[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԴԻ­ՄՈՐԴ­ՆԵ­ՐԻ ՀԱՅ­ՏԱԳ­ՐՈՒՄՆ Ա­ՎԱՐՏ­ՎԵԼ Է

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Մա­յի­սի 10-ին ա­վարտ­վեց բու­հե­րի ըն­դու­նե­լու­թյան և մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի ցան­կի` դի­մորդ­նե­րի հայ­տագր­ման գոր­ծըն­թա­ցը, ո­րը սկս­վել էր ապ­րի­լի 15-ից: Ինչ­պես տե­ղե­կաց­նում է ԱՀ գնա­հատ­ման և թես­տա­վոր­ման կենտ­րո­նի տնօ­րեն Յու­րի Քա­րա­մյա­նը` ու­նենք 619 դի­մորդ, շուրջ 31 տո­կո­սը հայ­տագր­վել է ՀՀ բու­հե­րի հա­մար` Ար­ցա­խին հատ­կաց­ված նպա­տա­կա­յին տե­ղե­րով և ընդ­հա­նուր հի­մունք­նե­րով ըն­դու­նե­լու­թյան քն­նու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար: Նրան­ցից 121-ը հայ­տագր­վել է նպա­տա­կա­յին տե­ղե­րի /60 անվ­ճար և 30 վճա­րո­վի/, 68-ը՝ ոչ նպա­տա­կա­յին տե­ղե­րի հա­մար:

ՀՀ բու­հե­րի հա­մար դի­մորդ­նե­րի թի­վը հատ­կա­պես ա­ճել է վեր­ջին օ­րե­րին հա­յաս­տա­նյան տե­ղե­կատ­վա­կան մի շարք կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի կող­մից հո­վա­նա­վոր­չա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյան մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո. բնա­գի­տա­մա­թե­մա­տի­կա­կան ուղ­ղու­թյամբ /ֆի­զի­կա, մա­թե­մա­տի­կա, ռա­դիո­ֆի­զի­կա, է­լեկտ­րո­նի­կա և այլն/ ՀՀ բու­հեր ըն­դուն­ված ար­ցախ­ցի 10 ու­սա­նո­ղի ուս­ման վար­ձավ­ճար­նե­րը կփոխ­հա­տու­ցեն այդ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը: Այդ դի­մորդ­նե­րի միջև ա­ռան­ձին մր­ցույթ կանց­կաց­վի:
Այս տա­րի էլ մեծ թիվ են կազ­մում ՙԲու­ժա­կան գործ՚ մաս­նա­գի­տու­թյան դի­մորդ­նե­րը՝ 8 անվ­ճար և 7 վճա­րո­վի տեղի հա­մար՝ 47 հո­գի: Մր­ցույթ է լի­նե­լու ՙՇու­կա­յա­գի­տու­թյուն՚՝ ընդ­հա­նուր 3 տե­ղի հա­մար՝ 12, ՙՏե­ղե­կատ­վա­կան անվ­տան­գու­թյուն՚ /8/, ՙԻն­ֆոր­մա­տի­կա և կի­րա­ռա­կան մա­թե­մա­տի­կա՚ /7/, ՙՄի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ՚ /5/ մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րում, կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում /10/:
ՀՀ բու­հե­րում Ար­ցա­խին հատ­կաց­ված տե­ղե­րով մաս­նա­գի­տու­թյուն­ներ կան, որ դի­մորդ­ներ չեն հայ­տագր­վել /Ագ­րա­րա­յին, Է­ներ­գե­տի­կա, Մե­քե­նա­շի­նու­թյուն, Ջեր­մա?ա­զա­մա­տա­կա­րա­րում, Շեն­քե­րի նա­խագ­ծում/:
Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան դի­մել է 350 հո­գի: Այս­տեղ մեծ քա­նակ են կազ­մում ՙԱնգ­լե­րեն լե­զու՚ /48/, ՙԻ­րա­վա­գի­տու­թյուն՚ /42/, ՙՏե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներ՚ /41/, ՙՀա­յոց լե­զու և գրա­կա­նու­թյուն՚ /39/, ՙՖի­նանս­ներ՚ /38/ մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի դի­մորդ­նե­րը:
Մյուս բու­հե­րի հա­մար ևս հայ­տագր­ված­ներ կան. Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րան` 25 հո­գի, ՙՄես­րոպ Մաշ­տոց՚` 32, ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚`18, ՙԳյուր­ջյան՚ կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի ինս­տի­տուտ` 6:
ԳԹԿ տնօ­րե­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ պատ­րաստ­վում են քն­նա­կան կենտ­րոն­նե­րի ձևա­վոր­մա­նը: Նա­խա­տե­սել են 5 քն­նա­կան կենտ­րոն Ստե­փա­նա­կեր­տի հ. 1, 2, 6, 7, 8 դպ­րոց­նե­րում: