Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԿԱ­ՌՈՒՅ­ՑԸ ԿԱ­ՐՈ­ՂԱ­ՆՈՒՄ Է Ի­ՐԱ­ԿԱ­ՆԱՑ­ՆԵԼ ԻՐ ԳՈՐ­ԾԱ­ՌՈՒՅԹ­ՆԵ­ՐԸ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Չնա­յած հետ­պա­տե­րազ­մյան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում, մի շարք հան­գա­մանք­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված (այդ թվում նաև կո­րո­նա­վի­րու­սով), Ար­ցա­խում փոքր-ինչ դժ­վա­րա­ցել է հար­կե­րի և տուր­քե­րի հա­վա­քագր­ման գոր­ծըն­թա­ցը, այ­դու­հան­դերձ, ԱՀ պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տեն կա­րո­ղա­նում է ժա­մա­նա­կին ի­րա­կա­նաց­նել իր գոր­ծա­ռույթ­նե­րը։

Նախ­նա­կան տվյալ­նե­րով` 2021 թվա­կա­նի հուն­վար-հոկ­տեմ­բեր ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում ԱՀ պե­տա­կան բյու­ջե մուտ­քագր­ված հար­կա­յին ե­կա­մուտ­նե­րը և տուր­քե­րը կազ­մել են 24,093 մլն դրամ` պլա­նա­վոր­ված 17,100 մլն դրամ ցու­ցա­նի­շը գե­րա­զան­ցե­լով 40.9 տո­կո­սով կամ 6,993 մլն դրա­մով: ԱՀ ՊԵԿ-ի վար­չա­րա­րու­թյան մե­թո­դա­բա­նու­թյան, ըն­թա­ցա­կար­գե­րի և ի­րա­վա­կան ա­պա­հով­ման վար­չու­թյան պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար Տիգ­րան Առս­տա­մյա­նի հա­վաստ­մամբ՝ հա­վա­քագր­ված ե­կա­մուտ­նե­րը նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ թե­րա­կա­տար­վել են 43.1 տո­կո­սով կամ պա­կաս է հա­վա­քագր­վել 18,240.7 մլն դրամ:
Հոկ­տեմ­բեր ամ­սում ԱՀ պե­տա­կան բյու­ջե մուտ­քագր­ված հար­կա­յին ե­կա­մուտ­նե­րը և տուր­քե­րը կազ­մել են 2,691.8 մլն դրամ` պլա­նա­վոր­ված 2,400 մլն դրամ ցու­ցա­նի­շը գե­րա­զան­ցե­լով 12.2 տո­կո­սով կամ 291,8 մլն դրա­մով:
Միայն հոկ­տեմ­բեր ամ­սին հար­կա­յին մարմ­նում հաշ­վառ­վել է թվով 75, լու­ծար­վել` 7 տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ: Ի­րա­կա­նաց­վել է 1 լու­ծա­րա­յին ստու­գում, ո­րի ար­դյուն­քում լրա­ցու­ցիչ հար­կա­յին և այլ պար­տա­դիր վճար­նե­րի գծով պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ չեն հայտ­նա­բեր­վել։
Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում կա­տար­վել է 57 ու­սում­նա­սի­րու­թյուն, ո­րից 26-ը` հս­կիչ-դրա­մարկ­ղա­յին մե­քե­նա­նե­րի ներ­դր­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյան, 11-ա­կան` հար­կա­յին հաշ­վան­ցում­նե­րի և վե­րա­դար­ձի հիմ­նա­վոր­վա­ծու­թյան ու ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան 2021 թվա­կա­նի ապ­րի­լի ո­րոշ­ման հետ կապ­ված, 7-ը` ակ­ցի­զա­յին դրոշ­մա­նի­շե­րի շար­ժի ու դրոշ­մա­վոր­ման կա­նոն­նե­րի պահ­պան­ման և 2 այլ բնույ­թի ու­սում­նա­սի­րու­թյուն:
Հարկ վճա­րող­նե­րին սպա­սար­կող ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի կող­մից ըն­դուն­վել և մշակ­վել է 6,746 հաշ­վարկ-հաշ­վետ­վու­թյուն, ո­րից է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով` 6,417:
Է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յաց­ման նպա­տա­կով հարկ վճա­րող­նե­րի հետ կնք­վել է 34 պայ­մա­նա­գիր:
Հոկ­տեմ­բեր ամ­սում ՙՎար­չա­րա­րու­թյան հի­մունք­նե­րի և վար­չա­կան վա­րույ­թի մա­սին՚ օ­րեն­քի դրույթ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան`կա­յաց­վել և ու­ժի մեջ է մտել հար­կա­յին մարմ­նի կող­մից վե­րահ­սկ­վող ե­կա­մուտ­նե­րի գծով պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի գանձ­ման 27 ո­րո­շում` 159 մլն դրամ գու­մա­րի չա­փով: Նույն օ­րեն­քի հա­մա­ձայն`ԱՀ դա­տա­կան ակ­տե­րի հար­կա­դիր կա­տա­րումն ա­պա­հո­վող ծա­ռա­յու­թյուն են ներ­կա­յաց­վել ան­բո­ղո­քար­կե­լի դար­ձած 6 ստուգ­ման կամ վար­չա­կան ակտ` շուրջ 14 մլն դրամ գու­մա­րի չա­փով:
