Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ԳԵ­ՂԵ­ՑԻԿ Ա­ՎԱՆ­ԴՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊԱՍ­ՎԱԾ ՏՈՆ

Կա­րի­նե ԴԱ­ԴԱ­ՄՅԱՆ 

ք. Մար­տու­նի

 Ինչ­պես տե­ղե­կա­ցանք Մար­տու­նու շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի ԳՀՀ բաժ­նից՝ սեպ­տեմ­բե­րի 27-ի դրու­թյամբ Մար­տու­նու շր­ջա­նում առ­կա է 332.965հա նռան այ­գի, ո­րից գրանց­ված է 157.41հա-ն, բեր­քա­տու է 113.30հա-ն։ Վեր­ջին մեկ տար­վա ըն­թաց­քում հիմ­նադր­վել է ա­վե­լի քան 77 հա նռան այ­գի։ Խոր­քա­յին հո­րե­րի փոր­ման և ո­ռոգ­ման հա­մա­կար­գի ընդ­լայն­ման շնոր­հիվ ա­վե­լի շատ տա­րածք­ներ են ընդգրկվում ո­ռոգ­ման տակ։ Շր­ջա­նի նռան այ­գի­նե­րից ո­ռո­գո­վի է 239.34հա-ն, ո­րից ար­տե­զյան ե­ղա­նա­կով՝ 72.3հա, կա­թի­լա­յին ե­ղա­նա­կով՝ 171հա։ 

Տե­ղե­կա­ցանք նաև, որ, որ­պես ա­ջակ­ցու­թյուն, կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից ար­դեն երկ­րորդ տա­րին է, ինչ նոր՝ 1-10հա այ­գի­նե­րի հիմ­նադր­ման հա­մար ցան­կա­ցող­նե­րին աշ­նա­նը և գար­նա­նը անվ­ճար տրա­մադր­վում է հա-ին 625 հատ ար­մա­տա­կալ, ին­չը ևս զգա­լիո­րեն նպաս­տում է նոր այ­գի­նե­րի հիմ­նադր­ման գոր­ծըն­թա­ցին։ Այն շա­րու­նա­կա­կան կլի­նի հա­ջորդ տա­րի­նե­րի հա­մար։

Հա­մա­ձայն շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Ա­րա­րատ Մել­քու­մյա­նի ո­րոշ­ման՝ հոկ­տեմ­բե­րի 19-ին Մար­տու­նի քա­ղա­քում կանց­կաց­վի հեր­թա­կան՝ ար­դեն 3-րդ Նռան փա­ռա­տո­նը։ Նշենք, որ փա­ռա­տո­նի կազ­մա­կեր­պու­մը տար­բեր նպա­տակ­ներ է հե­տապն­դում, այդ թվում՝ Մար­տու­նու շր­ջա­նում գյու­ղատն­տե­սու­թյան զար­գա­ցում, նռան այ­գի­նե­րի հիմ­նադր­ման խթա­նում, այ­գե­գործ­նե­րի և սպա­ռող­նե­րի գործ­նա­կան կա­պե­րի հաս­տա­տում և տե­ղե­կատ­վու­թյան փո­խա­նա­կում, գյու­ղա­կան տու­րիզ­մի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի բա­ցա­հայ­տում և այլն։
Փա­ռա­տո­նը նաև գե­ղե­ցիկ մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում է, ո­րը մաս­նա­կից­նե­րին խոս­տա­նում և ա­պա­հո­վում է հա­գե­ցած, հա­ճե­լի մթ­նո­լորտ, բարձր տրա­մադ­րու­թյուն։
Նշենք, որ փա­ռա­տո­նի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման հա­մար, շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի ո­րոշ­մամբ, ստեղծ­վել է հանձ­նա­ժո­ղով, առ­կա են նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի հս­տակ ծրա­գիր ու ժա­մա­նա­կա­ցույց:
Փա­ռա­տո­նի շր­ջա­նակ­նե­րում կլի­նի մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ծրա­գիր շր­ջա­նի մշա­կույ­թի տնե­րի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյամբ։
Կներգ­րավ­վեն նռան այ­գի­նե­րի մշակ­մամբ և վե­րամ­շակ­մամբ զբաղ­վող տն­տես­վա­րող սու­բյեկտ­ներ և բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց բերք ու բա­րի­քը ցու­ցադ­րե­լու, վա­ճա­ռե­լու հա­մար կու­նե­նան լա­վա­գույն հնա­րա­վո­րու­թյու­նը՝ հան­դես կգան սե­փա­կան տա­ղա­վա­րով։ Փա­ռա­տո­նին հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նեն մաս­նակ­ցե­լու ինչ­պես շր­ջա­նի, այն­պես և Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի մե­նատն­տես­ներն ու վե­րամ­շա­կող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը, պար­զա­պես բո­լոր ցան­կա­ցող­նե­րը։
Ինչ­պես նա­խորդ տա­րի­նե­րին կազ­մա­կերպ­ված փա­ռա­տո­նե­րին, այս տա­րի ևս տա­ղա­վար­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան ներ­կա­յաց­նե­լու ար­ցա­խյան հա­րուստ խո­հա­նո­ցը՝ կուր­կու­տից մինչև խո­րո­ված ու ժեն­գյա­լով հաց, նաև ար­ցա­խյան է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր բերք ու բա­րի­քը։ Մար­դիկ կկա­րո­ղա­նան սո­վո­րա­կա­նից ա­վե­լի ցածր և մատ­չե­լի գնե­րով գյուղմ­թերք գնել։
Կլի­նեն ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րի վա­ճառք-ցու­ցադ­րու­թյուն­ներ։
Փա­ռա­տո­նը նաև մե­նատն­տես­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա գոր­ծա­րար կա­պե­րի հիմ­քեր դնել։
Տա­րեց­տա­րի ա­վե­լա­նում են շր­ջա­նի նռան այ­գի­նե­րի տա­րածք­նե­րը՝ հիմ­նադր­վում են նոր այ­գի­ներ, նռան մշա­կու­թյամբ սկ­սում են զբաղ­վել նոր այ­գե­գործ­ներ։ Այս ուղ­ղու­թյամբ ա­վե­լա­նում է նաև երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թյան ու­շադ­րու­թյու­նը։ Նու­ռը շատ քմա­հաճ և բծախն­դիր միրգ է, ուս­տի ա­ճում է սահ­մա­նա­փակ տա­րածք­նե­րում։ Այն բա­վա­կա­նին մեծ օգ­տա­կա­րու­թյուն և պա­հան­ջարկ ու­նի, որն օ­րե­ցօր ա­վե­լա­նում է։ Բա­րե­բախ­տա­բար, Մար­տու­նիում առ­կա են բնակ­լի­մա­յա­կան նպաս­տա­վոր բո­լոր պայ­ման­նե­րը նռան մշա­կու­թյամբ զբաղ­վե­լու և այն զար­գաց­նե­լու հա­մար։ Հենց սա էլ հիմք է հան­դի­սա­նում ինչ­պես նռան մշա­կու­թյան ծա­վալ­նե­րի ընդ­լայն­ման, այն­պես էլ որ­պես մշա­կա­բույ­սի ի­րա­կան հայ­րե­նիք՝ տե­ղում տոն կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։