[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՎԵՐՍ­ԿՍ­ՎԵԼ ԵՆ ԳՐԻ­ՊԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ՇՆ­ՉԱ­ՌԱ­ԿԱՆ ՎԱ­ՐԱԿ­ՆԵ­ՐԻ ՄՇ­ՏԱ­ԴԻ­ՏԱՐ­ԿՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Գրի­պի և սուր շն­չա­ռա­կան վա­րակ­նե­րի շր­ջա­նին ըն­դա­ռաջ նո­յեմ­բե­րի 1-ից ՀՀ-ում և ԱՀ-ում վերս­կս­վել են դի­տար­կում­նե­րը։ Հետևո­ղա­կան և կան­խար­գե­լիչ աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով գրի­պի և վե­րին շն­չու­ղի­նե­րի հի­վան­դու­թյուն­նե­րի հեր­թա­կան մշ­տա­դի­տարկ­ման տվյալ­նե­րը հան­րա­պե­տու­թյան բուժ­հիմ­նարկ­նե­րը հա­ղոր­դում են ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նու­թյան և հի­գիե­նա­յի կենտ­րոն, իսկ վեր­ջինս՝ պե­տա­կան հի­գիե­նիկ և հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին տես­չու­թյուն։

ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հի­վան­դու­թյուն­նե­րի վե­րահ­սկ­ման և կան­խար­գել­ման կենտ­րո­նի և ԱՀ վե­րոն­շյալ կա­ռույց­նե­րի մաս­նա­գետ­նե­րի մշ­տա­դի­տար­կում­նե­րով՝ 2019 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բեր ամ­սին և նո­յեմ­բե­րի ա­ռա­ջին կե­սին ար­ձա­նագր­ված սուր շն­չա­ռա­կան վա­րակ­նե­րի հի­վան­դա­ցու­թյան ցու­ցա­նի­շը 2018 թվա­կա­նի այդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ գտն­վում է նույն մա­կար­դա­կի վրա։
ԱՀ ԱՆ պե­տա­կան հի­գիե­նիկ և հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին տես­չու­թյան պետ Օ­ֆե­լյա Հա­րու­թյու­նյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ՝ հան­րա­պե­տու­թյու­նում հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նա­կան ի­րա­վի­ճա­կը լար­ված չէ, սա­կայն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի մի շարք հրա­հանգ­նե­րով հան­րա­պե­տու­թյու­նում սե­զո­նա­յին գրի­պի և սուր շն­չա­ռա­կան վա­րա­կիչ հի­վան­դու­թյուն­նե­րի ա­ռու­մով կազ­մա­կերպ­վում են վե­րահս­կո­ղա­կան և կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­ներ։
Մեր զրու­ցակ­ցի պար­զա­բան­մամբ՝ նա­խադպ­րո­ցա­կան և հան­րակր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րին հրա­հանգ­վել է տե­ղե­րում պահ­պա­նել անհ­րա­ժեշտ ջեր­մա­յին ռե­ժիմ և սահ­մա­նել վե­րահս­կո­ղու­թյուն գրի­պի և սուր շն­չա­ռա­կան վա­րակ­նե­րի կան­խար­գել­ման ա­ռու­մով: Մաս­նա­գետ­նե­րը փաս­տում են, որ չնա­յած հի­վան­դա­ցու­թյան ընդ­հա­նուր մա­կար­դա­կը ցածր է, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, հի­վան­դա­ցող­նե­րի գե­րակ­շիռ մա­սը մինչև 4 տա­րե­կան ե­րե­խա­ներն են, ուս­տի հատ­կա­պես նա­խադպ­րո­ցա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում պետք է խս­տո­րեն հետևեն կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին։ Ախ­տա­հան­ման ռե­ժի­մը պահ­պա­նե­լու նպա­տա­կով նա­խադպ­րո­ցա­կան, հան­րակր­թա­կան բո­լոր հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, բուժ­հիմ­նարկ­ներն ա­պա­հով­ված են անհ­րա­ժեշտ դե­ղո­րայ­քով և ախ­տա­հա­նիչ նյու­թե­րով։
Լա­բո­րա­տոր հե­տա­զո­տու­թյան ար­դյունք­նե­րի հա­մա­ձայն, ներ­կա­յումս շր­ջա­նառ­վում են շն­չա­ռա­կան վի­րուս­նե­րի հա­րու­ցիչ­ներ՝ պա­րագ­րիպ, ռի­նո­վի­րուս, բո­կա­վի­րուս և այլն։ Սուր շն­չա­ռա­կան վա­րակ­նե­րով և գրի­պով չհի­վան­դա­նա­լու, ինչ­պես նաև հետգ­րի­պա­յին բար­դու­թյուն­նե­րից խու­սա­փե­լու նպա­տա­կով՝ ՀՀ և ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րը հոր­դո­րում են պահ­պա­նել հի­գիե­նա­յի տար­րա­կան կա­նոն­նե­րը, պա­հել հա­զա­լու և փռշ­տա­լու վար­վե­լա­կար­գե­րը, հնա­րա­վո­րինս չշփ­վել գրի­պան­ման ախ­տան­շան­ներ ու­նե­ցող ան­ձանց հետ։ Անհ­րա­ժեշտ է հագն­վել ե­ղա­նա­կին հա­մա­պա­տաս­խան, սն­վել ու քնել լիար­ժեք, հա­ճա­խա­կի օ­դա­փո­խել փակ տա­րածք­նե­րը։
Հաշ­վի առ­նե­լով գրի­պի և սուր շն­չա­ռա­կան վա­րակ­նե­րի փո­խանց­ման օ­դա­կա­թի­լա­յին մե­խա­նիզ­մը՝ ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պե­տա­կան հի­գիե­նիկ և հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին տես­չու­թյան պե­տը հոր­դո­րում է, որ բարձր ջեր­մու­թյան, հա­զի, մկա­նա­ցա­վի, գլ­խա­ցա­վի, հո­դա­ցա­վի, հար­բու­խի և այլ նշան­նե­րի դեպ­քում պետք է մնալ տա­նը և պահ­պա­նել ան­կող­նա­յին ռե­ժիմ, չզ­բաղ­վել ինք­նա­բուժ­մամբ, խմել հնա­րա­վո­րինս շատ հե­ղուկ­ներ, ան­հար­կի չօգ­տա­գոր­ծել հա­կա­բիո­տիկ­ներ, ո­րով­հետև դրանք ցուց­ված չեն գրի­պի բուժ­ման հա­մար, այլ դի­մել բժշ­կի, հետևել նրա խոր­հուրդ­նե­րին։ Հատ­կա­պես տա­րեց­նե­րը, ով­քեր տա­ռա­պում են քրո­նիկ հի­վան­դու­թյուն­նե­րով, հղի կա­նայք և ե­րե­խա­նե­րը հի­վան­դու­թյան ա­ռա­ջին իսկ նշան­նե­րի դեպ­քում պետք է դի­մեն բժշ­կի, քա­նի որ հետգ­րի­պա­յին բար­դու­թյուն­ներ կա­րող են լի­նել գրի­պի ցան­կա­ցած տե­սա­կի և են­թա­տե­սա­կի դեպ­քում։ Մաս­նա­գետ­նե­րը զգու­շաց­նում են, որ հի­վանդ վի­ճա­կում չի թույ­լատր­վում այ­ցե­լել ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­ներ, աշ­խա­տան­քի, հա­սա­րա­կա­կան վայ­րեր, զանգ­վա­ծա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի, որ­պես­զի հի­վան­դու­թյան տա­րա­ծում ու նոր դեպ­քեր չլի­նեն։
ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կշա­րու­նա­կի դի­տար­կումն ու վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը։
;