[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԵՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐ

Լաուրա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

Ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­ռա­ջին չորս ա­միս­նե­րին Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում ար­ձա­նագր­վել է թու­նա­վո­րում­նե­րի 59 դեպք.17-ը՝ հուն­վար ամ­սին, 12-ը՝ փետր­վա­րին, 24-ը՝ մար­տին, 6-ը՝ ապ­րի­լին։ Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րին ԱՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի լրատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նից, թու­նա­վո­րում­նե­րից 51-ը ե­ղել է շմոլ գա­զից, 6-ը` քի­միա­կան, իսկ 2-ը՝ սնն­դա­յին թու­նա­վոր­ման դեպ­քեր են:
Ընդ­հա­նուր առ­մամ՝ թու­նա­վոր­վել է 117 անձ, ո­րից 39-ը` մինչև 18 տա­րե­կան, 74-ը` 18-65 տա­րե­կան, 4-ը` 65-ից բարձր տա­րի­քի: Թու­նա­վոր­ված ան­ձան­ցից 41-ը ա­րա­կան (35 տո­կոս), իսկ 76-ը՝ ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ են (65 տո­կոս):
Թու­նա­վոր­ված­նե­րից 1-ը մա­հա­ցել է, իսկ 116-ի ա­ռող­ջու­թյա­նը պատ­ճառ­վել է տար­բեր աս­տի­ճա­նի վնաս:
Ըստ բնա­կու­թյան վայ­րի՝ թու­նա­վոր­ման դեպ­քերն ար­ձա­նագր­վել են հետևյալ կերպ. 47 դեպք Ստե­փա­նա­կեր­տում, 2-ը՝ Մար­տա­կեր­տում, 5-ը՝ Աս­կե­րա­նում, ինչ­պես նաև՝ մե­կա­կան դեպք՝ Ճար­տար, Խաչ­մաչ, Այ­գես­տան, Ի­վա­նյան և Ա­ռա­ջա­ձոր հա­մայ­նք­նե­րում: