[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄՄՀ ԿՈՎ­ԿԱ­ՍԱ­ԳԻ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԵՆՏ­ՐՈ­ՆԸ ՎԵՑ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ Է

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Նո­յեմ­բե­րի 4-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի ՙՄես­րոպ Մաշ­տոց՚ հա­մալ­սա­րա­նը /ՄՄՀ/ հրա­վի­րել է մա­մու­լի ա­սու­լիս` նվիր­ված բու­հի կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի 6-ա­մյա գոր­ծու­նու­թյա­նը:

ՄՄՀ ռեկ­տոր Դո­նա­րա Գաբ­րիե­լյա­նի խոս­քով` կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի ստեղ­ծու­մը և ու­սում­նա­կան ծրագ­րում ՙԿով­կա­սա­գի­տու­թյուն՚ մաս­նա­գի­տու­թյան նե­րա­ռու­մը պայ­մա­նա­վոր­ված էին տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մար­տահ­րա­վեր­նե­րով, դրան­ցից բխող խն­դիր­նե­րի լուծ­ման հրա­տա­պու­թյամբ և հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար` ՄՄՀ-ի գի­տակր­թա­կան ծրագ­րե­րի կազ­մա­կերպ­մամբ, մաս­նա­վո­րա­պես, մի­ջազ­գա­յին օ­տար լե­զու­նե­րի հետ մեկ­տեղ հարևան եր­կր­նե­րի լե­զու­նե­րի` ադր­բե­ջա­նե­րե­նի և պարս­կե­րե­նի ու­սուց­մամբ:
Կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի տնօ­րեն Հո­վիկ Ա­վա­նե­սո­վը ներ­կա­յաց­րեց վեց տար­վա ըն­թաց­քում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րը:
Կենտ­րո­նը 2015թ. ստեղծ­վել է բու­հում գոր­ծող եր­կու` հա­յա­գի­տա­կան և ռազ­մա­վա­րա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի կենտ­րոն­նե­րի հիմ­քի վրա: Նրա­նում ընդգրկված են մի շարք գի­տա­ճյու­ղեր, ո­րոնք նե­րա­ռում են ինչ­պես մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը, այն­պես էլ Մեր­ձա­վոր և Մի­ջին Արևել­քը: Կենտ­րոնն իր գոր­ծու­նեու­թյու­նը ծա­վա­լում է գի­տա­կան և ու­սում­նա­կան ուղ­ղու­թյուն­նե­րով: Հիմ­նադ­րու­մից սկ­սած` կենտ­րո­նի կող­մից Ար­ցա­խում և ՌԴ-ում կազ­մա­կերպ­վել են մի շարք կլոր սե­ղան­ներ, մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­ներ, ընդ ո­րում, կենտ­րո­նը հա­մա­գոր­ծակ­ցում է ՌԴ, Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի, Աբ­խա­զիա­յի ա­ռա­ջա­տար գի­տաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի հետ: Այդ բո­լոր մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­նե­րի նյու­թե­րը տպագր­վել են ա­ռան­ձին ժո­ղո­վա­ծու­նե­րով և հա­սա­նե­լի են լայն հան­րու­թյա­նը. տե­ղադր­ված են է­լեկտ­րո­նա­յին հար­թակ­նե­րում: Վեր­ջերս մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյան պահ­պան­ման հան­րա­յին խոր­հր­դի և ՙԳո­լոս Ար­մե­նիա՚ շա­բա­թա­թեր­թի հետ հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նել են ՙԱդր­բե­ջա­նը` քա­ղա­քակր­թու­թյան թշ­նա­մի՚ մա­տե­նա­շա­րի հրա­տա­րա­կու­մը, ո­րի ա­ռա­ջին հա­մա­րի շնոր­հան­դե­սը կլի­նի շու­տով:
Բա­ցի գի­տա­ժո­ղով­նե­րից, կլոր սե­ղան­նե­րից, կենտ­րոնն ա­ռանձ­նա­կի ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­նում նաև մաս­նա­գի­տաց­ված ցու­ցա­հան­դես­նե­րի կազ­մա­կերպ­մա­նը: Մինչև 2020թ. 44-օ­րյա պա­տե­րազմն էլ տար­բեր ցու­ցա­հան­դես­ներ են կազ­մա­կերպ­վել, իսկ պա­տե­րազ­մից հե­տո դրանք վե­րա­բեր­վել են Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիա­յին, Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րի օ­կու­պաց­մա­նը և մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պա­նու­թյա­նը:
Հ. Ա­վա­նե­սո­վը տե­ղե­կաց­րեց, որ ա­ռա­ջի­կա­յում ևս կազ­մա­կեր­պե­լու են մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով` նվիր­ված Կով­կա­սյան տա­րա­ծաշր­ջա­նի ար­դի հիմ­նախն­դիր­նե­րին, դրան­ցից բխող մար­տահ­րա­վեր­նե­րին և հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րին:
Կենտ­րո­նի գի­տակր­թա­կան նպա­տակ­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար հա­վա­քագր­վել է կով­կա­սա­գի­տու­թյան հետ կապ­ված հա­րուստ գրա­կա­նու­թյուն` տպագր­ված ՀՀ-ում և ար­տերկ­րում: Այդ շար­քը լրաց­նե­լու ե­կավ վեր­ջերս կենտ­րո­նի աշ­խա­տա­կից Ա­րի­նա Գրի­գո­րյա­նի կող­մից ադր­բե­ջա­նե­րե­նի ձեռ­նար­կի հրա­տա­րա­կու­մը` նա­խա­տես­ված ինչ­պես ու­սա­նող­նե­րի, դա­սա­խոս­նե­րի, այն­պես էլ լայն հան­րու­թյան հա­մար:
Կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի` այլ գի­տա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ար­դյունք են ՌԴ և ՀՀ ճա­նաչ­ված մաս­նա­գետ­նե­րի դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րը ՄՄՀ-ում, ինչ­պես նաև ու­սա­նող­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան փոր­ձու­սու­ցու­մը գի­տակր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում: ՙԱյն ա­մե­նը, ինչ մեր կենտ­րո­նի կող­մից հրա­տա­րակ­վել է, հա­մա­րում եմ տե­ղե­կատ­վա­կան զենք մեր լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի, դի­վա­նա­գետ­նե­րի կող­մից օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար՚,- ա­սաց Հ. Ա­վա­նե­սո­վը:
Ինչ­պես նշե­ցին բու­հի ռեկ­տո­րը և կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի տնօ­րե­նը, ՄՄՀ-ն ող­ջու­նում է տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խն­դիր­նե­րի հետ կապ­ված տար­բեր հա­մալ­սա­րան­նե­րի կող­մից կազ­մա­կերպ­վող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը և պատ­րաստ է հա­մա­գոր­ծակ­ցել նրանց հետ, ա­ռանձ­նա­պես` Ադր­բե­ջա­նի կեղ­ծա­րա­րու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ քն­նար­կում­նե­րին: