[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ ՀԱՆ­ՐԱԿՐ­ԹԱ­ԿԱ­ՆԻ ՇՐ­ՋԱ­ՆԱ­ՎԱՐՏ­ՆԵ­ՐԻ ՀԵՏ

Կա­րի­նե ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱՆ

ք. Աս­կե­րան

Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ շրջ­կենտ­րո­նի մար­զա­դաշ­տում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում շր­ջա­նի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի 158 շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի հետ։ Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էին ԱՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Ա­լյո­շա Գաբ­րիե­լյա­նը, Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նը սպա­սար­կող հոգևոր հո­վիվ Տեր Մես­րոպ քա­հա­նա Խու­նո­յա­նը, շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի վա­րիչ Կառ­լեն Մա­յի­լյա­նը, մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Ռու­զան­նա Մկրտ­չյա­նը, ու­սու­ցիչ­ներ, բա­րե­րար­ներ:

Բաց­ման և ող­ջույ­նի խոս­քով հան­դես ե­կավ կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ Գա­յա­նե Շա­մի­րյա­նը.
Նա նշեց, որ մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րը տե­ղի է ու­նե­նում շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, իր բնույ­թով և բո­վան­դա­կու­թյամբ տար­բեր­վում է նա­խորդ հան­դի­պում­նե­րից։ Շր­ջա­նի բո­լոր դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի և գոր­ծըն­կեր­նե­րի ա­նու­նից նա շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց նման հա­ճե­լի և օգ­տա­կար հան­դի­պում կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։
Իսկ մի­ջո­ցա­ռումն սկս­վեց բա­րե­րար­նե­րի կող­մից ա­նակն­կալ­նե­րի մա­տուց­մամբ։
Մի­ջո­ցառ­ման վե­րա­բե­րյալ գրա­ռում­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը Վա­րու­ժան Գրի­գո­րյա­նի կող­մից ստա­ցան գրե­նա­կան պի­տույք­ներ, իսկ ՙՂա­րա­բաղ Տե­լե­կոմ՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Կա­րե­կին Օ­դա­բա­շյա­նի կող­մից՝ խոր­հր­դան­շա­կան նվեր­ներ։
Կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի վա­րիչ Կառ­լեն Մա­յի­լյանն ան­թա­քույց հպար­տու­թյամբ խո­սեց 2018-2019 ուս­տար­վա բա­զում ձեռք­բե­րում­նե­րի մա­սին, միա­ժա­մա­նակ շեշ­տե­լով, որ այս մի­ջո­ցա­ռու­մը եր­կար կհիշ­վի։
-Ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ այս­պի­սի կազ­մով հա­վաք­վում ենք, որ­պես­զի ի մի բե­րենք մեր ա­րածն ու թո­ղա­ծը։ Դպ­րո­ցա­կան ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­նե­րը կարևոր դեր ու­նեն տա­ղան­դա­շատ ե­րե­խա­նե­րի բա­ցա­հայտ­ման գոր­ծում։ Ու­րախ եմ տե­ղե­կաց­նե­լու, որ մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րը պատ­վով են ներ­կա­յա­ցել շր­ջա­նա­յին ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յում և գրան­ցել բա­զում հա­ջո­ղու­թյուն­ներ։
Ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին ա­ռա­վել ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րած Աս­կե­րա­նի, Նո­րա­գյու­ղի, Պա­տա­րա­յի, Ակ­նաղ­բյու­րի և Ներ­քին Սզ­նե­քի միջ­նա­կարգ դպ­րոց­ներն ԱրՊՀ ռեկ­տոր Ար­մեն Սարգ­սյա­նի կող­մից գր­քեր ստա­ցան։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը շուք էին հա­ղոր­դում Աս­կե­րա­նի ՄՊՍԿ-ի սա­նե­րի հիա­նա­լի պա­րե­րը և Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րի եր­գե­րը։
Ե­լույթ­ներ ու­նե­ցան Ներ­քին Սզ­նե­քի Գրի­շա Մի­քա­յե­լյա­նի ան­վան, Աս­կե­րա­նի Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան և Խա­չե­նի Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­ներ Կա­րեն Մար­տի­րո­սյա­նը, Լի­լիթ Բեգ­լա­րյա­նը և Յու­րի Մար­գա­րյա­նը։
Նրանք նշե­ցին, որ օր­վա խոր­հուրդն ըն­դու­նում և գնա­հա­տում են ամ­բողջ սր­տով։ Բա­րե­րար­նե­րի և այս գե­ղե­ցիկ մի­ջո­ցա­ռու­մը նա­խա­ձեռ­նող­նե­րի հան­դեպ ե­րախ­տա­գի­տու­թյամբ լց­ված շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը ոգևոր­ված էին անս­պա­սե­լի ու­շադ­րու­թյան հա­մար։ Նրանք երդ­վե­ցին հու­սա­խաբ չա­նել ոչ ո­քի և դառ­նալ երկ­րի հա­մար պի­տա­նի մար­դիկ։
Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ Տեր Մես­րոպ քա­հա­նա Խու­նո­յա­նը շնոր­հա­վո­րեց շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին, մաղ­թեց լավ մարդ լի­նել կյան­քի ի­րենց նոր շր­ջա­փու­լում, քան­զի բո­լոր շր­ջա­փու­լե­րում միշտ էլ մարդ լի­նե­լու մեծ պա­հանջ կա։
19 շր­ջա­նա­վարտ հա­յոց լե­զու և գրա­կա­նու­թյուն, ֆի­զի­կա և կեն­սա­բա­նու­թյուն, աշ­խար­հագ­րու­թյուն և պատ­մու­թյուն, ռու­սաց լե­զու և օ­տար լե­զու, ՆԶՊ ա­ռար­կա­նե­րից շր­ջա­նա­յին ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յում մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­նե­լու հա­մար բա­րե­րար­ներ Վա­սի­լի Բար­սե­ղյա­նի, Գե­ղամ Բեգ­լա­րյա­նի, Դա­վիթ Դա­դա­յա­նի, Հայկ Ղա­զա­րյա­նի և Ար­թուր Հա­րու­թյու­նյա­նի կող­մից պարգևատր­վե­ցին դրա­մա­կան պարգևնե­րով և շրջ­վար­չա­կազ­մի պատ­վոգ­րե­րով։
Շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քեր հղե­ցին Ար­թուր Հա­րու­թյու­նյա­նը և Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի փոխտ­նօ­րեն Մե­լա­նյա Սարգ­սյա­նը:
Բո­լոր շր­ջա­նա­վարտ­ներն Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի կող­մից ստա­ցան Ար­ցա­խը խոր­հր­դան­շող ՙՄենք ենք, մեր սա­րե­րը՚ հու­շան­վեր­ներ։
Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նը շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին ուղղ­ված իր խոս­քում նշեց.
