Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ԱՐ­ՏԱ­ՀԵՐԹ ՆԻՍ­ՏՈՒՄ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Մա­յի­սի 31-ին ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը հրա­վի­րել է ար­տա­հերթ նիստ, ո­րը վա­րում էր ԿԸՀ նա­խա­գա­հին փո­խա­րի­նող Ե­ղի­շե Ար­զու­մա­նյա­նը։ Ներ­կա էին ԿԸՀ ան­դամ­նե­րը, զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Նիս­տում քն­նարկ­վեց նա­խա­ձեռ­նող խումբ և նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի լիա­զոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ գրան­ցե­լու մա­սին Վլա­դի­միր Պո­ղո­սյա­նի դի­մու­մը։
ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի 2019թ. փետր­վա­րի 18-ի հ. 2-Ն ո­րոշ­մամբ հաս­տատ­ված կար­գի 2-րդ և 3-րդ կե­տե­րի պա­հանջ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան՝ Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շեց բա­վա­րա­րել Վլա­դի­միր Պո­ղո­սյա­նի դի­մու­մը՝ գրան­ցել քա­ղա­քա­ցիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյան կար­գով Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նում փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գիծ ներ­կա­յաց­րած նա­խա­ձեռ­նող խմ­բին (բաղ­կա­ցած 218 ան­դամ­նե­րից) և որ­պես նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի լիա­զոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Վլա­դի­միր Պո­ղո­սյա­նին։ 
Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը հան­րաք­վեի դնե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թյան ի­րա­վունք ու­նե­ցող առն­վազն 10278 (տա­սը հա­զար եր­կու հա­րյուր յո­թա­նա­սու­նութ) քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ստո­րագ­րու­թյուն­նե­րի հա­վաք­ման հա­մար ամ­րագր­ված 45-օ­րյա ժամ­կետ է սահ­ման­վել 2019թ. հու­նի­սի 4-ից մինչև 2019թ. հու­լի­սի 18-ը նե­րա­ռյալ։