[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԸ ՁԳՏՈՒՄ ԵՆ ՎԵՐՍԿՍԵԼ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՉ ԹԵ ՄԻԱՆԳԱՄԻՑ ԱՆՑՆԵԼ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ

Հա­յաս­տա­նը նշել է, որ պատ­րաստ է սահ­մա­նա­զատ­ման և սահ­մա­նագծ­ման գոր­ծըն­թաց սկ­սել, ա­պաշր­ջա­փակ­ման շուրջ աշ­խա­տանք­ներն ար­դեն իսկ ըն­թա­նում են: Սա­կայն Խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նագ­րի շուրջ աշ­խա­տանք­նե­րի մա­սին որևէ խոսք չի գնում, ՀՀ-ն կարևո­րում է ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի աշ­խա­տանք­նե­րի վե­րա­կանգ­նու­մը և Ար­ցա­խի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցը։
Մինչ­դեռ`ՙԱշ­խար­հը COVID-19-ից հե­տո՚ գլո­բալ ֆո­րու­մի բաց­ման ժա­մա­նակ Ա­լիևը դժ­գո­հել է սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցում Հա­յաս­տա­նի ար­ձա­գան­քի բա­ցա­կա­յու­թյու­նից։
Օ­րերս ՀՀ ԱԳՆ խոս­նակ Վա­հան Հու­նա­նյա­նը, պա­տաս­խա­նե­լով լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի մի շարք հար­ցե­րի, հի­շեց­րել էր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը պատ­րաստ է բարձր և բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով վեր­սկ­սել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման շուրջ բա­նակ­ցու­թյուն­ներն Ադր­բե­ջա­նի հետ՝ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գա­հու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում և ման­դա­տի ներ­քո։
ՙՄիևնույն ժա­մա­նակ, 2021 թվա­կա­նի հուն­վա­րի 11-ի հայ­տա­րա­րու­թյան հի­ման վրա՝ Հա­յաս­տա­նը ներգ­րավ­ված է ե­ռա­կողմ (Հա­յաս­տան, Ռու­սաս­տան, Ադր­բե­ջան) աշ­խա­տան­քա­յին քն­նար­կում­նե­րում, ո­րոնք վե­րա­բե­րում են տա­րա­ծաշր­ջա­նի տրանս­պոր­տա­յին կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի ա­պաշր­ջա­փակ­մա­նը։ 2021 թվա­կա­նի մա­յի­սից ի վեր ե­ռա­կողմ ֆոր­մա­տով քն­նարկ­վել է նաև ՀՀ տա­րած­քից ադր­բե­ջա­նա­կան զին­ված ու­ժե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի դուրս­բե­րու­մը ու Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի սահ­ման­նե­րի դե­լի­մի­տա­ցիա­յի և դե­մար­կա­ցիա­յի գոր­ծըն­թա­ցի հնա­րա­վոր մեկ­նար­կի գա­ղա­փա­րը, ո­րը մինչ այս պա­հը կյան­քի չի կոչ­վել։
Սահ­ման­նե­րի դե­լի­մի­տա­ցիա­յի և դե­մար­կա­ցիա­յի, ինչ­պես նաև տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի բաց­ման հար­ցում խոր­հր­դատ­վա­կան օ­ժան­դա­կու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն են հայտ­նել ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի մյուս եր­կու հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­նե­րը՝ ԱՄՆ-ն և Ֆրան­սիան, ինչ­պես նաև Եվ­րա­միու­թյու­նը։
Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան կա­ռա­վա­րու­թյու­նը վե­րը նշ­ված օ­րա­կար­գի մա­սին հայ­տա­րա­րել է դեռ ա­միս­ներ ա­ռաջ և հետևո­ղա­կան է լի­նե­լու դրա ա­ռաջ­մղ­ման, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան և Ար­ցա­խի շա­հե­րը պաշտ­պա­նե­լու, տևա­կան խա­ղա­ղու­թյուն և կա­յու­նու­թյուն հաս­տա­տե­լու հար­ցում՚,- նշել էր ԱԳՆ խոս­նա­կը։
168.am-ի հետ զրույ­ցում եվ­րո­պա­ցի վեր­լու­ծա­բան Սյու­զան Ստյուարտն ա­սաց, որ Խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նա­գիր չի պատ­րաստ­վում, քա­նի որ, են­թադ­րա­բար, Բա­քուն իր օ­րա­կարգն է ա­ռաջ քա­շում, ո­րը նաև ան­տե­սում է ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բին, հա­մա­նա­խա­գահ եր­կր­նե­րի, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նի կող­մից ա­ռաջ քաշ­ված խն­դիր­նե­րը։
ՙԱդր­բե­ջա­նա­կան օ­րա­կար­գը կա­րող է ի­րա­կա­նաց­վել թե՜ Մինս­կի խմ­բով, թե՜ ա­ռանց ի­րենց, սա­կայն այս­տեղ ա­ռանց­քա­յինն այն է, որ կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցում Հա­յաս­տա­նի սկզ­բուն­քա­յին մո­տեց­մանն ա­ջակ­ցում են և՜ ԵԱՀԿ ՄԽ հա­մա­նա­խա­գահ եր­կր­նե­րը, և՜ հատ­կա­պես Ֆրան­սիան ու ԱՄՆ-ն։ Հա­մա­ձայ­նել այդ ա­ռա­ջար­կին՝ նշա­նա­կում է` նաև այդ հար­ցը չկա­րո­ղա­նալ ինչ-որ կերպ ա­ռաջ մղել հե­տա­գա­յում։ Իսկ Ադր­բե­ջա­նը, ո­րը հաղ­թող կողմ է, շտա­պում է, ցան­կա­նում է իր հաղ­թա­նակն ամ­րագ­րել թե՜ երկ­րի ներ­սում, թե՜ տա­րա­ծաշր­ջա­նում և թե՜ աշ­խար­հում։ Դրա հա­մար նա­խա­ձեռն­վեց սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցը, ո­րի շուրջ, կար­ծես, գլո­բալ տա­րա­ձայ­նու­թյուն­ներ չկան, և դա պար­զա­պես ժա­մա­նա­կի հարց է, կան ա­պաշր­ջա­փակ­ման բա­նակ­ցու­թյուն­ներ, և կա կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թաց, ո­րում Հա­յաս­տա­նը, Մինս­կի խումբն ու­նեն ա­ռա­ջարկ՝ բա­նակ­ցու­թյան այդ ձևա­չա­փով բո­լոր խն­դիր­նե­րի լու­ծում, ա­պա նոր Խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նա­գիր, իսկ քա­նի որ կար­գա­վի­ճա­կի հարց Ադր­բե­ջա­նի հա­մար գո­յու­թյուն չու­նի, միան­գա­մից ա­ռա­ջարկ­վում է հա­մա­ձայ­նա­գիր։
Բայց հա­մա­նա­խա­գահ եր­կր­նե­րը և Հա­յաս­տա­նը ֆիք­սել են, որ կան չլուծ­ված հար­ցեր և դրանք պետք է բա­նակց­վեն, և որ­քան էլ կան­խա­տես­վում է, որ այդ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը կա­րող են եր­կար ձգ­վել, միևնույն է, դա է խն­դի­րը լու­ծե­լու ճա­նա­պար­հը՚,-ա­սաց Ստյուար­տը։
Նա ու­շադ­րու­թյուն հրա­վի­րեց այն հան­գա­ման­քի վրա, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նում է ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը, ինչ­պես նաև Ֆրան­սիան և Ռու­սաս­տա­նը փո­խե­ցին ի­րենց հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին։
ՙԳոր­ծըն­թա­ցում ներգ­րավ­ված բո­լոր գեր­տե­րու­թյուն­ներն ու­նեն կոն­սեն­սուս այն հար­ցում, որ Մինս­կի խում­բը գո­նե ա­պա­գա­յում աշ­խա­տե­լու է, այդ ձևա­չա­փի շր­ջա­նա­կում պետք է քն­նարկ­վի Ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյու­նը, որն ակն­հայ­տո­րեն ա­վարտ­ված չէ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին վե­րա­դա­սա­վո­րե­լով, աշ­խա­տեց­նե­լով՝ հա­մա­նա­խա­գահ եր­կր­նե­րը պատ­րաստ­վում են ա­պա­գա աշ­խա­տանք­նե­րին։ Այդ մա­սին դի­վա­նա­գի­տա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ են ե­ղել։ Այս փու­լի հա­մար նաև բնա­կա­նոն է այն աշ­խա­տան­քը, որն ըն­թա­նում է։
Ա­պաշր­ջա­փա­կումն ինք­նին բարդ ու ծա­վա­լուն տեխ­նի­կա­կան, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան աշ­խա­տանք է, նույ­նը կա­րե­լի է ա­սել նաև սահ­մա­նա­զատ­ման մա­սին, ո­րը ևս բարդ է կազ­մա­կեր­պե­լը, երբ կան չլուծ­ված հար­ցեր, ուս­տի ի­րա­վի­ճա­կի բար­դու­թյու­նը հաս­կա­նա­լի է ընդ­հա­նուր առ­մամբ նման բարդ տա­րա­ծաշր­ջա­նի դեպ­քում։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ձգ­տում են վեր­սկ­սել բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը, ոչ թե միան­գա­մից անց­նել Խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նագ­րին, պարզ է, որ հա­ջող բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում կնք­վում է հա­մա­ձայ­նա­գի­րը՚,- ա­սաց նա։