- Մինչ այս մի­ջո­ցա­ռումն սկ­սե­լը, մտո­վի փոր­ձում էի պատ­կե­րաց­նել այլ ազ­գե­րի սե­րունդ­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան, սերն­դա­փո­խու­թյան, պե­տա­կա­նա­շի­նու­թյան, ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րի պահ­պան­ման, ազ­գա­յին գա­ղա­փար­նե­րի և պե­տու­թյուն­նե­րի զար­գաց­ման ծրագ­րե­րի մա­սին զու­գա­հեռ­ներ անց­կաց­նել: Սա­կայն, մաս­նակ­ցե­լով այս հիա­նա­լի հան­դիպ­մա­նը, հա­մոզ­վե­ցի, որ ինձ մտա­հո­գող հար­ցե­րի պա­տաս­խան­ներն ար­դեն կան, և հայ­րե­նի­քի, պե­տու­թյան ա­պա­գան հու­սա­լի ձեռ­քե­րում է և փո­խա­րի­նող սե­րունդն՝ ա­սել է թե` դուք, ա­վե­լի զար­գա­ցած, հայ­րե­նա­սեր, սկզ­բուն­քա­յին, նպա­տա­կաս­լաց, հետևո­ղա­կան, հա­մե­րաշխ ու գրա­գետ եք: Դրա վկա­յու­թյունն է այն, որ այս տա­րի կր­թա­կան, մշա­կու­թա­յին և սպոր­տա­յին օ­լիմ­պիա­դիա­նե­րում, փա­ռա­տո­նե­րում և մր­ցու­թյուն­նե­րում ձեր գրա­գի­տու­թյան ու նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան շնոր­հիվ շր­ջանն ու­նե­ցել է բա­վա­կա­նին լուրջ ձեռք­բե­րում­ներ նաև այս ո­լոր­տում: Սե­րունդ­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան մա­սին է ա­պա­ցու­ցում Ձեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը և շփում­նե­րը տա­րաբ­նույթ հա­յացք­նե­րի տեր մարդ­կանց հետ և քիչ ա­ռաջ տար­բեր տա­րի­քի բա­րե­րար­նե­րի ցու­ցա­բե­րած վե­րա­բեր­մուն­քը՝ նյու­թա­կան ու բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը: Հայ­րե­նա­սի­րու­թյան և սերն­դա­փո­խու­թյան վառ ա­պա­ցույ­ցը մեզ պար­տադր­ված Ապ­րի­լյան և, ընդ­հան­րա­պես, Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում ե­րի­տա­սարդ սերն­դին բա­ժին հա­սած սահ­ման­նե­րի և Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար նրանց ցու­ցա­բե­րած հե­րո­սու­թյունն է:
Փառք ու պա­տիվ բո­լոր նա­հա­տակ­նե­րին։
Մեկ րո­պե լռու­թյամբ հար­գենք նրանց հի­շա­տա­կը։
Ման­րա­մաս­նո­րեն չանդ­րա­դառ­նա­լով ձեռք­բե­րում­նե­րին և առ­կա մար­տահ­րա­վեր­նե­րին՝ նշեմ, որ կր­թու­թյունն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գե­րա­կա ուղ­ղու­թյուն­նե­րից է, և կարևոր նշա­նա­կու­թյուն ու­նի երկ­րի զար­գաց­ման, ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րի պահ­պան­ման ու ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան մշակ­ման գոր­ծում: Օգտ­վե­լով ա­ռի­թից, շնոր­հա­վո­րում եմ բո­լոր նրանց, ով­քեր, տի­րա­պե­տե­լով անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­նե­րի, հաղ­թա­հա­րել են ո­րո­շա­կի հո­գե­բա­նա­կան ար­գելք­ներ և մաս­նակ­ցել դպ­րո­ցա­կան, շր­ջա­նա­յին, հան­րա­պե­տա­կան և ա­վե­լի բարձր մա­կար­դակ­նե­րում անց­կաց­վող օ­լիմ­պիա­դիա­նե­րին, փա­ռա­տո­նե­րին ու մր­ցու­թյու­նե­րին, ցու­ցա­բե­րել են կա­յուն գի­տե­լիք­ներ, կամք և բարձր են պա­հել հա­րա­զատ դպ­րո­ցի, հա­մայն­քի, շր­ջա­նի և ին­չու չէ՝ նաև հան­րա­պե­տու­թյան պա­տի­վը:
Մի­ջո­ցառ­ման վեր­ջում Աս­կե­րա­նի Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի շր­ջա­նա­վարտ Է­լի­նա Ա­վա­նե­սյա­նը ներ­կա­յաց­րեց շր­ջա­նի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի ու­ղեր­ձը։ Շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը, գի­տակ­ցե­լով ե­րի­տա­սար­դու­թյան դե­րա­կա­տա­րու­մը մեր Հայ­րե­նի­քի բա­րօ­րու­թյան և բար­գա­վաճ­ման ազ­գան­պաստ գոր­ծում, կոչ են ա­նում այ­սու­հետ մա­յիս ամ­սին պաշ­տո­նա­պես նշել Շր­ջա­նա­վար­տի օ­րը…