Logo
Print this page

ԱՆ­ՆԱ­ԽԱ­ԴԵՊ ՆԱ­ԽԱ­ՁԵՌ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ

 

 

 

Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

Նպա­տա­կը` զար­գաց­նել քա­ղա­քա­ցիա­կան մշա­կույ­թը

Հպար­տա­նում ենք մեր մա­քուր քա­ղա­քով: Եվ, կար­ծես, տե­ղին: Բայց ե­րի­տա­սարդ սե­րունդն ա­վե­լին է ցան­կա­նում. նա սի­րում է իր քա­ղա­քը և ու­զում է, որ մար­դիկ չմո­ռա­նան մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին, ին­չը յու­րա­քան­չյու­րիցս մեծ ջան­քեր չի պա­հան­ջում: Պար­զա­պես պետք է հի­շել, որ նույն այդ փո­ղո­ցով քայ­լում են այլ քա­ղա­քա­ցի­ներ ևս: ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղա­քի մայ­թա­յին է­տի­կետ՚ ծրագ­րի մշակ­մամբ և հա­սա­րա­կու­թյա­նը ներ­կա­յաց­մամբ հան­դես է ե­կել մայ­րա­քա­ղա­քի թիվ 11 ա­վագ դպ­րո­ցի 11-րդ դա­սա­րան­ցի Ան­նա ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ: Հու­լի­սի 12-ին նա և իր ըն­կեր­նե­րը Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­գում, Ստ. Շա­հու­մյա­նի ան­վան օ­ղա­կաձև պու­րա­կում և Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի փո­ղո­ցի եր­կայն­քով տե­ղադ­րել են ցու­ցա­նակ­ներ, ո­րոն­ցում մուլ­տիպ­լի­կա­ցիա­յին բնո­րոշ գու­նա­վոր նկար­ներն ու հա­մա­պա­տաս­խան գրու­թյուն­ներն ան­ցորդ­նե­րին հու­շում են մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին: Նույն օ­րը ե­րե­կո­յան Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­գում տե­ղի ու­նե­ցավ ծրագ­րի շնոր­հան­դե­սը, որն ու­ղեկց­վել է կար­ճատև հա­մեր­գով:

Պետք է ա­սել, որ ցու­ցա­նակ­նե­րի նկար­ներն ու գրու­թյուն­նե­րը, դաս­տիա­րակ­չա­կա­նից բա­ցի, ար­տա­հայ­տում են հու­մոր: Նա­խա­տես­ված յու­րա­քան­չյուր վայ­րում տե­ղադր­վել է 15-ա­կան ցու­ցա­նակ: Ցու­ցա­նակ­նե­րի գրու­թյուն­նե­րը գրա­կան հա­յե­րե­նով, Ար­ցա­խի բար­բա­ռով և անգ­լե­րե­նով: Դրանք ստեղ­ծա­րար մո­տեց­ման ար­դյունքն են, քա­նի որ մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին նույ­նիսկ Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գում շատ դժ­վա­րու­թյամբ կա­րե­լի է հա­մա­պար­փակ ու­սում­նա­սի­րու­թյուն գտ­նել:
-Ես այն ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րից եմ, ում հա­մար իր քա­ղա­քը աշ­խար­հի ա­մե­նա­սի­րե­լի բնա­կա­վայրն է: Ո­րո­շե­ցի մարդ­կանց ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռել մայ­թա­յին է­տի­կե­տի վրա` հա­վա­տա­լով, որ էլ ա­վե­լի կբարձ­րաց­նենք այդ մշա­կույ­թը: Ին­չու ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղաք՚: Երբ Շու­շիի բարձ­րուն­քից նա­յում ես Ստե­փա­նա­կեր­տին, այն նման է մի մեծ ժպի­տի: Ան­նա­յի նպա­տակ­նե­րից մեկն էլ դպ­րո­ցա­կան­նե­րի մեջ ակ­տի­վու­թյուն ա­ռա­ջաց­նելն էր, ին­չը նույն­պես հա­ջող­վեց: Նա շր­ջա­պատ­ված էր ա­ջա­կից ըն­կեր­նե­րով և հա­վա­տում է, որ ծրա­գի­րը մարդ­կանց կպարգևի նաև ժպիտ, և այս ա­մե­նը դրա­կա­նո­րեն կազ­դի հա­սա­րա­կու­թյան վրա: Մայ­թա­յին է­տի­կե­տի կա­նոն­նե­րը հան­րայ­նաց­նե­լու հա­մար Ան­նան բա­ցել է ֆեյս­բու­քյան էջ, որ­տեղ տե­ղադ­րում է դրա հետ կապ­ված նո­րու­թյուն­ներ: Ցու­ցա­նակ­նե­րի տե­ղադր­մա­նը ներ­կա էին Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նը, ով ող­ջու­նել է նման նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը:
-Շատ գե­ղե­ցիկ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն է: Վս­տահ եմ` այն մեծ ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­նա­լու հատ­կա­պես ե­րի­տա­սարդ սերն­դի վրա: Պետք է գա­ղա­փա­րը զար­գաց­նել, գու­ցե մեծ ցու­ցա­նակ­նե­րի վրա գրել տեքս­տը, ձայ­նա­յին է­ֆեկ­տով զու­գոր­դել, որ­պես­զի ա­վե­լի ար­դյու­նա­վետ լի­նի: Նման դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջոց­նե­րով պայ­քա­րը ցան­կա­լի ար­դյունք­ներ կբե­րի, մեր սի­րե­լի քա­ղա­քը կա­ռանձ­նա­նա նաև բարձր մշա­կույ­թով: Մաք­րու­թյու­նը, մայ­թա­յին է­թի­կե­տը պահ­պա­նե­լով, կհար­գենք նաև այն տա­րեց կա­նանց, ով­քեր ի­րենց ծանր աշ­խա­տան­քով պարգևում են մեզ բա­վա­կա­նին մա­քուր քա­ղաք: Շատ հա­ճե­լի է, ան­գամ զար­մա­նա­լի, որ նման գա­ղա­փա­րի հե­ղի­նակն ե­րի­տա­սարդ աղջ­նակ է և նրան սա­տա­րում է հա­մա­խոհ­նե­րի մի ստ­վար խումբ: Դա ոգևո­րիչ է: Մենք էլ պետք է նման հե­ռան­կա­րա­յին ծրագ­րեր կի­րա­ռենք` սկ­սած ման­կա­պար­տե­զից,- ա­սել է քա­ղա­քա­պե­տը:
Շնոր­հան­դե­սի ժա­մա­նակ Ան­նան խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թյուն է հայտ­նել բո­լոր նրանց, ով­քեր ա­ջակ­ցել են ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը: Մե­ծա­պես շնոր­հա­կալ էր ՙAwesome Artsakhե հիմ­նադ­րա­մին, ո­րի օգ­նու­թյամբ կյան­քի կոչ­վեց իր ա­ռա­ջին ծրա­գի­րը:
Շնոր­հան­դե­սին մաս­նակ­ցում էին ՙAwesome Artsakhե (ՙՕսմ՚) հիմ­նադ­րա­մի ան­դամ­ներ, ո­րի հա­մա­նա­խա­գահ Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նից հե­տաքր­քր­վե­ցինք հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծու­նեու­թյամբ: Պարզ­վեց, որ մեկ տա­րի է, ինչ ստեղծ­վել է կա­ռույ­ցը և մի­ջազ­գա­յին ՙAwesomeե)(հրա­շա­լի, հիա­նա­լի) հիմ­նադ­րա­մի ար­ցա­խյան ան­կախ մաս­նա­ճյուղ է: Այն գոր­ծում է աշ­խար­հի մի շարք եր­կր­նե­րում: 2 ա­մի­սը մեկ հիմ­նադ­րա­մը 1000 ԱՄՆ դո­լար դրա­մաշ­նորհ է հատ­կաց­նում ներ­կա­յաց­ված նա­խագ­ծե­րից հաղ­թո­ղին: Պար­տա­դիր պայ­ման է` նա­խա­գի­ծը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի Ար­ցա­խում և լի­նի քիչ թե շատ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան և ամ­բող­ջա­կան:
Ան­նա Բաղ­դա­սա­րյա­նի հա­վաստ­մամբ` ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղա­քի մայ­թա­յին է­տի­կետ՚ ծրա­գիրն ա­ռա­ջինն է, բայց ոչ վեր­ջի­նը: Նա ու­նի այլ մտահ­ղա­ցում­ներ, ո­րոնք կընդ­գր­կեն հա­սա­րա­կա­կան կյան­քի տար­բեր ուղ­ղու­թյուն­ներ:

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.