[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԱ­ՐԻԱՄ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵԼ Է ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԳԱ­ԳԱԹ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻՆ

 

 

 

Ալիսա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Օ­րերս Վրաս­տա­նի Բա­թու­մի քա­ղա­քում տե­ղի է ու­նե­ցել ՙEastern European Network For Citizenship Education՚ /EENCE 2019/ մի­ջազ­գա­յին գա­գաթ­նա­ժո­ղով, ո­րին մաս­նակ­ցել են 15-ից ա­վե­լի եր­կր­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ (Հա­յաս­տան, Ռու­սաս­տան, Ուկ­րաի­նա, Բե­լա­ռուս, Հուն­գա­րիա, Մոլ­դո­վա, Ադր­բե­ջան և այլն)։ Գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին ներ­կա են ե­ղել նշյալ պե­տու­թյուն­նե­րի քա­ղա­քա­կան և հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, դա­սա­խոս­ներ, մի­ջազ­գա­յին ա­ռա­ջա­տար լրատ­վա­մի­ջոց­ներ։
Ար­ցա­խից գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին իր մաս­նակ­ցու­թյունն է բե­րել Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի գյու­ղատն­տե­սա­կան ֆա­կուլ­տե­տի մա­գիստ­րանտ Մա­րիամ Գևոր­գյա­նը։
Նիս­տե­րի ժա­մա­նակ խոս­վել է ոչ ֆոր­մալ կր­թա­կան ծրագ­րե­րի մա­սին, քն­նարկ­վել, թե ինչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում քաղ­հա­սա­րա­կու­թյան կր­թու­մը և որն է ե­րի­տա­սարդ­նե­րի դե­րը երկ­րի կա­յաց­ման գոր­ծում։ Գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քում տե­ղի է ու­նե­ցել նաև ՙԿոնֆ­լիկտ­նե­րի տրանս­ֆոր­մա­ցիա՚ թե­մա­յով քն­նար­կում և շնոր­հան­դես, որ­տեղ Մ. Գևոր­գյա­նը ներ­կա­յաց­րել է Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թյան վե­րա­բե­րյալ լուծ­ման տար­բե­րակ­ներ։
ՙԳա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը բա­ցա­ռիկ և ա­մե­նաար­դյու­նա­վետ կր­թա­կան ծրագ­րե­րից մեկն է ե­ղել, ո­րին ես մաս­նակ­ցել եմ, և քա­նի որ Ար­ցա­խը կոնֆ­լիկ­տա­յին գո­տի է, ես հնա­րա­վո­րու­թյուն և բախտ եմ ու­նե­ցել ներ­կա­յաց­նել դեռևս որ­պես պե­տու­թյուն չճա­նաչ­ված մեր եր­կի­րը՚,-իր խոս­քում նշել է Մ. Գևոր­գյա­նը։