[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙԼՂ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԵՆ ՇՓՄԱՆ ԳԾՈՒՄ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԻՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՔԱՅԼԵՐ՚

ԼՂ հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում ի­րա­վի­ճակն այդ­քան էլ միան­շա­նակ չէ՚,- այս մա­սին 168.am-ի հետ զրույ­ցում ա­սաց ռուս ռազ­մա­կան վեր­լու­ծա­բան Պա­վել ՖԵԼԳԵՆԳԱՈՒԵՐԸ՝ անդ­րա­դառ­նա­լով ԼՂ հա­կա­մար­տու­թյան խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման բա­նակ­ցա­յին վեր­ջին ար­դյունք­նե­րին և շփ­ման գծում գրանց­վող մի­տում­նե­րին։

 Հի­շեց­նենք, որ Վա­շինգ­տո­նում կա­յա­ցած Մնա­ցա­կա­նյան-Մա­մե­դյա­րով հան­դի­պու­մից օ­րեր անց՝ նա­խօ­րեին, հայտ­նի դար­ձավ, որ Հա­յաս­տանն ա­ռանց որևէ նա­խա­պայ­մա­նի՝ ԿԽՄԿ ա­ջակ­ցու­թյամբ Ադր­բե­ջա­նին է վե­րա­դարձ­րել Ադր­բե­ջա­նի քա­ղա­քա­ցի էլ­վին Ա­րիֆ Օղ­լիին, ի գի­տու­թյուն ըն­դու­նե­լով Ադր­բե­ջա­նի ո­րո­շու­մը՝ վե­րա­դարձ­նել 2017թ.-ի հու­նի­սի 20-ին ան­հայտ պայ­ման­նե­րում Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քում հայ­տն­ված ՀՀ քա­ղա­քա­ցի Զա­վեն Կա­րա­պե­տյա­նին։ Սա, ըստ ՀՀ ԱԳՆ-ի, փո­խա­նա­կում չէ, ա­ռա­վել ևս, ՙբո­լո­րը՝ բո­լո­րի դի­մաց՚ սկզ­բուն­քի կի­րա­ռում չէ, հայ­կա­կան կող­մը հիմն­վել է հու­մա­նի­տար նկա­տա­ռում­նե­րի վրա։ Միևնույն ժա­մա­նակ՝ վա­շինգ­տո­նյան հան­դի­պու­մից հե­տո Ադր­բե­ջա­նի ԱԳ նա­խա­րա­րը բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ օ­րեր ա­ռաջ նոր ման­րա­մաս­ներ էր հայտ­նել՝ վս­տա­հեց­նե­լով, որ քն­նարկ­վում է փաս­տա­թուղթ՝ տա­րածք­նե­րի վե­րա­դարձ, խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի տե­ղա­կա­յում և այլ հար­ցեր, ին­չը ՀՀ Ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նը կտ­րա­կա­նա­պես հեր­քեց։

Ու­շագ­րավ է նաև, որ այս հու­մա­նի­տար ա­ռա­ջըն­թա­ցին զու­գա­հեռ օ­րերս Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևը կր­կին խո­սեց ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաս­տու­թյուն­նե­րի և պատ­րաս­տա­կա­մու­թյան մա­սին՝ նշե­լով, որ Ղա­րա­բա­ղի հա­մար պա­տե­րազ­մը դեռ ա­վարտ­ված չէ։ ՙՄենք ապ­րում ենք պա­տե­րազ­մի պայ­ման­նե­րում։ Այն չի ա­վարտ­վել, և մենք ա­մեն վայր­կյան պետք է պատ­րաստ լի­նենք մեր հա­րա­զատ հո­ղե­րի ա­զա­տագր­մա­նը։ Վս­տահ եմ՝ այդ օ­րը կգա, և Ադր­բե­ջա­նը կվե­րա­կանգ­նի իր տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը՚,- հայ­տա­րա­րել է Ա­լիևը Ջամ­շիդ Նա­խիջևան­ցու ան­վան ռազ­մա­կան լի­ցե­յի կուր­սանտ­նե­րի ու ման­կա­վար­ժա­կան կազ­մի հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում։
Մեզ հետ զրույ­ցում Պա­վել Ֆել­գեն­գաուերն ա­սաց, որ այս ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը՝ մի կող­մից՝ սահ­մա­նը հա­տած քա­ղա­քա­ցի­նե­րին վե­րա­դարձ­նե­լու հար­ցի ուղ­ղու­թյամբ ըն­դա­ռաջ քայ­լե­րը, մյուս կող­մից՝ բա­նակ­ցա­յին նյու­թի վե­րա­բե­րյալ տա­րա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը, պա­տե­րազ­մին պատ­րաստ­վե­լու վե­րա­բե­րյալ եր­կու կող­մե­րի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը, զին­տեխ­նի­կա­յի ձեռք­բեր­ման նոր պայ­մա­նագ­րե­րի մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը, ցույց են տա­լիս, որ ա­մեն բան այդ­քան էլ միան­շա­նակ չէ, ա­վե­լին, բա­վա­կա­նին բարդ է։
Ըստ նրա, մի կող­մից՝ կա հա­մա­ձայ­նու­թյուն՝ ի­րա­կա­նաց­նել հու­մա­նի­տար բնույ­թի մի­ջո­ցա­ռում­ներ, մյուս կող­մից՝ կան տա­րա­ձայ­նու­թյուն­ներ, թե ինչ ձևա­չա­փով պետք է վար­վեն բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը, ինչ հար­ցեր պետք է քն­նարկ­վեն, ինչ հա­ջոր­դա­կա­նու­թյամբ, և այլն, և այլն։
ՙԱյ­սինքն՝ նույ­նիսկ հու­մա­նի­տար ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման սկզ­բուն­քի հար­ցում միան­շա­նակ, տե­սա­նե­լի կոն­սեն­սուս չկա, Հա­յաս­տա­նը հայտ­նել է իր ո­րոշ­ման մա­սին, Ադր­բե­ջանն ար­ձա­գան­քել է, քա­նի որ դրա բա­ցա­կա­յու­թյու­նը հար­ցեր կա­ռա­ջաց­ներ քա­ղա­քա­կան մի­ջոց­նե­րով հա­կա­մար­տու­թյու­նը կար­գա­վո­րե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թյան հար­ցում։ Հու­մա­նի­տար նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի շուրջ կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը դրա­կան է, բայց դա չի ու­նե­նա­լու կա­յուն ար­դյունք­ներ, և ռազ­մա­տենչ հռե­տո­րա­բա­նու­թյան պա­րա­գա­յում այն կա­րող է միան­գա­մից դա­դա­րեց­վել, հատ­կա­պես ե­թե չկան սկզ­բուն­քա­յին հա­մա­ձայ­նու­թյուն­ներ։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, նույ­նիսկ այս դեպ­քում ես ար­ձա­նագ­րում եմ ո­րո­շա­կի դրա­կան տե­ղա­շարժ։ Մյուս շեր­տը բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի կամ շփում­նե­րի բո­վան­դա­կու­թյունն է, ո­րը փակ է, կա ո­րո­շա­կի գոր­ծըն­թաց, բայց Հա­յաս­տա­նը դրել է բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին Ղա­րա­բա­ղի մաս­նակ­ցու­թյան անհ­րա­ժեշ­տու­թյան պա­հանջ։ Այս­տեղ ևս բարդ է ի­րա­վի­ճա­կը։ Թերևս, նույն­պի­սին է դրու­թյու­նը նաև ադր­բե­ջա­նա­-ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մարտ զոր­քե­րի շփ­ման գծում և հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին, խա­ղա­ղու­թյունն այս գո­տում փխ­րուն է, ինչ­պես միշտ, և մեծ ջան­քեր են պա­հանջ­վում ան­ցան­կա­լի սցե­նար­ներ թույլ չտա­լու հա­մար, քա­նի որ, ինչ­պես երևում է, վեր­ջին շր­ջա­նում կող­մերն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճախ են խո­սում զին­տեխ­նի­կա­յի նոր տե­սակ­նե­րի ձեռք­բեր­ման, ին­ժե­նե­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի, սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դե­պե­րի մա­սին։ Ես մշ­տա­պես նշել եմ, որ, ե­թե կող­մե­րը պատ­րաստ­վում են, ա­պա այդ պա­տե­րազ­մից խու­սա­փե­լը գրե­թե անհ­նար է։ Թեև սա այն հա­կա­մար­տու­թյունն է, որ­տեղ ի­րա­վի­ճա­կը նման տրա­մա­բա­նու­թյամբ շա­րու­նակ­վե­լու է 2 տաս­նա­մյակ, բայց ե­ղել է նաև բռն­կում 2016 թվա­կա­նին։ Բայց ԵԱՀԿ ՄԽ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ շեշ­տը դր­ված էր շփ­ման գծում կա­յու­նու­թյան ձևա­վոր­ման վրա, ո­րը ներ­կա­յումս ա­մե­նա­կարևորն է։ Կարևոր է նաև, որ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը դա հաս­կա­նում են՝ ինչ­պես ոչ ոք, և գու­ցե կան այդ ուղ­ղու­թյամբ քայ­լեր, ո­րոնք դեռ փակ ձևա­չա­փում են։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նաց­նող մի­ջո­ցա­ռում­ներ, քայ­լեր են հար­կա­վոր բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի շա­րու­նա­կա­կա­նու­թյու­նը պահ­պա­նե­լու հա­մար, այ­լա­պես դրանք կա­րող են նույ­նիսկ հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի ազ­դե­ցու­թյան ներ­քո վնաս­ներ կրել, քա­նի որ մենք տես­նում ենք, թե ինչ­պես է ին­ֆոր­մա­ցիան ազ­դում այս հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում առ­կա ի­րա­վի­ճա­կի վրա՚,- ա­սաց Ֆել­գեն­գաուե­րը։