Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ԲՈԼՈՐ ԼՈՒՍԵ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԵՆ ԱՆՎԱՆԵԼ

Սվետլանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Ու­սուց­չի օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյու­նը հյու­րըն­կա­լել է ո­լոր­տի մի խումբ նվի­րյալ­նե­րի: Հրա­վիր­ված­նե­րը բնա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րից կա­յա­ցած օ­լիմ­պիա­դա­յում հա­ջո­ղու­թյուն­ներ գրան­ցած ա­շա­կերտ­նե­րի ու­սու­ցիչ­նե­րը և նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից ամ­ռա­նը հայ­տա­րար­ված՝ Ըն­թեր­ցա­նու­թյան մր­ցույ­թում ի­րենց գրա­ռում­նե­րով ակ­տի­վո­րեն հան­դես ե­կած մաս­նա­կից­ներն էին:

Նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նը, ի դեմս նրանց, շնոր­հա­վո­րեց և շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց Ար­ցա­խի ու­սու­ցիչ­նե­րին՝ 44-օ­րյա դա­ժան պա­տե­րազ­մից հե­տո ա­րա­գո­րեն ինք­նա­կազ­մա­կերպ­վե­լու և մա­տաղ սերն­դի մեջ ո­գու ուժ նե­րար­կե­լու, կր­թե­լու գոր­ծը պատ­վով շա­րու­նա­կե­լու հա­մար, որ կա­րո­ղա­ցել են զս­պել կորս­ված հայ­րե­նի­քի, հա­զա­րա­վոր զոհ­ված­նե­րի ցավ ու մոր­մո­քը, կորց­րած հայ­րե­նի­քի կա­րո­տը սր­տում ա­րա­րել և ընդ­գծ­ված ար­դյունք­ներ ցույց տալ կր­թա­կան ո­լոր­տում:
Լ. Ղա­րա­խա­նյա­նը հա­վաս­տիաց­րեց, որ չնա­յած բա­զում մար­տահ­րա­վեր­նե­րին` նա­խա­րա­րու­թյու­նը շա­րու­նա­կում է վե­րա­կան­գն­ման ու զար­գաց­ման ծրագ­րեր ի­րա­կա­նաց­նել. ՙՄենք չենք ու­զում թու­լա­նալ, մենք պար­տա­վոր ենք լի­նել զգոն, ա­ռաջ տա­նել հա­մա­կար­գը, ո­րով­հետև ու­սու­ցի­չը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում ե­ղել է լույ­սի ա­ռա­քյա­լը և մեր ժո­ղովր­դին պա­տու­հա­սած այս դժ­վա­րին ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում էլ շա­րու­նա­կում է լույս սփ­ռել՚,-ա­սաց նա:
Նա­խա­րարն իր գո­հու­նա­կու­թյու­նը հայտ­նեց բնա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րից գրանց­ված հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մար: Մաս­նա­վո­րա­պես, ա­ռանձ­նան­շե­լի է Մար­տու­նու հ. 1 դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րի հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը կեն­սա­բա­նու­թյու­նից և քի­միա­յից: Կեն­սա­բա­նու­թյան ու­սուց­չու­հի Ռի­տա Ե­սա­յա­նի սա­նե­րը պար­բե­րա­բար մաս­նակ­ցում են հան­րա­պե­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին, նրա սա­նը մի­ջազ­գա­յին օ­լիմ­պիա­դա­յից նա­խորդ տա­րի գո­վա­սա­նա­գիր, իսկ այս տա­րի ար­ծա­թե մե­դալ է բե­րել: Նույն դպ­րո­ցի ՙՄոն­թեա­բերդ՚ թի­մը /քի­միա­յի ու­սու­ցիչ` Կա­րի­նե Կա­րա­պե­տյան/ մի քա­նի ան­գամ Հա­յաս­տա­նում մաս­նակ­ցել է Պա­տա­նի քի­մի­կոս­նե­րի մր­ցա­շա­րին, իսկ այս տա­րի հաղ­թող ճա­նաչ­վել:
