comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Սպորտ http://www.artsakhtert.com Sun, 20 Oct 2019 02:49:22 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՀՈՒՇԱՄՐՑԱՇԱՐ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՖԱՐՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27587-2019-10-11-15-03-54 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27587-2019-10-11-15-03-54 ՀՈՒՇԱՄՐՑԱՇԱՐ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՖԱՐՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Հեր­մի­նե ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Հոկ­տեմ­բե­րի 4-ից 7-ը մայ­րա­քա­ղա­քի Շախ­մա­տի կենտ­րո­նա­կան տանն անց­կաց­վեց հու­շամր­ցա­շար՝ նվիր­ված զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ, ար­ցա­խյան գո­յա­պայ­քա­րի նվի­րյալ, շախ­մա­տիստ Սամ­վել Սա­ֆա­րյա­նի հի­շա­տա­կին։

Հա­յոր­դին ակ­տի­վո­րեն մաս­նակ­ցել է Մար­տա­կեր­տի, Աս­կե­րա­նի, Մար­տու­նու և Հադ­րու­թի շր­ջան­նե­րում ծա­վալ­ված մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին։ Շար­քա­յին զին­վո­րից դար­ձել է մարտ­կո­ցի հրա­մա­նա­տար, հրե­տա­նու շտա­բի պետ, հրե­տա­նա­յին բրի­գա­դի հրա­մա­նա­տար։ 1993թվա­կա­նին Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում ծանր վի­րա­վոր­վել է, եր­կար բուժ­վե­լուց հե­տո ՝ դեռ չա­պա­քին­ված, նո­րից նետ­վել է մար­տի։ Մեծ է նրա ներդ­րու­մը հրե­տա­նու զար­գաց­ման գոր­ծում։ Նրան հրե­տա­նու ու­ղեղ էին ան­վա­նում։
Ա­վան­դա­կան դար­ձած այս մր­ցա­շարն անց է կաց­վել շվեյ­ցա­րա­կան մր­ցա­կար­գով՝ ԱՀ գրե­թե բո­լոր շր­ջան­նե­րի 56 մաս­նա­կից­նե­րով՝ ա­րագ շախ­մա­տի կա­նոն­նե­րով։ Մր­ցույ­թի ան­մի­ջա­կան նա­խա­ձեռ­նո­ղը Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նակն ու Շախ­մա­տի ֆե­դե­րա­ցիան էին։
Ա­ռա­ջի­նից եր­րորդ տե­ղե­րը գրա­ված մաս­նա­կից­նե­րը պարգևատր­վել են ՊԲ և Շախ­մա­տի ֆե­դե­րա­ցիա­յի կող­մից։ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան կող­մից Սամ­վել Սա­ֆա­րյա­նի այ­րուն հան­ձն­վել է ար­ժե­քա­վոր հու­շան­վեր։

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Fri, 11 Oct 2019 15:01:19 +0000
Ա­ՊԱԳԱ­ՅԻ ՀԱՆ­ԴԵՊ ՀԱ­ՎԱ­ՏՈՎ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27527-2019-09-30-16-46-34 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27527-2019-09-30-16-46-34 Ա­ՊԱԳԱ­ՅԻ ՀԱՆ­ԴԵՊ ՀԱ­ՎԱ­ՏՈՎ
Կա­րի­նե ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱՆ ք.…

 Հի­րա­վի, մեծ է նա, ում սիր­տը բա­բա­խում է բո­լո­րի հա­մար։ Ֆրան­սիա­ցի գրող Ռո­մեն Ռո­լա­նի այս խոս­քե­րը միան­շա­նակ կա­րե­լի է տա­րա­ծել ա­կա­դե­մի­կոս, բա­րե­րար Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյան­ցի վրա, մարդ, ում սր­տա­ցա­վու­թյան, բա­զում բա­րե­գոր­ծու­թյուն­նե­րի վկա­ներն ենք մենք։ Ինչ նա ա­նում է, ա­նում է ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րին ա­վե­լի ա­պա­հով­ված, զար­գա­ցած տես­նե­լու ակն­կա­լի­քով։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ նրա նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ստեղծ­վել է ՙԱ­պա­գա սե­րունդ­ներ՚ հիմ­նադ­րա­մը, ո­րի գա­ղա­փա­րա­կան հեն­քը հա­սա­րակ ու պարզ է՝ ՙԱյ­սօր ե­րե­խա­նե­րը, վա­ղը՝ ժո­ղո­վուր­դը՚։

Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյանցն իր մի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ խոս­տա­ցել էր հա­տուկ ու­շադ­րու­թյուն սևե­ռել Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նին, և, հու­րա­խու­թյուն բո­լո­րիս, 2019 թվա­կա­նին ի­րա­կա­նաց­վել են բա­զում բա­րե­գոր­ծու­թյուն­ներ։
Այս ան­գամ հա­ճե­լի ա­նակն­կալն սպաս­վում էր Աս­կե­րա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րո­ցին։ Բա­րե­րա­րի խոս­քով՝ մա­տաղ սե­րունդն ինչ­պես գրա­գետ, կիրթ, այն­պես էլ ֆի­զի­կա­պես ու­ժեղ պետք է լի­նի։ Նա պետք է կա­րո­ղա­նա իր հայ­րե­րի ու պա­պե­րի ար­ժա­նի հետևոր­դը դառ­նալ, իսկ դրա հա­մար պետք է ու­նե­նա պատ­շաճ պայ­ման­ներ սպոր­տով զբաղ­վե­լու հա­մար։
Սեպ­տեմ­բե­րի 20-ին Գր. Գաբ­րիե­լյանցն Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նի ու­ղեկ­ցու­թյամբ այ­ցե­լեց Աս­կե­րա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րոց՝ հեր­թա­կան նվի­րատ­վու­թյու­նը կա­տա­րե­լու հա­մար։ Ներ­կա էին Աս­կե­րա­նի քա­ղա­քա­պետ Սամ­վել Ա­ղա­ջա­նյա­նը, ՙԱ­պա­գա սե­րունդ­ներ՚ հիմ­նադ­րա­մի հա­սա­րա­կայ­նու­թյան գծով տնօ­րեն Սա­րա­սար Սա­րյա­նը, հյու­րեր։
Ներ­կա­նե­րին ող­ջու­նեց Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ Գա­րե­գին Ա­ղա­բա­լյա­նը։ Կարևո­րե­լով մուայ­թայ մար­զաձևը՝ նա նշեց, որ այն ա­ռա­ջին հեր­թին օգ­տա­կար է մար­զիկ­նե­րի ա­ռող­ջու­թյան հա­մար և, ի­հար­կե, հե­տա­գա­յում նրանք դառ­նում են իս­կա­կան տղա­մար­դիկ՝ ու­ժեղ, դի­մաց­կուն։
-Հպար­տու­թյամբ և ու­րա­խու­թյամբ եմ շեշ­տում, որ Աս­կե­րա­նում ու­նենք ար­հես­տա­վարժ մար­զիկ­ներ, ո­րոնք կա­րող են մտ­նել մար­զա­կան տար­բեր հար­թակ­ներ և հա­ջո­ղու­թյուն­ներ ար­ձա­նագ­րել։ Ցան­կա­նում եմ բո­լո­րիս կող­մից շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նել Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյան­ցին, ով իր ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է պա­հում Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի գոր­ծու­նեու­թյու­նը և այ­սօր այս­պի­սի գե­ղե­ցիկ ա­նակն­կալ է մա­տու­ցում մեր մար­զիկ­նե­րին։
Նշ­վեց նաև, որ մտա­դիր են Աս­կե­րա­նում բա­ցել Խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի խմ­բակ /MMA/։
Հան­դի­սա­վոր պայ­ման­նե­րում Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյան­ցի կող­մից մուայ­թայ մար­զաձևի մար­զիկ­նե­րը ստա­ցան մար­զա­կան գույք և հան­դես ե­կան ցու­ցադ­րա­կան ե­լույթ­նե­րով։
Ե­րե­խա­նե­րի ոգևոր­ված ցու­ցադ­րում­նե­րը, նրանց պայ­ծառ դեմ­քե­րը բա­վա­կան էին, որ­պես­զի մեծ բա­րե­րա­րը բա­վա­րար­ված զգար: Ա­ռանձ­նա­պես ու­շադ­րու­թյուն էր գրա­վում խմ­բա­կի միակ մար­զու­հին՝ Վիո­լե­տա Շահ­րա­մա­նյա­նը, ով տղա­նե­րից ոչ պա­կաս ակ­տիվ էր և ֆի­զի­կա­պես պատ­րաստ։
Ինչ­պես շեշ­տեց Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յում գոր­ծող Մուայ­թայ մար­զաձևի Ար­ցա­խի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ Ա­լեք­սան Ա­ղա­բա­լյա­նը, մար­զիկ­նե­րը պատ­րաստ են հան­դես գալ տար­բեր ռին­գե­րում։
ՙԵ­րե­խա­նե­րի ցան­կու­թյու­նը մեծ է, իսկ մենք ա­նում ենք ա­մեն ինչ, որ­պես­զի նրանց մեջ ա­վե­լաց­նենք սե­րը դե­պի սպոր­տը և սեր­մա­նենք, որ հա­յը միշտ պետք է ու­ժեղ և ա­րիա­սիրտ լի­նի՚,-ա­սաց Ա. Ա­ղա­բա­լյա­նը։
Ինչ խոսք, նպա­տա­կա­յին և ու­շագ­րավ մի­ջո­ցա­ռում էր՝ լի գե­ղե­ցիկ տպա­վո­րու­թյուն­նե­րով։ Ան­շուշտ, Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյան­ցի մտ­քում պլա­նա­վոր­վում էր հա­ջորդ այ­ցե­լու­թյու­նը շր­ջան, և հա­մոզ­մունք կա, որ այն չի ու­շա­նա։

;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Mon, 30 Sep 2019 16:44:29 +0000
ԱՌՈՂՋ ՀՈԳԻ՝ ԱՌՈՂՋ ՄԱՐՄՆՈՒՄ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27449-2019-09-18-15-28-51 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27449-2019-09-18-15-28-51 ԱՌՈՂՋ ՀՈԳԻ՝ ԱՌՈՂՋ ՄԱՐՄՆՈՒՄ
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Արցախում նշվեց Ֆիզկուլտուրնիկի օրը

Ար­ցա­խում միշտ էլ սպոր­տը հար­գի է ե­ղել։ Լավ մար­զա­վի­ճա­կում լի­նե­լը, ա­ռողջ կեն­սա­կերպ վա­րե­լը մե­զա­նում միշտ էլ նա­խընտ­րե­լի է։ Ան­գամ ոչ այն­քան ճոխ հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով՝ ժա­մա­նա­կին և՜ մեր ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը, և՜ այլ մար­զաձևեր ներ­կա­յաց­նող մեր մար­զիկ­նե­րը հա­ջո­ղու­թյամբ հան­դես են ե­կել տար­բեր մա­կար­դա­կի մր­ցում­նե­րում։ Իսկ երբ ե­կան 90-ա­կան­նե­րը՝ բո­լո­րի հա­մար պարզ դար­ձան, որ կոփ­ված, դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­լուն պատ­րաստ սե­րունդ ու­նե­նա­լը ար­ցախ­ցու հա­մար պար­զա­պես կեն­սա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է։ Եվ ա­մենևին էլ պա­տա­հա­կան չէ, որ ար­ցախ­ցի ե­րե­խա­նե­րից շա­տերն այս կամ այն մար­զաձևով սկ­սում են զբաղ­վել վաղ տա­րի­քից։ Թերևս սա էլ ինչ-որ տեղ հիմք հան­դի­սա­ցավ, որ­պես­զի 2010 թվա­կա­նին ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ սեպ­տեմ­բե­րի 17-ը հռ­չակ­վի Ֆիզ­կուլ­տուր­նի­կի օր։

Ա­մեն տա­րի այդ օ­րը մար­զա­կան տա­րաբ­նույթ մի­ջո­ցա­ռում­ներ են անց­կաց­վում ինչ­պես մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տում, այն­պես էլ հան­րա­պե­տու­թյան շրջ­կենտ­րոն­նե­րում՝ յու­րա­հա­տուկ ձևով նշա­նա­վո­րե­լով ֆիզ­կուլ­տուր­նի­կի օ­րը։
Ստե­փա­նա­կեր­տում տո­նին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը մեկ­նար­կե­ցին ՙՄենք ենք, մեր սա­րե­րը՚ հու­շա­կո­թո­ղի տա­րած­քից. վաղ ա­ռա­վո­տից այս­տեղ էին հա­վաք­վել մայ­րա­քա­ղա­քի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րը ներ­կա­յաց­նող շուրջ 150 պա­տա­նի­ներ ու աղ­ջիկ­ներ՝ ի­րենց հե­ծա­նիվ­նե­րով, և սր­տի թր­թի­ռով սպա­սում էին հե­ծան­վա­վազ­քի մր­ցույ­թի մեկ­նար­կին։ Տր­վեց հրա­մա­նը, և հե­ծան­վորդ­նե­րը Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յով շարժ­վե­ցին դե­պի Հե­քի­մյան, Նա­բե­րեժ­նա­յա փո­ղոց­նե­րը և նույն եր­թու­ղով կր­կին վե­րա­դար­ձան մեկ­նա­կետ։
Մր­ցույ­թի մաս­նա­կից­նե­րից ա­մե­նա­փոք­րը 8 տա­րե­կան Սա­րի­նե Ա­դա­մյանն է, ով ա­ռա­ջին ան­գամ է մր­ցա­պայ­քա­րի ե­լել։ Ա­սում է՝ 6 տա­րե­կա­նից է սկ­սել սո­վո­րել հե­ծա­նիվ վա­րե­լը, և չնա­յած այս մր­ցույ­թում չի հաղ­թել, բայց չի հու­սա­հատ­վել…
Աղ­ջիկ­նե­րի հա­մար սահ­ման­ված հինգ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղե­րի հաղ­թող­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ԿԳՍ նա­խա­րա­րու­թյան պատ­վոգ­րե­րով, իսկ ա­ռա­ջին ե­րեք տե­ղե­րը զբա­ղեց­նող­նե­րը՝ նաև մե­դալ­նե­րով։ Ա­ռա­ջին տեղ զբա­ղեց­րած Լաու­րա Ա­ղա­ջա­նյա­նը (հ.3 դպ­րոց), ով կրկ­նա­կի չեմ­պիոն է հե­ծան­վա­վազ­քի սպոր­տում, նաև ար­ժա­նա­ցավ գա­վա­թի։ Տղա­նե­րի մր­ցա­պայ­քա­րում գա­վա­թա­կիր դար­ձավ Վա­հե Համ­բար­ձու­մյա­նը (հ. 4 դպ­րոց)։ Ի դեպ, տղա­նե­րի հա­մար մր­ցա­նա­կա­յին 10 տեղ էր սահ­ման­վել՝ հաշ­վի առ­նե­լով նրանց մե­ծա­թիվ լի­նե­լը։
Ֆիզ­կուլ­տու­րա­յի օր­վա առ­թիվ հե­ծան­վա­վազ­քի մաս­նա­կից­նե­րին շնոր­հա­վո­րեց ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի փոխ­նա­խա­րար Ա­շոտ Դա­նիե­լյա­նը։ Նրա խոս­քով՝ Ֆիզ­կուլ­տուր­նի­կի օրն ա­ռիթ է մեկ ան­գամ ևս ա­ռողջ ապ­րե­լա­կերպ քա­րո­զե­լու: Նա­խա­րա­րու­թյունն ա­մեն տա­րի նա­խընտ­րում է կազ­մա­կեր­պել հե­ծան­վա­վազք, ո­րին ընդգրկվում են բո­լոր ցան­կա­ցող­նե­րը։ Իսկ նրանց թի­վը, ըստ Ա. Դա­նիե­լյա­նի, տա­րեց­տա­րի ա­ճում է։
Ֆիզ­կուլ­տուր­նի­կի օր­վան նվիր­ված մեկ այլ մի­ջո­ցա­ռում Ստ. Շա­հու­մյա­նի ան­վան մար­զա­դաշ­տում է անց­կաց­վել։ Այս­տեղ կազ­մա­կերպ­ված բաց դա­սը ֆիզ­կուլ­տու­րա ա­ռար­կա­յից, մայ­րա­քա­ղա­քի դպ­րոց­նե­րի այն ա­շա­կերտ­նե­րի հա­մար էր, ով­քեր այդ օ­րը նշ­ված ա­ռար­կա­յից դաս ու­նեին։
Տո­նա­կան օր­վա ա­վար­տը մայ­րա­քա­ղա­քի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում էր, որ­տեղ կա­յա­ցած հան­դի­սա­վոր ե­րե­կո­յին ներ­կա էին պե­տա­կան այ­րեր, մար­զաշ­խար­հի և մշա­կույ­թի գոր­ծիչ­ներ ու վե­տե­րան­ներ, մար­զա­սեր­ներ։
Շնոր­հա­վո­րան­քի ու ե­րախ­տա­գի­տու­թյան խոս­քեր հն­չե­ցին բո­լոր այն ֆիզ­կուլ­տուր­նիկ­նե­րի հաս­ցեին, ով­քեր հրա­ժեշտ են տվել սպոր­տին և վաս­տա­կած հան­գս­տի ան­ցել, նաև նրանց, ով­քեր այ­սօր էլ բարձր են պա­հում հա­յի պա­տիվն աշ­խար­հի ա­մե­նա­տար­բեր մր­ցաս­պա­րեզ­նե­րում, և նրանց, ով­քեր դեռևս ա­ռա­ջին քա­յերն են ա­նում սպոր­տի բնա­գա­վա­ռում։

Գե­ղե­ցիկ տո­նի կա­պակ­ցու­թյամբ ե­րե­կո­յի մաս­նա­կից­նե­րին շնոր­հա­վո­րեց ԱՀ ԿԳՍ նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը։ ՙԱն­շուշտ, օ­րա­ցույ­ցի մեջ մենք միայն մի օր չենք հատ­կաց­նում սպոր­տին։ Դրա վառ ա­պա­ցույցն Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի շքերթն է, որ սկս­վել է ամ­ռա­նը և շա­րու­նակ­վում է առ այ­սօր. հի­շենք ՙԿո­նի­ֆա­յի՚ հո­վա­նու ներ­քո ֆուտ­բո­լի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, Ա­ռանց սահ­մա­նի սպոր­տա­յին պա­րե­րի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շա­րը, Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րը, տար­բեր այլ մր­ցա­շա­րեր... Ակն­հայտ է, որ մեր հան­րա­պե­տու­թյու­նում օ­րե­ցօր ա­ճում է հե­տաք­րք­րու­թյունն սպոր­տի և ֆի­զի­կա­կան կուլ­տու­րա­յի հան­դեպ և վս­տահ եմ, որ ա­ռա­ջի­կա տա­րի­նե­րին այն ա­վե­լի է մե­ծա­նա­լու, ո­րով­հետև ընդ­լայն­վե­լու են հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը. ինչ­պես գի­տեք, Ստե­փա­նա­կեր­տում կա­ռուց­վում է ժա­մա­նա­կա­կից չա­փա­նիշ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան մար­զամ­շա­կու­թա­յին հա­մա­լիր, նաև տար­բեր բնա­կա­վայ­րե­րում մար­զա­դահ­լիճ­ներ ու տար­բեր շի­նու­թյուն­ներ են կա­ռուց­վում՚,- ա­սաց Ն. Ա­ղա­բա­լյա­նը։ Նրա խոս­քով՝ ա­ռողջ ապ­րե­լա­կեր­պի քա­րոզ­ման գոր­ծում մեծ դեր ու­նեն հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի ֆիզ­կուլ­տու­րա­յի ու­սու­ցիչ­նե­րը։ ՙԱ­ռողջ հո­գի՝ ա­ռողջ մարմ­նում՚՝ այս կար­գա­խո­սով պետք է ա­ռաջ­նորդ­վեն բո­լո­րը։
ԿԳՍ նա­խա­րա­րը պատ­վոգ­րեր և դրա­մա­կան պարգևներ հանձ­նեց նրանց, ում ա­վան­դի շնոր­հիվ Ար­ցա­խում մար­զա­կան կյան­քը զար­գաց­նե­լու հա­մար այ­սօր հու­սա­լի հիմ­քեր կան դր­ված։
Անց­նող ա­մեն տա­րի Ար­ցա­խի մար­զա­կան կյան­քում մի նո­րույ­թով է ա­ռանձ­նա­նում, բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև այս տա­րին. Ստե­փա­նա­կեր­տում բաց­վեց ակ­րո­բա­տիկ մարմ­նա­մար­զու­թյան խմ­բակ, ո­րում ար­դեն իսկ ընդգրկվել են ար­ցախ­ցի բազ­մա­թիվ ե­րե­խա­ներ։ Բե­մը տրա­մադր­վեց նրանց՝ ի­րենց ա­ռա­ջին քայ­լերն ա­նող մեր փոք­րիկ­նե­րին և ար­դեն ճա­նաչ­ված՝ ՀՀ ակ­րո­բա­տիկ մարմ­նա­մար­զու­թյան հա­վա­քա­կա­նի ան­դամ­նե­րին, ով­քեր ի­րենց հրա­շա­լի կա­տա­րում­նե­րով հիաց­մունք պատ­ճա­ռե­ցին ներ­կա­նե­րին (ՀՀ հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ, ՀՀ սպոր­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ Շու­շա­նիկ Հա­րու­թյու­նյան)։
Ե­րե­կոն իր ներ­կա­յու­թյամբ պատ­վել էր ռու­սաս­տա­նաբ­նակ մեր հայ­րե­նա­կից, սամ­բո մար­զաձևի սպոր­տի վար­պետ, ԽՍՀՄ չեմ­պիոն Վա­լե­րի Բա­դուն­ցը։ Ծնն­դով ստե­փա­նա­կերտ­ցի է, հ. 8 դպ­րոցն ա­վար­տե­լուց հե­տո ըն­դուն­վել է Խար­կո­վի ա­վիա­ցիա­յի ինս­տի­տու­տը, ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րին մաս­նակ­ցել է սամ­բո­յի գծով մր­ցում­նե­րին և դար­ձել չեմ­պիոն։ Ուս­ման մեջ բարձր ա­ռա­ջա­դի­մու­թյան հա­մար նրան պա­հել են ինս­տի­տու­տում, և առ այ­սօր էլ նա դա­սա­վան­դում է այն­տեղ։ ՙԱ­ռանց ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ֆի­զի­կա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյան չի կա­րող լի­նել մեծ սպորտ,-շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քում ա­սաց Վ. Բա­դուն­ցը։- Ա­մեն ան­գամ Ար­ցախ գա­լով ես տես­նում եմ ա­վե­լի ու ա­վե­լի գե­ղեց­կա­ցած Ստե­փա­նա­կերտ։ Շնոր­հա­կա­լու­թյուն այն քա­ջե­րին, ով­քեր հե­րո­սա­բար կռ­վե­ցին ու ա­զա­տագ­րե­ցին այս հո­ղը՚։ Վ. Բա­դուն­ցը Խար­կո­վում ապ­րող՝ սամ­բո­յի և ձյու­դո­յի գծով աշ­խար­հի չեմ­պիոն­ներ Վիկ­տոր Սա­վի­նո­վի և Կոնս­տան­տին Ա­նան­չեն­կո­յի ող­ջույն­նե­րը փո­խան­ցեց Ա­շոտ Դա­նիե­լյա­նին, ո­րոնց հետ իր ու­ժերն է չա­փել մեր հայ­րե­նա­կի­ցը։
Ե­րե­կո­յի մաս­նա­կից­նե­րին իր եր­գե­րով հա­ճե­լի պա­հեր պարգևեց ՙԱր­ցա­խի ձայ­ներ՚-ի փոք­րիկ Մի­շան։
Ֆիզ­կուլ­տուր­նի­կի օ­րը տոն դարձ­րին և ի­րենց գե­ղե­ցիկ ե­լույթ­նե­րով նույն­պես հան­դի­սա­տե­սին մեծ բա­վա­կա­նու­թյուն պատ­ճա­ռե­ցին Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րո­ցի սպոր­տա­յին պա­րե­րի խմ­բի ե­րե­խա­նե­րը (ղե­կա­վար՝ Մա­րի­նա Վա­րունց), պա­րու­սույց Է­լեո­նո­րա Հա­կո­բյա­նի լա­տի­նաա­մե­րի­կյան պա­րե­րի խում­բը, մայ­րա­քա­ղա­քի պա­րա­րա­վես­տի քո­լե­ջի պա­րու­հի­նե­րը (պա­րու­սույց՝ Մհեր Բա­բա­յան), լա­տի­նաա­մե­րի­կյան սո­լո ծրագ­րում Կով­կա­սի չեմ­պիոն Լիա­նա Գո­րյա­նը, ով Մա­րի­նա Մա­մյա­նի ա­շա­կեր­տու­հին է և այդ օ­րը նույն­պես ներ­կա էր ե­րե­կո­յին։
Տո­նա­կան ե­րե­կո­յի վեր­ջին ա­կոր­դը, հի­րա­վի, ան­կան­կալ էր մաս­նա­կից­նե­րի հա­մար. հան­դես ե­կան պրո­ֆե­սիո­նալ պա­րա­հան­դե­սա­յին պա­րե­րի աշ­խար­հի և Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն­ներ՝ մեր հայ­րե­նա­կից Ար­սեն Ա­ղա­մա­լյանն ու նրա կի­նը՝ Օք­սան­նա Վա­սիևան։ Ար­սեն Ա­ղա­մա­լյա­նը 1990-ա­կան­նե­րին սո­վո­րել է Ստե­փա­նա­կեր­տի հ.8 դպ­րո­ցում (մինչև 6-րդ դա­սա­րա­նը), այ­նու­հետև նրա ըն­տա­նի­քը տե­ղա­փոխ­վել է Ռու­սաս­տան։ Ե­րե­կոն վա­րող Ծո­վի­նար Բար­խու­դա­րյա­նի խոս­քով՝ նա ցան­կու­թյուն է հայտ­նել այ­սօր ներ­կա գտն­վել այս­տեղ, նաև՝ ա­ջակ­ցել իր հայ­րե­նա­կից­նե­րին նոր նա­խագ­ծի հիմ­քե­րը դնե­լու։ ՙՇատ եր­ջա­նիկ եմ, որ գտն­վում եմ այս­տեղ՝ իմ հա­րա­զատ քա­ղա­քում։ Սա ինձ հա­մար ա­ռանձ­նա­հա­տուկ օր է՝ հի­շո­ղու­թյուն­նե­րի արթ­նաց­ման օր, այս­տեղ՝ հենց այս բե­մում՝ 20 տա­րի ա­ռաջ ես պա­րել եմ։ Ու­րախ եմ, որ հրա­վի­րել եք ինձ, ե­կել եմ իմ ըն­տա­նի­քի հետ միա­սին, և այս մի քա­նի օ­րը հա­ճույ­քով կվա­յե­լենք ար­ցա­խյան մա­քուր օ­դը, կշփ­վենք մեր բա­րե­կամ­նե­րի ու ըն­կեր­նե­րի հետ։ Հրա­շա­լի է, որ սպոր­տը, մշա­կույ­թը զար­գա­նում են Ար­ցա­խում, որ այս­տեղ հիաս­քանչ սե­րունդ է ա­ճում։ Շա­րու­նա­կեք ապ­րել այդ­պես՝ հե­րո­սա­բար, սի­րե­ցեք այս հո­ղը և ա­մուր կառ­չեք ար­մատ­նե­րից՚, - հայ­րե­նա­կից­նե­րին ուղղ­ված իր խոսքն այս­պես ա­վար­տեց Ար­սեն Ա­ղա­մա­լյա­նը։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Wed, 18 Sep 2019 15:23:48 +0000
ՄԵՆՔ՝ ՄԵՆՔ ԵՆՔ, ՄԻԱՍ­ՆԱ­ԿԱՆ ԵՆՔ, ՀԱ­ՄԱԽ­ՄԲ­ՎԱԾ ԵՆՔ ... http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27352-2019-08-29-11-17-58 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27352-2019-08-29-11-17-58 ՄԵՆՔ՝ ՄԵՆՔ ԵՆՔ, ՄԻԱՍ­ՆԱ­ԿԱՆ ԵՆՔ,  ՀԱ­ՄԱԽ­ՄԲ­ՎԱԾ ԵՆՔ ...
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Հար­ցազ­րույց Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րի ար­ցա­խյան գրա­սե­նյա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Վար­դան ԲԱ­ԼԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ

- Պա­րոն Բա­լա­յան, ա­վարտ­վե­ցին Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րը, ո­րի մեկ­նար­կը տր­վեց մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Դուք ե­ղել եք Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի ար­ցա­խյան գրա­սե­նյա­կի պա­տաս­խա­նա­տուն, մաս­նակ­ցել եք Երևա­նում իր շա­րու­նա­կու­թյունն ստա­ցած խա­ղե­րին և փակ­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը։ Կխնդ­րեի ամ­փո­փենք այդ ամ­բող­ջը։

-Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղերն ան­նա­խա­դեպ մի­ջո­ցա­ռում էր ար­ցախ­ցի­նե­րիս հա­մար։ Նման մի­ջո­ցա­ռում­ներն, ընդ­հան­րա­պես, եր­կու կողմ են ու­նե­նում. հիա­նա­լով բաց­ման և փակ­ման շքեղ ա­րա­րո­ղու­թյուն­նե­րով, բուն մր­ցում­նե­րի կազ­մա­կերպ­վա­ծու­թյամբ ու հս­տա­կու­թյամբ, հան­դի­սա­տե­սը չի պատ­կե­րաց­նում, որ այդ ա­մե­նը հնա­րա­վոր է ե­ղել ա­միս­նե­րի հա­մառ ու տք­նա­ջան աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ։  Չլի­ներ խնդ­րի լիար­ժեք ըմ­բռ­նում և լիար­ժեք ա­ջակ­ցու­թյուն՝ ուղ­ղա­կի հնա­րա­վոր չէր լի­նի խա­ղե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը։ Գա­ղա­փարն ստա­ցել է Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թյու­նը. Նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի հանձ­նա­րա­րու­թյամբ ստեղծ­վել էր կազմ­կո­մի­տե, ո­րը գլ­խա­վո­րում էր պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը։ Հս­կա­յա­կան նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել, պրո­ֆե­սիո­նալ­նե­րից կազմ­ված մի մեծ խումբ աշ­խա­տել է գի­շեր ու ցե­րեկ։ Հա­րյու­րա­վոր կա­մա­վո­րա­կան­ներ են ընդգրկվել գոր­ծըն­թա­ցին։ Մեր ցան­կու­թյունն ու նպա­տակն էր, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը դառ­նա Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի ողջ ըն­թաց­քի ոչ միայն դի­տոր­դը, այլ նաև մաս­նա­կի­ցը: Բա­ցի այդ, Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղերն այս­տեղ կազ­մա­կեր­պե­լու հիմ­նա­կան խն­դիր­նե­րից մեկն էլ այն էր, որ աշ­խար­հի տար­բեր ծա­գե­րում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը գան ու տես­նեն ի­րենց Հայ­րե­նի­քի մի մաս­նի­կը, մո­տի­կից ծա­նո­թա­նան, շփ­վեն ու հո­գու թե­լե­րով կապ­վեն նրա հետ։ Սոց­հար­ցում­նե­րով պար­զել ենք, որ մաս­նա­կից­նե­րի շուրջ 94%-ն ա­ռա­ջին ան­գամ է ե­ղել Ար­ցա­խում, նրանք հե­ռա­կա կար­գով լսել էին մեր լեռ­նաշ­խար­հի մա­սին, Հայ­րե­նի­քը սի­րել են հեռ­վից... Բայց, ինչ­պես ա­սում են, ու­րիշ բան է լսե­լը, ու­րիշ՝ մեկ ան­գամ աչ­քով տես­նե­լը. ե­կել են, տե­սել ու սի­րա­հար­վել, ամ­բողջ հո­գով կապ­վել Ար­ցա­խին ու այս­տեղ ապ­րող մարդ­կանց։

Այդ օ­րե­րին մենք՝ ար­ցա­խյան գրա­սե­նյա­կի կազ­մա­կեր­պիչ­ներս, Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նի հետ վե­րահս­կել, հետևել ենք մեր հյու­րե­րի, խա­ղե­րի մաս­նա­կից­նե­րի պահ­ված­քին, որ­պես­զի հան­կարծ ինչ-որ խն­դիր­ներ չծա­գեն: Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րին այս տա­րի մաս­նակ­ցում էր 5 հա­զար 244 (5244) մար­զիկ՝ աշ­խար­հի 35 եր­կր­նե­րի 161 քա­ղաք­նե­րից։ Խա­ղե­րի մի քա­նի մար­զաձևեր, ինչ­պես գի­տեք, անց­կաց­վե­ցին Ստե­փա­նա­կեր­տում, Մար­տա­կեր­տում և Աս­կե­րա­նում, իսկ հիմ­նա­կան պայ­քա­րը ծա­վալ­վեց Երևա­նում։ Այս տա­րի Խա­ղե­րին մաս­նակ­ցում էր ե­րեք նոր եր­կիր՝ Ա­րա­բա­կան Միա­ցյալ Է­մի­րու­թյուն­նե­րը, Ի­րա­քը և Չե­խիան։

- Խա­ղե­րի փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը Երևա­նի Ա­զա­տու­թյան հրա­պա­րա­կում էր։ Ինչ­պե՞ս ան­ցավ այն, ի՞նչ ար­դյունք­ներ գրանց­վե­ցին։
- Քսա­նա­մյա վա­ղե­մու­թյուն ու­նե­ցող խա­ղե­րի փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թյան ժա­մա­նակ մաս­նա­կից­նե­րին խոս­քով դի­մեց Իշ­խան Զա­քա­րյա­նը։ Նա շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րին ի­րենց ա­ջակ­ցու­թյու­նը ցու­ցա­բե­րած բո­լոր պե­տա­կան ու ոչ պե­տա­կան կա­ռույց­նե­րին, մաս­նա­կից­նե­րին և մր­ցա­վար­նե­րին, ինչ­պես նաև լրագ­րող­նե­րին։ ՙՄիսս հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղեր՚ ճա­նաչ­վեց Ռու­սաս­տա­նի վո­լեյ­բո­լիս­տու­հի Ան­նա Թու­նյա­նը։ Լա­վա­գույն մար­զա­կան պատ­վի­րա­կու­թյու­նը Ռու­սաս­տա­նի ընդ­հա­նուր թիմն էր: ՙԱր­դար խա­ղի՚ մր­ցա­նա­կը ստա­ցավ բաս­կետ­բո­լի Հա­լե­պի կա­նանց թի­մը։ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հայտ­նու­թյուն դար­ձավ Դու­բա­յի պատ­վի­րա­կու­թյու­նը։ ՙԿար­գա­պա­հու­թյան և մար­զա­կան ո­գու՚ մր­ցա­նակն իր հետ տա­րավ Վիեն­նա­յի թի­մը։ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի պատ­մու­թյան մեջ ա­ռա­ջին ան­գամ լա­վա­գույն քա­ղաք­ներ ճա­նաչ­վե­ցին Էջ­միա­ծի­նը և ավ­ստ­րա­լա­կան Սիդ­նե­յը։ Բո­լոր մր­ցա­նա­կա­կիր­ներն էլ պարգևատր­վե­ցին ՀՀ վար­չա­պե­տի կող­մից։

Հա­վե­լեմ, որ այս հս­կա­յա­կան մի­ջո­ցա­ռումն ի­րա­կա­նաց­վել է միայն ու միայն հո­վա­նա­վոր­նե­րի մի­ջո­ցով, պետ­բյու­ջեից գու­մար չի հատ­կաց­վել։ Բո­լոր բա­րե­րար­ներն էլ մեծ հա­ճույ­քով են մաս­նակ­ցել և ի­րենց ներդ­րումն ու­նե­ցել ազ­գա­պահ­պան նշա­նա­կու­թյան մի­ջո­ցառ­ման կա­յաց­մա­նը։ Չեմ կա­րող թվար­կել բո­լո­րի ա­նուն­նե­րը, բայց հա­վա­տաց­նում եմ, որ մարդ­կանց, գոր­ծա­րար­նե­րի, մար­զաշ­խար­հի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մի մեծ խումբ, ա­ռանց որևէ անձ­նա­կան շա­հի, ա­րել է ա­մեն ինչ՝ ընդ­հա­նուր վերջ­նա­կան հա­ջո­ղու­թյան հա­մար։ Մի խոս­քով՝ ա­մեն ինչ ար­վել է, որ Ստե­փա­նա­կեր­տում և Երևա­նում խա­ղերն անց­նեն բարձր մա­կար­դա­կով։

- Ի՞նչ նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցան Խա­ղե­րը ինչ­պես Ար­ցա­խի, այն­պես էլ Հա­յաս­տա­նի և հա­մայն հա­յու­թյան հա­մար։
- Չեմ ու­զում բա­ցել բո­լոր փա­կագ­ծե­րը, բայց վս­տահ եմ, որ բո­լորն են հաս­կա­նում, թե ինչ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի այս խա­ղե­րի անց­կա­ցու­մը մեր եր­կու հայ­կա­կան պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մար՝ պատ­մա­կան այս փու­լում։ Աշ­խար­հի ա­վե­լի քան 35 քա­ղաք­ներ ներ­կա­յաց­նող մաս­նա­կից­նե­րը ոչ միայն մր­ցա­պայ­քա­րի մեջ մտան տար­բեր մար­զաձևե­րում, այլև, միաց­նե­լով ի­րենց ձեռ­քե­րը՝ ձևա­վո­րե­ցին միաս­նու­թյուն և հա­մե­րաշ­խու­թյուն խոր­հր­դան­շող հա­մա­հայ­կա­կան ա­մուր բռունց­քը։ Խա­ղե­րը սպոր­տի զար­գա­ցու­մը խթա­նե­լուց բա­ցի, մեր ֆի­զի­կա­կան և հոգևոր ա­ռող­ջու­թյու­նը խթա­նող մի­ջո­ցա­ռում են։ Հա­մոզ­ված ենք՝ դրանք հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թյան, ին­չու չէ՝ նաև հայ­րե­նա­դար­ձու­թյան հզոր ազ­դակ են դառ­նա­լու, Հայ­րե­նի­քին կապ­վե­լու, Հայ­րե­նի­քը սի­րե­լու և նրան օգ­տա­կար լի­նե­լու ազ­դակ։ Եվ միան­գա­մայն ճիշտ է նկա­տել Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հիմ­նա­դիր ան­դամ­նե­րից մե­կը՝ Ալ­բեր Բո­յա­ջյա­նը՝ ըն­դգ­ծե­լով, որ նաև սպոր­տով են միա­բան­վում Հա­յաս­տա­նը, Ար­ցա­խը և Սփյուռ­քը։ Ես հա­մոզ­ված եմ, որ վա­ղը կամ մյուս օ­րը, Աստ­ված մի ա­րաս­ցե, ե­թե Ար­ցա­խը հայ­տն­վի ծանր ի­րա­վի­ճա­կում, խա­ղե­րին մաս­նա­կից ե­րի­տա­սարդ­նե­րի 90%-ն օգ­նու­թյան կհաս­նի։

- Ինչ­պի­սի՞ն էր Ադր­բե­ջա­նի ար­ձա­գան­քը հա­մա­հայ­կա­կան այս կարևոր մի­ջո­ցառ­մա­նը։
- Ըստ իս՝ այս ան­գամ կար­ծես թե հան­գիստ են տա­րել ա­մեն ինչ։ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րը քա­ղա­քա­կան բնույթ չեն կրել, և շատ հնա­րա­վոր է, որ հա­ջորդ խա­ղե­րի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյունն անց­կաց­վի Մոսկ­վա­յում կամ եվ­րո­պա­կան որևէ երկ­րում, այ­սինքն` այն­տեղ, որ­տեղ շատ են մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը։ Մյուս կող­մից էլ, երբ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը վայ­նա­սուն են բարձ­րաց­նում, մեզ մոտ միայն ամ­րա­նում է վս­տա­հու­թյու­նը, ա­վե­լի ենք հա­մոզ­վում, որ ար­դար ենք գոր­ծում։ Հա­մա­հայ­կա­կան այս խա­ղե­րով մենք մեկ ան­գամ ևս աշ­խար­հին ա­պա­ցու­ցե­ցինք, որ մենք՝ մենք ենք, միաս­նա­կան ենք, հա­մախ­մբ­ված ենք՝ ան­կախ նրա­նից, թե ո՜վ որ­տեղ և ո՜ր երկ­րում է ապ­րում, ինչ կու­սակ­ցու­թյան է պատ­կա­նում։
Այն ա­մե­նա­ջերմ ու հա­ճե­լի տպա­վո­րու­թյուն­ներն է թո­ղել, շատ վառ ու հի­շար­ժան պա­հեր է պարգևել մաս­նա­կից­նե­րից յու­րա­քան­չյու­րին։ Հա­մոզ­ված եմ` 8-րդն ա­վե­լի շքեղ ու հզոր է լի­նե­լու....

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Thu, 29 Aug 2019 11:03:29 +0000
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆԻՑ ԱՐՑԱԽՑԻ ԹԵՆԻՍԻՍՏՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27306-2019-08-21-14-40-23 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27306-2019-08-21-14-40-23 ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆԻՑ ԱՐՑԱԽՑԻ ԹԵՆԻՍԻՍՏՆԵՐԸ   ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ
Սր­բու­հի ՎԱ­ՆՅԱՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րին օ­գոս­տո­սի 14-18-ը իր մաս­նակ­ցու­թյունն է բե­րել նաև Ար­ցա­խի սե­ղա­նի թե­նի­սի հա­վա­քա­կա­նը: Նշենք, որ Երևա­նում կա­յա­ցած խա­ղե­րին ՙսե­ղա­նի թե­նիս՚ մար­զաձևում ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյունն են բե­րել 76` 56 տղա­մարդ­կանց, 20 կա­նանց թի­մեր:

Ար­ցա­խի հա­վա­քա­կա­նը 7-րդ հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րից տուն է բե­րել 3 ոս­կի, 2 ար­ծա­թե և 1 բրոն­զե մե­դալ: Ոս­կե մե­դալ­նե­րից եր­կու­սը նվաճ­վել են թի­մա­յին մր­ցում­նե­րում, տղա­նե­րի` Վա­րու­ժան Բաղ­դա­սա­րյան, Ռա­ֆիկ Հով­հան­նի­սյան, Հա­րութ Հա­րու­թյու­նյան և Սեր­գեյ Սի­մո­նյան կազ­մով, և աղ­ջիկ­նե­րի` Ռու­բի­նա Վար­դա­նյան, Ան­նա Ա­դա­մյան և Յա­նա Պետ­րո­սյան կազ­մով (մար­զիչ` սպոր­տի վար­պետ Ի­րի­նա Մար­գա­րյան):
Վա­րու­ժան Բաղ­դա­սա­րյա­նը և Հա­րու­թյուն Հա­րու­թյու­նյա­նը դար­ձան չեմ­պիոն­ներ տղա­մարդ­կանց զու­գա­խա­ղե­րում` բե­րե­լով ևս մեկ ոս­կե մե­դալ: Աղ­ջիկ­նե­րի զու­գա­խա­ղե­րում Ան­նա Ա­դա­մյա­նը և Ռու­բի­նա Վար­դա­նյա­նը զբա­ղեց­րին երկ­րորդ տե­ղը` դառ­նա­լով ար­ծա­թե մե­դա­լա­կիր­ներ:
Ան­հա­տա­կան մր­ցա­պայ­քա­րում աղ­ջիկ­նե­րից Ռու­բի­նա Վար­դա­նյա­նը գրա­վեց եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նը` բե­րե­լով բրոն­զե մե­դալ: Իսկ Հա­րու­թյուն Հա­րու­թյու­նյա­նը գրա­վեց երկ­րորդ տե­ղը:
Ար­ցա­խի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ, Ար­ցա­խի վաս­տա­կա­վոր մար­զիչ Ա­լիկ Հով­հան­նի­սյանն իր ե­րախ­տա­գի­տու­թյու­նը հայտ­նեց Սե­ղա­նի թե­նի­սի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Գրի­գո­րի Ա­ռա­քե­լյա­նին և ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի փոխ­նա­խա­րար Ա­շոտ Դա­նիե­լյա­նին` 7-րդ հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րում մեր թե­նի­սիստ­նե­րի պատ­շաճ մաս­նակ­ցու­թյունն ա­պա­հո­վե­լուն ուղղ­ված նրանց ջան­քե­րի հա­մար:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Wed, 21 Aug 2019 14:36:31 +0000
ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ 7-ՐԴ Ա­ՄԱ­ՌԱ­ՅԻՆ ԽԱ­ՂԵՐՆ ԱՆ­ՆԱ­ԽԱ­ԴԵՊ ԵՆ ԼԻ­ՆԵ­ԼՈՒ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27239-7 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27239-7 ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ 7-ՐԴ Ա­ՄԱ­ՌԱ­ՅԻՆ ԽԱ­ՂԵՐՆ ԱՆ­ՆԱ­ԽԱ­ԴԵՊ ԵՆ ԼԻ­ՆԵ­ԼՈՒ
Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի ո­րոշ­մամբ 2019թ. 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րի մեկ­նար­կը տր­վում է Ար­ցա­խում։ Պատ­մա­կան այս ո­րոշ­ման ա­ռա­ջարկն ա­րել է Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նը, և գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի նիս­տի բո­լոր ան­դամ­նե­րը միա­ձայն քվեար­կու­թյամբ տվել են ի­րենց հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը։ Այդ ա­ռու­մով վեր­ջին ա­միս­նե­րին ԱՀ-ում և ՀՀ-ում կա­յա­ցել են բազ­մա­պի­սի հան­դի­պում­ներ, ի­րա­կա­նաց­վել կազ­մա­կերպ­չա­կան տա­րաբ­նույթ աշ­խա­տանք­ներ, որ­պես­զի Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րի մեկ­նար­կը պատ­շա­ճո­րեն տր­վի Ար­ցա­խում և շա­րու­նակ­վի Հա­յաս­տա­նում։ Այս օ­րե­րին Ար­ցա­խում մեծ ե­ռու­զեռ է, պատ­րաստ­վում են ան­նա­խա­դեպ  մի­ջո­ցառ­մա­նը։ Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րի ըն­թա­ցող կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի վե­րա­բե­րյալ զրու­ցե­ցինք Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի ար­ցա­խյան գրա­սե­նյա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Վար­դան ԲԱ­ԼԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ։

-Օ­գոս­տո­սի 6-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի մար­զա­դաշ­տում տե­ղի կու­նե­նա Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րի բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նը։ Ի՞նչ ծա­վա­լի աշ­խա­տանք­ներ են ծրագր­վել և ի­րա­կա­նաց­վել Ար­ցա­խում, պատ­րա՞ստ ենք, ար­դյոք, հա­վուր պատ­շա­ճի դի­մա­վո­րել բազ­մա­հա­զար մար­զա­սեր­նե­րի, հյու­րե­րի։
-Խա­ղե­րի բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նը կկա­յա­նա Ստե­փա­նա­կեր­տում, օ­գոս­տո­սի 6-ին, իսկ օ­գոս­տո­սի 7-ի ե­րե­կո­յան նա­խա­տես­վում է ՙՀրա­ժեշտ Ար­ցա­խին՚ խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում, ո­րից հե­տո օ­գոս­տո­սի 8-ի ա­ռա­վո­տյան մաս­նա­կից­նե­րը կմեկ­նեն Երևան՝ օ­գոս­տո­սի 9-17-ը մաս­նակ­ցե­լու նա­խա­տես­վող մր­ցում­նե­րին։ Ար­դեն ներ­կա­յաց­վել է 5300 մաս­նակ­ցու­թյան հայտ, բայց չի բա­ցառ­վում, որ այդ թի­վը կա­վե­լա­նա։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Ար­ցախ կժա­մա­նեն շուրջ 32 եր­կր­նե­րի 161 քա­ղաք­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Կազմ­ված սցե­նա­րի հա­մա­ձայն` բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը կմաս­նակ­ցի շուրջ 6000 մարդ, ին­չը բա­վա­կա­նին մեծ թիվ է։ Կա­րող եմ փաս­տել, որ կազ­մա­կերպ­չա­կան բո­լոր աշ­խա­տանք­ներն ա­վար­տա­կան փու­լում են, և մեր թի­մը ջանք ու ե­ռանդ չի խնա­յում բո­լոր ծա­ռա­ցած խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լու հա­մար։

-Իսկ այդ­քան մեծ թվով մար­զիկ­նե­րի, հյու­րե­րի և եր­կր­պա­գու­նե­րի տե­ղա­բաշխ­ման հար­ցերն ինչ­պե՞ս եք կար­գա­վո­րել և ով­քե՞ր են դրա­նում ա­ջակ­ցել։
-Բա­վա­կա­նին լուրջ խն­դիր էր հենց տե­ղա­բաշխ­ման հար­ցը։ Բո­լոր հյու­րա­նոց­նե­րը, հյու­րատ­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն են ու­նե­ցել տե­ղա­վո­րել ըն­դա­մե­նը 2,5 հա­զար մարդ, մյուս­նե­րին պայ­մա­նա­վոր­վել ենք տե­ղա­վո­րել գյու­ղա­կան հա­մայ­նք­նե­րում, ա­ռան­ձին մարդ­կանց տնե­րում, ով­քեր պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն են հայտ­նել ղա­րա­բաղ­ցու հյու­րա­սի­րու­թյամբ ըն­դու­նել հյու­րե­րին։ Այս պա­հին մենք ար­դեն լրի­վու­թյամբ լու­ծել ենք այդ խն­դի­րը։ Բա­ցի դրա­նից, Խա­ղե­րի կա­յաց­ման հա­մար ներդ­րում­ներ են ա­րել բա­րե­րար­ներ Ալ­բերտ Բո­յա­ջյա­նը, Սամ­վել Կա­րա­պե­տյա­նը, Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նը, Գա­գիկ Ա­ղա­ջա­նյա­նը և ու­րիշ­ներ: Այս ա­մե­նին զու­գա­հեռ, Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի ան­դամ­նե­րը աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում յու­րո­վի աշ­խա­տանք­ներ են կա­տա­րել և, յու­րա­քան­չյուրն իր լու­ման ներդ­նե­լով, միաս­նա­կան հար­թա­կում շա­րու­նա­կում են աշ­խա­տել։ Նաև բա­վա­կա­նին մեծ ու տա­րաբ­նույթ աշ­խա­տանք­ներ են տա­նում ԱՀ և ՀՀ հա­զա­րա­վոր կա­մա­վոր­ներ։

-Բա­ցի մար­զա­կան ծրագ­րից, ի՞նչ մի­ջո­ցա­ռում­ներ են նա­խա­տես­վում այս օ­րե­րին և ի՞նչ ա­նակն­կալ­ներ են սպաս­վում բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը։
-Մար­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին զու­գա­հեռ, հյու­րե­րի հա­մար կկազ­մա­կերպ­վեն այ­ցե­լու­թյուն­ներ Ար­ցա­խի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին և տե­սար­ժան վայ­րեր, օ­գոս­տո­սի 5-ի և 7-ի ե­րե­կո­յան Ստե­փա­նա­կեր­տի Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կում կկա­յա­նան հա­մերգ­ներ ԱՀ և ՀՀ եր­գիչ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ։ Ար­դեն մեկ ա­միս է, ինչ Ստե­փա­նա­կեր­տի մար­զա­դաշ­տում փոր­ձեր են ըն­թա­նում բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նը մեծ շու­քով կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։ Մենք ու­նե­նա­լու ենք շուրջ 10 հա­զար հան­դի­սա­տես և եր­կր­պա­գու, ի­հար­կե, մուտ­քը ա­զատ է լի­նե­լու, սա­կայն մար­զիկ­նե­րի և ա­ռան­ձին հյու­րե­րի, Եվ­րա­խոր­հր­դի պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, հա­տուկ պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված են լի­նե­լու ա­ռան­ձին տե­ղեր: Հրա­պա­րա­կում տե­ղադր­վե­լու են մեծ էկ­րան­ներ, որ բո­լո­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­նան դի­տե­լու մի­ջո­ցա­ռու­մը։ Բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նը բաղ­կա­ցած կլի­նի մի քա­նի մա­սե­րից, ո­րոնք կներ­կա­յաց­նեն տե­սա­րան­ներ մեր ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյու­նից, բե­մադ­րու­թյուն­ներ հայ ժո­ղովր­դի քրիս­տո­նեու­թյան ըն­դուն­ման, Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի գրե­րի գյու­տի ստեղծ­ման վե­րա­բե­րյալ, Վա­չա­գան Բա­րե­պաշ­տի թա­գա­վո­րու­թյան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նից, ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րից դր­վագ­ներ։ Ե­լույթ կու­նե­նան նաև եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­ներ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի կո­մի­տեի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նը։ Կլի­նի նաև հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր, մի խոս­քով` սպաս­վում է շատ հե­տաքր­քիր ու ան­նա­խա­դեպ մի­ջո­ցա­ռում։

Կազ­մա­կերպ­չա­կան ա­ռու­մով մենք լիո­վին պատ­րաստ ենք: Ար­ցախ այ­ցե­լող հյու­րե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյունն ա­ռա­ջին ան­գամ է այս­տեղ, ու հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րը կխ­թա­նեն հա­մախմ­բե­լու աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րին, մո­տի­կից ծա­նո­թա­նա­լու և շփ­վե­լու Ար­ցա­խի ստեղ­ծա­գործ ու ա­րա­րող ժո­ղովր­դի հետ, ով­քեր հարկ ե­ղած դեպ­քում զենք կվերց­նեն ու կպաշտ­պա­նեն մեր հայ­րե­նի­քը։ Հու­սով եմ, որ Ար­ցախ այ­ցե­լած ե­րի­տա­սարդ­նե­րի սե­րը հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ ա­վե­լի կբազ­մա­պատկ­վի, և նրանք կհա­մախ­մբ­վեն մեկ միաս­նա­կան գա­ղա­փա­րի շուրջ։ Մենք հզոր ենք Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Սփյուռք ե­ռա­միաս­նու­թյամբ։

Հա­մա­հայ­կա­կան ա­մա­ռա­յին 7-րդ խա­ղե­րի մար­զաձևե­րի անց­կաց­ման և մր­ցա­վա­րա­կան խմ­բի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կու­թյուն­ներ հայտ­նեց գլ­խա­վոր մր­ցա­վար, մի­ջազ­գա­յին մի շարք խա­ղե­րի մր­ցա­վար, Սիդ­նե­յի օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րում լա­վա­գույն մր­ցա­վար­նե­րի ե­ռյա­կում ընդգրկված, ծննդով Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Մատա­ղիս գյու­ղից Դե­րե­նիկ ԳԱԲՐԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ։


-Ինձ հա­մար մեծ պա­տիվ է ար­դեն երկ­րորդ ան­գամ լի­նել Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի գլ­խա­վոր մր­ցա­վար։ Այս օ­րե­րին մեծ հպար­տու­թյուն եմ ապ­րում` տես­նե­լով, թե Ստե­փա­նա­կերտն ինչ­պես է ծաղ­կում, իսկ ժո­ղովր­դի վե­րա­բեր­մունքն ա­մեն մի հյու­րի հան­դեպ բա­րի ու մա­քուր է: Ե­ղել եմ 7-8 օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի մաս­նա­կից-մր­ցա­վար, բայց այս­պի­սի ու­րա­խու­թյուն չեմ ապ­րել, ինչ­պես հի­մա։ Ու­զում եմ, որ բո­լորս լի­նենք հա­մե­րաշխ, բռուն­ցք­ված։ Կար­ծում եմ, որ այս օ­րե­րը պատ­մա­կան են լի­նե­լու ոչ միայն Ար­ցա­խի, այլև ողջ հայ ազ­գի հա­մար։ Գո­վես­տի խոս­քեր եմ ու­զում հղել ԱՀ նա­խա­գահ Բ. Սա­հա­կյա­նին, որ խա­ղե­րի կա­յաց­ման նպա­տա­կով բազ­մա­թիվ հան­դի­պում­ներ է կազ­մա­կեր­պել, և ան­ձամբ փոր­ձում է իր օ­ժան­դա­կու­թյու­նը ցու­ցա­բե­րել ծա­գած հար­ցե­րի լուծ­ման հա­մար։ Նաև ե­րախ­տի­քի խոս­քեր եմ ու­զում ա­սել այն մարդ­կանց, սպոր­տա­յին ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րին, ով­քեր ի­րենց ա­ջակ­ցու­թյունը ցու­ցա­բե­րե­ցին տար­բեր հար­ցե­րում։ Ա­ռանձ­նա­պես ու­զում եմ շեշ­տել Իշ­խան Զա­քա­րյա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող բազ­մաբ­նույթ գոր­ծու­նեու­թյու­նը. այդ զար­մա­նա­լի մար­դը կա­րո­ղա­նում է աշ­խա­տել 24 ժամ և իր շուր­ջը հա­մախմ­բել այն­պի­սի մարդ­կանց, ով­քեր ըն­դու­նակ են լավ աշ­խա­տել։ Օգտ­վե­լով ա­ռի­թից, մեր սի­րե­լի ար­ցախ­ցի­նե­րին հոր­դո­րում եմ լի­նել միաս­նա­կան, հյու­րե­րին դի­մա­վո­րել ժպի­տով ու ար­ցախ­ցուն յու­րա­հա­տուկ հյու­րա­սի­րու­թյամբ։ Հիա­ցած եմ կա­մա­վոր­նե­րի աշ­խա­տան­քով. նրանք մեր երկ­րի պայ­ծառ ա­պա­գան են։ Կազ­մա­կերպ­չա­կան ա­ռու­մով բա­վա­կա­նին մեծ աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել:

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Mon, 05 Aug 2019 21:06:06 +0000
ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻ ՈՒ ԵՎ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ՉԵՄ­ՊԻՈ­ՆԸ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏՈՒՄ ԱՆՑ­ԿԱՑ­ՐԵՑ ՍԵ­ՄԻ­ՆԱՐ-ՊԱ­ՐԱՊ­ՄՈՒՆՔ­ՆԵՐ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27133-2019-07-17-15-05-30 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27133-2019-07-17-15-05-30 ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻ ՈՒ ԵՎ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ՉԵՄ­ՊԻՈ­ՆԸ  ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏՈՒՄ ԱՆՑ­ԿԱՑ­ՐԵՑ ՍԵ­ՄԻ­ՆԱՐ-ՊԱ­ՐԱՊ­ՄՈՒՆՔ­ՆԵՐ
Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 ՀՀ և ԱՀ մուայ­թա­յի ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րի ա­ռա­ջար­կով և հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ Ստե­փա­նա­կեր­տի թիվ 8 դպ­րո­ցի մար­զա­դահ­լի­ճում սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­ներ անց­կաց­րեց մուայ­թա­յի աշ­խար­հի ու Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, ISKA interkontinental գո­տու տի­րա­կալ, MIX FIGHT 42 մր­ցա­շա­րի հաղ­թող, պրո­ֆե­սիո­նալ ռին­գում 22 հաղ­թա­նակ գրան­ցած Ալ­բերտ Ա­միր­ջա­նյա­նը։ Պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զի­կի կող­մից անց­կաց­րած սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­նե­րին մաս­նակ­ցել է Ստե­փա­նա­կեր­տի, Շու­շիի, Աս­կե­րա­նի և Այ­գես­տա­նի մուայ­թա­յի խմ­բե­րի շուրջ 100 մար­զիկ։

Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ Գա­րե­գին Ա­ղա­բա­լյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ նման սե­մի­նար­նե­րի նպա­տակն է տե­ղի մար­զիկ­նե­րին փո­խան­ցել մար­զաձևի տեխ­նի­կա­կան նոր հնարք­նե­րը, պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զի­կի փոր­ձը, ինչ­պես նաև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խան­շել հե­տա­գա ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Ծնն­դով ստե­փա­նա­կերտ­ցի Ա. Ա­միր­ջա­նյանն իր ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­վաք­նե­րը հիմ­նա­կա­նում անց է կաց­նում Թայ­լան­դում, և տա­րի­նե­րի իր փորձն ան­շուշտ օգ­տա­կար կլի­նի Ար­ցա­խի մար­զիկ­նե­րին։ ՀՀ մուայ­թա­յի ֆե­դե­րա­ցիա­յի հա­վա­քա­կա­նի պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զիկն ար­դեն երկ­րորդ ան­գամ է Ար­ցա­խում անց­կաց­նում սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­ներ, և տե­ղի մար­զիկ­նե­րը հու­սով են, որ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­կան բնույթ կու­նե­նա։
Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գա­հի հա­վաստ­մամբ՝ ա­ռա­ջի­կա­յում նա­խա­տե­սում են Ստե­փա­նա­կեր­տում կր­կին կազ­մա­կեր­պել ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­վաք­ներ աշ­խար­հի ու եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում հաղ­թա­նակ­ներ նվա­ճած մար­զիկ­նե­րի ներգ­րավ­մամբ։ Ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ` հեր­թա­կան սե­մի­նար-մար­զում­նե­րը կանց­կաց­վեն օ­գոս­տո­սին։ Այ­սօ­րի­նակ պա­րապ­մունք­նե­րը ար­ցախ­ցի­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­ձե­ռում ա­նընդ­հատ կա­տա­րե­լա­գործ­վել մար­զար­վես­տում, տի­րա­պե­տել տեխ­նի­կա­կան նոր հնարք­նե­րի, ինչ­պես նաև վա­րել ա­ռողջ ապ­րե­լա­կերպ։

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Wed, 17 Jul 2019 15:04:18 +0000
ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԽԱ­ՂԵ­ՐԸ ՆՈՒՅՆ­ՊԵՍ ԿԱՆ­ԿԱՑ­ՎԵՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱ­ԿԱՐ­ԴԱ­ԿՈՎ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27062-2019-07-05-15-24-06 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/27062-2019-07-05-15-24-06 ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԽԱ­ՂԵ­ՐԸ ՆՈՒՅՆ­ՊԵՍ ԿԱՆ­ԿԱՑ­ՎԵՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱ­ԿԱՐ­ԴԱ­ԿՈՎ
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Վեր­ջերս Ար­ցա­խում մեծ շու­քով ան­ցան ՙCONIFA-2019՚ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյան խա­ղե­րը: Օ­գոս­տո­սին էլ տե­ղի կու­նե­նան Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րը: Խա­ղե­րը պատ­շաճ մա­կար­դա­կով անց­կաց­նե­լու հա­մար մեծ դե­րա­կա­տա­րու­թյուն կու­նե­նա նաև Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը: Կա­տար­ված և կա­տար­վե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րի մա­սին զրու­ցե­ցինք Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տի տե­ղա­կալ Ար­մեն ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ:

-Պա­րոն Հա­կո­բյան, ՙCONIFA-2019՚ ֆուտ­բո­լա­յին խա­ղե­րի ժա­մա­նակ բո­լո­րը գո­հու­նա­կու­թյամբ էին նշում քա­ղա­քի սա­նի­տա­րա­կան պատ­շաճ մա­կար­դա­կը, ինչն ակն­կալ­վում է նաև Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի ժա­մա­նակ: Խրա­խուս­վե՞լ են բո­լոր այն ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք օ­րու­գի­շեր հետևել են քա­ղա­քի մաք­րու­թյա­նը:
-Ա­ռա­ջին ան­գամ Ար­ցա­խում անց­կաց­վե­ցին մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի խա­ղեր և , բնա­կա­նա­բար, բո­լո­րը մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­ցին ծրագր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը պատ­շաճ մա­կար­դա­կով անց­կաց­նե­լու հա­մար: Մինչ ֆուտ­բո­լա­յին խա­ղե­րի սկիզ­բը Բու­սա­բա­նա­կան այ­գու կող­մից մար­զա­դաշ­տի հա­րա­կից տա­րած­քում հիմն­վել են նոր սի­զա­մար­գեր, ցան­վել ծա­ղիկ­ներ: Ա­ռաջ­նու­թյան բա­ցու­մից ա­ռաջ էլ, ինչ­պես և ըն­թաց­քում, ՙՍան­մաք­րում՚ ՀՈԱԿ-ի կող­մից յու­րաքն­չյուր օր մի քա­նի ան­գամ ի­րա­կա­նաց­վել են սան­մաքր­ման աշ­խա­տանք­ներ ինչ­պես մար­զա­դաշ­տում և հա­րա­կից տա­րածք­նե­րում, այն­պես էլ Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կում: Սան­մաքր­ման աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­ցել նաև այդ օ­րե­րին կազ­մա­կերպ­ված բա­ցօ­թյա առևտրի և ա­րագ հան­րա­յին սնն­դի հատ­ված­նե­րում: Ան­շուշտ, այդ աշ­խա­տանք­նե­րը պետք է խրա­խուս­վեին, և քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նի կող­մից ստո­րագր­վել է խրա­խուս­ման ո­րո­շում: Այս եր­կու օ­րե­րին ՙՍան­մաք­րում՚ ՀՈԱԿ-ի այն աշ­խա­տող­նե­րը, ով­քեր մաս­նակ­ցել են այդ աշ­խա­տանք­նե­րին (մոտ 50 հո­գի), կխ­րա­խուս­վեն աշ­խա­տա­վար­ձի 85 տո­կո­սի չա­փով:
- Դուք ընդգրկված եք Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի կազ­մա­կերպ­ման նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի խմ­բում: Ի՞նչ փու­լում է գտն­վում այն:
-Նշեմ, որ խմ­բի ղե­կա­վա­րը Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի մի­ջազ­գա­յին խոր­հր­դի ան­դամ, գե­նե­րալ-մա­յոր Վար­դան Բա­լա­յանն է, ով հա­ճա­խա­կի հրա­վի­րում է խոր­հր­դակ­ցու­թյուն, որ­տեղ քն­նարկ­վում են հանձ­նա­րար­ված ծրագ­րի բո­լոր կե­տե­րը, հն­չեց­վում են նոր ա­ռա­ջարկ­ներ, տր­վում հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցում­ներ: Այժմ մայ­րա­քա­ղա­քում ըն­թա­նում են շի­նա­րա­րա­կան և բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ: Մոտ օ­րերս փո­ղոց­նե­րում կի­րա­կա­նաց­վեն գծանշ­ման աշ­խա­տանք­ներ, սի­զա­մար­գե­րում կթար­մաց­վեն ծա­ղիկ­նե­րը: Հու­լի­սի 27-ին նա­խա­տես­վում է կազ­մա­կեր­պել քա­ղա­քա­յին շա­բա­թօ­րյակ, ո­րին կմաս­նակ­ցեն բո­լոր հիմ­նարկ-ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րը՝ ան­կախ սե­փա­կա­նու­թյան ձևե­րից: Դրանց կող­մից կի­րա­կա­նաց­վեն ի­րենց վար­չա­կան շեն­քե­րի և հա­րա­կից տա­րածք­նե­րի սա­նի­տա­րա­կան մաքր­ման ու բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ: Հու­լի­սի 2-ից կսկս­վի քա­ղա­քի տո­նա­կան ձևա­վո­րու­մը: Ար­վե­լու է այն ա­մե­նը, ին­չը կա­պա­հո­վի Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի անց­կաց­ման բարձր մա­կար­դա­կը:
-Օգտ­վե­լով ա­ռի­թից` կու­զե­նա­յի բարձ­րա­ձայ­նել մի խն­դիր ևս. Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի զոհ­ված զին­ծա­ռա­յող­նե­րի, 1-ին կար­գի հաշ­ման­դամ­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րի բնա­կա­րան­նե­րի և բնա­կե­լի տնե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծըն­թա­ցը տե­ղա­փոխ­վել է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի են­թա­կա­յու­թյան ներ­քո: Ի՞նչ է կա­տար­վում այդ ուղ­ղու­թյամբ:
-Ա­յո, ար­դեն ստեղծ­ված է Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնա­կա­րա­նա­յին հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րի նա­խա­գա­հը նշա­նակ­վել եմ ես: Հանձ­նա­ժո­ղովն իր աշ­խա­տանք­ներն սկ­սեց նրա­նից, որ այ­ցե­լեց ցու­ցա­կում ընդգրկված ըն­տա­նիք­նե­րի բնա­կա­րան­նե­րը` նպա­տակ ու­նե­նա­լով տե­ղում ծա­նո­թա­նալ նրանց բնա­կա­րա­նա­յին պայ­ման­նե­րին: Ար­դեն նշ­մա­րե­լի են այն ըն­տա­նիք­նե­րը, ո­րոնց այս բո­լոր տա­րի­նե­րին ոչ մի օգ­նու­թյուն չի ցու­ցա­բեր­վել: Հրա­վիր­վել են հանձ­նա­ժո­ղո­վի մի քա­նի նիս­տեր, ո­րո­շում է կա­յաց­վել վե­րա­նո­րոգ­ման ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյու­նը տալ նման ըն­տա­նիք­նե­րին: Ա­ռա­ջի­կա­յում կսկս­վեն 16 ըն­տա­նիք­նե­րի բնա­կա­րան­նե­րի կամ ա­ռանձ­նատ­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կամ էլ այդ ըն­տա­նիք­նե­րի գրա­վոր ցան­կու­թյամբ կտ­րա­մադր­վի հաշ­վարկ­ված գու­մա­րը: Վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի մի մա­սը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, կտե­ղա­փոխ­վի հա­ջորդ տա­րի:
;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Fri, 05 Jul 2019 15:21:48 +0000
ՊԱ­ՏԱ­ՆԻ ՉԵՄ­ՊԻՈ­ՆԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26966-2019-06-24-15-27-46 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26966-2019-06-24-15-27-46 ՊԱ­ՏԱ­ՆԻ ՉԵՄ­ՊԻՈ­ՆԸ
Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

 Տար­բեր ո­լորտ­նե­րում Ար­ցա­խը ներ­կա­յաց­նող բազ­մա­թիվ պա­տա­նի­ներ ու ե­րի­տա­սարդ­ներ ան­նա­խա­դեպ հա­ջո­ղու­թյուն­ներ են ար­ձա­նագ­րում՝ բարձր պա­հե­լով երկ­րի պա­տի­վը:

Կիպ­րո­սի հա­րա­վա­յին ա­փին գտն­վող Լի­մա­սոլ քա­ղա­քում ապ­րի­լի 11-15-ը կա­յա­ցած Սամ­բո­յի Եվ­րո­պա­յի պա­տա­նե­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նում 75 կգ քա­շա­յին կար­գում Ար­սեն Կա­րա­պե­տյա­նը, ե­րեք դժ­վա­րին մե­նա­մար­տից հե­տո հայ­տն­վե­լով եզ­րա­փակ­չում, 4:2 հաշ­վով գե­րա­զան­ցել է ռուս մր­ցակ­ցին՝ Դա­նիել Ժդա­նո­վին, և ճա­նաչ­վել Սամ­բո­յի Եվ­րո­պա­յի պա­տա­նե­կան ա­ռաջ­նու­թյան 75 կգ քա­շա­յին կար­գի հաղ­թող:
14 տա­րե­կան էր, երբ ընտ­րեց սամ­բո մար­զաձևը: Պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զում­ներն սկ­սե­լուց 1 տա­րի հե­տո Երևա­նում տե­ղի ու­նե­ցած ՙՀով­սեփ և Սպար­տակ՚ եղ­բայր­նե­րի ան­վան մի­ջազ­գա­յին հու­շամր­ցա­շա­րում Ար­սե­նը գրա­վեց ա­ռա­ջին տե­ղը: Այդ օ­րը նա լավ է հի­շում: Սե­րը սպոր­տի հան­դեպ Ար­սե­նին փո­խանց­վել է գե­նե­րով: Հայ­րը նույն­պես ա­ռանձ­նա­հա­տուկ վե­րա­բեր­մունք ու­նի սպոր­տի նկատ­մամբ:
Իր հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի գաղտ­նի­քը Ար­սե­նը եր­կա­րատև աշ­խա­տան­քի, սե­փա­կան ու­ժե­րին հա­վա­տա­լու և լա­վա­տես լի­նե­լու մեջ է գտ­նում: Նրա խոս­քե­րով՝ սպոր­տում պա­տա­հա­կան հաղ­թա­նակ­ներ չեն կա­րող լի­նել: Դրանք մի­միայն քրտ­նա­ջան աշ­խա­տան­քի և լար­ված պա­րապ­մունք­նե­րի ար­դյունք են. ՙԱ­մեն օր պետք է հետևո­ղա­կան մարզ­վել, հաղ­թա­հա­րել դե­պի նոր հաղ­թա­նակ­ներ տա­նող ճա­նա­պար­հը՚,- ա­սում է Ար­սե­նը և այ­սօր իր աշ­խա­տա­սի­րու­թյամբ, նվի­րու­մով ու նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյամբ ա­պա­ցու­ցում հաղ­թա­նա­կին հաս­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը:
Իսկ հաղ­թա­նակն Ար­սե­նը հա­մա­րում է ոչ միայն ի­րե­նը, այլև հայ­րե­նի­քի­նը, ծնող­նե­րինն ու մար­զիչ­նե­րի­նը (Էռ­նեստ Միր­զո­յան, Ա­զատ Անդ­րյան, Ար­մեն Ա­դա­մյան), ով­քեր մշ­տա­պես գտն­վել են նրա կող­քին, միշտ քա­ջա­լե­րել են ու գո­տեպն­դել:
Իսկ թե ինչ զգա­ցո­ղու­թյուն­ներ ու­նի պա­տա­նի չեմ­պիո­նը՝ պա­տա­խա­նում է. ՙԴրանք անն­կա­րագ­րե­լի են, ան­բա­ցատ­րե­լի: Ու­րախ եմ, որ ստա­ցա եր­կա­րատև ու քրտ­նա­ջան աշ­խա­տան­քիս ար­դյուն­քը՚:
Ար­սե­նի մայ­րը՝ Դիա­նան, հպար­տու­թյամբ հա­մակ­ված խոս­տո­վա­նում է, որ չա­փա­զանց դժ­վար է տղա­յին մր­ցա­գոր­գում տես­նել: Որ­դու մր­ցում­նե­րը նա դի­տում է միայն տե­սա­ժա­պա­վե­նի վրա: Ի տար­բե­րու­թյուն մայ­րի­կի՝ հայ­րի­կը գրե­թե միշտ ներ­կա է լի­նում որ­դու մր­ցում­նե­րին: Թե­պետ մեզ հետ զրույ­ցում Ար­սենն ան­կեղ­ծա­ցավ, որ չի սի­րում, երբ հա­րա­զատ­նե­րը ներ­կա են լի­նում մր­ցում­նե­րին:
ՙՉնա­յած չեմ­պիո­նի կոչ­մա­նը, Ար­սե­նը շատ հա­մեստ է, զուսպ, չի սի­րում ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում լի­նել՚,- ա­սում են նրա ըն­կեր­նե­րը:
Որ­քան որ սպոր­տը, նույն­քան և ու­սումն է Ար­սե­նը կարևո­րում: Ճիշտ է, նա­խա­պատ­վու­թյու­նը տա­լիս է սպոր­տին, բայց, միևնույն ժա­մա­նակ, չի ան­տե­սում նաև գի­տե­լիք­նե­րի ձեռք­բե­րու­մը: Այս տա­րի նա ա­վար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Վ. Ջհան­գի­րյա­նի ան­վան թիվ 11 ա­վագ դպ­րո­ցը: Պատ­րաստ­վում է ու­սու­մը շա­րու­նա­կել ԱրՊՀ ֆի­զի­կա­կան կուլ­տու­րա­յի և սպոր­տի բաժ­նում:
Սպորտն Ար­սե­նի հա­մար կեն­սա­կերպ է: Մար­զում­ներ, մա­քա­ռում­ներ ու հաղ­թա­նա­կի բերկ­րանք. այս ա­մենն, ան­շուշտ, բնո­րոշ է իս­կա­կան մար­զի­կին: Պա­տա­նի սամ­բիստն ու­նի կամ­քի մեծ ուժ, ինչն էլ օգ­նում է հաս­նե­լու հաղ­թա­նա­կի:
Մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շա­րում Ար­սե­նը ներ­կա­յաց­րել է Հա­յաս­տա­նը: Վս­տահ է, որ կգա այն օ­րը, երբ հաղ­թա­նակ­նե­րի ժա­մա­նակ կծա­ծա­նի ա­զատ ու ան­կախ Ար­ցա­խի դրո­շը և կներ­կա­յաց­նի Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը:
Հու­նի­սի 16-ին Երևա­նում կա­յա­ցած Գառ­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նի ան­վան սամ­բո­յի 24-րդ մի­ջազ­գա­յին ա­վան­դա­կան հու­շամր­ցա­շա­րից Ար­սե­նը նույն­պես վե­րա­դար­ձավ հաղ­թա­նա­կով: Յու­րա­քան­չյուր հաղ­թա­նակ նոր ուժ է տա­լիս պա­տա­նի մար­զի­կին: Այ­սօր նա ձգ­տում է ի­րեն հնա­րա­վո­րինս շատ նվի­րել պա­րապ­մունք­նե­րին, քա­նի որ առջևում Սամ­բո­յի աշ­խար­հի պա­տա­նե­կան ա­ռաջ­նու­թյունն է: Այն տե­ղի կու­նե­նա հոկ­տեմ­բե­րին, Ուզ­բեկս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Տաշ­քեն­դում: Ար­սենն իր առջև հաղ­թա­նա­կի հաս­նե­լու նպա­տակ է դրել: Նրա մար­տա­կան տրա­մադր­վա­ծու­թյու­նը ոգևո­րիչ է, հա­մո­զիչ: Իսկ թե սպոր­տա­յին ա­պա­գան ուր կհասց­նի Ար­սե­նին, պա­տաս­խա­նում է. ՙՆախ պատ­րաստ­վում եմ պարտքս տալ հայ­րե­նի­քիս, իսկ հե­տո` կտես­նենք…՚:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Mon, 24 Jun 2019 15:18:59 +0000
ԱՐՑԱԽՑԻ 8 ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՈՍԿԵ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26928-8 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26928-8 ԱՐՑԱԽՑԻ 8 ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՈՍԿԵ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ
Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Հու­նի­սի 18-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի ՙՄենք ենք, մեր լեռ­նե­րը՚ հու­շա­կո­թո­ղի մոտ հան­դի­սա­վո­րու­թյամբ դի­մա­վո­րե­ցին Ֆրան­սիա­յում և Բել­գիա­յում կա­յա­ցած ձյու­դո­յի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում 1-ին տե­ղեր զբա­ղեց­րած ար­ցախ­ցի 8 մար­զիկ­նե­րին։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ` կա­յա­ցած ան­հա­տա­կան և թի­մա­յին ե­րեք մր­ցա­շա­րե­րում էլ ար­ցախ­ցի բո­լոր ձյու­դո­յիստ­նե­րը նվա­ճել են ոս­կե մե­դալ­ներ։

Մեկ ա­միս ա­ռաջ Ձյու­դո­յի Ար­ցա­խի ֆե­դե­րա­ցիան հայտ էր ներ­կա­յաց­րել` մաս­նակ­ցե­լու Ձյու­դո­յի Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյա­նը։ ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ և ֆրան­սիա­ցի բա­րե­րար Մի­շել Տանկ­րե­զի ան­մի­ջա­կան ջան­քե­րով ար­ցախ­ցի 8 մար­զիկ­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձեռ­վեց պայ­քա­րել նման մր­ցա­շա­րե­րում։ Նշենք, որ ա­ռա­ջին մր­ցա­շա­րը կա­յա­ցել է հու­նի­սի 8-ին` Փա­րի­զում, ո­րին մաս­նակ­ցում էր շուրջ 350 ձյու­դո­յիստ։ Տար­բեր քա­շա­յին կար­գե­րում 2006-2010թթ. ծն­ված ար­ցախ­ցի ձյու­դո­յիստ­ներ Ար­ման Պար­սի­յան­ցը, Գրի­գո­րի Ե­սա­յա­նը, Հայկ Հա­կո­բյա­նը, Ա­շոտ Պար­սի­յան­ցը, Ա­րամ Ա­վա­նե­սյա­նը, Հա­րութ Ա­մի­րյա­նը, Ար­թուր Գրի­գո­րյա­նը և Ա­լեք­սեյ Ա­վա­նե­սյա­նը զբա­ղեց­րել են ա­ռա­ջին տե­ղե­րը։ 
Այս ա­ռաջ­նու­թյու­նից հե­տո ար­ցախ­ցի մար­զիկ­նե­րին հրա­վի­րե­ցին Բել­գիա­յի մր­ցա­շա­րին, ո­րը բա­վա­կա­նին բարդ ա­ռաջ­նու­թյուն էր, սա­կայն այս­տեղ ևս մեր մար­զիկ­ներն ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն մե­նա­մար­տե­ցին և զբա­ղեց­րին 1-ին տե­ղե­րը։ Եր­րորդ մր­ցա­շա­րը կա­յա­ցավ հու­նի­սի 16-ին՝ Փա­րի­զում, որ­տեղ նույն­պես գրան­ցե­լով ան­նա­խա­դեպ հաղ­թա­նակ ան­հա­տա­կան ու թի­մա­յին մր­ցա­շա­րե­րում, 3։2 հաշ­վով մեր ձյու­դո­յիստ­նե­րը դար­ձան չեմ­պիոն­ներ։ 
Հան­րա­պե­տա­կան ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րո­ցի ձյու­դո­յի գլ­խա­վոր մար­զիչ Ի­վան Ա­զիզ­բե­կյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ մեր ձյու­դո­յիստ­նե­րը բո­լոր գո­տե­մար­տե­րում հան­դես են ե­կել գե­րա­զանց։ Հի­շեց­նենք, որ Ար­ցա­խի ձյու­դո­յիստ­ներն ա­ռա­ջին ան­գամ Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցել են 2011-ին և թի­մա­յին մր­ցա­շա­րում զբա­ղեց­րել 2-րդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը։ 
Ա­լեք­սեյ Ա­վա­նե­սյանն ու Ա­շոտ Պար­սի­յան­ցը խոս­տո­վա­նե­ցին, որ այս հաղ­թա­նա­կը դժ­վար է տր­վել. ա­ռաջ­նու­թյա­նը պատ­րաստ­վում էին գրե­թե մեկ տա­րի։ Քրտ­նա­ջան աշ­խա­տան­քի ար­դյուն­քում նրանք կա­րո­ղա­ցան ար­ձա­նագ­րել ի­րենց հա­մար շատ կարևոր այս հաղ­թա­նա­կը, ին­չի հա­մար նրանք շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նե­ցին նաև ի­րենց մարզ­չին ու ծնող­նե­րին։ 
Իսկ ա­ռա­ջի­կա­յում ձյու­դո­յիստ­նե­րը պատ­րաստ­վում են մաս­նակ­ցե­լու այլ ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Tue, 18 Jun 2019 17:43:38 +0000