[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՅՍ ՇԱԲԱԹ ԱՐՑԱԽՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է COVID-19 ՎԱՐԱԿԻ 3 ԴԵՊՔ

Զարինե ՄԱՅԻԼՅԱՆ

Պատվաստումների գործընթացը շարունակվում է

Վեր­ջին շա­բաթ­վա տվյալ­նե­րով՝ ՀՀ-ում մի­ջի­նում օ­րա­կան գրանց­վել է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի 32-ից մինչև 99 դեպք։ Հու­նի­սի 11-ի դրու­թյամբ Հա­յաս­տա­նում հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 95 նոր և ընդ­հա­նուր 223 555 դեպք։ Վա­րա­կից ա­պա­քին­վել է 214 998 հի­վանդ, գրանց­վել՝ մահ­վան 4 482 դեպք: Ներ­կա դրու­թյամբ ՀՀ-ում փաս­տա­ցի բու­ժում է ստա­նում 2 983 վա­րա­կա­կիր: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ կա­տար­վել է 1 118 753, իսկ վեր­ջին օ­րը՝ 3 866 թես­տա­վո­րում: Հու­նի­սի 11-ի տվյալ­նե­րով՝ COVID-19-ից ա­ռող­ջա­ցել է 141, իսկ մա­հա­ցել 4 հի­վանդ:

Ար­ցա­խում վեր­ջին շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում գրանց­վել է COVID-19-ի միայն 3 նոր դեպք։
Հու­նի­սի 10-ին կա­տար­ված 33 թես­տա­վոր­ման ար­դյուն­քում ԱՀ-ում հաս­տատ­վել է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի 1 դեպք։ Ներ­կա­յումս COVID-19-ից ստա­ցիո­նար բու­ժում է ստա­նում 15 վա­րա­կա­կիր, իսկ կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան թեթև ախ­տան­շան­ներ ու­նե­ցող քա­ղա­քա­ցի­ներն ամ­բու­լա­տոր բու­ժում են ստա­նում տնա­յին պայ­ման­նե­րում:
Ար­ցա­խում ընդ­հա­նուր կա­տար­ված 25 672 թես­տա­վոր­ման ար­դյուն­քում հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 2758 դեպք։ 2021 թվա­կա­նի ըն­թաց­քում ի­րա­կա­նաց­վել է 8220 թես­տա­վո­րում, հաս­տատ­վել՝ վա­րա­կի 874 դեպք։
Թե՜ ՀՀ-ում և թե՜ ԱՀ-ում մա­յիս ամս­վա ըն­թաց­քում ար­ձա­նագր­վել է COVID-19 վա­րա­կի դեպ­քե­րի աս­տի­ճա­նա­կան նվա­զում։ Ար­ցա­խում և Հա­յաս­տա­նում շա­րու­նակ­վում է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան դեմ պատ­վաս­տում­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցը։ ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում­նե­րով COVID-19-ի դեմ պատ­վաս­տում­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցը շա­րու­նակ­վում է Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի ամ­բու­լա­տոր-պո­լիկ­լի­նի­կա­կան բա­ժան­մուն­քում, ՙԱրևիկ՚ ՓԲԸ և շր­ջա­նա­յին բուժ­միա­վո­րում­նե­րում: COVID-19-ի դեմ պատ­վաստ­վե­լու հա­մար քա­ղա­քա­ցի­նե­րը պետք է նա­խօ­րոք դի­մեն վե­րոն­շյալ բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­ներ։ ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կայ­քէ­ջի տվյալ­նե­րով` Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան դեմ պատ­վաս­տում­նե­րի ցու­ցա­նի­շը հա­տել է 50 հա­զա­րի շե­մը: Հու­նի­սի 8-ի դրու­թյամբ կա­տար­վել է 50 228 պատ­վաս­տում:
Նշենք, որ Ար­ցա­խում պատ­վաս­տում­նե­րը կա­տար­վում են ռու­սա­կան ՙSputnik-V՚ և շվե­դա­կան ՙAstraZeneca՚ ար­տադ­րու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան դե­ղա­չա­փե­րի պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով։ ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նու­թյան և հի­գիե­նա­յի կենտ­րո­նի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Օ­ֆե­լյա Գրի­գո­րյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ՝ հու­նի­սի 10-ի դրու­թյամբ Ար­ցա­խում COVID-19-ի դեմ պատ­վաստ­վել է 394 քա­ղա­քա­ցի, ընդ ո­րում 246 հո­գի ար­դեն ստա­ցել են հա­մա­պա­տաս­խան պատ­վաս­տա­նյու­թի երկ­րորդ դե­ղա­չա­փը։ Հի­շեց­նենք, որ ՙAstraZeneca՚-ի պա­վաս­տա­նյու­թը նե­րարկ­վում է մեկ, իսկ ՙSputnik-V՚-ն՝ եր­կու դե­ղա­չա­փով։
Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մա­կար­գի մաս­նա­գետ­նե­րը կր­կին հոր­դո­րում են կարևո­րել հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը՝ հետևել հի­գիե­նա­յի տար­րա­կան կա­նոն­նե­րին, պահ­պա­նել սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյուն, խու­սա­փել մարդ­կա­յին կու­տա­կում­նե­րից փակ տա­րածք­նե­րում։