[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՖՐԵԶՆՈՅԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՙՉԵՎԻ ՉԵՍՏ՚-Ի ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՅՑՆ ԱՐՑԱԽ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

ԱՄՆ Կա­լի­ֆոռ­նիա նա­հան­գի Ֆրեզ­նո քա­ղա­քի բժշ­կա­կան ա­ռա­քե­լու­թյան և ՙՉե­վի Չեստ՚ կազ­մա­կեր­պու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ Ար­ցա­խում կազ­մա­կեր­պե­ցին ՙԲաց դռ­նե­րի օր՚, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ի­րա­կա­նաց­րին բժշ­կա­կան անվ­ճար խոր­հր­դատ­վու­թյուն­ներ, հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ, վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­ներ։ Հոկ­տեմ­բե­րի 6-11-ն ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան, մոր և ման­կան ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման կենտ­րոն­նե­րում, ՙԱրևիկ՚ ման­կա­կան բուժ­միա­վո­րու­մում, Քե­րո­լայն Քոք­սի ան­վան վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան կենտ­րո­նում, ՙԴեն­տեքս Դեն­տալ՚ ա­տամ­նա­բու­ժա­րա­նում և Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նա­յին բուժ­միա­վո­րու­մում Ար­ցա­խի բնակ­չու­թյա­նը բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­ցին ոչ միայն հայ, այլև այ­լազ­գի բու­ժաշ­խա­տող­ներ։ Ֆրեզ­նո­յում ՀՀ պատ­վա­վոր հյու­պա­տոս Պերճ Աբ­գա­րյա­նին, խմ­բի ան­դամ­նե­րին և ՙՉե­վի Չեստ՚ կազ­մա­կեր­պու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րին ըն­դու­նել են Նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Բաղ­րյա­նը: Նրանք բարձր են գնա­հա­տել նման մար­դա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը, մեծ պատ­րաս­տա­կա­մու­թյու­նը հայ­րե­նա­կից­նե­րին օգ­նե­լու հար­ցում։ Նման բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րի այ­ցե­րը նաև նպաս­տում են հան­րա­պե­տու­թյու­նում բժշ­կա­կան ծա­ռա­յու­թյան ո­րա­կի բարձ­րաց­մա­նը։

Ֆրեզ­նո­յի բժշ­կա­կան ա­ռա­քե­լու­թյան խմ­բի հա­մա­կար­գող Վա­չե Վա­սի­լյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ հեր­թա­կան ան­գամ 28 հո­գուց բաղ­կա­ցած` ընդ­հա­նուր վի­րա­բույժ, ման­կա­բույժ, ա­տամ­նա­բույժ, ակ­նա­բույժ, սր­տա­բան և այլ նեղ բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րը ցու­ցա­բե­րե­ցին ոչ միայն մաս­նա­գի­տա­կան բարձ­րա­կարգ օգ­նու­թյուն, այլև տե­ղի բու­ժանձ­նա­կազ­մի հետ կիս­վե­ցին ի­րենց փոր­ձով, վեր­ջին սերն­դի նո­րա­րա­րա­կան մե­թոդ­նե­րով։ Բժիշկ­նե­րի մար­դա­սի­րա­կան խումբն Ար­ցա­խի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տին նվի­րա­բե­րեց նաև դե­ղո­րայք, բուժ­սար­քա­վո­րում­ներ։ Նշյալ օ­րե­րին, բա­ցի նա­խօ­րոք հեր­թագր­ված ան­ձան­ցից, հե­տա­զոտ­վում էին այլ դի­մող­ներ ևս։ Բժիշկ­ներն ա­ռա­վո­տյան ժա­մը 8-ից մինչև ուշ ե­րե­կո, բա­ցի հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րից, ի­րա­կա­նաց­նում էին բարդ վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Կա­յին