[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա­նուշ ԱՍ­ՐԻ­ԲԱ­ԲԱ­ՅԱՆ

ք. Մարտունի

 Նոր­շե­նի դպ­րո­ցի ֆի­զի­կա­յի ու­սու­ցիչ Ա­րա Հա­րու­թյու­նյա­նը և նրա ա­շա­կերտ­նե­րը գրան­ցել են հեր­թա­կան ոգևո­րիչ հա­ջո­ղու­թյու­նը։ Այս ան­գամ նրանք մաս­նակ­ցել են

ԱՄՆ-ի ՙՀայ ին­ժե­ներ­նե­րի և գիտ­նա­կան­նե­րի միու­թյան՚ (AESA - Armenian Engineers & Scientists of America) ա­մե­նա­մյա 18-րդ գի­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին։ Օ­լիմ­պիա­դան հայ պա­տա­նին­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս մր­ցել մի­մյանց հետ ի­րենց գի­տա­կան նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րով։
Ա­րա Հա­րու­թյու­նյա­նի, 12-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի Ան­նա Հա­րու­թյու­նյա­նի և 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ Գե­ղամ Ղա­յա­մյա­նի ֆի­զի­կա­յի հե­տա­զո­տա­կան բնա­գա­վա­ռում ներ­կա­յաց­րած աշ­խա­տանքն օ­լիմ­պիա­դա­յում զբա­ղեց­րել է 3-րդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը և ար­ժա­նա­ցել ՙԴոկ­տոր Ագ­բա­բյան և ըն­տա­նիք՚ և որ­պես Ար­ցա­խից ա­ռա­ջին մաս­նա­կից՝ հա­տուկ մր­ցա­նակ­նե­րի՝ խրա­խուս­վել դրա­մա­կան պարգևով, մե­դալ­նե­րով, պատ­վոգ­րե­րով։
Պրպ­տուն ու ե­ռան­դով լե­ցուն ու­սուց­չի և պա­տա­նի գի­տակ­նե­րի հա­ջո­ղու­թյու­նը դրա­մա­կան պարգևով խրա­խու­սել է նաև ար­մատ­նե­րով նոր­շեն­ցի Կո­մի­տաս Կա­րա­պե­տյա­նը։
Օգտ­վե­լով ստեղծ­ված հնա­րա­վո­րու­թյու­նից՝ մր­ցա­նա­կա­կիր­ներն ի­րենց հեր­թին դպ­րո­ցի և սպա­սար­կող անձ­նա­կազ­մի հա­մար կա­տա­րե­ցին բա­րե­գոր­ծու­թյուն. ՙԱ­շա­կերտ­նե­րի հետ ո­րո­շե­ցինք դրա­մա­կան պարգևի մի մա­սը նվի­րա­բե­րել դպ­րո­ցի տե­խաշ­խա­տող­նե­րին, մի մասն էլ նա­խա­տե­սե­ցինք դպ­րո­ցի զանգն ավ­տո­մա­տաց­նե­լու հա­մար՚,- տե­ղե­կաց­րեց Ա.Հա­րու­թյու­նյա­նը։
Հու­սանք, որ պա­տա­նի գի­տակ­ներն ա­պա­գա­յում նույն­պես ի­րենց գյու­տե­րով կկա­րո­ղա­նան զար­մաց­նել աշ­խար­հին։