Հա­ջո­ղու­թյուն­ներ են գրան­ցել նաև Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Վա­ղու­հա­սի, Վան­քի, Հա­թեր­քի, Ճար­տա­րի հ. 1, Պա­տա­րա­յի միջ­նա­կարգ, Ստե­փա­նա­կեր­տի ֆիզ­մաթ դպ­րոց­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րը` կեն­սա­բա­նու­թյուն և աշ­խար­հագ­րու­թյուն ա­ռար­կա­նե­րից:
Նա­խա­րա­րը դրա­մա­կան պարգև հանձ­նե­լով ու­սու­ցիչ­նե­րին` հույս հայտ­նեց, որ ե­կող տա­րի նույն­պես այս­պի­սի հան­դի­պում կու­նե­նա նրանց և ա­վե­լի շա­տե­րի հետ:
Լ. Ղա­րա­խա­նյա­նը դրա­մա­կան պարգևով խրա­խու­սեց նաև Ըն­թեր­ցա­նու­թյան մր­ցույ­թում, ո­րի թե­ման Մաք­սիմ Հով­հան­նի­սյա­նի ՙՄունք՚ էս­սե­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն էր, հաղ­թող ճա­նաչ­ված ու­սու­ցիչ­ներ Նա­տա­շա Պո­ղո­սյա­նին / Մար­տա­կեր­տի հ. 1 դպ­րոց/, Ար­մի­նե Մով­սի­սյա­նին /Ստե­փա­նա­կերտ, հ.8 դպ­րոց/, Մա­նուշ Բա­լա­յա­նին /հ.11 դպ­րոց/, Զա­րի­նե Սա­ռա­ջյա­նին / ԱրՊՀ/: Ն. Պո­ղո­սյանն ա­սաց, որ դա­ժան պա­տե­րազ­մից ու­սու­ցի­չը թե­պետ կոտր­վեց, եր­բեմն՝ խեղ­ճա­ցավ, բայց կա­րո­ղա­ցավ ուշ­քի գալ, հաղ­թա­հա­րել ետ­պա­տե­րազ­մյան դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը. ՙԵ­թե ու­սու­ցի­չը ապ­րում է, գոր­ծում է, ու­րեմն հայ­րե­նիքն ապ­րում է՚:
ՙՄունք՚-ը վե­րա­հաս­տա­տում է` ան­ցյա­լից դա­սեր քա­ղել, շա­րու­նա­կել պայ­քա­րել մեր գո­յի, մեր ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քի հա­մար՚,- շա­րու­նա­կեց Ա. Մով­սի­սյա­նը:
ԱրՊՀ դա­սա­խոս Զ. Սա­ռա­ջյա­նի տպա­վո­րու­թյամբ՝ ՙՄունք՚-ը ար­ծար­ծում է շատ ար­դիա­կան հար­ցեր՝ պա­տե­րազ­մից հե­տո ֆի­զի­կա­կան, նյու­թա­կան, հո­գե­բա­նա­կան դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի հաղ­թա­հա­րում, ար­տա­գաղ­թի կա­սե­ցում: Գլ­խա­վոր գա­ղա­փարն է՝ ապ­րել Ար­ցա­խում և ապ­րեց­նել Ար­ցա­խը: ՙՈւ­րեմն, Ար­ցա­խի ճա­կա­տա­գի­րը մեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րից է կախ­ված, նաև մեր առջև նս­տած ու­սա­նո­ղից, ա­շա­կեր­տից: Ե­կեք մեզ­նից կախ­վածն ա­նենք, յու­րա­քան­չյուրս կա­տա­րենք մեր գոր­ծը, ինչ­պես Մ. Հով­հան­նի­սյանն է ա­սում` գործ ա­նե­լու, բան ա­նե­լու ժա­մա­նակ­ներն են, մեր խեղ­ճուկ­րա­կու­թյու­նը թո­թա­փե­լու, տներ կա­ռու­ցե­լու, եր­կի­րը ծաղ­կեց­նե­լու, մեր կի­սա­տու­թյու­նը լց­նե­լու ժա­մա­նակ­ներն են, որ­պես­զի բո­լորս միա­սին ի­րա­վունք ու­նե­նանք ա­սե­լու` մունք՚:
Ա­վե­լաց­նենք, որ ԱՀ նա­խա­գա­հի կար­գադ­րու­թյամբ` հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր դպ­րոց­նե­րի ու­սու­ցիչ­նե­րը Ու­սուց­չի օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ կս­տա­նան 25 000-ա­կան դրամ պարգև: