[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԹԱ­ԼԻ­ՇԸ` ԳՈ­ՅԱ­ԿԵՐ­ՊԻ ՆՇԱ­ՁՈՂ

Սվետ­լա­նա 

ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Գի­տե­լի­քի և դպ­րու­թյան օր­վա, նոր ու­սում­նա­կան տար­վա մեկ­նար­կի առ­թիվ շնոր­հա­վո­րան­քի իր ու­ղեր­ձը ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և մշա­կույ­թի նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նը նա­խընտ­րեց հղել սահ­մա­նա­մերձ Թա­լի­շի դպ­րո­ցից: ՙԻն­չո՞ւ Թա­լի­շից. որ­պես­զի միշտ զգանք սահ­մա­նին մոտ գտն­վող մարդ­կանց սր­տի տրո­փյու­նը և մեր քայ­լե­րը հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նենք դրան, ո­րով­հետև թի­կուն­քի մեր գոր­ծու­նեու­թյան տրա­մա­բա­նու­թյու­նը թե­լադ­րում է սահ­մա­նը՚,- ա­սաց նա:

2016թ. ապ­րի­լին ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կի ի­րա­կա­նաց­րած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ստի­պել էին թա­լիշ­ցի­նե­րին վերս­տին լքել ի­րենց ծնն­դա­վայ­րը: Նրանք սկ­սե­ցին հա­րա­զատ Թա­լիշ վե­րա­դառ­նալ հր­թի­ռահ­րե­տա­կո­ծո­թյուն­նե­րից ա­վե­րակ­ված գյու­ղի վե­րա­կանգ­նու­մից հե­տո: Գյու­ղում ար­դեն բնա­կու­թյուն է հաս­տա­տել 50 ըն­տա­նիք` 170 բնակ­չով, իսկ դպ­րո­ցում ա­ռայժմ սո­վո­րում 27 ա­շա­կերտ: Փոք­րիկ Նա­նեն, ով դպ­րո­ցի միակ ա­ռա­ջին դա­սա­րան­ցին է, գրե­նա­կան պի­տույք­նե­րով լի դպ­րո­ցա­կան պա­յու­սակ նվեր ստա­ցավ նա­խա­րա­րից: 
Դպ­րո­ցի բա­կում կա­յա­ցած հան­դիպ­մա­նը ներ­կա էին ու­սու­ցիչ­ներ, ա­շա­կերտ­ներ, հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րը: Հա­վաք­ված­նե­րի մեջ էր բազ­մա­զա­վակ մայր Ան­նա Դա­նիե­լյա­նը, ո­րը սպա­սում է իր յո­թե­րորդ զա­վա­կին: Ա­ռա­ջին դա­սա­րան­ցի Նա­նեն նրա հին­գե­րորդ դպ­րո­ցա­կան ե­րե­խան է, իսկ կրտ­սե­րը սպա­սում է ման­կա­պար­տե­զի բաց­վե­լուն: ՙԹա­լի­շում գր­քա­յին հայ­րե­նա­սի­րու­թյան կա­րիք չկա: Այս­տեղ հայ­րե­նա­սի­րու­թյունն այլևս կեն­սա­կերպ է: Այս­տեղ հայ­րե­նա­սի­րու­թյունն սկս­վում է ՙբա­րի լույս՚-ից մինչև ՙբա­րի ե­րե­կո՚, և իր գոր­ծով հե­րո­սա­նում է յու­րա­քան­չյու­րը՚,-ա­սաց նա­խա­րա­րը:
Լ.Ղա­րա­խա­նյանն այ­նու­հետև ներ­կա­յաց­րեց նա­խա­րա­րու­թյան որ­դեգ­րած կր­թա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մի քա­նի սկզ­բունք­ներ. հետևո­ղա­կան են լի­նե­լու ինչ­պես դպ­րո­ցա­շի­նու­թյան, այն­պես էլ կր­թա­դաս­տիա­րակ­չա­կան ֆոր­մալ և ոչ ֆոր­մալ ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծում: Կվար­վի ա­պա­կենտ­րո­նաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն, հա­վա­սա­րու­թյան նշան պետք է դր­վի բո­լոր դպ­րոց­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րի միջև: Սահ­մա­նի ա­շա­կեր­տը պետք է ու­նե­նա նույն հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, ինչ ու­նի մայ­րա­քա­ղա­քի դպ­րո­ցա­կա­նը. ՙԱյդ հա­վա­սա­րու­թյան նշանն է, որ ստեղ­ծում է ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան զգա­ցո­ղու­թյուն՚,- ա­սաց նա­խա­րա­րը` ըն­դգ­ծե­լով, որ ԿԳՄՆ-ն հետևո­ղա­կան է լի­նե­լու կր­թու­թյան ո­րա­կը մատ­չե­լի դարձ­նե­լու նաև սահ­մա­նա­յին գյու­ղի դպ­րո­ցի հա­մար: ՙՆեր­կա ժա­մա­նա­կում ա­մե­նա­թանկ ռե­սուր­սը և ա­մե­նահ­զոր զեն­քը գի­տե­լիքն է, և մենք պետք է նա­խան­ձախ­նդ­րո­րեն ա­նենք ա­մեն բան այդ գի­տե­լի­քը ձեռք բե­րե­լու հա­մար: Մեր գլ­խա­վոր խն­դիր­նե­րից մեկն այ­սօր կր­թու­թյան հա­վա­սար հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի ա­պա­հո­վումն է ամ­բողջ հան­րա­պե­տու­թյու­նում՚:


/ՙԱԱ՚/