Logo
Print this page

ՙԱՐԾԻՎՆԵՐԸ՝՚ ԱՊԱԳԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐ

Թա­մար ՂԱ­ՐԱ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

 Ստե­փա­նա­կեր­տի թիվ 2 պե­տա­կան ման­կա­պար­տե­զի ՙԱր­ծիվ­ներ՚ խմ­բի ու­ժե­րով անց­կաց­ված մի­ջո­ցա­ռու­մը նվիր­ված էր Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նին: Ու­րախ քայ­լեր­գով ներս մտան խմ­բի փոք­րիկ սա­նե­րը` մեր ա­պա­գա պաշտ­պան­նե­րը: Ող­ջույ­նի խոս­քով հան­դես ե­կավ ու­սուց­չու­հի Բե­լա Պետ­րո­սյա­նը: Նա բո­լո­րին շնոր­հա­վո­րեց տո­նե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ` մաղ­թե­լով ար­ցա­խյան եր­կա­րա­կե­ցու­թյուն, խա­ղաղ ու ա­պա­հով ա­պա­գա:Ըն­կեր Բե­լա­յի (ինչ­պես ե­րե­խա­ներն են նրան կո­չում) հոր­դո­րով ներս բեր­վեց պե­տա­կան դրո­շը, ո­րից հե­տո ե­րե­խա­նե­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թյամբ եր­գե­ցին օրհ­ներ­գը: Աղջ­նակ­նե­րից մե­կը ներ­կա­յաց­րեց դրո­շի խոր­հր­դա­նիշ գույ­նե­րը. կար­մի­րը` ա­զա­տու­թյուն, կա­պույ­տը` խա­ղա­ղու­թյուն, նարն­ջա­գույ­նը` աշ­խա­տանք, իսկ այդ ե­րե­քը միա­սին` հզոր պե­տու­թյուն, հզոր բա­նակ: Մար­գա­րի­տան և Գո­ռը սր­տի թր­թի­ռով թռց­րին ճեր­մակ ա­ղավ­նի­նե­րը:

Փոք­րիկ Դա­վի­թը ներ­կա­նե­րին խնդ­րեց մեկ րո­պե լռու­թյամբ հար­գել մեր բո­լոր նա­հա­տակ­նե­րի հի­շա­տա­կը. ՙՆրանց կյան­քի գնով մենք այ­սօր ողջ ենք մնա­ցել ու ապ­րում ենք խա­ղաղ եր­կն­քի տակ՚,-ա­սաց նա:
Բա­վա­կա­նին ե­րի­տա­սարդ ու ջա­նա­սեր ու­սուց­չու­հին ջանք չէր խնա­յել ան­չափ հե­տաքր­քիր և հու­զիչ բե­մա­կա­նա­ցում կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար: Կրտ­սեր եղ­բայ­րը մար­տի է ճա­նա­պար­հում ա­վագ եղ­բո­րը. ՙԳնա, ախ­պերս, չես վա­խե­նում, չէ՞, ես էլ չեմ վա­խե­նում: Դու հան­գիստ գնա, ախ­պերս, ես քեզ կփո­խա­րի­նեմ: Դու հայ­րե­նի­քի սահ­մա­նը պա­հիր, իսկ ես` մայ­րի­կին՚: Բո­լո­րը մի պահ փշա­քաղ­վե­ցին փոք­րիկ Մար­կի խոս­քե­րից, հուզ­վեց նաև ման­կա­պար­տե­զի տնօ­րե­նը: Չէ՞ որ այդ­քան փոքր են, բայց ար­դեն գա­ղա­փար ու­նեն ՙպա­տե­րազմ՚ աս­վա­ծի մա­սին: Նրանք ար­դեն գի­տեն ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թյու­նը, մա­նա­վանդ աղ­ջիկ­նե­րը, ով­քեր բուժ­քույ­րի սր­բա­զան գործն էին կա­տա­րում` ա­ռա­ջին օգ­նու­թյու­նը ցու­ցա­բե­րե­լով վի­րա­վոր զին­վոր­նե­րին: Ան­շուշտ, ու­սուց­չու­հու կազ­մա­կեր­պած այդ հրա­շա­լի բե­մա­կա­նա­ցու­մը միշտ վառ կմ­նա նրանց ման­կա­կան հու­շե­րում:
Բե­մա­կա­նա­ցու­մից հե­տո ա­կա­նա­տես ե­ղանք խմ­բի աղ­ջիկ­նե­րի հե­զաճ­կուն պա­րին:
Հան­դե­սի վեր­ջում շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քով հան­դես ե­կավ ման­կա­պար­տե­զի տնօ­րե­նը` տի­կին Նի­նա Լա­զա­րյա­նը: Բա­րե­մաղ­թան­քի խոս­քեր հն­չեց­րեց նաև փոխտ­նօ­րեն Ռե­նա Բար­խու­դա­րյա­նը:

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.