[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբերի 2019

...ԵՐԲ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ԿԱՆ Է

Պա­տիվ եմ ու­նե­ցել մեր մեծ հայ­րե­նա­կից, քան­դա­կա­գործ Սար­գիս Բաղ­դա­սա­րյա­նի հետ քա­նիցս զրու­ցել ՙՄենք ենք, մեր սա­րե­րը՚ հու­շա­կո­թո­ղի մտահ­ղաց­ման, կա­ռուց­ման ըն­թաց­քի, պատ­մու­թյան ու նա­խա­պատ­մու­թյան մա­սին...

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ` ՆՎԻՐՎԱԾ Վ. ՎԱՂԱՐՇՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԻՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին Հադ­րու­թի շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բա­ժի­նը շրջ­կենտ­րո­նի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում կազ­մա­կեր­պեց ՙԴԻ­ԶԱԿ՚ ման­կա­պա­տա­նե­կան թա­տե­րա­կան մր­ցույթ` նվիր­ված Վա­ղարշ Վա­ղար­շյա­նի ծնն­դյան 125-ա­մյա­կին:

Subscribe to this RSS feed