[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Հինգշաբթի, 21 Նոյեմբերի 2019

Նախագահ Սահակյանն ընդունել է ՀՀ ԱԳՆ առընթեր դիվանագիտական դպրոցի մի խումբ ունկնդիրների

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 21-ին ընդունել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանն առընթեր դիվանագիտական դպրոցի մի խումբ ունկնդիրների` հաստատության ռեկտոր Վահե Գաբրիելյանի գլխավորությամբ:

Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ ղեկավարն ընդունել է ՀՀ ԱԳՆ կրտսեր դիվանագետներին

Նոյեմբերի 21-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանն ընդունել է ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի տնօրեն դեսպան Վահե Գաբրիելյանի գլխավորությամբ Արցախ ժամանած ՀՀ ԱԳՆ կրտսեր դիվանագետներին։

ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԿՐՏՍԵՐ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը նո­յեմ­բե­րի 21-ին ըն­դու­նել է ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյան կրտ­սեր դի­վա­նա­գետ­նե­րին՝ ՀՀ ԱԳՆ դի­վա­նա­գի­տա­կան դպ­րո­ցի տնօ­րեն,ար­տա­կարգ և լիա­զոր դես­պան Վա­հե Գաբ­րիե­լյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ։

Արցախի Հանրապետության խորհրդարանում հյուրընկալվել են Հայաստանի Հանրապետության կրտսեր դիվանագետները

Նոյեմբերի 21-ին ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի տնօրենարտակարգ և լիազոր դեսպան Վահե Գաբրիելյանին և Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կրտսեր դիվանագետների պատվիրակությանը:

Subscribe to this RSS feed