[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐ­ՎԵՍ­ՏԻ 9 ԳՈՐԾ, Ո­ՐՈՆՔ ՈՉՆ­ՉԱՑ­ՎԵԼ ԷԻՆ ՄԱՐ­ԴՈՒ ՁԵՌ­ՔՈՎ

Ա­մեն տա­րի ար­վես­տի տաս­նյակ գոր­ծեր են կոր­ծան­վում, ջրի տակ անց­նում, այր­վում ու սել­ֆիի սի­րա­հար­նե­րի զոհ դառ­նում: Դժ­բախ­տա­բար, նրան­ցից շա­տերն ընդ­միշտ են կորս­վել:

Մենք վեր­հի­շել ենք ար­վես­տի աշ­խար­հում ա­մե­նա­շատ աղ­մուկ հա­նած կո­րուստ­նե­րը:

Փա­րի­զի Աստ­վա­ծա­մոր տա­ճա­րը


Փա­րի­զի Աստ­վա­ծա­մոր տա­ճա­րում բռնկ­ված հր­դեհն իս­կա­կան ող­բեր­գու­թյուն դար­ձավ ոչ միայն ֆրան­սիա­ցի­նե­րի, այլև ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­մար: Տու­ժել են շեն­քի ծայ­րա­ձո­ղը, ժա­մա­ցույ­ցը և տա­նի­քը: Տա­ճա­րի վե­րա­կան­գն­ման հա­մար շուրջ 20 տա­րի կպա­հանջ­վի: Ֆրան­սիա­ցի ձեռ­նար­կա­տեր Ֆրան­սուա-Ան­րի Պի­նոն վե­րա­կան­գն­ման հա­մար 100 մլն եվ­րո է հատ­կաց­րել, մի­լիար­դա­տեր Բեր­նար Ար­նոն ու նրա ըն­տա­նի­քը խոս­տա­ցել են վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րում 200 մլն եվ­րո ներդ­նել: Տա­ճա­րի վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մար ար­դեն 1 մլրդ եվ­րո է հա­վաք­վել:
Վնաս­վել է 2019թ. ապ­րի­լի 15-ին:

Պալ­մի­րա­յի հու­շա­կա­մա­րը


Կա­ռուց­վել է 193թ. ի պա­տիվ պարթևնե­րի նկատ­մամբ հռո­մեա­ցի­նե­րի տա­րած հա­ղա­թա­նա­կի: Եր­կար ժա­մա­նակ հու­շար­ձա­նը կի­սա­վեր վի­ճա­կում էր, մինչև որ այն վե­րա­կան­գն­վեց 1930-ա­կան թվա­կան­նե­րին: Ծա­ռա­յում էր որ­պես քա­ղա­քի խոր­հր­դա­նիշ: Կա­մա­րը պայ­թեց­վել է Սի­րիա­յում ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ: ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ի գլ­խա­վոր տնօ­րե­նը դա­տա­պար­տել է կա­մա­րի ա­վեր­ման հան­գա­ման­քը և Սի­րիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հոր­դո­րել ա­նել ա­մեն հնա­րա­վորն այն վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար:
Ա­վեր­վել է 2015թ. հոկ­տեմ­բե­րի 4-ին:

Բրա­զի­լիա­յի ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը


2018թ. սեպ­տեմ­բե­րի 2-ին հր­դեռ բռնկ­վեց Սան Կրիս­տո­վան պա­լա­տում, որ­տեղ գտն­վում էր Բրա­զի­լիա­յի ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը: Կրա­կը տա­րած­վել էր շեն­քի բո­լոր ե­րեք հար­կե­րում: Մար­դիկ չտու­ժե­ցին, ին­չը չես ա­սի ցու­ցան­մուշ­նե­րի մա­սին:
Թան­գա­րա­նում էր գտն­վում Հյու­սի­սա­յին ու Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­նե­րի խո­շո­րա­գույն հա­վա­քա­ծուն: Այն կազմ­ված էր բրա­ծո կեն­դա­նի­նե­րից, հան­քա­պար­նե­րից, հնդ­կա­կան սպաս­քից, ե­գիպ­տա­կան և հա­րա­վա­մե­րի­կյան մու­միա­նե­րից: Կորս­ված ցու­ցան­մուշ­նե­րի թվում էին հի­նե­գիպ­տա­կան բարձ­րա­քան­դակ­ներ, դի­մակ­ներ, աստ­ված­նե­րի ար­ձա­նիկ­ներ, հմա­յիլ­ներ: Ցու­ցադ­րու­թյան էր դր­ված նաև 12 հա­զար տա­րե­կան հնա­դա­րյան կնոջ կմախ­քը, ո­րը հա­մար­վում է Ա­մե­րի­կա մայր­ցա­մա­քում երբևէ գտն­ված մարդ­կա­յին ա­մե­նա­հին կմախ­քը:
Այր­վել է 2018թ. սեպ­տեմ­բե­րի 2-ին:

Բու­ջանգ հո­վի­տը


Բու­ջանգ հո­վի­տը պատ­մա­կան մեծ հա­մա­լիր է Մա­լա­զիա­յի տա­րած­քում: Այս­տեղ էր գտն­վում հին մա­լա­յա­կան Շրի­վի­ջա­յա կայս­րու­թյու­նը: 2013թ. դեկ­տեմ­բե­րին պարզ­վեց, որ ինչ-որ շի­նա­րա­րա­կան ըն­կե­րու­թյուն քան­դել է ա­վե­լի քան 1200 տա­րե­կան մի հին­դուա­կան տա­ճար: Ըն­կե­րու­թյունն իր քայ­լը հիմ­նա­վո­րել է այն հան­գա­ման­քով, որ շի­նու­թյու­նը մաս­նա­վոր սե­փա­կա­նու­թյան տա­րած­քում էր և որ­պես պատ­մա­կան չէր հայ­տա­րար­ված:
Քան­դել են 2013 թվա­կա­նին:

Պի­կա­սո­յի ՙՆկա­րի­չը՚


Կա­նա­դա­յում տե­ղի ու­նե­ցած ա­վիավ­թա­րը խլեց 229 մար­դու կյանք: Ինք­նա­թիռն Ատ­լան­տյան օվ­կիա­նոս է ըն­կել: Կոր­ծան­ված ինք­նա­թի­ռում գտն­վում էին անձ­նա­կազ­մի 14 ան­դամ­նե­րը, 215 ուղևոր­նե­րը, Պաբ­լո Պի­կա­սո­յի ՙՆկա­րիչ՚ կտա­վը, ա­դա­մանդ­ներ և 1 մի­լիարդ դո­լար ըն­հա­նուր ար­ժո­ղու­թյամբ շատ ու­րիշ թան­կար­ժեք ի­րեր: Չնա­յած այն բա­նին, որ ինք­նա­թի­ռի բե­կոր­նե­րի 98 տո­կո­սը ջրից հան­վել էր, հայտ­նա­բեր­վել էր Պի­կա­սո­յի աշ­խա­տան­քի միայն մի փոքր դր­վա­գը:
Ջրի տակ է ան­ցել 1998 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 2-ին:

Կա­րա­վա­ջո­յի ՙՍբ Ֆրան­ցիս­կո­սի և Սբ Լավ­րեն­տիո­սի հետ Սուրբ Ծնուն­դը՚


Կա­րա­վա­ջո­յի վրձ­նին պատ­կա­նող ՙՍբ Ֆրան­ցիս­կո­սի և Սբ Լավ­րեն­տիո­սի հետ Սուրբ Ծնուն­դը՚ կտա­վի ան­հե­տաց­ման գոր­ծի քն­նու­թյունն ըն­թա­ցել է եր­կար տա­րի­ներ: 1969թ. այն գո­ղաց­վել է Սի­ցի­լիա­յի Սուրբ Լո­րեն­ցի տա­ճա­րից: Հա­մար­վում էր, որ կտա­վը ոչն­չա­ցել է Հա­րա­վա­յին Ի­տա­լիա­յում տե­ղի ու­նե­ցած երկ­րա­շար­ժի ժա­մա­նակ: Գո­ղու­թյու­նից 30 տա­րի անց մա­ֆիա­յի ան­դամ­նե­րից մե­կը խոս­տո­վա­նել է, որ ՙՍուրբ Ծնունդ՚ կտա­վը գո­ղա­ցել են մի կո­լեկ­ցիո­նե­րի պատ­վե­րով, բայց նկա­րը եր­կար ժա­մա­նակ մնա­ցել էր որ­պես տն­տե­սա­կան օգ­տա­գործ­ման շի­նու­թյու­նում: Այն ոչն­չաց­րել են առ­նետ­ներն ու խո­զե­րը:
Գո­ղաց­վել է 1969 թվա­կա­նին:

www.golosarmenii.am