[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ

 

 

 

Սր­բու­հի Վա­նյան

 

Հու­լի­սի 16-ին տե­ղի է ու­նե­ցել ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան հեր­թա­կան նիս­տը՝ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ: Օ­րա­կար­գում ընդգրկված հար­ցե­րը վե­րա­բե­րում էին հար­կա­յին, ար­դա­րա­դա­տու­թյան, սո­ցիա­լա­կան, բնա­պահ­պա­նու­թյան և փր­կա­րար ծա­ռա­յու­թյան ո­լորտ­նե­րին:

Հար­կա­յին ո­լոր­տի փո­փո­խու­թյուն­նե­րից եր­կու­սը հան­քար­դյու­նա­բե­րու­թյանն էին առ­նչ­վում: Հա­մա­պա­տաս­խան ո­րոշ­ման ըն­դուն­մամբ սահ­ման­վե­ցին ռո­յալ­թի վճա­րող­նե­րի կող­մից խտա­նյու­թի ի­րաց­ման շր­ջա­նա­ռու­թյան ա­ռա­վե­լա­գույն սահ­մա­նա­չա­փե­րը: Մինչ այդ գոր­ծող ո­րոշ­ման ու­ժը կորց­րած ճա­նա­չե­լու հիմ­նա­վո­րու­մը Բնա­պահ­պա­նա­կան և բնօգ­տա­գործ­ման վճար­նե­րի մա­սին ԱՀ օ­րեն­քում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­ներն էին: Ա­ռա­ջարկ­վել է սահ­մա­նել նաև չվ­ճար­վող մե­տաղ­նե­րի կազ­մը և վե­րամ­շակ­ման, տրանս­պոր­տա­յին և այլ նմա­նա­տիպ ծախ­սե­րի սահ­մա­նա­չա­փե­րը: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը հաս­տա­տել է նաև մա­կա­բաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րի գծով ծախ­սե­րի` ար­դյու­նա­հան­վող օգ­տա­կար հա­նա­ծո­յի ինք­նար­ժե­քին վե­րագր­ման կար­գը: Ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա. Հա­րու­թյու­նյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջարկ՝ հա­մայն­քի ա­վա­գա­նու կող­մից գույ­քա­հար­կի ու հո­ղի հար­կի ար­տո­նու­թյուն­ներ սահ­մա­նե­լու վե­րա­բե­րյալ: Այ­սու­հետ կգոր­ծի նոր կարգ, հա­մա­ձայն ո­րի նա­խա­ձեռ­նո­ղը փաս­տաթղ­թե­րին պետք է կցի նաև ար­տո­նու­թյուն ստա­նա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան հիմ­նա­վո­րու­մը:
Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ա. Դա­նիե­լյա­նը օ­րի­նագ­ծե­րի մի մեծ փա­թեթ էր ներ­կա­յաց­րել: Այդ թվում՝ լրա­ցում` ՙՀան­րագ­րե­րի մա­սին՚, ՙՀյու­պա­տո­սա­կան ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚ օ­րենք­նե­րում, փո­փո­խու­թյուն­ներ` ՙՏե­ղա­կան Ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մա­սին՚, ՙՀան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚, ՙԴի­վա­նա­գի­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚ և այլ օ­րենք­նե­րում: Նա նշել է, որ հան­րագ­րեր ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րա­վուն­քը կարևո­րա­գույն նշա­նա­կու­թյուն ու­նի ան­հա­տա­կան և հան­րա­յին շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյան տե­սան­կյու­նից և հան­րագ­րե­րի ինս­տի­տու­տի ամ­րագ­րու­մը միան­շա­նակ խթան կհան­դի­սա­նա ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ամ­րապ­նդ­ման, ժո­ղովր­դաիշ­խա­նու­թյան ա­ռա­վել ամ­բող­ջա­կան ի­րաց­ման հա­մար, կա­պա­հո­վի հա­սա­րա­կու­թյան մաս­նակ­ցու­թյու­նը պե­տա­կան և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման գոր­ծըն­թա­ցին, կբարձ­րա­նա հան­րա­յին իշ­խա­նու­թյան սու­բյեկտ­նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյան առջև:
Այն կպար­տադ­րի պե­տա­կան և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րին, պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց հաշ­վի առ­նել հա­սա­րա­կու­թյան կար­ծի­քը, մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել հա­սա­րա­կու­թյան ան­դամ­նե­րի կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցե­րի լուծ­ման ու­ղու­թյամբ: Վե­րա­բե­րե­լով ոչ միայն ԱՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, այլև օ­տա­րերկ­րյա քա­ղա­քա­ցի­նե­րին և քա­ղա­քա­ցիու­թյուն չու­նե­ցող ան­ձանց՝ այն հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս ա­պա­հո­վե­լու հա­սա­րա­կու­թյան ա­ռա­վել լայն մաս­նակ­ցու­թյուն և ներգ­րավ­վա­ծու­թյուն հան­րա­յին նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող հիմ­նախն­դիր­նե­րի լուծ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին:
Նա­խա­րա­րը պար­զա­բա­նել է, որ հան­րա­գի­րը Սահ­մա­նադ­րու­թյան հի­ման վրա հան­րա­յին նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող հար­ցե­րով ներ­կա­յաց­վող գրու­թյուն, հա­ղոր­դում կամ ա­ռա­ջար­կու­թյուն է: Դրանք կա­րող են ներ­կա­յաց­վել գրա­վոր կամ բա­նա­վոր ե­ղա­նա­կով: Գրա­վոր հան­րագ­րե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­վել թղ­թա­յին կամ է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով, իսկ բա­նա­վոր­նե­րը՝ ան­հա­տա­կան ըն­դու­նե­լու­թյան ըն­թաց­քում: Հան­րագ­րե­րը կա­րող են լի­նել ընդ­հա­նուր կամ կո­լեկ­տիվ: Ան­հա­տա­կան հան­րա­գի­րը ներ­կա­յաց­վում է մեկ ֆի­զի­կա­կան կամ մեկ ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձի կող­մից, իսկ կո­լեկ­տի­վը՝ եր­կու և ա­վե­լի ան­ձանց կող­մից: Հան­րա­գիր ներ­կա­յաց­նող ան­ձի պա­հան­ջը չի կա­րող վե­րա­բե­րել այն­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի, ո­րոնք ուղղ­ված կլի­նեն ԱՀ ինք­նիշ­խա­նու­թյան դեմ, սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի բռ­նի տա­պալ­մա­նը, տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան բռ­նի փո­փո­խու­թյա­նը, ազ­գա­յին, ռաս­սա­յա­կան, կրո­նա­կան ա­տե­լու­թյուն բոր­բո­քե­լուն կամ այլ խտ­րա­կան վե­րա­բեր­մունք հա­րու­ցե­լուն, ինչ­պես նաև բռ­նու­թյուն կամ պա­տե­րազմ քա­րո­զե­լուն, այլ ան­ձանց հիմ­նա­կան ի­րա­վունք­նե­րի և ա­զա­տու­թյուն­նե­րի խախտ­մա­նը կամ մար­դու ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան նսե­մաց­մա­նը: Հան­րա­գիր ներ­կա­յաց­րած անձն ի­րա­վունք ու­նի ցան­կա­ցած ժա­մա­նակ հետ վերց­նել հան­րա­գի­րը կամ հրա­ժար­վել կո­լեկ­տիվ հան­րագ­րից:
Հաս­տատ­վե­լու դեպ­քում ո­րո­շումն ու­ժի մեջ կմտ­նի հա­ջորդ տար­վա­նից:
Կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տին, ԱՀ աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի և վե­րաբ­նա­կեց­ման նա­խա­րար Ս. Ա­վա­նե­սյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջարկ ՙՊե­տա­կան կեն­սա­թո­շակ­նե­րի մա­սին՚ օ­րե­քում լրա­ցում կա­տա­րե­լու մա­սին:
Լրա­ցում է կա­տար­վել նաև ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող՝ ՙԼՂՀ կա­ռա­վա­րու­թյան 2012թ. հուն­վա­րի 19-ի ո­րոշ­ման՚ մեջ: Նա­խա­րա­րը ներ­կա­յաց­րել է հիմ­նա­կան կեն­սա­թո­շա­կի և թաղ­ման նպաս­տի չա­փե­րը, ստա­ժի մեկ տար­վա ար­ժե­քը, պար­տա­դիր ժամ­կե­տա­յին զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան շար­քա­յին կազ­մի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի հաշ­ման­դա­մու­թյան և նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի ան­դամ­նե­րի` կե­րակ­րո­ղին կորց­նե­լու դեպ­քում կեն­սա­թո­շակ­նե­րի չա­փե­րը՝ ո­րոշ­ման նոր նա­խագ­ծով: Ա­ռա­ջարկ­վում է նվա­զա­գույն կեն­սա­թո­շա­կի չա­փը սահ­մա­նել 25 հա­զար 500 դրամ՝ միա­ժա­մա­նակ ամ­րագ­րե­լով նաև, որ ե­թե ՙՊե­տա­կան կեն­սա­թո­շակ­նե­րի մա­սին՚ օ­րեն­քով հաշ­վարկ­ված աշ­խա­տան­քա­յին կեն­սա­թո­շա­կի չա­փը պա­կաս է 25 հա­զար 500 դրա­մից, ա­պա կեն­սա­թո­շա­կը նշա­նակ­վում և վճար­վում է նույն­քան գու­մա­րի չա­փով: Ըստ նա­խա­րա­րի՝ նա­խագ­ծի ըն­դուն­ման դեպ­քում 2019 թվա­կա­նի հուն­վա­րի 1-ից կվե­րա­հաշ­վարկ­վեն աշ­խա­տան­քա­յին, զին­վո­րա­կան, սո­ցիա­լա­կան կեն­սա­թո­շակ­ներ ստա­ցող 3332 կեն­սա­թո­շա­կա­ռու­նե­րի թո­շակ­ներ:
Մեկ տար­վա հա­մար լրա­ցու­ցիչ կպա­հանջ­վի գրե­թե 250 մլն դրամ, ին­չը հնա­րա­վոր կլի­նի վճա­րել ար­դեն իսկ նա­խա­տե­սած տար­բեր կեն­սա­թո­շակ­նե­րի վճար­ման ծրագ­րե­րով:
Նիս­տին՝ ԱՀ նա­խա­գա­հը հանձ­նա­րա­րել է հա­սա­րա­կու­թյան տար­բեր շեր­տե­րի հետ կազ­մա­կեր­պել քն­նար­կում­ներ վե­րոն­շյալ նա­խագ­ծի վե­րա­բե­րյալ:
Բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի փոխ­նա­խա­րար Ա. Գաբ­րիե­լյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջար­կու­թյուն` հա­սուն և գեր­հա­սուն ան­տա­ռա­յին ծա­ռա­տե­սակ­նե­րի հատ­ման տա­րի­քը հաս­տա­տե­լու, ինչ­պես նաև ջրի ազ­գա­յին խոր­հր­դի կա­նո­նա­կար­գը և կազ­մը հաս­տա­տե­լու մա­սին: Նման ա­ռա­ջար­կու­թյուն­ներ Բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել է` ել­նե­լով բնա­պահ­պա­նա­կան մի շարք խն­դիր­նե­րի լուծ­ման, այդ թվում` ան­տառ­վե­րա­կան­գն­ման, ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րի ու­սում­նա­սիր­ման, հա­մա­կարգ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նից:
Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը հաս­տա­տել է նաև վտան­գա­վոր տա­րածք­նե­րից բնակ­չու­թյան, նյու­թա­կան և մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի տար­հան­ման կար­գը:
Օ­րա­կար­գում ընդգրկված է ե­ղել նաև ԱՀ հռ­չակ­ման օր­վա տո­նա­կա­տա­րու­թյան մա­սին հար­ցը: Նա­խա­տես­վում է ստեղ­ծել կա­ռա­վա­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով, որն էլ պի­տի մշա­կի և հա­մա­կար­գի տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ծրա­գի­րը: