Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

ԱՅՆՏԵՂ, ՈՐՏԵՂ ԻՇԽՈՒՄ Է ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՈԳԻՆ

Օ­գոս­տո­սի 23-ին ՙՍա­տա­րում հա­րա­զատ բա­նա­կին՚ կո­չի նա­խա­ձեռ­նող խում­բը, ինչ­պես միշտ, բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րու­թյան հետ նա­խա­պես հա­մա­ձայ­նեց­ված, հան­դիպ­ման հաս­ցե ընտ­րեց ՊԲ զո­րա­մա­սե­րից մե­կը։ Տե­ղում խմ­բին դի­մա­վո­րե­ցին հրա­մա­նա­տար Նել­սոն Հա­կոբ­ջա­նյանն ու հրա­մա­նա­տա­րի՝ թի­կուն­քի գծով ԲՀԱ տե­ղա­կալ Ա­րամ Ա­վե­տի­սյա­նը։

 Իսկ խում­բը մար­դա­շատ էր` տո­ղե­րիս հե­ղի­նա­կը, ԶԱՀՄ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Լաու­րա Նա­սի­բյան ու Լո­րա Ա­զա­րյան, Աֆ­ղա­նա­կան պա­տե­րազ­մի ար­ցախ­ցի վե­տե­րան­նե­րի միու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ար­մեն Գե­ւոր­գյան եւ վար­չու­թյան ան­դամ Շի­րակ Զա­քա­րյան, Շառլ Ազ­նա­վու­րի ան­վան մշա­կու­թա­յին կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ար­մեն Հով­սե­փյան, ՙՀաղ­թա­նա­կած սե­րունդ՚ ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վար Գե­ւորգ Միր­զո­յան, ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Մար­գա­րի­տա Շահ­նա­զա­րյան եւ Մա­րի­նա Մով­սի­սյան, ՀՀ Մա­սի­սի շր­ջա­նից ժա­մա­նած, եր­կու պա­տե­րազ­մով ան­ցած­ներ Սար­գիս Հա­րու­թյու­նյան, Ա­լիկ Ա­լո­յան ու Գա­գիկ Մի­նա­սյան, Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի տան մե­ներ­գիչ Մավ­րիկ Ա­վա­նե­սյան, ՊԲ ՙԳո­յա­մարտ՚ ծրագ­րի լրագ­րող Ռա­ֆա­յել Ա­հա­րո­նյան եւ օ­պե­րա­տոր Մի­քա­յել Պետ­րո­սյան, ՊԲ ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան բաժ­նի սպա, կա­պի­տան Նու­նե Ա­բա­ղյան։

Հան­դի­պումն սկս­վեց գու­մար­տա­կի հրամ­կազ­մի հետ ծա­նո­թու­թյու­նից։ Տե­ղի ու­նե­ցած ճե­պազ­րույ­ցում ՙտան­տե­րե­րը՚ մեզ ներ­կա­յաց­րին զո­րա­մա­սի, այս­պես ա­սենք, ա­ռա­քե­լու­թյու­նը, մենք էլ նրանց՝ օր­վա մեր մշա­կու­թա­յին ծրագ­րի ման­րա­մաս­նե­րը...
Իսկ բա­նա­կա­յին­նե­րի հոծ բազ­մու­թյան հետ հան­դի­պումն սկս­վեց ԱՀ Ան­կա­խու­թյան տո­նին նվիր­ված մեր շնոր­հա­վո­րա­կան ու­ղեր­ձի հան­դի­սա­վոր ըն­թերց­մամբ։ Դրան, բնա­կա­նա­բար, հե­տե­ւեց հե­տաքր­քիր ե­լույթ­նե­րի շարք. զին­վոր­նե­րի առ­ջեւ հան­դես ե­կան զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տարն ու նրա տեղ­կա­լը, Վ.Գրի­գո­րյա­նը (հա­վա­քա­կան մոր պատ­գա­մով), Ա. Հով­սե­փյա­նը (օ­րի­նա­կե­լի ծա­ռա­յու­թյան կո­չով), Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կում զի­նանձ­նա­կազ­մի հետ եր­կար տա­րի­ներ ԱՀ­ՏԱ գծով ծա­ռա­յու­թյան հա­րուստ փոր­ձի տեր Շ. Զա­քա­րյա­նը, Մ. Շահ­նա­զա­րյա­նը, Ս. Հա­րու­թյու­նյա­նը, Ա.Ա­լո­յա­նը եւ Գ. Մի­նա­սյա­նը, ում հա­մար այդ հան­դի­պու­մը, կա­րե­լի է ա­սել, հան­դի­պում էր եւ հե­րո­սա­կան ժա­մա­նակ­ներ ընդ­գր­կած սե­փա­կան ե­րի­տա­սար­դու­թյան հետ։
Այս­տեղ ճիշտ պահն է՝ շե­ղե­լու պա­տու­միս ըն­թաց­քը. ՙտե­ղա­փոխ­վե­լու՚ ան­ցյալ դա­րի 90-ա­կան­ներ, Ար­ցա­խյան գո­յա­մար­տի հե­րո­սա­կան ու միա­ժա­մա­նակ ող­բեր­գա­կան այն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, երբ խոր­հր­դա­յին ու ադր­բե­ջա­նա­կան օ­մո­նը փոր­ձում էր ա­մա­յաց­նել Ար­ցա­խի հա­յաբ­նակ գյու­ղե­րը, անձ­նագ­րա­յին ռե­ժի­մի ստուգ­ման կեղծ օ­րագ­րի տակ ձեր­բա­կա­լում եւ Ադր­բե­ջա­նի բան­տե­րը նե­տում ար­ցա­խյան շարժ­ման ակ­տի­վիստ­նե­րին, ո­րոնց շար­քում ան­վախ հայ­րե­նա­սե­րի մեծ համ­բավն ու­ներ ներ­քին­հո­ռա­թաղ­ցի Ար­կա­դի Հայ­րի­յա­նը: Թշ­նա­մա­կան զն­դա­նում եր­կար ժա­մա­նակ ՙքրիս­տո­սյան՚ չար­չա­րանք­ներ կրե­լուց հե­տո այդ հե­րոս տղա­յի դիա­կը հայ­րե­նիք բե­րե­լու հա­մար ես 2000 թվա­կա­նին վրա­ցա­կան Մառ­նեու­լիի շր­ջան մեկ­նե­ցի Սար­գիս Հա­րու­թյու­նյա­նի հետ... Ար­կա­դի Հայ­րի­յա­նի մա­սունք­նե­րը մենք հասց­րինք Ար­ցախ եւ իր հա­րա­զատ­նե­րի ու հա­մա­գյու­ղա­ցի­նե­րի հետ միա­սին հան­դի­սա­վո­րու­թյամբ հո­ղին հանձ­նե­ցինք իր հայ­րե­նի Ներ­քին Հո­ռա­թա­ղի գե­րեզ­մա­նա­տա­նը։
Բայց ՙվե­րա­դառ­նանք՚ զո­րա­մաս՝ ՙըմ­բոշխ­նե­լու՚ գու­մար­տա­կում Սա­տար­ման խմ­բի ներ­կա­յաց­րած մշա­կու­թա­յին ծրա­գի­րը։ Հն­չե­ցին հայ­րե­նա­սի­րա­կան, ժո­ղովր­դա­կան ու քնա­րա­կան եր­գեր։ Ա­պա բաց­վեց պա­րի մեծ շր­ջան, որն իր մեջ ա­ռավ բա­նա­կա­յին­նե­րի մեծ մա­սին։
Շու­տով վրա հա­սավ եւս մի հան­դի­սա­վոր պահ։ Ես հրա­մա­նա­տար Նել­սոն Հա­կոբ­ջա­նյա­նին, ի դեպ՝ նաեւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ մեր միու­թյան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցող Սար­գիս Հա­րու­թյու­նյա­նին, պար­գե­ւատ­րե­ցի Ա­ԿԱՀՄ ՙ Հայ­րե­նիք եւ հա­վատ՚ մե­դա­լով, մա­յոր Ա­րամ Ա­վե­տի­սյա­նին՝ ՙԲա­նա­կում օ­րի­նա­կե­լի ծա­ռա­յու­թյան հա­մար՚ պատ­վոգ­րով։ Տասն­հինգ զին­վոր­ներ էլ շնոր­հա­կա­լագ­րի ար­ժա­նա­ցան Ա­ԿԱՀՄ, ԶԱՀՄ եւ Աֆ­ղա­նա­կան պա­տե­րազ­մի վե­տե­րան­նե­րի միու­թյան կող­մից։ Մեզ հետ մեծ թվով նվեր­ներ էինք տա­րել (Ար­ցա­խից ու Հա­յաս­տա­նից), Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից ու­ղարկ­վա­ծը պա­րու­նա­կում էր ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան բժշ­կա­կան պա­րա­գա­ներ ու սար­քեր։ Նվեր­նե­րի շար­քում կա­յին եւ հե­տաքր­քիր գր­քեր։
Հար­մար պահ որ­սա­լով՝ հասց­րի ա­ռան­ձին զրու­ցել մի քա­նի զին­վո­րի հետ։
Պարզ­վեց, որ նրան­ցից մե­կը ՊԲ ծա­ռա­յու­թյան է ե­կել կա­մա­վոր, այն էլ...հե­ռա­վոր Ֆրան­սիա­յից։ Սոր­բո­նում ու­սա­նած տղա­յին հա­րա­զատ­նե­րը փոր­ձել են հետ պա­հել այդ վճ­ռից, բայց նա՝ Սե­ւակ Օզ­գյու­լը, տե­ղի չի տվել՝ գտ­նե­լով, որ իր տեղն այս­տե՜ղ է՝ պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նի 10-րդ նա­հանգ Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան գծում... Ա­սաց՝ մենք հայ ենք եւ որ­տե­ղա­ցի էլ լի­նենք՝ պար­տա­վոր ենք օ­տա­րի նկր­տու­մից պա­հել-պաշտ­պա­նել հա­յոց ար­ցա­խա­կան ե­զեր­քը։


Վերա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ
ՙՍա­տա­րում հա­րա­զատ բա­նա­կին՚ կո­չի նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ղե­կա­վար, 
ԱՀ Ա­ԿԱՀՄ նա­խա­գահ