[ARM]     [RUS]     [ENG]

Ա­ԶԱ­ՏԱ­ՄԱՐ­ՏԻԿ­ՆԵ­ՐԸ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ԴԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒՄ

Հեր­մի­նե ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն` Ե­ռա­տո­նին նվիր­ված հան­դի­սա­վոր մի­ջո­ցա­ռում­ներն այս ան­գամ նույն­պես մեկ­նար­կե­ցին հայ­րե­նի­քի սահ­մա­նից։

Գնա­հա­տե­լով մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թյունն օր ու գի­շեր ա­նա­ռիկ պա­հող դիր­քա­պահ­նե­րի նվիր­վա­ծու­թյու­նը, տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի մեկ­նար­կից ա­ռաջ մեր երկ­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյունն ու հա­սա­րա­կա­կան տար­բեր շր­ջա­նակ­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ այ­ցե­լե­ցին դիր­քեր` ի­րենց շնոր­հա­վո­րան­քի խոսքն ու ե­րախ­տա­գի­տու­թյու­նը հայտ­նե­լու սահ­մա­նա­պահ­նե­րին։ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ, գե­նե­րալ-մա­յոր Սամ­վել Կա­րա­պե­տյա­նի հանձ­նա­րա­րու­թյամբ, միու­թյան տա­րած­քա­յին միա­վո­րում­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րը ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի և ՙՀայ­րե­նյաց Պաշտ­պան՚ ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի հետ ե­ղան ՊԲ բո­լոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րում։
Շնոր­հա­վո­րե­լով դիր­քա­պահ­նե­րին Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նի, Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մում տա­րած հաղ­թա­նա­կի, պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի ստեղծ­ման և Շու­շիի ա­զա­տագր­ման հեր­թա­կան տա­րե­դարձ­նե­րի առ­թիվ, վեր­ջին­ներս հե­տաքր­քր­վել են սահ­մա­նին տի­րող օ­պե­րա­տիվ-մար­տա­վա­րա­կան ի­րադ­րու­թյամբ, ծա­նո­թա­ցել սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին պայ­ման­նե­րին և զին­ծա­ռա­յող­նե­րին հանձ­նել ծան­րոց­ներ։
Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­ցե­լու­թյու­նը դիր­քեր հա­ճե­լի էր և՜ զին­վոր­նե­րի, և՜ հրա­մա­նա­տա­րու­թյան հա­մար։ Դիր­քա­պահ­ներն ի­րենց շնոր­հա­կա­լու­թյունն ու ե­րախ­տա­գի­տու­թյու­նը հայտ­նե­ցին միու­թյան նա­խա­գա­հին ու ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին։
ՙ2016 թվա­կա­նի ապ­րի­լյան դի­մա­կա­յու­թյու­նը ցույց տվեց՝ այ­սօր­վա սե­րուն­դը ոչն­չով չի զի­ջում իր նա­խորդ­նե­րին, ի­րենց քա­ջու­թյամբ և անձ­նու­րա­ցու­թյամբ նրանք ա­նա­ռիկ պա­հե­ցին մեր երկ­րի սահ­ման­նե­րը և ցույց տվե­ցին, թե ին­չի են ըն­դու­նակ հա­նուն հայ­րե­նի­քի՚,- իր խոս­քում մաս­նա­վո­րա­պես նշեց Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար է­դուարդ Խա­չատ­րյա­նը։
Նոր ուժ ու ե­ռանդ ա­ռած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րը հրա­ժեշտ տվե­ցին սահ­ման­նե­րի ա­նա­ռի­կու­թյունն ա­պա­հո­վող դիր­քա­պահ­նե­րին, որ­տե­ղից սկս­վում է մեզ հա­մար թանկ ու ան­փո­խա­րի­նե­լի հայ­րե­նի­քը։

 

 

 

 

Last modified onՈւրբաթ, 10 Մայիսի 2019 17:05