[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԶՈ­ՐԱ­ՎԱՐ­ԺՈՒ­ԹՅԱն ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ՝ ԻՆՉ­ՊԵՍ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ

Նո­րայր ՀՈՎ­ՍԵ­ՓՅԱՆ

 Ինչ­պես ար­դեն տե­ղե­կաց­րել ենք, սեպ­տեմ­բե­րի 24-ին ա­ռա­վո­տից Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կում մեկ­նար­կել են ‹‹Զին­ված ու­ժե­րի ծա­վա­լու­մը, հա­կա­ռա­կոր­դի ագ­րե­սիա­յի դի­մագ­րա­վու­մը›› թե­մա­յով ռազ­մա­վա­րա­կան զո­րա­վար­ժու­թյուն­նե­րը:

Զո­րա­խա­ղե­րի ա­ռա­ջին փու­լում Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի զո­րա­մա­սե­րը տագ­նա­պով բեր­վել են մար­տա­կան պատ­րաս­տա­կա­նու­թյան ՙԼՐԻՎ՚ աս­տի­ճա­նի, սկս­վել է բա­ցա­զատ­ման շր­ջան­նե­րի զբա­ղեց­ման, հրա­մա­նա­տա­րա­կան եւ ղե­կա­վար­ման կե­տե­րի ծա­վալ­ման ու կա­հա­վոր­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րը: ՙԻ­րա­կա­նաց­վել են բո­լոր նա­խա­տես­ված աշ­խա­տանք­նե­րը: Սահ­ման­ված ժամ­կետ­նե­րից ա­վե­լի կարճ ժա­մա­նա­կում՚,- վս­տա­հեց­նում է Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար, ՊԲ հրա­մա­նա­տար գե­նե­րալ-լեյ­տե­նանտ Կա­րեն Աբ­րա­հա­մյա­նը:
ՙԱյս զո­րա­վար­ժու­թյուն­նե­րը կա­րե­ւոր են ոչ միայն նրա հա­մար, որ ՊԲ-ն եւս մեկ ան­գամ ճշգր­տում է իր ա­նե­լիք­նե­րը` ա­ռան­ձին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի կող­մից մշա­կե­լով, հս­տա­կեց­նե­լով խն­դիր­նե­րը նաեւ այդ մա­կար­դա­կում, այ­լեւ նրա հա­մար, որ հս­տա­կեց­վում է պա­տե­րազ­մա­կան պայ­ման­նե­րում պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման եւ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ա­նե­լիք­նե­րը, նրանց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը ՊԲ-ի, ա­ռան­ձին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի եւ հենց մի­մյանց հետ՚,- ռազ­մա­վա­րա­կան զո­րա­վար­ժու­թյան նպա­տակ­ներն է ըն­դգ­ծում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Նա­խա­գա­հի խոր­հր­դա­կան Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը:
Զո­րա­վար­ժու­թյանն ակ­տիվ ներգ­րավ­վում է նաեւ պա­հես­տա­զո­րը: Սահ­ման­ված ժա­մին սկ­սել են գոր­ծել անձ­նա­կազ­մի եւ տեխ­նի­կա­յի ըն­դուն­ման կե­տե­րը: Նա­խա­գահ Սա­հա­կյա­նը Ստե­փա­նա­կեր­տի հա­վա­քա­կա­յան­նե­րում է ե­ղել, հան­դի­պել պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի, զրու­ցել հա­վա­քա­կա­յան ներ­կա­յա­ցած զի­նա­պարտ­նե­րի հետ: ՙԱ­մե­նա­մեծ տիտ­ղո­սը հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նը լի­նելն է: Եվ մեկ ան­գամ չէ, որ մենք ձեզ հետ միա­սին այդ կոչ­ման հա­մա­ձայն մեզ դր­սե­ւո­րել ենք: Եվ ա­մեն ան­գամ նման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով ա­պա­ցու­ցում ենք, որ հա­վա­տա­րիմ ենք այդ ու­ղուն եւ հե­տայ­սու ևս պատ­վով ենք կրե­լու այդ խա­չը՚,- հա­վա­քա­կա­յա­նում դի­մե­լով զի­նա­պարտ­նե­րին` ըն­դգ­ծել է Նա­խա­գահ Սա­հա­կյա­նը:
Պա­հես­տա­զո­րի կցագր­ման, ծա­նուց­ման հար­ցե­րում նա­խորդ զո­րա­հա­վա­քից հե­տո զգա­լի նո­րու­թյուն­ներ կան: Խն­դիր­նե­րը կար­գա­վոր­վում են ա­վե­լի օ­պե­րա­տի­վո­րեն, ա­ռանց կու­տա­կում­նե­րի: Ան­փո­փո­խը զո­րա­հա­վա­քի մաս­նա­կից­նե­րի ակ­տի­վու­թյունն է: Պա­հես­տա­զո­րը հա­վաք­վում է սահ­ման­ված ժամ­կետ­նե­րից ա­վե­լի ա­րագ: ՙԿա­րող ենք փաս­տել, որ նո­րու­թյուն­ներն ար­դյու­նա­վետ են գործ­նա­կան կի­րառ­ման մեջ: Պա­հես­տա­զո­րից կանչ­ված­ներն էլ բա­վա­կան ակ­տիվ են ներ­կա­յա­նում՝ հենց ա­ռա­ջին ժա­մե­րից: Նա­խորդ զո­րա­հա­վա­քի հա­մե­մատ՝ փո­փո­խու­թյուն­ներն ակն­հայտ են՝ կազ­մա­կերպ­վա­ծու­թյան ա­ռու­մով: Վս­տահ ենք, որ սահ­ման­ված ժամ­կետ­նե­րում հա­մալ­րու­մը հաս­նե­լու է 100 տո­կո­սի՚,- վս­տա­հեց­նում է հան­րա­պե­տա­կան զին­վո­րա­կան կո­մի­սար Մխի­թար Ավ­շա­ռյա­նը: ՙԱզ­գաբ­նակ­չու­թյան հետ ու­նենք մի կար­գա­խոս? ու­ժեղ բա­նակ? պատ­րաստ­ված պա­հես­տա­զոր,- հա­վե­լում է պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը,- ինչ­պես նա­խոր­դած նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, այն­պես էլ վաղ ա­ռա­վո­տից հա­վա­քա­կա­յան­նե­րում տի­րող աշ­խու­ժու­թյու­նը պետք է դի­տար­կել հենց այդ տե­սան­կյու­նից՚:
Նա­խա­գահ Սա­հա­կյա­նը նաեւ զոր­քե­րի կա­ռա­վար­ման կե­տեր է այ­ցե­լել: Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը երկ­րի ղե­կա­վա­րին են ներ­կա­յաց­րել զո­րա­վար­ժու­թյան ա­ռան­ձին ման­րա­մաս­ներ: Ի­րա­վի­ճա­կը հնա­րա­վո­րինս մո­տեց­ված է ի­րա­կան պայ­ման­նե­րին: Զին­ված ու­ժե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը խն­դիր­նե­րը ստա­նում են այդ հաշ­վար­կով: Սա­կայն նաեւ հա­կա­ռա­կոր­դին ա­պա­կողմ­նո­րո­շե­լու, զոր­քե­րի ի­րա­կան տե­ղա­շար­ժը եւ ի­րա­կան պայ­ման­նե­րում ա­նե­լիք­նե­րը քո­ղար­կե­լու գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մի ողջ փա­թեթ է նա­խա­տես­ված: Որ­պես կա­նոն՝ հա­կա­ռա­կորդն այս ըն­թաց­քում հատ­կա­պես օ­դա­յին հե­տա­խու­զու­թյունն է ակ­տի­վաց­նում: Զո­րա­վար­ժու­թյան ա­ռա­ջին փու­լին երկ­րորդն ու եր­րորդն են հա­ջոր­դե­լու: Այս դեպ­քում ար­դեն նա­խա­տես­վում է մար­տա­կան կրա­կով ո­րո­շա­կի ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րի կա­տա­րում:
Զո­րա­վար­ժու­թյու­նը տևե­լու է 10 օր: Ա­վար­տը կազ­դա­րար­վի հոկ­տեմ­բե­րի 4-ին:

 

 

 

 

Last modified onՉորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբերի 2019 15:21