Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԱ­ՏԻ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ՝ ԹՐ­ՓԱՆ­ՋՅԱՆ ԳՅՈՒ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱՅ­ՆՔ­ՆԵ­ՐԻ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՄԱՆ ԾՐԱԳ­ՐԻ ՇՐ­ՋԱ­ՆԱԿ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի աջակցությամբ Արցախի Մարտունի քաղաքում ձեռնարկատիրական գործունեություն է ընդլայնել նաև երիտասարդ ձեռներեց Գոռ Հայրապետյանը։ Օրերս Մարտունի քաղաքում ռեստորան է բացել՝ 4 տաղավարով։ Ապահովվել է 5 աշխատատեղ։

«Ե­թե ապ­րում ենք Ար­ցա­խում, ու­րեմն հաս­տա­տա­կամ ենք՝ մնա­լու ենք մեր հո­ղում։ Պար­տա­վոր ենք աշ­խա­տել ու ներդ­րում­ներ ա­նել»,-ա­սում է Գո­ռը։ Մոտ ա­պա­գա­յում մտա­ծում է ռես­տո­րա­նին կից հան­գս­տյան գո­տի ստեղ­ծե­լու մա­սին։
Անդ­րա­դառ­նա­լով ի­րա­կա­նաց­վող ծրագ­րե­րի նպա­տակ­նե­րին՝ մեզ հետ զրույ­ցում ԹԳՀԶԾ Ստե­փա­նա­կեր­տի գրա­սե­նյա­կի մե­նե­ջեր Լի­լիթ Ղա­զա­րյանն ըն­դգ­ծեց նախ զբաղ­վա­ծու­թյան խնդ­րի լու­ծու­մը, ա­պա նաև Ար­ցա­խի տն­տե­սա­կան զար­գաց­մա­նը նպաս­տե­լը։
«Պա­տե­րազ­մից հե­տո շա­րու­նա­կում ենք ծրագ­րերն Ար­ցա­խում։ Մինչև այ­սօր ստեղծ­վել է մոտ 15 բիզ­նես՝ Սոս, Այ­գես­տան, Խնա­ծախ հա­մայ­նք­նե­րում, ինչ­պես նաև Մար­տու­նի և Մար­տա­կերտ շրջ­կենտ­րոն­նե­րում»,-ա­սաց Լի­լիթ Ղա­զա­րյա­նը՝ նշե­լով, որ բաց­վել են հա­ցի ար­տադ­րա­մա­սեր, ա­րագ սնն­դի, ավ­տոլ­վաց­ման կե­տեր, գե­ղեց­կու­թյան սրահ­ներ։ Շա­հա­ռու­նե­րը զբաղ­վում են նաև թռչ­նա­բու­ծու­թյամբ։ Մե­նե­ջե­րի խոս­քով՝ ու­նեն ըն­թաց­քա­վոր­ված ու հաս­տատ­ված ծրագ­րեր։
«Ա­ռա­ջի­կա­յում Նո­րա­գյուղ հա­մայն­քում կբաց­վի հրու­շա­կե­ղե­նի ար­տադ­րա­մաս, ա­նաս­նա­կե­րի ար­տադ­րու­թյուն, ջեր­մո­ցա­յին տն­տե­սու­թյուն, Այ­գես­տա­նում՝ հա­ցի ար­տադ­րա­մաս, Աստ­ղա­շե­նում՝ մսի խա­նութ, նաև հան­գս­տյան գո­տի՝ Քռաս­նիում ու Նն­գիում»։
Մեր զրու­ցա­կի­ցը հա­վաս­տիաց­նում է՝ հետևո­ղա­կան են բիզ­նես-ծրագ­րի կա­յաց­ման, նրա հե­տա­գա գոր­ծու­նեու­թյան, ինչ­պես նաև տրա­մադր­վող ռե­սուրս­նե­րի նպա­տա­կա­յին օգ­տա­գործ­ման հար­ցե­րում։ Պար­բե­րա­բար դի­տար­կում­ներ են ի­րա­կա­նաց­նում։
Շա­հա­ռու­նե­րը, ո­րոնք հա­ջո­ղու­թյամբ են ի­րա­կա­նաց­նում ի­րենց նախագծերը կա­րող են կր­կին դի­մել ծրագ­րին ու ստա­նալ ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն՝ ընդ­լայն­ման կամ նոր բիզ­նես-ծրագ­րի հա­մար։
Լի­լիթ Ղա­զա­րյա­նի դի­տարկ­մամբ՝ ար­տադ­րու­թյուն­նե­րում ու ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րում հիմ­նա­կան խն­դի­րը աշ­խա­տող գտ­նելն է։
«Ու­նենք հաս­տատ­ված ծրագ­րեր, ընդ­լայն­ման ներուժ, զուտ աշ­խա­տո­ղի խն­դիր կա։ Փոր­ձում ենք խրա­խու­սել շա­հա­ռու­նե­րին, որ­պես­զի նրանք էլ մո­տի­վաց­նեն ու աշ­խա­տող­ներ ներգ­րավ­են»։
Ծրագ­րի հիմ­նա­կան նպա­տա­կը Ար­ցա­խի գյու­ղա­կան հա­մայ­նք­նե­րում փոքր և մի­ջին ձեռ­նե­րե­ցու­թյան զար­գա­ցումն է, ին­չը կարևոր է հատ­կա­պես հետ­պա­տե­րազ­մյան շր­ջա­նում։
Նո­յեմ­բե­րին կտր­վի ԹԳՀԶԾ-ի դա­սըն­թաց­նե­րի հեր­թա­կան մեկ­նար­կը։ Այդ շր­ջա­նակ­նե­րում կեն­սու­նակ գոր­ծա­րար գա­ղա­փար­ներ ու­նե­ցող և դրանց ի­րա­գործ­մա­նը պատ­րաստ մաս­նա­կից­նե­րին կտ­րա­մադր­վի ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն՝ ար­տո­նյալ վար­կի տես­քով։
Մե­նե­ջե­րի խոս­քով՝ բա­վա­կա­նին հա­ջո­ղակ շա­հա­ռու­ներ կան, ով­քեր ըն­թա­ցիկ դա­սըն­թաց­նե­րին կիս­վում են ի­րենց փոր­ձա­ռու­թյամբ ու խոր­հր­դատ­վու­թյամբ՝ հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լու հա­մար կարևո­րե­լով աշ­խա­տա­սի­րու­թյունն ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը։
Թր­փան­ջյա­նի կող­մից Ար­ցա­խում ար­դեն տևա­կան ժա­մա­նակ է ի­րա­կա­նաց­վում են տար­բեր բա­րե­գոր­ծա­կան և կր­թա­կան նա­խագ­ծեր։ Ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում այս­տեղ գոր­ծում է ա­վե­լի քան 60 բիզ­նես։

Լուսինե ՇԱԴՅԱՆ