Հարկ վճա­րող­նե­րի ձեռ­նար­կա­տի­րա­կան վար­կե­րի կամ փո­խա­ռու­թյուն­նե­րի և տո­կոս­նե­րի փոխ­հա­տուց­ման նպա­տա­կով վճար­ված հար­կե­րի գու­մա­րի վե­րա­դար­ձի ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում նշ­ված ամ­սում կա­տար­վել է 34,8 մլն դրամ գու­մա­րի չա­փով վե­րա­դարձ: Ե­ռամ­սյա ժամ­կե­տով հար­կա­յին ար­տո­նու­թյուն­նե­րից օգտ­վե­լու նպա­տա­կով գոր­ծու­նեու­թյու­նը նոր սկ­սող 7 հարկ վճա­րող­նե­րի տրա­մադր­վել են հա­վաս­տագ­րեր:
Անդ­րա­դառ­նա­լով 2021 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բեր ամս­վա ըն­թաց­քում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րին՝ Տ. Առս­տա­մյանն ի­րա­զե­կեց, որ նշ­ված ամ­սում ԱՀ տա­րածք են ներ­մուծ­վել 10,610.3 մլն դրամ գու­մա­րի չա­փով ապ­րան­քա­նյու­թա­կան ար­ժեք­ներ, ո­րը նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի ցու­ցա­նի­շից պա­կաս է 3,100.2 մլն դրա­մով կամ 29.2 տո­կո­սով: Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ար­տա­հան­վել են 2,195.1 մլն դրամ գու­մա­րի չա­փով ապ­րան­քա­նյու­թա­կան ար­ժեք­ներ` նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի 1,074 մլն դրա­մի դի­մաց կամ՝ 104.3 տո­կո­սով ա­վե­լի:
Այդ ըն­թաց­քում շա­րու­նակ­վել է 2020 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին Ար­ցա­խի­Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ սան­ձա­զերծ­ված պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետևան­քով կրած նյու­թա­կան վնա­սի չա­փի վե­րա­բե­րյալ հարկ վճա­րող­նե­րից դի­մում­նե­րի ըն­դուն­ման և տե­ղե­կանք տրա­մադ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, ո­րի շր­ջա­նա­կում տրա­մադր­վել է 20 տե­ղե­կանք, մերժ­վել` 6 դի­մում:
ՙՍա մեր կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րի մի մասն է,- ա­սաց Տիգ­րան Առս­տա­մյա­նը։- Վե­րոն­շյալ աշ­խա­տանք­նե­րին զու­գըն­թաց, մեր կող­մից ու­սում­նա­սիր­վել են պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման այլ մար­մին­նե­րի կող­մից ներ­կա­յաց­ված ի­րա­վա­կան ակ­տե­րի նա­խագ­ծե­րը: Հարկ է նշել նաև, որ ԱՀ ՊԵԿ նա­խա­գահ Դա­վիթ Պո­ղո­սյա­նի գլ­խա­վո­րած պատ­վի­րա­կու­թյու­նը hոկ­տեմ­բեր ամ­սին հան­դի­պում է ու­նե­ցել ՀՀ ՊԵԿ նա­խա­գահ Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հետ: Կող­մե­րը քն­նար­կել են եր­կու կա­ռույց­նե­րի միջև տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ո­լոր­տում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյա­նը, է­լեկտ­րո­նա­յին հար­կա­յին հա­շիվ­նե­րի ին­տեգր­ված հա­մա­կար­գե­րի ներ­դր­մա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցեր, ինչ­պես նաև 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մից հե­տո ԱՀ ՊԵԿ սեր­վե­րա­յին հա­մա­կար­գե­րի տեխ­նի­կա­կան վե­րա­զին­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը՚:
Ինչ վե­րա­բե­րում է հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված դժ­վա­րու­թյուն­նե­րին, Տ. Առս­տա­մյա­նի խոս­քով` աշ­խա­տանք­ներ են տար­վել նոր տե­սա­կի կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րա­կի (COVID-19) տա­րա­ծու­մը կան­խար­գե­լե­լու նպա­տա­կով: Մաս­նա­վո­րա­պես, ՊԵԿ նա­խա­գա­հի հրա­մա­նով նշա­նակ­վել է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տեում կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րա­կի տա­րած­ման կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով ի­րա­կա­նաց­վող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տու, կո­մի­տեի վար­չա­կան շեն­քե­րի մուտ­քե­րում և սպա­սարկ­ման սրահ­նե­րում տե­ղադր­վել են ախ­տա­հա­նող մի­ջոց­ներ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ ան­մի­ջա­կան շփ­ման մեջ գտն­վող աշ­խա­տա­կից­ներն ա­պա­հով­վել են ան­հա­տա­կան պաշտ­պա­նիչ մի­ջոց­նե­րով: