Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ԱՇԽԱՐՀԻ ԿԱՆԱՅՔ ՀԱՆՈՒՆ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԿԵՆԴԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

 

 

 

Պատ­րաս­տեց` 
Լու­սի­նե ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ

 

Հոկ­տեմ­բե­րի 18-20-ը Չոլ­պոն-Ա­թա քա­ղա­քում ՙՀոգևոր կենտ­րոն Ա­ռուու­զատ՚ հա­սա­րա­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Ալ­մա­կան Բե­կո­վա­յի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ հա­մա­ռու­սաս­տա­նյան ՙԿա­նանց երկ­խո­սու­թյուն՚ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյան հետ հա­մա­տեղ տե­ղի կու­նե­նա մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղով՝ ՙԱշ­խար­հի կա­նայք հա­նուն մարդ­կա­յին կյան­քի, մշա­կույ­թի, կեն­դա­նի բնու­թյան պահ­պան­ման՚ խո­րագ­րով։ Հա­մա­ժո­ղո­վի շր­ջա­նակ­նե­րում կկազ­մա­կերպ­վի կլոր սե­ղան՝ ՙՄայ­րա­կան սր­տի ջեր­մու­թյու­նը ժո­ղո­վուրդ­նե­րին կփր­կի գա­լիք մեծ վտան­գից՚ թե­մա­յի շուրջ։

Ղր­ղըզս­տա­նի ՙԱ­ռուու­զատ Ա­յալ՚ կա­նանց կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վար Ալ­մա­կան Բե­կո­վա­յի խոս­քով `ՙՄայ­րը միշտ սի­րով, ջեր­մու­թյամբ է վե­րա­բեր­վում իր ե­րե­խա­յի հետ ցան­կա­ցած տա­րի­քում: Կինն իր սր­տի մի­ջով է անց­կաց­նում ցավն ու տագ­նա­պը և տղա­մար­դուն մղում փր­կու­թյան ու­ղի­ներ ո­րո­նե­լու: Մայ­րա­կան սր­տի ջեր­մու­թյու­նը բազ­միցս փր­կել է ժո­ղո­վուրդ­նե­րին, հի­մա էլ փր­կում ու կփր­կի աշ­խար­հը՚: Եվ­րագն­դի խա­ղա­ղու­թյան, անվ­տան­գու­թյան հա­մար պայ­քա­րին միա­նա­լու կո­չով ողջ աշ­խար­հի կա­նանց ու մայ­րե­րին դի­մել են հա­մա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը` բո­լոր ցան­կա­ցող­նե­րին հրա­վի­րե­լով մաս­նակ­ցել հա­մա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րին: Հա­մա­ժո­ղո­վը հան­դես կգա պա­տե­րազմ­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու՝ բո­լո­րին ուղղ­ված կո­չով։ Նմա­նա­տիպ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կլի­նեն շա­րու­նա­կա­կան ու կանց­կաց­վեն տար­բեր եր­կր­նե­րում։
Ար­ցա­խի ՙՄայ­րու­թյուն՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը նույն­պես ստա­ցել է հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու հրա­վեր։ Այդ կարևոր հան­գա­ման­քը գնա­հա­տե­լով որ­պես մեր չճա­նաչ­ված հան­րա­պե­տու­թյու­նը ճա­նա­չե­լու քայլ, կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­գա­հու­թյունն իր դրա­կան վե­րա­բեր­մունքն է հայտ­նել կա­յա­նա­լիք մի­ջո­ցառ­ման առն­չու­թյամբ, ինչ­պես նաև իր հո­ժա­րա­կա­մու­թյու­նը՝ շա­րու­նա­կե­լու պայ­քա­րը հա­նուն Ար­ցա­խի, տա­րա­ծաշր­ջա­նի և, ի­հար­կե, ողջ աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թյան, քա­նի որ պա­տե­րազ­մը, լի­նի դա տն­տե­սա­կան, տե­ղե­կատ­վա­կան, թե ցան­կա­ցած այլ տի­պի, ան­դառ­նա­լի ող­բեր­գու­թյուն­ներ կծ­նի։
Ստոև ներ­կա­յաց­նում ենք Ար­ցա­խի ՙՄայ­րու­թյուն՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան պա­տաս­խա­նը մի­ջո­ցառ­մա­նը մաս­նակ­ցե­լու հրա­վե­րին:

ՙԿա­նանց երկ­խո­սու­թյուն՚ հա­մա­ռու­սաս­տա­նյան քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ տի­կին Ե.Գ. Սե­մե­րի­կո­վա­յին
Հար­գար­ժա՜ն Ե­լե­նա Գե­նադևնա,
Ռու­սաս­տա­նի ՙԿա­նանց երկ­խո­սու­թյուն՚ կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ­ներ ու ան­դամ­ներ.
Ար­ցա­խի (ԼՂՀ) ՙՄայ­րու­թյուն՚ ոչ կա­ռա­վա­րա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­գա­հու­թյունն իր ե­րախ­տա­գի­տու­թյունն է հայտ­նում կա­նանց հա­մընդ­հա­նուր շարժ­մա­նը միա­նա­լու հրա­վե­րի հա­մար, շար­ժում՝ հա­նուն խա­ղա­ղու­թյան, Եր­կիր մո­լո­րա­կի վրա կյան­քի պահ­պան­ման, մեր ընդ­հա­նուր տան, որ­տեղ ապ­րում ու պետք է ապ­րեն եր­ջա­նիկ մար­դիկ` ան­կախ ռա­սա­յա­կան ու դա­վա­նա­կան պատ­կա­նե­լու­թյու­նից։ Բա­րի կամ­քի ձեր այդ դրսևո­րումն ու միա­վոր­վե­լու, բա­րու­թյան ու խա­ղա­ղա­սի­րու­թյան միաս­նա­կան ուժ դառ­նա­լու կո­չը մենք գնա­հա­տում ենք որ­պես չճա­նաչ­ված Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը ճա­նա­չե­լու քայլ, եր­կիր, որն ար­դեն 30 տա­րի է՝ ապ­րում ու զար­գա­նում է ՙոչ պա­տե­րազմ, ոչ խա­ղա­ղու­թյուն՚ պայ­ման­նե­րում։ Մեր ժո­ղո­վուր­դը, և հատ­կա­պես մեր մայ­րերն ու ե­րե­խա­նե­րը, ով­քեր ի­րենց մաշ­կի վրա զգա­ցել են ՙԿոլ­ցո՚ ռազ­մա­գոր­ծո­ղու­թյան ար­դյունք­նե­րը, Սում­գա­յի­թի, Բաք­վի, Կի­րո­վա­բա­դի, Շա­հու­մյա­նի, Մար­տա­կեր­տի ջար­դե­րը, 1991-1994թթ. պա­տե­րազ­մը, ա­պա և 2016թ. ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մը, ինչ­պես նաև Ադր­բե­ջա­նի հետ սահ­մա­նին տե­ղի ու­նե­ցող մշ­տա­կան սադ­րանք­նե­րը, չեն կա­րող ան­տար­բեր մնալ հայ­կա­կան հի­նա­վուրց ժո­ղովր­դի ճա­կա­տագ­րի հան­դեպ։
Այ­սօր Ար­ցա­խը՝ որ­պես հին հայ­կա­կան երկ­րա­մաս, պատ­րաստ է ցան­կա­ցած գնով պաշտ­պա­նել իր հո­ղը, իր ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը։ Նոր պա­տե­րազ­մի վտան­գը, Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիան սպառ­նում են ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դին. դրանք կա­րող են 3-րդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի պատ­ճառ դառ­նալ, ո­րի դեմ պայ­քա­րե­լու հա­մար պետք է ոտ­քի ել­նենք բո­լորս՝ երկ­րագն­դի կա­նայք, մայ­րե­րը, ե­րե­խա­նե­րը։ Ար­ցա­խի կա­նայք, մայ­րերն ի­րենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թյունն են հայտ­նում` բո­լո­րի հետ միա­սին պայ­քա­րե­լու հա­նուն խա­ղա­ղու­թյան։ Մենք պար­տա­վոր ենք հա­մախ­մբ­վել և թույլ չտալ, որ աշ­խար­հի որևէ տա­րա­ծաշր­ջա­նում պա­տե­րազմ լի­նի: Մեծ Հայ­րե­նա­կա­նի դա­սե­րը, ֆա­շիս­տա­կան Գեր­մա­նիա­յի դեմ տա­րած հաղ­թա­նա­կը, ո­րի 75-րդ տա­րե­դար­ձը ողջ ա­ռա­ջա­տար մարդ­կու­թյան հետ միա­սին պատ­րաստ­վում է նշել մեր ե­րի­տա­սարդ հան­րա­պե­տու­թյու­նը, ցույց տվե­ցին, որ մենք ու­ժեղ ենք միա­սին։ 1941-1945թթ. Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի 100 հա­զա­րա­նոց բնակ­չու­թյու­նից ճա­կատ մեկ­նեց գրե­թե ողջ ա­րա­կան սե­ռի հա­յազ­գի բնակ­չու­թյու­նը՝ 45.000 մար­տիկ­ներ, ո­րոն­ցից 22.000-ը չվե­րա­դար­ձան, տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր­ներ վի­րա­վոր­վե­ցին։ Ղա­րա­բա­ղը տվել է 22 Խոր­հր­դա­յին Միու­թյան հե­րոս, այդ թվում՝ եր­կու կրկ­նա­կի հե­րոս, մար­շալ­ներ ու ադ­մի­րալ­ներ, ո­րոնց ա­նուն­նե­րը ոս­կե տա­ռե­րով են ար­ձա­նագր­ված մեր Հայ­րե­նի­քի՝ Ռու­սաս­տա­նի ու Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան է­ջե­րում։ Մա­յի­սի 9-ը մե՜ր հաղ­թա­նա­կի տոնն է, այն նաև Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան բա­նա­կի ստեղծ­ման, Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բռ­նա­տի­րու­թյու­նից Շու­շիի ա­զա­տագր­ման օրն է։ Դա Ան­կախ Ար­ցա­խի հաղ­թա­նա­կի ու ա­զա­տու­թյան օրն է։ Մենք մեր պատ­րաս­տա­կա­մու­թյունն ենք հայտ­նում՝ միա­վոր­վե­լու հա­նուն խա­ղա­ղու­թյան պայ­քա­րում, երկ­խո­սու­թյան, Մո­լո­րա­կի կա­նանց հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյունն ամ­րապն­դող ջան­քե­րում։