[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՀ ՈՍ­ՏԻ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ Օ­ՊԵ­ՐԱ­ՏԻՎ ԱՄ­ՓՈ­ՓԱ­ԳԻ­ՐԸ

Ըստ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ոս­տի­կա­նու­թյան օ­պե­րա­տիվ ամ­փո­փագ­րե­րի, ս.թ. օ­գոս­տո­սի 21-28-ն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում ար­ձա­նագր­վել է 8 ճա­նա­պար­հատ­րանս­պոր­տա­յին պա­տա­հար, ին­չի հետևան­քով 13 քա­ղա­քա­ցի ստա­ցել է մարմ­նա­կան վնաս­վածք­ներ։

 Օ­գոս­տո­սի 23-ին, ժա­մը 20։35-ի սահ­ման­նե­րում, 1981թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կի­չը, վա­րե­լով ՙHyundai Sonata՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նան, երթևե­կու­թյան ըն­թաց­քում բախ­վել է Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի` 1971թ. ծն­ված բնակ­չի կող­մից վար­վող GAZ-53 մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­յի հետ­նա­մա­սին, ին­չի հետևան­քով մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կի­չը և նրա ուղևոր` 2001թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնակ­չու­հին ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել են Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։ Ճա­նա­պար­հատ­րանս­պոր­տա­յին պա­տա­հա­րի հետևան­քով լրի­վու­թյամբ այր­վել է ՙHyundai Sonata՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նան։ Պա­տա­հա­րի պատ­ճառ­նե­րը պար­զե­լու ուղ­ղու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­վում են հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տանք­ներ։ 

Օ­գոս­տո­սի 24-ին, ժա­մը 12։50-ի սահ­ման­նե­րում 1966թ. ծն­ված Երևան քա­ղա­քի բնակ­չու­հին, վա­րե­լով ՙՆիս­սան Տի­դա՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նան, Գե­տա­վան-Չա­րեք­տար ավ­տո­ճա­նա­պար­հի 3-րդ կի­լո­մետ­րին դուրս է ե­կել ճա­նա­պար­հի երթևե­կե­լի մա­սից և բախ­վել բլ­րին, ին­չի հետևան­քով վա­րոր­դը ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով դի­մել է Գե­տա­վա­նի տե­ղա­մա­սա­յին հի­վան­դա­նոց։
Օ­գոս­տո­սի 25-ին, ժա­մը 20։30-ի սահ­ման­նե­րում, Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի Նա­բե­րեժ­նա­յա փո­ղո­ցի 3-րդ նր­բանց­քի թիվ 17 հաս­ցեի դի­մա­ցի ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում ի­րար են բախ­վել 1980թ. ծն­ված Երևան քա­ղա­քի բնակ­չու­հու վա­րած ՙՄեր­սե­դես Բենց՚ մակ­նի­շի և 1996թ. ծն­ված Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙՎԱԶ-2172՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րը, ին­չի հետևան­քով վեր­ջի­նիս ուղևոր, 1994թ. ծն­ված Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնա­կի­չը ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել է Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Նույն օ­րը ժա­մը 15։40-ի սահ­ման­նե­րում, Դրմ­բոն-Ստե­փա­նա­կերտ ավ­տո­ճա­նա­պար­հի 24-րդ կի­լո­մետ­րին ի­րար են բախ­վել 1974թ. ծն­ված, Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙLexus RX-330՚ մակ­նի­շի և 1992թ. ծն­ված, մայ­րա­քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙՎԱԶ-2107՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րը, ին­չի հետևան­քով ՙՎԱԶ-2107՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­յի ավ­տո­վա­րոր­դը ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել է Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Օ­գոս­տո­սի 26-ին, ժա­մը 01։30-ի սահ­ման­նե­րում, 1975թ. ծն­ված Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնա­կի­չը, վա­րե­լով ՙՎԱԶ-2106՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նան, Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի Նա­բե­րեժ­նա­յա փո­ղո­ցի 3-րդ նր­բանց­քի թիվ 17 հաս­ցեի դի­մա­ցի ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում բախ­վել է ճա­նա­պար­հի ձախ մա­սում առ­կա հո­ղա­կույ­տին, կորց­րել է ավ­տո­մե­քե­նա­յի կա­ռա­վա­րու­մը և հար­վա­ծել առջևից երթևե­կող, 1993թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙՕ­պել Վեկտ­րա՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­յին, ին­չի ար­դյուն­քում վեր­ջինս և նրա ուղևոր՝ 1994թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կի­չը ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով դի­մել են Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Նույն օ­րը, ժա­մը 10։40-ի սահ­ման­նե­րում, ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյան ճա­նա­պար­հա­յին ոս­տի­կա­նու­թյան օ­պե­րա­տիվ կա­ռա­վար­ման կենտ­րո­նի դի­մա­ցի ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում ի­րար են բախ­վել 1977թ. ծն­ված Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙԿԱ­ՄԱԶ-5511՚ մակ­նի­շի և 1980թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙՄեր­սե­դես Վիա­նո՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րը, ին­չի հետևան­քով վեր­ջի­նիս ուղևոր­ներ՝ 1984թ. և 2001թ. ծն­ված մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րը, ինչ­պես նաև 1984թ. ծն­ված Երևան քա­ղա­քի բնակ­չու­հին ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել են Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Օ­գոս­տո­սի 27-ին, ժա­մը 23։40-ի սահ­ման­նե­րում, 1994թ. ծն­ված Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնա­կի­չը, վա­րե­լով ՙOpel Astra՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նան, մայ­րա­քա­ղա­քի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի և Վ. Մա­մի­կո­նյան փո­ղոց­նե­րի խաչ­մե­րու­կում բախ­վել է աջ մայ­թին և ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով դի­մել Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Նույն օ­րը, ժա­մը 19։00-ի սահ­ման­նե­րում, Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Կով­սա­կան-Կա­պան ավ­տո­ճա­նա­պար­հի 15-րդ կի­լո­մետ­րին ի­րար են բախ­վել 1989թ. ծն­ված ՀՀ Գո­րիս քա­ղա­քի բնակ­չի վա­րած ՙՈՒԱԶ՚ և 1964թ. ծն­ված Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի բնակ­չի վա­րած ՙՎԱԶ-2106՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րը, ին­չի հետևան­քով ՙՎԱԶ-2106՚-ի ուղևոր­ներ, 2013թ. և 1984թ. ծն­ված Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Միջ­նա­վան քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րը ստա­ցած մարմ­նա­կան վնաս­վածք­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել են Կա­պա­նի բժշ­կա­կան կենտ­րոն։
Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում ար­ձա­նագր­վել է թմ­րա­մի­ջոց­նե­րի ա­պօ­րի­նի շր­ջա­նա­ռու­թյան 5, մարմ­նա­կան վնաս­վածք հասց­նե­լու 4, ա­պօ­րի­նի ծա­ռա­հատ­ման 2, ինք­նաս­պա­նու­թյան փոր­ձի, գո­ղու­թյան, խար­դա­խու­թյան 1-ա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյան դեպ­քեր։
Ի­րա­կա­նաց­ված օ­պե­րա­տիվ-հե­տա­խու­զա­կան և քնն­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյուն­քում բո­լոր դեպ­քե­րով, ինչ­պես նաև նախ­կի­նում կա­տար­ված ա­պօ­րի­նի ծա­ռա­հատ­ման մեկ հան­ցա­դե­պով մե­ղա­վոր ան­ձինք հայտ­նա­բեր­վել են։
Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ոս­տի­կա­նու­թյան տա­րած­քա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի հեր­թա­պահ մա­սե­րում ար­ձա­նագր­վել է 181 ա­հա­զանգ, ո­րոն­ցից 155-ը՝ բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­նե­րից ստա­ցած կեն­ցա­ղում անզ­գու­շու­թյամբ ա­ռա­ջա­ցած վնաս­վածք­նե­րի, 22-ը՝ միայն նյու­թա­կան վնա­սի հետևան­քով ճա­նա­պար­հատ­րանս­պոր­տա­յին պա­տա­հա­րի, 3-ը՝ հե­ռա­խո­սի կորս­տի, իսկ 1-ը՝ հր­դե­հի վե­րա­բե­րյալ դեպ­քե­րի։
Բո­լոր ա­հա­զան­գե­րով ան­մի­ջա­պես դեպ­քի վայ­րեր են մեկ­նել ոս­տի­կա­նու­թյան տա­րած­քա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի օ­պե­րա­տիվ խմ­բե­րը և օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով ըն­թաց­քա­վո­րել դրանք։
Նշ­ված ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ճա­նա­պար­հա­յին երթևե­կու­թյան կա­նոն­նե­րի խախ­տում­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար վար­չա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են են­թարկ­վել տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի 500 վա­րորդ­ներ, ո­րոն­ցից 247-ը՝ սահ­ման­ված ա­րա­գու­թյու­նը գե­րա­զան­ցե­լու, 18-ը՝ ա­ռանց վա­րոր­դա­կան ի­րա­վուն­քի, 14-ը՝ անս­թափ վի­ճա­կում, իսկ մնա­ցա­ծը՝ այլ կար­գի խախ­տում­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար։