[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ` ՆՎԻՐՎԱԾ Վ. ՎԱՂԱՐՇՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԻՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին Հադ­րու­թի շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բա­ժի­նը շրջ­կենտ­րո­նի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում կազ­մա­կեր­պեց ՙԴԻ­ԶԱԿ՚ ման­կա­պա­տա­նե­կան թա­տե­րա­կան մր­ցույթ` նվիր­ված Վա­ղարշ Վա­ղար­շյա­նի ծնն­դյան 125-ա­մյա­կին:

Ու­շագ­րավն այն էր, որ մր­ցույ­թին ներ­կա էին Վ. Վա­ղար­շյա­նի թոռ Գա­րիկ Վա­ղար­շյա­նը դս­տեր` Ին­գա­յի հետ:

Մր­ցույ­թի նպա­տակն էր, ըն­դգ­ծում է բաժ­նի պետ Ե­րա­զիկ Հայ­րի­յա­նը, աշ­խու­ժաց­նել թա­տե­րա­կան կյան­քը Հադ­րու­թի շր­ջա­նում, թա­տե­րա­սեր հան­րու­թյա­նը հա­ղոր­դա­կից դարձ­նել թա­տե­րար­վես­տի զար­գաց­մա­նը, մա­տաղ սերն­դի ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռել դե­պի թատ­րոն, նպաս­տել ե­րե­խա­նե­րի թա­տե­րա­կան ճա­շա­կի զար­գաց­մա­նը, նոր տա­ղանդ­նե­րի հայտ­նա­բեր­մանն ու նրանց հե­տա­գա ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ա­ճի ա­պա­հով­մա­նը, դրա­նով իսկ արժևո­րել ոչ միան նշա­նա­վոր դի­զակ­ցի­նե­րի հան­րահռ­չա­կու­մը, այլև հայ մե­ծա­նուն գրող­նե­րի ժա­ռան­գու­թյու­նը: Պա­տա­հա­կան չէր, որ մր­ցույ­թի լե­զուն գրա­կան հա­յե­րենն էր, իսկ բե­մադ­րե­լու նյու­թը` հայ գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը:
Հադ­րութ քա­ղա­քի և շր­ջա­նի հա­մայ­նք­նե­րի մաս­նա­կից թա­տե­րախմ­բե­րից, պար­զա­բա­նում է Ե. Հայ­րի­յա­նը, ա­ռա­ջարկ­վում էր անդ­րա­դարձ կա­տա­րել հայ գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին, դրանց գա­ղա­փա­րա­կան հեն­քում շա­ղա­խել ժո­ղովր­դա­կան ի­մաս­տա­սի­րու­թյու­նը, ա­պա­հո­վել թա­տե­րա­կան ար­վես­տի մատ­չե­լիու­թյու­նը:
Նշենք` շր­ջա­նի հա­մայ­նք­նե­րը բա­վա­կա­նին ակ­տիվ մաս­նակ­ցե­ցին մր­ցույ­թին: Շր­ջա­նի 17 հա­մայ­նք­նե­րի թա­տե­րախմ­բեր ներ­կա­յաց­րին Թու­մա­նյա­նի թե՜ հե­քիաթ­նե­րը և թե՜ հան­րա­հայտ հե­քիաթ­նե­րի նրա փո­խադ­րու­թյուն­նե­րը: Ներ­կա­յա­ցում­ներն ա­նա­չառ և մաս­նա­գի­տո­րեն գնա­հա­տե­լու հա­մար մայ­րա­քա­ղա­քից հրա­վիր­ված էին Ստե­փա­նա­կեր­տի Վահ­րամ Փա­փա­զյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի ար­տիստ­ներ, ԱՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ Սամ­վել Եվ­րի­յա­նը (հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ) և դե­րա­սան Սամ­վել Մկրտ­չյա­նը:
Եվ այս­պես, հանձ­նա­ժո­ղո­վի գնա­հատ­մամբ` 1-ին մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը զբա­ղեց­րեց Հադ­րու­թի ար­վես­տի դպ­րո­ցի թա­տե­րա­խում­բը` Հ. Թու­մա­նյա­նի ՙԹմ­կա­բեր­դի ա­ռու­մը՚ պոե­մի մո­տիվ­նե­րով` ՙԹե չլի­նեն կինն ու գի­նին…՚ բե­մադ­րու­թյամբ: 2-րդ տե­ղին ար­ժա­նա­ցավ Դրախ­տիկ հա­մայն­քի հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցի թա­տե­րա­խում­բը` Հ. Թու­մա­նյա­նի ՙՍուտ­լիկ որս­կա­նը՚ հե­քիա­թի բե­մադ­րու­թյամբ: 3-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը զբա­ղեց­րեց Ա­զոխ հա­մայն­քի թա­տե­րա­խում­բը` Հ. Թու­մա­նյա­նի ՙՔաջ Նա­զար՚ հե­քիա­թի բե­մադ­րու­թյամբ:
Բո­լոր մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­րած մաս­նա­կից թա­տե­րախմ­բե­րը պարգևատր­վել են հա­մա­պա­տաս­խան պատ­վոգ­րե­րով և նվեր­նե­րով:
Մր­ցույթն ա­վարտ­վեց Տո­ղի ար­վես­տի դպ­րո­ցի ու­սուց­չա­կան կո­լեկ­տի­վի կող­մից մա­տու­ցած գե­ղե­ցիկ ա­նակն­կա­լով? Ա­լեք­սանդր Մա­նա­սյա­նի ՙԱ­րա, պա ստի պեն կի­նի՚ պոե­մի բե­մադ­րու­թյամբ:
Վա­ղարշ Վա­ղար­շյա­նի թոռ Գա­րիկ Վա­ղար­շյա­նի խոս­տո­վա­նու­թյամբ, մր­ցույթն իր հա­մար ան­վա­նի իր պա­պին նվիր­ված հրա­շա­լի ա­նակն­կալ էր: Շնոր­հա­շատ շատ ե­րե­խա­ներ կա­յին ընդգրկված բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րի ներ­կա­յա­ցում­նե­րի մեջ, սա­կայն ցան­կա­լի է, ան­կեղ­ծա­նում է նա, որ խմ­բե­րի ղե­կա­վար­ներն ա­վե­լի պատ­շաճ ու հա­մա­կող­մա­նի աշ­խա­տանք տա­նեն ե­րե­խա­նե­րի հետ: Չէ՞ որ թա­տե­րար­վես­տը, նկա­տում է նա, մի քա­նի ար­վեստ­նե­րի հա­մադ­րու­թյուն է, և այդ ար­վեստ­նե­րի մտած­ված ու հա­մո­զիչ հա­մադ­րու­թյու­նից է ծն­վում հա­ջող բե­մադ­րու­թյու­նը:
Հադ­րու­թի շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Ե. Հայ­րի­յա­նը, եզ­րա­փա­կե­լով մր­ցույ­թը, խոս­տո­վա­նեց, որ ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կեր­պած թա­տե­րա­կան այս մր­ցույ­թը շա­րու­նա­կա­կան բնույթ կու­նե­նա, և այս ուղ­ղու­թյամբ բաժ­նի կող­մից մեծ աշ­խա­տանք կտար­վի: