[ARM]     [RUS]     [ENG]

Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Ս. Զատկական պատգամը

Սիրելի  արցախցինե´ր,

 ՁեզեմբերումմեծագույնևամենաուրախԱվետիսը՝այսօրՔրիստոսՀարյավիՄեռելոց, ՕրհնյալէՀարությունըՔրիստոսի:

ԱհաՁեզևՄեզմիԱվետիս, որովմահիվերջըտրվեց:

Մահըհաղթահարվածէ:

ՄերՏերՀիսուսՔրիստոսԻրՍուրբՀարությամբքանդեցմեղքի, մահվանուդժոխքիկապանքները, քանզիմինչՀարությունստանալըԻնքնԻրՀոգովմտավդժոխքևքանդեցնրաշղթաները, ազատվելուկարողությունտվեցնրանց, ովքերապաշխարեցին, ովքերպատրաստենմկրտվելուևկոչվելուքրիստոնյա:

Դաէպատճառը, որմերՏերնասաց. «Ե՛սեմՃանապարը, Լույսը, Հացնկենաց: Ես  հաղթեցի´ այսաշխարհին: Առանցինձոչինչչեքկարողանել»:

Սակոչէողջմարդկությանը: Չիգաահեղդատաստան, մինչԱվետարանըազատորենչքարոզվիաշխարհի  բոլորչորսծագերում՝ազատընտրությանհնարավորություն տալովմարդկանց:

ՇատկարճուգեղեցիկէնկարագրվածՔրիստոսիՀրաշափառՀարությունը. արևածագինդամբարանումահավորդղրդյունլսվեց. մեծժայռըմուտքիկողմիցգլորվեց, ևՔրիստոսԻրխաչյալմարմնով` ողողված ճառագայթներովհարությունառավ:

ԵրբորՍուրբԿույսՄարիամԱստվածածինըկանանցհետ  եկավդամբարան, Աստծոհրեշտակընրանասաց. «Ինչու՞եսողջին  մեռածներմեջ  փնտրում»…

Ահա, սիրելիներսմարդարարածը, որկոչվածէրնաևմարմնապեսապրելհավերժդարձավիրականություն:

Տիրոջնախախնամությամբմարդարարածըպիտիապրիհավերժթե՛հոգով, թե՛մարմնով, քանզիհենցմարդարարածնէտերնուիշխանընյութականաշխարհի:

ՔրիստոսիՀարությամբմենքնորիցդառնումենքդրախտայիննախասերԱդամի  իշխանականգահիժառանգորդը, որպեսզի  ԸնդհանուրՀարությունիցհետո, արդենորպես  աստվածամարդիկ, դառնանքարարիչներ՝Աստծոօգնականներարարչականգործում:

 ԱյսԱվետիսնեմ  բերումՁեզ, սիրելիներս, թագաժառանգականԱվետիսը:                          

                                      

ՔրիստոսՀարյավիՄեռելոց

ՕրհնյալէՀարությունըՔրիստոսի:

 

Օրհնությամբ և Սուրբ Հարության Ավետիսով`

 

Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան

Արցախի թեմի առաջնորդ

27.03.2016 թ