 6-րդ օկ­րու­գի կոնգ­րե­սա­կան, քաջ ծա­նոթ է բո­լո­րին, ով­քեր այս կամ այն չա­փով զբաղ­վում են ղա­րա­բա­ղյան հար­ցով։ Եվ ինչ­պես նրա հա­մար է դժ­վար հաշ­վել Ար­ցախ կա­տա­րած այ­ցե­րը, այն­պես էլ ու­սում­նա­սի­րող­նե­րի հա­մար է դժ­վա­րու­թյուն ներ­կա­յաց­նում վեր­հի­շել, թե ար­ցա­խյան պայ­քա­րի տար­բեր փու­լե­րում որ­քան հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ են հն­չեց­վել նրա կող­մից` լի­նի դա Ադր­բե­ջա­նում հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թյան հար­ցի, թե հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման, Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման, նրա բնա­կիչ­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի հան­դեպ ար­դա­րա­ցի և հա­մար­ժեք մո­տեց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյան և բա­զում այլ հար­ցե­րի շուրջ։

-Ի­հար­կե, Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցած փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հս­կա­յա­կան են։ Դրանք ակն­հայտ են և՜ Ստե­փա­նա­կեր­տում, և՜ գյու­ղե­րում, որ­տեղ ե­ղել ենք։ Տն­տե­սա­կան վի­ճակն ան­հա­մե­մատ բա­րե­լավ­վել է։ Ստե­փա­նա­կեր­տում և Շու­շիում ե­ղել եմ պա­տե­րազ­մից ան­մի­ջա­պես հե­տո, երբ շուրջ­բո­լորն ա­վե­րակ­ներ էին։ Այժմ ա­մեն ինչ հիմ­նա­կա­նում վե­րա­կան­գն­ված է և ակ­տիվ շի­նա­րա­րու­թյուն է ըն­թա­նում՝ նոր շի­նու­թյուն­ներ, նոր տա­ճար­ներ...դա շատ տպա­վո­րիչ է։
Ար­ցա­խը, դժ­բախ­տա­բար, դեռևս մնում է չճա­նաչ­ված։ Սա­կայն ես միշտ ըն­դգ­ծել եմ՝ ես ճա­նա­չում եմ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, քա­նի որ այն գո­յու­թյուն ու­նի և օժտ­ված է դե ֆակ­տո պե­տու­թյան բո­լոր անհ­րա­ժեշտ տար­րե­րով։ Դա նաև ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան պե­տու­թյուն է։ Մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ որ­պես դի­տորդ այս­տեղ էի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին և կա­րող եմ կր­կին ար­ձա­նագ­րել՝ դրանք չա­փա­զանց թա­փան­ցիկ, ա­զատ և ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ էին։
-Չճա­նաչ­ված լի­նե­լուց բա­ցի Ար­ցա­խը դեռևս մնում է մի­ջազ­գա­յին մե­կու­սաց­ման մեջ, այդ թվում և մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հա­մա­տեքս­տում։ Ձեր կար­ծի­քով, ի՞նչ պետք է ա­նել այս ա­ռու­մով ա­ռա­ջըն­թաց ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։
-Կոնգ­րե­սի Հայ­կա­կան հար­ցե­րով հանձ­նախմ­բի շր­ջա­նակ­նե­րում մենք հան­դես ե­կանք Պետ­դե­պար­տա­մեն­տին ուղղ­ված կո­չով՝ հոր­դո­րե­լով վերջ տալ այն մո­տեց­մա­նը, երբ ԱՄՆ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին խոր­հուրդ է տր­վում չայ­ցե­լել Ար­ցախ, չշփ­վել մա­մու­լի ու հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ և այլն։ Ես միշտ շեշ­տում եմ դա իմ ե­լույթ­նե­րում։ Մենք պետք է շփ­վենք ցան­կա­ցած, թող որ չճա­նաչ­ված, պե­տու­թյան ու նրա քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ։ Ի­հար­կե, շատ կցան­կա­նա­յի, որ ԱՄՆ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ճա­նա­չեր Ար­ցա­խը։ Բայց ան­գամ ե­թե դա տե­ղի չու­նե­նա հենց հի­մա, պետք է առն­վազն խրա­խու­սել այ­ցերն ու սո­վո­րա­կան մարդ­կանց հետ շփում­նե­րը, որ­պես­զի բո­լո­րը կա­րո­ղա­նան տես­նել ու հաս­կա­նալ՝ ինչ է տե­ղի ու­նե­նում այս հան­րա­պե­տու­թյու­նում, ին­չու նա պետք է մնա հայ­կա­կան կամ Հա­յաս­տա­նի մաս դառ­նա։ Ու հա­մոզ­ված եմ, որ ճա­նա­պար­հոր­դու­թյուն­նե­րից ձեռն­պահ մնա­լու կո­չերն ու ցան­կա­ցած տե­սա­կի այլ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը սխալ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն են։
-Ադր­բե­ջա­նի 2016թ. ապ­րի­լյան ագ­րե­սիան մեծ հաշ­վով մնաց ան­հայտ և մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան կող­մից չդա­տա­պարտ­ված։ Ըստ ձեզ, ի՞ն­չը խան­գա­րեց դրան, և ի՞նչ է անհ­րա­ժեշտ այս հար­ցում ի­րա­զեկ­վա­ծու­թյան մա­կար­դա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար։
-Ես կա­րող եմ խո­սել միայն որ­պես ա­մե­րի­կա­ցի։ Իմ երկ­րում ան­ցյալն այն­քան էլ չի հե­տաք­րք­րում մարդ­կանց։ Իսկ ա­մե­նա­կարևոր պատ­ճա­ռը՝ Հա­յաս­տա­նը շատ փոքր է, և դա ա­վե­լի է դժ­վա­րաց­նում այս­տեղ տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կատ­վու­թյուն ստա­նա­լու խն­դի­րը՝ ի տար­բե­րու­թյուն, ա­սենք, Ռու­սաս­տա­նի կամ Չի­նաս­տա­նի, այն էլ ոչ լրի­վու­թյամբ։ Կոնգ­րե­սի Հայ­կա­կան հար­ցե­րով հանձ­նա­խումբն ստեղծ­վել ու աշ­խա­տում է այդ թվում և այն հար­ցե­րի շուրջ ի­րա­զեկ­վա­ծու­թյու­նը բարձ­րաց­նե­լու նպա­տա­կով, ո­րոնք առ­նչ­վում են ձեր երկ­րում, տա­րա­ծաշր­ջա­նում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րին։ Ըստ էու­թյան, հենց դա էլ հան­դի­սա­նում է այ­ցիս նպա­տա­կը։
-Վեր­ջին տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նի հան­դեպ ԱՄՆ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ փո­փո­խու­թյուն­ներ տես­նո՞ւմ եք։
-Ես դե­մոկ­րատ եմ և, հա­վա­նա­բար, տե­ղյակ եք, թե մեզ մոտ ինչ է կա­տար­վում՝ նա­խա­գահ Թրամ­փի դեմ սկս­ված իմ­պիչ­մեն­տի գոր­ծըն­թա­ցը, հա­ջորդ տա­րում կա­յա­նա­լիք ընտ­րու­թյուն­նե­րը...ինձ ա­ռա­վել մտա­հո­գում է այն հան­գա­ման­քը, որ նա­խա­գա­հը, թվում է, չի պաշտ­պա­նում ԱՄՆ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ա­վան­դա­կան ու­ղե­գի­ծը։ Ընդ ո­րում, ան­գամ այն­պի­սի երկ­րի հար­ցում, ինչ­պի­սին, օ­րի­նակ, Կա­նա­դան է, ո­րը հա­րյու­րա­մյակ­ներ շա­րու­նակ մեր դաշ­նա­կիցն է ե­ղել։ Այն­պես որ, Թրամ­փի գոր­ծու­նեու­թյան հան­դեպ իմ վե­րա­բեր­մունքն ընդ­հա­նուր առ­մամբ քն­նա­դա­տա­կան է։
-Ձեր կար­ծի­քով, ինչ­պի­սի՞ն են Ար­ցա­խի և հան­րա­պե­տու­թյան ան­կա­խու­թյու­նը ճա­նա­չած ա­մե­րի­կյան նա­հանգ­նե­րի, ինչ­պես նաև տար­բեր պե­տա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան կա­ռույց­նե­րի միջև հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հե­ռան­կար­նե­րը։
-Կցան­կա­նա­յի ա­վե­լի շատ ա­մե­րի­կյան ներդ­րում­ներ ու այ­ցեր տես­նել։ Հան­րա­պե­տու­թյու­նում այն­քա՛ն հիաս­քանչ վայ­րեր կան։ Այս հար­ցը քն­նար­կել ենք Ստե­փա­նա­կեր­տում` այն դի­տար­կե­լով ան­գամ Շվեյ­ցա­րիա­յի հա­մա­տեքս­տում կամ Իռ­լան­դիա­յի, որն ինչ-որ ի­մաս­տով նույն­պես մե­կու­սաց­ված է` իր աշ­խար­հագ­րա­կան դիր­քի բե­րու­մով։ Ինձ հարց­րե­ցիք՝ ինչ­պե՞ս կա­րող ենք ա­ռաջ տա­նել, գո­վազ­դել Ար­ցա­խը։
Վեր­ջին տա­րի­նե­րին անց­կաց­ված ո­րոշ սոց­հար­ցում­նե­րի հա­մա­ձայն, հան­րա­պե­տու­թյուն այ­ցե­լող­նե­րին ա­վե­լի շատ գրա­վում ու տպա­վո­րում են հյու­րա­սի­րու­թյունն ու բա­րե­համ­բույր վե­րա­բեր­մուն­քը, հատ­կա­պես գյու­ղե­րի բնա­կիչ­նե­րի կող­մից։ Ուս­տի գտ­նում եմ, որ պետք է աշ­խա­տել տու­րիզ­մի զար­գաց­ման և ներդ­րում­ներ գրա­վե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Ի­հար­կե, ա­մե­րի­կա­հա­յե­րից շա­տե­րը ներդ­րում­ներ Ար­ցա­խում ա­նում են, բայց կցան­կա­նա­յի, որ դրանք ա­վե­լի շատ լի­նեին։

www.golosarmenii.am