Logo
Print this page

ՇՐ­ՋԱ­ՆԻ ԽՈՐ­ՀՐ­ԴԻ ԱՐ­ՏԱԳ­ՆԱ ՆԻՍՏ ԱԿ­ՆԱՂ­ԲՅՈՒ­ՐՈՒՄ

 

 

 

Ա­նա­հիտ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱՆ

ք. Ասկերան

Ամ­փո­փել ձեռք­բե­րում­նե­րը, քն­նար­կել առ­կա բաց­թո­ղում­ներն ու նա­խան­շել ա­նե­լիք­նե­րը. այս նպա­տակն են հե­տապն­դում Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի խոր­հր­դի ա­մե­նամ­սյա նիս­տե­րը, այդ թվում` ար­տագ­նա: Այս ան­գամ ար­տագ­նա նիս­տը շր­ջա­նի Ակ­նաղ­բյուր հա­մայն­քում էր։

Նիս­տի աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցում էին ԱՀ պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Բաղ­րյա­նը, կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­ներ, շր­ջա­նի ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­ներ։
Ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րին` շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նը նշեց, որ նիս­տի աշ­խա­տանք­նե­րին՝ կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­նե­րին և շր­ջա­նից ըն­տր­ված ԱԺ պատ­գա­մա­վոր­նե­րին պար­բե­րա­բար հրա­վի­րե­լու նպա­տա­կը շր­ջա­նի խն­դիր­նե­րին նրանց ծա­նո­թաց­նե­լը, ճշգ­րիտ ու­ղի­ներ նա­խան­շելն ու դրանց հնա­րա­վո­րինս ա­րագ լու­ծում­ներ տալն է։
Նիս­տի օ­րա­կար­գում տեղ գտած ա­ռա­ջին հար­ցը վե­րա­բե­րում էր 2019թ. 1-ին կի­սա­մյա­կի ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­մա­նը:
Ակ­նաղ­բյուրում գոհ չեն բեր­քա­հա­վա­քի ար­դյունք­նե­րից, քա­նի որ ե­ղա­նա­կա­յին ան­բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներն ի­րենց բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյունն են ու­նե­ցել ընդ­հա­նուր գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի վրա։ Ա­մա­րա­սի հո?տում տե­ղա­ցած կար­կու­տի հետևան­քով 76հա ցան­քա­տա­րա­ծու­թյու­նում հունձ ընդ­հան­րա­պես չի կա­տար­վել։ Հա­մայն­քում ժո­ղովր­դագ­րա­կան վի­ճա­կը ևս գո­հա­ցու­ցիչ չէ: Կի­սատ է մնա­ցել գյու­ղա­մի­ջյան ճա­նա­պարհ­նե­րի բա­րե­կարգ­ման ծրա­գի­րը. Դրա վերս­կս­ման հար­ցը ևս դար­ձավ քն­նարկ­ման ա­ռար­կա:
Շոշ, Աստ­ղա­շեն և Խնա­ծախ հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­ներն իրենց հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րում ներ­կա­յաց­րե­ցին հա­մայ­նք­նե­րի ժո­ղովր­դագ­րա­կան վի­ճա­կը, տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­ղոր­դե­ցին ըն­թա­ցիկ տա­րում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի, հա­մայն­քա­յին բյու­ջե­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կա­նի մա­սին, խո­սե­ցին առ­կա հիմ­նախն­դիր­նե­րից։
Աստ­ղա­շե­նում աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի և ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­յա­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­ֆի­նան­սա­վոր­մամբ, ա­ռան­ձին բա­րե­րար­նե­րի շնոր­հիվ։ Խո­սե­լով կարկ­տա­հա­րու­թյուն­նե­րի հետևան­քով գյու­ղատն­տե­սու­թյա­նը հասց­ված վնաս­նե­րի մա­սին՝ պետ­նա­խա­րար Գ. Մար­տի­րո­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ բնա­կան ա­ղետ­նե­րի հետևան­քով տու­ժած քա­ղա­քա­ցի­նե­րին կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից 3-րդ ե­ռամ­սյա­կի ըն­թաց­քում ո­րո­շա­կի չա­փով ծախ­սե­րի փոխ­հա­տու­ցում կտա­րա­մադր­վի։

Խնա­ծախ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Մհեր Նի­կո­ղո­սյա­նը նշեց, որ ձեռք­բե­րում­նե­րը քիչ չեն, սա­կայն դրանք բա­վա­րար չեն, քա­նի որ բաց­թո­ղում­ներն ու հիմ­նախն­դիր­նե­րը ևս շատ են։ Գյու­ղի հիմ­նա­կան խն­դի­րը խմե­լու ջուրն է, վատ­թար վի­ճա­կում է ներ­քին ցան­ցը։ Ու­նե­նա­լով նա­խադպ­րո­ցա­կան տա­րի­քի 65 ե­րե­խա՝ գյու­ղը չու­նի ման­կա­պար­տեզ, ին­չը բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյուն է թող­նում ժո­ղովր­դագ­րա­կան վի­ճա­կի վրա։ Դպ­րո­ցա­կան շեն­քի, ճա­նա­պարհ­նե­րի վատ­թար վի­ճա­կը ևս տե­ղիք են տա­լիս մտա­հո­գու­թյան։ Խո­սե­լով խմե­լու ջրի մա­սին, պետ­նա­խա­րա­րը նշեց, որ ե­թե ոչ ըն­թա­ցիկ, ա­պա 2020թ. պե­տա­կան ծրագ­րե­րում կընդգրկվի Խնա­ծա­խի խմե­լու ջրի հար­ցը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ճա­նա­պարհ­նե­րի անմ­խի­թար վի­ճա­կին` Գ. Մար­տի­րո­սյա­նը հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ տվեց հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րին՝ ՙԽա­չեն­շին՚ ՓԲ ըն­կե­րու­թյան մի­ջոց­նե­րով բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել Ստե­փա­նա­կերտ-Խնա­ծախ ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում։ Նա նաև կոչ ա­րեց հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին ա­նել հնա­րա­վոր ա­մեն ինչ՝ գյու­ղե­րում կյանքն աշ­խու­ժաց­նե­լու հա­մար։
2019 գյուղ­տն­տե­սա­կան տար­վա ար­դյունք­նե­րը գո­հա­ցու­ցիչ չեն. մի կող­մից կար­կուտն ու ե­րաշ­տը, մյուս կող­մից էլ` հր­դեհ­նե­րը մեծ վնաս են հասց­րել ցան­քա­տա­րա­ծու­թյուն­նե­րին, ին­չը բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­ցել բեր­քա­հա­վա­քի ար­դյունք­նե­րի վրա։ 1944 հա վնաս­ված տա­րածք­ներ կան շր­ջա­նում: Այս և օ­րախն­դիր այլ հար­ցեր ներ­կա­յաց­րեց շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի գյուղ­բաժ­նի վա­րիչ Ար­վիդ Ղու­լյա­նը: Նա անդ­րա­դար­ձավ նաև ջրի սա­կա­վու­թյան խնդ­րին` ա­ռաջ քա­շե­լով ջրամ­բար­ներ կա­ռու­ցե­լու հրա­տա­պու­թյու­նը։
ՙԱս­կե­րա­նի շրջ­բուժ­միա­վո­րում՚ ՓԲ ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն Գո­հար Հա­կոբ­ջա­նյա­նը ներ­կա­յաց­րեց ո­լոր­տի ձեռք­բե­րում­նե­րը, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան դր­ված­քը շր­ջա­նի բուժ­հիմ­նարկ­նե­րում, ինչ­պես նաև առ­կա հիմ­նախն­դիր­ներն ու հե­տա­գա ա­նե­լիք­նե­րը։ Շրջ­բուժ­միա­վոր­ման ար­դիա­կա­նա­ցու­մը, այդ թվում և շեն­քա­յին պայ­ման­նե­րի բա­րե­լա­վու­մը, շա­րու­նա­կում են մնալ օ­րա­կար­գա­յին։
Վե­րին են­թաշր­ջա­նի բնա­կա­վայ­րե­րի բժշ­կա­կան սպա­սարկ­ման ուղ­ղու­թյամբ մտա­հո­գու­թուն­ներ հայտ­նեց Ջրա­ղաց­նե­րի հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րը։ Ի պա­տաս­խան՝ պետ­նա­խա­րար Գ. Մար­տի­րո­սյա­նը պե­տու­թյան կող­մից հան­րա­պե­տու­թյու­նում բժշ­կա­կան սպա­սար­կու­մը բարձր հիմ­քե­րի վրա դնե­լու ուղ­ղու­թյամբ ձեռ­նարկ­վող մի­ջոց­նե­րի մա­սին ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­ղոր­դեց։
Օ­րա­կար­գա­յին հար­ցե­րի քն­նար­կու­մից հե­տո հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­ներն ի­րենց հու­զող հար­ցե­րով դի­մե­ցին պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նին։
Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը սպա­ռիչ պա­տաս­խան­ներ տվեց բարձ­րաց­ված հար­ցե­րին՝ ա­պա­կենտ­րո­նա­ցու­մը հա­մա­րե­լով պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ար­դյու­նա­վե­տու­թյան գլ­խա­վոր նա­խա­պայ­ման։ Պետ­նա­խա­րարն ըն­դգ­ծել է հատ­կա­պես շր­ջա­նա­յին իշ­խա­նու­թյան լիա­զո­րու­թյուն­ներն ընդ­լայ­նե­լու հա­ջող­ված փոր­ձը, ին­չի ար­դյուն­քում տե­ղե­րում առ­կա բազ­մա­թիվ հար­ցե­րի օ­պե­րա­տիվ լու­ծում­ներ են տր­վում։
Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի խոր­հր­դի ար­տագ­նա նիս­տին ա­ռան­ձին հար­ցե­րի շուրջ պար­զա­բա­նում­նե­րով հան­դես ե­կան գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յանն ու ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Բաղ­րյա­նը։
Վեր­ջում Աս­կե­րա­նի տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Կա­րեն Միր­զո­յա­նը տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­ղոր­դեց սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին կա­յա­նա­լիք տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի մա­սին։

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.