գի­նե­կո­լո­գիա­կան վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ, ո­րոնք ե­թե տե­ղի բժիշկ­նե­րը կա­տա­րում էին եր­կու ժա­մում, ա­պա ար­տերկ­րի մաս­նա­գետ­նե­րի նո­րա­րա­րա­կան մե­թոդ­նե­րի շնոր­հիվ դրանք ար­վում էին ըն­դա­մե­նը 15 րո­պեում։ Նույ­նիսկ այն­քան շատ էին գի­նե­կո­լո­գիա­կան խն­դիր­նե­րով վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­նե­րը, որ ա­մե­րի­կա­ցի բժիշկն ա­ռա­քե­լու­թյան խմ­բի ղե­կա­վա­րին խնդ­րեց մեկ օր ևս մնալ Ար­ցա­խում:
Վի­րա­բույժ Վան Պո­ղո­սյա­նը հեր­թա­կան ան­գամ կա­տա­րեց բա­ցա­ռիկ վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Նրա կար­ծի­քով, տե­ղի մաս­նա­գետ­նե­րը բա­նի­մաց ու գրա­գետ են, սա­կայն կա­րիք ու­նեն հմ­տա­նա­լու և տե­ղե­կա­նա­լու ո­լոր­տի նոր մե­թոդ­նե­րին։ Ֆրեզ­նո­յի հայ օգ­նու­թյան միու­թյան մաս­նա­ճյու­ղի ա­ջակ­ցու­թյամբ դե­ղո­րայք և բուժ­սար­քա­վո­րում­ներ նվի­րա­բեր­վե­ցին նաև շր­ջա­նա­յին բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­նե­րին, մաս­նա­վո­րա­պես` Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Կով­սա­կա­նի տե­ղա­մա­սա­յին հի­վան­դա­նո­ցը հա­մալր­վեց ա­տամ­նա­բու­ժա­կան նոր սար­քա­վո­րում­նե­րով, նյու­թե­րով։ ՙՉե­վի Չեստ՚ կազ­մա­կեր­պու­թյան ակ­նա­բույժ Մե­րե­լի Համ­բա­րյանն ար­դեն երկ­րորդ տա­րին է Ար­ցա­խում մար­դա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թյամբ։ Նրա խոս­քով, ինչ­պես ամ­բողջ աշ­խար­հում, այն­պես էլ Ար­ցա­խում ա­ռա­վել տա­րած­ված են կա­տա­րակ­տա և գլաու­կո­մա ակ­նա­բու­ժա­կան բար­դու­թյուն­նե­րը։ ՙՄենք բե­րել ենք անհ­րա­ժեշտ սար­քա­վո­րում­ներ, որ­պես­զի նոր ե­ղա­նակ­նե­րով ի­րա­կա­նաց­նենք ակ­նա­բու­ժա­կան վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­նե­րը։ Ա­մեն օր հե­տա­զո­տել ենք 30-50 հի­վան­դի և անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում կա­տա­րել վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Տե­ղի մաս­նա­գետ­ներն էլ սկ­սել են այդ նոր մե­թոդ­նե­րով կա­տա­րել վի­րա­հա­տու­թյուն­նե­րը, ին­չի շնոր­հիվ հի­վան­դի տե­սո­ղու­թյունն ա­վե­լի ա­րագ է վե­րա­կան­գն­վում, վի­րա­հա­տա­կան ու հետ­վի­րա­հա­տա­կան ըն­թացքն ա­վե­լի ա­պա­հով է ըն­թա­նում՚,- նշեց Մ. Համ­բա­րյա­նը։
ՙՉե­վի Չեստ՚ բժշ­կա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Ռա­ֆի Սարգ­սյա­նի խոս­քով` 6 ա­միս ա­ռաջ տե­ղե­կա­ցել են բու­ժօգ­նու­թյան կա­րիք ու­նե­ցող ան­ձանց խն­դիր­նե­րի մա­սին և ի­րենց հետ բե­րել անհ­րա­ժեշտ բո­լոր սար­քա­վո­րում­նե­րը: Հե­տա­զո­տու­թյան ըն­թաց­քում դե­ղո­րայ­քի կա­րիք ու­նե­ցող­նե­րը տե­ղում ստա­ցել են անհ­րա­ժեշտ դե­ղա­չա­փե­րը։ Բժշ­կա­կան այս խմ­բի հա­մա­կար­գող­նե­րը մտա­դիր են հա­ջորդ տա­րի աշ­խա­տանք­նե­րի մեծ մա­սը կազ­մա­կեր­պել Մոր և ման­կան ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման կենտ­րո­նում, ո­րով­հետև այն­տեղ նո­րա­րա­րա­կան մե­թոդ­նե­րով վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու կա­րիք շատ կա։
;