[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄՐՑՈՒՅԹԻՑ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ

Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

ք. Քար­վա­ճառ

 Քար­վա­ճա­ռում գոր­ծող խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի (MMA) ՙԱղ­վան Գևոր­գյան՚ մար­զա­կան ա­կում­բի սա­ներն օ­րերս մաս­նակ­ցել են Երևա­նում անց­կաց­ված խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի հան­րա­պե­տա­կան մր­ցույ­թին։ Մար­զա­կան ա­կում­բը գոր­ծում է մեկ տա­րուց ա­վե­լի, և մար­զիկ­նե­րը բո­լոր ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից վե­րա­դառ­նում են մե­դալ­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով։

Ինչ­պես մեզ տե­ղե­կաց­րեց մար­զիչ Աղ­վան Գևոր­գյա­նը, մր­ցույ­թին մաս­նակ­ցում էին մար­զիկ­ներ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր մար­զե­րից, Ար­ցա­խի տար­բեր շր­ջան­նե­րից:
ՙՄեր մար­զիկ­նե­րից Ար­մեն Շահ­նա­զա­րյա­նը գրա­վել է ա­ռա­ջին, Ար­տուշ Ստե­փա­նյա­նը՝ երկ­րորդ և Ռո­մա Ֆահ­րա­դյա­նը՝ եր­րորդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր։ Հա­յաս­տա­նի ա­ռաջ­նու­թյու­նում իս­կա­պես դժ­վար էր ա­ռա­ջին տեղ գրա­վե­լը։ Եվ շատ հա­ճե­լի է, երբ մեր մար­զիկ­նե­րը տար­բեր ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում բարձր են պա­հում Քար­վա­ճա­ռի ա­նու­նը՚,-ըն­դգ­ծեց մար­զի­չը։
Մեր զրու­ցակ­ցի խոս­քով՝ այս պա­հին պա­րապ­մունք­ներն անց են կաց­վում եր­կու՝ 6-12 և 13-18 տա­րի­քա­յին խմ­բե­րով։
Խո­սե­լով ա­ռա­ջի­կա ծրագ­րե­րից՝ Աղ­վան Գևոր­գյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ նպա­տակ կա ա­ռա­ջի­կա­յում Քար­վա­ճա­ռում կազ­մա­կեր­պել խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի մեծ ա­ռաջ­նու­թյան։ Ինչ­պես նաև՝ մաս­նակ­ցել մի քա­նի մր­ցում­նե­րի, այդ թվում՝ Ար­ցա­խի ա­ռաջ­նու­թյա­նը, բաց գա­վաթ­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի։ Նպա­տակ կա նաև լա­վա­գույն մար­զիկ­նե­րին ու­ղար­կել մի­ջազ­գա­յին մր­ցում­նե­րի։ ՙԲո­լոր նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում մեզ ա­ջակ­ցում է Ար­ցա­խի խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի (MMA) ա­սո­ցիա­ցիան՝ ի դեմս նա­խա­գահ Գա­գիկ Ա­ղա­բա­լյա­նի՚,-ամ­փո­փեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։