[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՅՑ ՇՈՒ­ՇԻԻ ՏԵԽ­ՆՈ­ԼՈ­ԳԻԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱԼ­ՍԱ­ՐԱՆ

Ա­լի­սա ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

 Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի նիս­տե­րի դահ­լի­ճում օ­րերս ՙԱր­ցա­խի հել?ո­ֆի­կա­ցիան՚ թե­մա­յով դա­սա­խո­սու­թյամբ հան­դես ե­կավ տեխ­նի­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի հե­ղի­նակ Վա­հան Հա­մա­զաս­պյա­նը։

Բա­նա­խոսն անդ­րա­դար­ձել է արևա­յին ու սո­վո­րա­կան է­ներ­գիա­յի տար­բե­րու­թյուն­նե­րին, արևա­յին տեխ­նի­կա­յի և տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի զանգ­վա­ծա­յին կի­րա­ռու­թյա­նը գյու­ղա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում (բնա­կա­րան­նե­րի ջե­ռու­ցում, կեն­ցա­ղա­յին տաք ջրով ա­պա­հո­վում, արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­նե­րով գյուղմ­թերք­նե­րի վե­րամ­շա­կում), է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր սնն­դամ­թեր­քի ար­տադ­րու­թյան կազ­մա­կերպ­մա­նը, նշել, թե որն է եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի բո­վան­դա­կու­թյու­նը, ինչ­պի­սի հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ է այն պա­րու­նա­կում, ինչ­պես կա­րե­լի է օգտ­վել դրա­նից և ինչ կտա այն Ար­ցա­խին։ ՙԱրևա­յին տեխ­նի­կան մարդ­կանց հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձե­ռի է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր սնունդ ար­տադ­րել, գյու­ղա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում փոքր և մի­ջին բիզ­նե­սը զար­գաց­նել: Դպ­րոց­նե­րի, ման­կա­պար­տեզ­նե­րի, հի­վան­դա­նոց­նե­րի, գոր­ծա­րան­նե­րի, ձկ­նա­բու­ծա­րան­նե­րի, ջեր­մոց­նե­րի, չո­րա­նոց­նե­րի, ա­ռանձ­նատ­նե­րի և այլ­նի հա­մար մշակ­ված են մի­ջին և բարձր հզո­րու­թյան ան­հա­տա­կան արևա­յին ջրա­տա­քա­ցու­ցիչ­ներ, ո­րոնք ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի է­ժան ու հու­սա­լի են, կա­րող են հեշ­տու­թյամբ սպա­սարկ­վել և ծա­ռա­յել մինչև 50 տա­րի։ Այն էա­պես կբարձ­րաց­նի ֆեր­մե­րա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի շա­հու­թա­բե­րու­թյու­նը, ին­չը մարդ­կանց կշա­հագ­րգ­ռի ձեռք բե­րել DVH տի­պի արևա­յին տեխ­նի­կա, ո­րի զար­գա­ցումն ու տա­րա­ծու­մը կն­պաս­տեն նաև Եր­կիր մո­լո­րա­կի է­կո­լո­գիա­կան մաք­րու­թյա­նը։ Հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի խն­դի­րը լու­ծե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է պատ­րաս­տել ին­ժե­նե­րա­կան և գի­տա­կան կադ­րե­րի մի ստ­վար բա­նակ, տեխ­նի­կա­կան և տե­սա­կան գի­տու­թյուն­նե­րը զար­գաց­նել մի շարք կարևոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րով՝ ջեր­մա­տեխ­նի­կա, նյու­թե­րի դի­մադ­րու­թյուն, մե­քե­նա­շի­նու­թյուն, կի­րա­ռա­կան օպ­տի­կա, ծրագ­րա­վո­րում, է­լեկտ­րո­նի­կա, սնն­դի ար­տադ­րու­թյուն, այլ հա­րա­կից գի­տու­թյուն­ներ՚,-իր խոս­քում ըն­դգ­ծել է Վ. Հա­մա­զաս­պյա­նը։
Դա­սա­խո­սու­թյան ըն­թաց­քում նա նաև ցու­ցադ­րել է տե­սա­նյութ, բնու­թագ­րել ան­հա­տա­կան հե­լիո­հա­մա­կար­գե­րի նմուշ­նե­րի կա­ռուց­վածքն ու կի­րա­ռու­թյու­նը, հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներն ու ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րը։
Դա­սա­խո­սու­թյա­նը ներ­կա տեխ­նի­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր, բու­հի ռեկ­տոր Հով­հան­նես Թոք­մա­ջյա­նը ող­ջու­նել է նմա­նա­տիպ դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րի անց­կա­ցու­մը հա­մալ­սա­րա­նում և նշել, որ Վ. Հա­մա­զաս­պյա­նը դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րով կր­կին հան­դես կգա բու­հում, նրա հետ կհա­մա­գոր­ծակ­ցեն արևա­յին տեխ­նի­կա ձեռք բե­րե­լու և այն փորձ­նա­կան կի­րա­ռե­լու հա­մալ­սա­րա­նի ու­սում­նա­փոր­ձա­րա­րա­կան լա­բո­րա­տո­րիա­յում ար­տադր­վող տար­բեր սնն­դամ­թերք­նե­րի մշակ­ման հա­մար։
Վեր­ջում Վ. Հա­մա­զաս­պյա­նը ներ­կա­նե­րին հյու­րա­սի­րել է արևա­յին սար­քե­րի մի­ջո­ցով պատ­րաստ­ված քաղց­րե­ղե­նով։
;