[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԵՍ՝ ՆՎԻՐ­ՎԱԾ Ե­ՌԱ­ՏՈ­ՆԻՆ

 

 

 

Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 

Ար­ցա­խի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նը, ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն, Ստե­փա­նա­կեր­տի պատ­կե­րաս­րա­հում մա­յի­սի 7-ին կազ­մա­կեր­պեց ցու­ցա­հան­դես` նվիր­ված Ե­ռա­տո­նին: Ներ­կա­յաց­ված էին միու­թյան ան­դամ­նե­րի` նկա­րիչ­ներ Հո­վիկ Գաս­պա­րյա­նի, Լավ­րենտ Ղա­լա­յա­նի, Ա­լեք­սանդր Ա­թա­յա­նի, Զո­րիկ Գալս­տյա­նի, Լիա­նա Քո­չա­րյա­նի, Սամ­վել Թա­վա­դյա­նի, Ար­տակ Պո­ղո­սյա­նի, Գա­յա­նե Շու­շե­ցու, Մե­րի Մու­սա­յե­լյա­նի, Ար­մի­նե Ա­վա­գի­մյա­նի, Զա­րի­նե Բա­բա­յա­նի, քան­դա­կա­գործ­ներ Դա­վիթ Սարգ­սյա­նի, Ա­րամ Ծատ­րյա­նի, Ալ­բերտ Սարգ­սյա­նի, ընդ­հա­նուր առ­մամբ` 44 աշ­խա­տանք: Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էին մայ­րա­քա­ղա­քի ար­վես­տա­սեր հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Զա­նա­զան ու ինք­նա­տիպ էին կտավ­նե­րը, քան­դակ­նե­րը: Աչ­քի էին ընկ­նում Հ. Գաս­պա­րյա­նի բնա­պատ­կեր­նե­րը, ո­րոնք միա­ժա­մա­նակ տա­րաբ­նույթ լից­քեր էին հա­ղոր­դում դի­տո­ղին` հայ­րե­նի բնաշ­խար­հի կեն­սու­նա­կու­թյու­նը, մար­դու ու­րա­խու­թյու­նը նման հա­րուստ ու շքեղ բնու­թյան մեջ հայտ­վե­լուց, շփու­մից, թա­խիծ, հա­րա­զատ բնաշ­խար­հի մեջ կո­րած հին շի­նու­թյուն­նե­րը` փլ­ված տնե­րը, կա­մուրջ­նե­րը… Թա­տե­րա­կան աշ­խար­հը ներ­կա­յաց­նող շար­քին բնո­րոշ է կտավ­նե­րի ըն­կալ­ման երկ­վու­թյու­նը. այս­տեղ կան նաև կյան­քի ի­մաս­տը ո­րո­նե­լու մտո­րում­ներ, ու­րա­խու­թյուն` շո­շա­փե­լի հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րից, տխ­րու­թյուն` մտա­հո­գող ինչ-որ մտ­քե­րից…
Աչ­քի են ընկ­նում Սամ­վել Թա­վա­դյա­նի` արևոտ ու զար­մա­նա­լիո­րեն տրա­մադ­րող կտավ­նե­րը, որ­տեղ մարդն ու բնու­թյու­նը ներ­դաշ­նա­կո­րեն միա­խառն­ված, միա­ձուլ­ված են: Զա­նա­զան տրա­մադ­րու­թյուն­ներ ու զգաց­մունք­ներ են ա­ռա­ջաց­նում Գա­յա­նե Շու­շե­ցու նա­տյուր­մորտ­նե­րը, Մե­րի Մու­սա­յե­լյա­նի, Ար­մի­նե Ա­վա­գի­մյա­նի աբ­ստ­րակտ կոմ­պո­զի­ցիա­նե­րը, Լիա­նա Քո­չա­րյա­նի ար­ցա­խյան մո­տիվ­նե­րը և ցու­ցա­հան­դե­սին ներ­կա­յաց­ված այլ հե­տաքր­քիր գոր­ծե­րը:
Ար­ցա­խի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ Հո­վիկ Գաս­պա­րյա­նը բո­լո­րին շնոր­հա­վո­րեց մա­յի­սյան հաղ­թա­նակ­նե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ` ընգ­ծե­լով դրանց կարևո­րու­թյու­նը հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյան մեջ: ՙԴա­րեր շա­րու­նակ մենք միայն կորց­րել ենք: Այս հաղ­թա­նակ­նե­րը մեր ա­ռա­ջին նվա­ճում­ներն են, և սա մեր ա­մե­նա­մեծ տոնն է, որ մենք նշում ենք,- ան­թա­քույց հպար­տու­թյամբ ա­սաց միու­թյան ղե­կա­վա­րը:- Ցան­կա­ցած կո­լեկ­տիվ յու­րո­վի է նշում այս տո­նը. դե­րա­սան­նե­րը` նոր բե­մադ­րու­թյուն­նե­րով, ե­րաժշ­տար­վես­տի, պա­րար­վես­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը` ի­րենց եր­գով, նվա­գով, պա­րով, նկա­րիչ­ներն էլ` ի­րենց նկար­նե­րով, նման ցու­ցա­հան­դես­նե­րով: Ա­ռի­թից օգտ­վե­լով` ու­զում եմ բո­լո­րին շնոր­հա­վո­րել Ե­ռա­տո­նի կա­պակ­ցու­թյամբ: Ես ինձ հա­մա­րում եմ այն եր­ջա­նիկ մարդ­կան­ցից, ում բախտ է շնորհ­վել վե­րա­դառ­նալ իր հա­րա­զատ քա­ղաք և ապ­րել ու շե­նաց­նել այն:
Նկա­րիչ Լավ­րենտ Ղա­լա­յանն իր ե­լույ­թում ևս շնոր­հա­վո­րեց ներ­կա­նե­րին, ողջ հայ ժո­ղովր­դին` Ե­ռա­տո­նի կա­պակ­ցու­թյամբ: Նա ըն­դգ­ծեց, որ ցավ է ապ­րում, որ ե­րի­տա­սարդ նկա­րիչ­նե­րը քիչ գոր­ծե­րով են հան­դես գա­լիս նման ցու­ցա­հան­դես­նե­րին:
Միու­թյան նա­խա­գահ Հ. Գաս­պա­րյա­նից հե­տաքր­քր­վե­ցինք, թե, ար­դյո՞ք, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պա­սիվ են և ին­չու՞ նման ի­րո­ղու­թյուն է ստեղծ­վել: Հա­մա­ձայն­վե­լով գոր­ծըն­կե­րոջ հետ, որ ե­րի­տա­սարդ­ներն, ընդ­հան­րա­պես, քիչ են աս­պա­րե­զում և ե­ղած­ներն էլ քիչ նոր գոր­ծե­րով են հան­դես գա­լիս, Հ. Գաս­պա­րյա­նը խոս­տո­վա­նեց, որ նման ի­րա­վի­ճակ ստեղծ­վե­լու գոր­ծոն­նե­րը շատ են: ՙԿեր­պար­վես­տը հա­սա­րա­կու­թյան մեջ քիչ պա­հանջ­ված ո­լորտ է, ին­չը նույն­պես չի խթա­նում կեր­պար­վես­տի զար­գաց­մա­նը: Այս ի­րո­ղու­թյու­նից դրդ­ված, աս­պա­րե­զում ի հայտ ե­կած տա­ղան­դա­վոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րից քչերն են հա­վա­տա­րիմ մնում ար­վես­տին: Իսկ այդ ե­զա­կի­ներն էլ մեծ դժ­վա­րու­թյամբ են կա­րո­ղա­նում հո­գալ ըն­տա­նի­քի, տան հոգ­սե­րը: Ե­թե պե­տու­թյունն ա­վե­լի մեծ ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նի ար­վես­տին, ընդ­հան­րա­պես, մշա­կույ­թին, նման մո­տե­ցու­մից նաև հա­սա­րա­կու­թյան մեջ կմե­ծա­նա պա­հանջ­վա­ծու­թյու­նը ար­վես­տի, մշա­կույ­թի հան­դեպ: Միայն այս դեպ­քում ար­վես­տը մեծ թա­փով կսկ­սի զար­գա­նալ և մեծ նվա­ճում­նե­րի հաս­նել, հա­մոզ­ված է նա: Տա­ղանդ­ներ շատ են ծն­վում մե­զա­նում, վկա­յում է նկա­րի­չը:
Տե­ղե­կաց­նենք`ցու­ցա­հան­դե­սը կտևի մոտ 10 օր:

;