[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

Արդեն հայտնի են առաջին միասնական քննությունների՝ «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաների արդյունքները: Ինչպես հայտնի է, դրանք հրապարակվում են քննությունների անցկացումից հետո հինգերորդ օրը: Արդյունքների շուրջ զրուցեցինք ԱՀ ԳԹԿ տնօրեն Յուրի ՔԱՐԱՄՅԱՆԻ հետ:

«Կեն­սա­բա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յի քն­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցել է հայ­տագր­ված 103 դի­մոր­դից 101-ը: Գրանց­վել են հետևյալ ար­դյունք­նե­րը.
44 հո­գի, ո­րը կազ­մում է մաս­նա­կից­նե­րի 43%-ը, ստա­ցել է 0-7,25 միա­վոր (դրա­կան են հաշվ­վում 7,5 և բարձր միա­վոր­նե­րը): 27 դի­մորդ ստա­ցել է 7,5-13,75 միա­վոր, 19-ը՝ 14-17,75, 11 հո­գի՝ 18-20 միա­վոր: Ա­մե­նա­բարձր միա­վո­րը ե­ղել է 19,5, ո­րը ստա­ցել է մեկ հո­գի: 19,25 միա­վոր ստա­ցել է 2 հո­գի:
Յու­րի Քա­րա­մյա­նի վեր­լու­ծու­թյամբ՝ նա­խորդ տար­վա հա­մե­մա­տու­թյամբ այս տա­րի այդ ա­ռար­կա­նե­րի քն­նու­թյուն­նե­րի ար­դյունք­նե­րը ցածր են: Այս­պես, ան­ցած տա­րի ա­մե­նա­բարձր՝ 20 միա­վոր, եր­կու հո­գի ստա­ցող ե­ղել է: 0-ից մինչև 7,25 միա­վոր, այ­սինքն՝ ՙան­բա­վա­րար՚, ստա­ցող­նե­րը կազ­մել են 32 տո­կոս, իսկ այս տա­րի 44 տո­կոս է: 18-20 միա­վոր­նե­րը կազ­մել են 26 տո­կոս, հի­մա՝ 11 տո­կոս:
Ին­չո՞վ են բա­ցատր­վում այս ար­դյունք­նե­րը: Փաս­տո­րեն քո­վի­դից և 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մից հե­տո ա­ռա­ջին տա­րում դի­մորդ­նե­րի ար­դյունք­ներն ա­վե­լի բարձր են ե­ղել, քան հի­մա: Ար­դյոք, թես­տե՞րն են այս տա­րի ա­վե­լի դժ­վար ե­ղել: ԳԹԿ տնօ­րենն ա­սաց, որ թես­տե­րի բար­դու­թյան կամ որևէ ան­ճշ­տու­թյան վե­րա­բե­րյալ դի­մորդ­նե­րի կամ ու­սու­ցիչ­նե­րի կող­մից ար­ձա­գանք չի ե­ղել: Բայց նա ու­նի իր բա­ցատ­րու­թյու­նը ան­ցյալ տար­վա հա­մե­մա­տու­թյամբ այս տար­վա ցու­ցա­նիշ­նե­րի նվազ­ման վե­րա­բե­րյալ: ՙՀիմ­նա­կան դպ­րո­ցի 2-3 տար­վա բաց­թո­ղու­մը հի­մա ենք զգում: Պա­տե­րազ­մի, քո­վի­դի պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րը դպ­րո­ցը ոչ այն­քան նույն, այլ հա­ջորդ տա­րի­նե­րին է ա­վե­լի շատ զգում: Իմ պատ­կե­րաց­մամբ՝ ե­կող տա­րի էլ է զգաց­նել տա­լու: Դպ­րոցն այդ­պի­սին է. հիմ­քը պետք է ստեղծ­վի, որ հե­տա­գա­յում լավ ար­դյունք­ներ տա,-պար­զա­բա­նեց Յու. Քա­րա­մյա­նը: - Պա­տե­րազ­մից ան­մի­ջա­պես հե­տո ար­դյունք­ներն ա­վե­լի բարձր են ե­ղել, քա­նի որ հիմ­նա­կան բա­զան ար­դեն ու­նե­նա­լով են ա­շա­կերտ­նե­րը ե­կել ա­վագ դպ­րոց և այս­տեղ 1-2 տա­րին այն­քան չի ազ­դել նրանց գի­տե­լիք­նե­րի ո­րա­կի վրա, մա­նա­վանդ որ, գրե­թե բո­լո­րը կրկ­նու­սուց­ման մեջ են ընդգրկված՚:
0-7,25 միա­վոր­նե­րի /ան­բա­վա­րար/ մեծ քա­նա­կի հա­մար մեկ այլ բա­ցատ­րու­թյուն էլ կա: ՙԿեն­սա­բա­նու­թյուն՚ ա­ռար­կա­յից այս տա­րի միաս­նա­կան քն­նու­թյուն են հանձ­նել նաև ՙՀո­գե­բա­նու­թյուն՚ մաս­նա­գի­տու­թյուն ընտ­րած դի­մորդ­նե­րը: ՙԿեն­սա­բա­նու­թյունը միշտ էլ ե­ղել է մր­ցու­թա­յին քն­նու­թյուն, բայց հնարավոր է ե­ղել վերց­նել ա­տես­տա­տի գնա­հա­տա­կա­նը վճա­րո­վի ու­սուց­ման հա­մա­կար­գի հա­մար: Բայց այս տա­րի նաև վճա­րո­վի տե­ղի հա­մար ըն­դուն­վո­ղը պար­տա­դիր պետք է միաս­նա­կան քն­նու­թյուն հանձ­նի: 37 դի­մորդ­նե­րի մեծ մասն ան­պատ­րաստ է ե­ղել: Պատ­կե­րաց­րեք 1, 2, 2.5 միա­վոր­ներ ստա­ցող­ներ էլ կան՚,- ցա­վով նշեց ԳԹԿ տնօ­րե­նը: Եվ դրա­նում նա եր­կու պատ­ճառ է տես­նում: Ընդ­հան­րա­պես բուհ ըն­դուն­վե­լու մտադ­րու­թյամբ ա­շա­կերտ­նե­րը եր­կու տա­րի ա­ռաջ պետք է ի­մա­նան, թե ինչ քն­նու­թյուն­ներ են հանձ­նե­լու: ՙՀո­գե­բա­նու­թյուն՚ ընտ­րած­ներն ա­սում են, որ մեկ ա­միս ա­ռաջ են ի­մա­ցել, որ պետք է ՙԿեն­սա­բա­նու­թյուն՚-ից միաս­նա­կան քն­նու­թյուն հանձ­նեն, չնա­յած այդ­պես չէ. չորս ա­միս ա­ռաջ ար­դեն հրա­պա­րակ­վել էր այդ մա­սին, տե­ղե­կաց­րեց ԳԹԿ տնօ­րե­նը: ՙՄեր կր­թու­թյան մի թե­րու­թյունն էլ այն է, որ ա­շա­կերտ­նե­րը ա­վագ դպ­րո­ցում սո­վո­րում են ոչ թե գի­տե­լիք ստա­նա­լու, այլ քն­նու­թյան հա­մար,-շա­րու­նա­կում է իր պար­զա­բա­նու­մը Յու. Քա­րա­մյա­նը: -Ե­թե նրանք սո­վո­րեին գի­տե­լիք ստա­նա­լու հա­մար, տար­բե­րու­թյուն չէր լի­նի, թե որ ա­ռար­կա­յից են քն­նու­թյուն հանձ­նում: Բայց մեր ա­շա­կերտ­նե­րը 10-րդ դա­սա­րա­նից սկ­սում են նա­խա­պատ­րաստ­վել բու­հի քն­նու­թյուն­նե­րին շտե­մա­րան­նե­րով և այլ ձեռ­նարկ­նե­րով: Միջ­նա­կարգ դպ­րոցն ա­վար­տո­ղը պետք է կա­րո­ղա­նա ա­մեն ա­ռար­կա­յից գո­նե նվա­զա­գույն դրա­կան շե­մը հաղ­թա­հա­րել: Ի՞նչ է ն­շա­նա­կում 1 կամ 2 միա­վոր ստա­նալ, և այդ­պի­սին­նե­րը շատ են ե­ղել՚:
ՙԿեն­սա­բա­նու­թյուն՚ հանձ­նող­նե­րի գրե­թե կե­սը Երևա­նի Հե­րա­ցու ան­վան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ՙԲու­ժա­կան գործ՚ մաս­նա­գի­տու­թյան հա­մար հայ­տագր­ված­ներ­ներն են: 2020թ. 5 անվ­ճար տե­ղի հա­մար 7 հո­գի ստա­ցել էր 20 միա­վոր: Ե՜վ քո­վիդ կար, և՜ պա­տե­րազմ էր, ու ա­շա­կերտ­նե­րը մի քա­նի ա­միս դպ­րոց չեն գնա­ցել, բայց քա­նի որ լավ բա­զա ու­նեին/, փայ­լուն ցու­ցա­նիշ­ներ են գրան­ցել: ՙՄենք մեծ խնդ­րի ա­ռաջ էինք կանգ­նած մր­ցույ­թի ժա­մա­նակ և ար­դեն լրա­ցու­ցիչ չա­փո­րո­շիչ­նե­րի մի­ջո­ցով ենք մր­ցույ­թը կազ­մա­կեր­պել: Իսկ այս տա­րի ընդ­հան­րա­պես 20 միա­վոր չկար՚:
ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚ ա­ռար­կա­յի միաս­նա­կան քն­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցել են հայ­տագր­ված բո­լոր 8 դի­մորդ­նե­րը: Յու. Քա­րա­մյա­նը նրանց ցու­ցա­նիշ­նե­րը գնա­հա­տեց մի­ջին: Նա­խորդ տա­րի մեկ հո­գի էր ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚ հանձ­նել, ո­րը ստա­ցել էր 18, 5 միա­վոր: Այս տա­րի ե­րեք հո­գի ստա­ցել են 0-7,25 միա­վոր­ներ, ե­րեք հո­գի՝ 7,5-13, 75, եր­կու հո­գի՝ 14- 17,75 միա­վոր­ներ: 18-20 միա­վոր ստա­ցող չի ե­ղել: Այս­տեղ ա­մե­նա­բարձ­րը 17 միա­վոր է, ո­րը ստա­ցել է մեկ հո­գի: ՙԱյս­տեղ էլ խն­դիր ու­նենք: Ընդ­հան­րա­պես ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚ ա­ռար­կան հանձ­նում են միայն ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚ մաս­նա­գի­տու­թյուն ըն­դուն­վող­նե­րը: Բնա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րից ա­մե­նա­բար­ձի­թո­ղի վի­ճա­կում ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚-նն է, ո­րին ընդ­հան­րա­պես աշա­կերտ­նե­րը չեն պատ­րաստ­վում: Ե­թե միայն մեկ մաս­նա­գի­տու­թյան հա­մար է այն, ա­շա­կերտ­նե­րը ու­շադ­րու­թյուն չեն դարձ­նում, բայց չէ՞ որ ՙԱշ­խար­հագ­րու­թյուն՚-ը կարևո­րա­գույն ա­ռար­կա­նե­րից մեկն է: Այդ է պատ­ճա­ռը, որ այս տա­րի ար­դյունք­ներն այն­քան էլ գո­հա­ցու­ցիչ չեն՚.- ա­սաց Յու. Քա­րա­մյա­նը:
Սվետլանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