[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱԴՐԲԵՋԱՆ-ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ. Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ

 Վահ­րամ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱՆ

 Ան­ցյալ շա­բաթ ՌԴ նա­խա­գա­հի հրա­վե­րով Սո­չիում էր Իլ­համ Ա­լիե­ւը։ Մեկ­նա­բան­նե­րը հասց­րել են ըն­դգ­ծել, որ այդ այ­ցը հա­ջոր­դել է Ե­րե­ւա­նում ԵԱՏՄ վե­հա­ժո­ղո­վին, ո­րին մաս­նակ­ցեց նաեւ Վլա­դի­միր Պու­տի­նը։ Ռու­սա­կան եւ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում մի շարք հրա­պա­րա­կում­ներ են ար­վել, ո­րոնց հիմ­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյունն այն է, որ Ռու­սաս­տա­նը մտա­դիր է խո­րաց­նել բո­լոր տե­սա­կի հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն Ադր­բե­ջա­նի հետ։ Սո­չիում այդ մա­սին կող­մե­րը հայ­տա­րա­րել են ա­ռար­կու­թյուն չվերց­նող տո­նայ­նու­թյամբ։ Այս ի­մաս­տով ա­ռանձ­նա­կի հե­տաք­րք­րու­թյուն է ներ­կա­յաց­նում ռուս-ադր­բե­ջա­նա­կան ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան թե­ման։

Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հը հայ­տա­րա­րել է, որ կող­մե­րի մի­ջեւ գոր­ծում է ընդ­հա­նուր առ­մամբ հինգ մի­լիարդ դո­լա­րի պայ­մա­նա­գիր, ո­րից ե­րեք մի­լիարդն ար­դեն ի­րա­կա­նաց­ված է։ Շատ մեկ­նա­բան­ներ տպա­վո­րու­թյուն էին փո­խան­ցում, որ Ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մին հա­ջոր­դած ե­րեք տա­րի­նե­րին Ռու­սաս­տա­նը ո­րո­շա­կի սպա­սո­ղա­կան կեց­վածք էր որ­դեգ­րել։ Այդ ըն­թաց­քում Ադր­բե­ջա­նը մի քա­նի փորձ ձեռ­նար­կել է՝ այլ եր­կր­նե­րից ար­դիա­կան սպա­ռա­զի­նու­թյուն գնե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Ե­րե­ւում է, հա­ջո­ղու­թյու­նը նվազ է, եւ Բա­քուն ո­րո­շել է կր­կին ու­շադ­րու­թյու­նը սե­ւե­ռել ռու­սա­կան ռազ­մաար­դյու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի վրա։
Հայտ­նի է, որ Սո­չիում Պու­տին-Ա­լիեւ հան­դիպ­մա­նը նա­խոր­դել է ռու­սա­կան ռազ­մաար­դյու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի այ­ցը Բա­քու, որ­տեղ նրանք բա­նակ­ցու­թյուն­ներ են վա­րել Ադր­բե­ջա­նի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րի սպա­ռա­զի­նու­թյուն­նե­րի գծով տե­ղա­կա­լի հետ։ Բաք­վի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը գրում են, որ Ադր­բե­ջա­նի ե­կող տար­վա բյու­ջեում ռազ­մա­կան ծախ­սե­րը դար­ձյալ կտ­րուկ մե­ծա­ցել են եւ կկազ­մեն շուրջ 1, 8 մի­լիարդ դո­լար։ Փոր­ձա­գետ­նե­րը դա հա­մա­րում են սպա­ռա­զի­նու­թյուն­նե­րի գն­ման ծա­վալ­նե­րը մե­ծաց­նե­լու նպա­տա­կի ցու­ցիչ։
Խոսքն, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ա­ռա­ջին հեր­թին վե­րա­բե­րում է ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը ժա­մա­նա­կա­կից կոր­ծա­նիչ­նե­րով հա­մալ­րե­լու ծրագ­րի մա­սին է։ Օ­գոս­տո­սի սկզբ­նե­րին, ինչ­պես հայտ­նի է, ու­սում­նա-վար­ժա­կան թռիչ­քի ժա­մա­նակ խոր­տակ­վեց Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րի ՄԻԳ-29 կոր­ծա­նի­չը։ Ռազ­մա­կան ո­լոր­տի փոր­ձա­գետ­նե­րը դա հա­մա­րում են օ­դու­ժի տեխ­նի­կա­կան հե­տամ­նա­ցու­թյան ան­հեր­քե­լի ա­պա­ցույց։ Մա­մու­լը գրեց, որ այդ տե­սա­կի կոր­ծա­նիչ­ներն ար­տադր­վել են ան­ցյալ դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին, Ադր­բե­ջա­նը դրանք ձեռք է բե­րել ԱՊՀ ան­դամ մի երկ­րից (ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ՝ Բե­լա­ռու­սից)։ Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րի ա­ղե­տա­լի վի­ճա­կի մա­սին ա­նուղ­ղա­կի տե­սա­կետ ար­տա­հայ­տել է նաեւ այդ երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Հա­սա­նո­վը։ Ներ­կա­յումս, ըստ ե­րե­ւույ­թին, ռուս-ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի թե­ման նո­րա­գույն կոր­ծա­նիչ­ներն են։ Խոսք է գնում, որ Ռու­սաս­տանն Ադր­բե­ջա­նին ա­ռա­ջար­կել է Սու-35՝ եր­րորդ-չոր­րորդ սերն­դի կոր­ծա­նիչ­ներ։