[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 24 Մայիսի 2019

ԳՐԱ­ԲԱ­ՐԻՑ ՌՈՒ­ՍԵ­ՐԵՆ Է ԹԱՐԳ­ՄԱՆ­ՎԵԼ ՆԱ­ՐԵ­ԿԱ­ՑԻՆ

Երևա­նի Մա­տե­նա­դա­րա­նի ա­վագ գի­տաշ­խա­տող Մար­գա­րի­տա ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ- ՄԵԼԻՔՅԱՆԸ շուրջ 10 տա­րի նվի­րել է հայ­կա­կան բա­նա­հյու­սու­թյան գո­հար­նե­րից մե­կը` Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցու ՙՄա­տյան ող­բեր­գու­թյա­նը՚ ռու­սե­րեն թարգ­մա­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րին:

Subscribe to this RSS feed