[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՍՏՈ­ՐԱԳՐ­ՎԵԼ Է ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՆ ՀՈՒ­ՇԱ­ԳԻՐ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 ՀՀ ԳԱԱ ՙՀայ­կեն­սա­տեխ­նո­լո­գիա՚ գի­տաար­տադ­րա­կան կենտ­րոն պե­տա­կան ոչ առևտրա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան և ԱՀ ԿԳՄՍՆ Ար­ցա­խի գի­տա­կան կենտ­րո­նի միջև մա­յի­սի 4-ին` Երևա­նում, ստո­րագր­վել է հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մա­սին Հու­շա­գիր։ Այն ստո­րագ­րել են ՀՀ ԳԱԱ ՙՀայ­կեն­սա­տեխ­նո­լո­գիա՚ ԳԿ ՊՈԱԿ-ի տնօ­րեն Ա­շոտ Սա­ղյա­նը և Ար­ցա­խի գի­տա­կան կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ա­նյու­տա Սարգ­սյա­նը։

Սույն Հու­շագ­րով Կող­մե­րը հա­մա­ձայն­վում են ի­րա­կա­նաց­նել փոխ­շա­հա­վետ գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան և գի­տաար­տադ­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն կեն­սա­տեխ­նո­լո­գիա­յի բնա­գա­վա­ռում, նպա­տակ հե­տապն­դե­լով հզո­րաց­նել Ար­ցա­խի գի­տա­կան կենտ­րո­նի նե­րու­ժը և խթա­նել Ար­ցա­խում տե­ղա­կան ար­տադ­րու­թյան զար­գաց­մա­նը: Հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րը կի­րա­կա­նաց­վեն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի և բու­սա­կան բազ­մա­զա­նու­թյան հեն­քի վրա, օգ­տա­գոր­ծե­լով եր­կու Կող­մե­րում առ­կա նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան և սար­քա­վո­րու­մա­յին բա­զա­ներն ու գի­տա­կան նե­րու­ժը: