[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙՍԱ ԿԱ­ՐԵ­ՎՈՐ ՓԱՍ­ՏԱ­ԹՈՒՂԹ Է, ՈՐՆ Ա­ՎԵ­ԼԻ ԿԲԱՐՁ­ՐԱՑ­ՆԻ ՄԵՐ ՀԱ­ՐԱ­ԲԵ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՄԱ­ԿԱՐ­ԴԱ­ԿԸ՚

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Հու­լի­սի 5-ին Ստե­փա­նա­կեր­տում ԱՀ և ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի միջև ստո­րագր­վել է 2019-2020թթ. խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­նե­րի պլան։ Այն վա­վե­րաց­նե­լուց հե­տո եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­ներ Մա­սիս Մա­յի­լյանն ու Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նը պա­տաս­խա­նել են լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին։

Ինչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում ստո­րագր­ված փաս­տա­թուղ­թը, ինչ խն­դիր­ներ է նե­րա­ռում այն և ինչ է փոխ­վե­լու Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում։ Պա­տաս­խա­նե­լով հար­ցե­րին՝ նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լյանն ա­սաց. ՙԽոր­հր­դակ­ցու­թյուն­նե­րի պլա­նը հիմն­ված է եր­կու գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հռ­չա­կագ­րի վրա։ Սա կարևոր փաս­տա­թուղթ է այն ա­ռու­մով, որ ա­ռա­ջին ան­գամ է ստո­րագր­վում՝ ևս մեկ ան­գամ ըն­դգ­ծե­լով մեր` ինք­նու­րույն քա­ղա­քա­կան սու­բյեկտ լի­նե­լու պա­րա­գան, միա­ժա­մա­նակ բարձ­րաց­նե­լով մեր հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­կար­դա­կը։ Այդ փաս­տաթղ­թի հի­ման վրա մենք շա­րու­նա­կե­լու ենք ակ­տի­վո­րեն հա­մա­գոր­ծակ­ցել ոչ միայն նա­խա­րար­նե­րի, այլև փոխ­նա­խա­րար­նե­րի, տար­բեր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի մա­կար­դա­կով։ Մինչև 2020թ. ա­վար­տը նա­խան­շել ենք մեր ա­նե­լիք­նե­րը, կար­ծում եմ` ա­մեն ինչ ար­դյու­նա­վետ է լի­նե­լու՚։
ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րար Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նի խոս­քով՝ փաս­տա­թուղթն անհ­րա­ժեշտ է խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­նե­րի մա­կար­դա­կը պահ­պա­նե­լու ա­ռու­մով, ընդ ո­րում՝ բա­վա­կա­նին ակ­տիվ, քան­զի Հա­յաս­տա­նը, ներգ­րավ­ված լի­նե­լով և աշ­խա­տե­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թյան խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում, չի կա­րող որևէ գոր­ծո­ղու­թյան գնալ, ո­րը հա­մա­ձայ­նեց­ված չլի­նի Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ։ ՙՍա մեզ հա­մար գոր­ծիք է, շատ հս­տակ մե­խա­նիզմ, որն ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի մի­ջո­ցով ար­տա­հայ­տում է բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը։ Այս­տեղ մենք ա­վե­լի շատ գործ­նա­կան նպա­տակ ենք հե­տապն­դում՝ կա­նո­նա­կար­գե­լու և հս­տա­կեց­նե­լու, թե ինչ­պես ենք մենք միա­սին աշ­խա­տում։ Իմ կող­մից ես ևս հա­վաս­տիաց­նում եմ, որ եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյուն­ներն ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից գտն­վում են բա­վա­կա­նին սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մեջ, և շփ­վում ենք, այս­պես ա­սած, բո­լոր հնա­րա­վոր ձևե­րով՚,- ա­սաց Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նը։
Այն հար­ցին, թե բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում հա­մընկ­նո՞ւմ են, ար­դյոք, պաշ­տո­նա­կան Ստե­փա­նա­կեր­տի կող­մից հռ­չակ­ված հար­ցե­րի ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­նե­րը ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րի ներ­կա­յաց­րած հար­ցե­րի հետ, Մ. Մա­յի­լյա­նը պա­տաս­խա­նեց. ՙՄենք սեր­տո­րեն հա­մա­գոր­ծակ­ցում ենք ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյան հետ, ան­մի­ջա­կան շփում­նե­րի մեջ ենք, պար­բե­րա­բար հան­դի­պում­ներ ենք ու­նե­նում։ Ա­մեն ան­գամ Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պու­մից ա­ռաջ և հե­տո հան­դի­պում ենք, քն­նար­կում... Այդ հար­ցե­րը մշ­տա­պես մեր ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում են։ Ան­շուշտ, այդ մո­տե­ցում­նե­րը ես հա­մա­րում եմ ճիշտ, ա­վե­լին ա­սեմ՝ մենք շատ ենք կարևո­րում բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին Ար­ցա­խի մաս­նակ­ցու­թյու­նը։ Այն միշտ ե­ղել է մեր օ­րա­կար­գում և ու­րա­խա­լի է, որ Հա­յաս­տա­նի նոր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­վե­լի ակ­տի­վո­րեն այդ հարցն ա­ռաջ են տա­նում։ Հա­մոզ­ված եմ՝ դա ու­նե­նա­լու է իր դրա­կան ար­դյուն­քը՚։
Ադր­բե­ջա­նի կող­մից Շա­հու­մյա­նի, Մար­տա­կեր­տի և Մար­տու­նու շր­ջան­նե­րի մի մա­սի օ­կու­պաց­ված լի­նե­լու հար­ցի վե­րա­բե­րյալ, ո­րի առն­չու­թյամբ, ի դեպ, հայ­տա­րա­րու­թյամբ վեր­ջերս հան­դես է ե­կել ԱՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյու­նը, Մ. Մա­յի­լյա­նը նշեց, որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան վե­րա­կանգ­նու­մը երկ­րի հա­մար ա­ռաջ­նա­հերթ խն­դիր­նե­րից է:
ՙԺա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ մենք այդ հար­ցը բարձ­րաց­նե­լու ենք և հա­սա­րա­կա­կան հն­չե­ղու­թյուն ենք տա­լու։ Թող ոչ ոք չմ­տա­ծի, որ ի­րենց տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյունն ա­վե­լի կարևոր է, քան Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան։ Մենք հե­տա­մուտ ենք մեր տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան վե­րա­կան­գն­մա­նը։ Ե­թե ո­մանց հա­մար այն զուտ տա­րածք է, ա­պա մեզ հա­մար Հայ­րե­նիք է, ո­րի սահ­ման­ներն ամ­րագր­ված են երկ­րի Մայր օ­րեն­քով՝ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ՚,- ա­սաց Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը։
Իսկ այն մա­սին, թե ար­դյո՞ք այդ հար­ցը քն­նարկ­վել է Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի հետ հու­նի­սի 20-ին տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ՝ Զ. Մնա­ցա­կա­նյանն ա­սաց. ՙՀար­ցե­րի շր­ջա­նա­կը շատ լայն է, ու որևէ սահ­մա­նա­փա­կում, որևէ կաշ­կանդ­վա­ծու­թյուն մեր հար­ցե­րի քն­նարկ­ման հետ կապ­ված, չու­նենք։ Ոչ ոք չի կա­րող ար­գելք հան­դի­սա­նալ մեզ հա­մար կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող հար­ցե­րում՚։

;