[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Հինգշաբթի, 12 Սեպտեմբերի 2019

ԱՐՏԱԿ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆՆ ՈՒ ԴԱՆԻԵԼ ԻՈԱՆՆԻՍՅԱՆԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ՏԻՄ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՀ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նը սեպ­տեմ­բե­րի 9-ին ըն­դու­նել է ՙԻ­րա­զեկ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի միա­վո­րում՚ ՀԿ հա­մա­կար­գող Դա­նիել Իոան­նի­սյա­նի գլ­խա­վո­րած պատ­վի­րա­կու­թյա­նը։

Subscribe to this RSS feed