Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ՄԵՂՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԵՆ

Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

ք. Քար­վա­ճառ

 Քար­վա­ճա­ռում ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կերպ­ված Մեղ­րի փա­ռա­տո­նը մի քա­նի նպա­տակ ու­ներ։ Ամ­փո­փե­լով փա­ռա­տո­նի ար­դյունք­ներն ու նշե­լով ձեռք­բե­րում­նե­րը՝ փա­ռա­տո­նը նա­խա­ձեռ­նող, Շա­հու­մյա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը մեզ հետ զրույ­ցում տե­ղե­կաց­րեց, որ փա­ռա­տո­նի ճա­նա­չո­ղա­կան նպա­տա­կը կա­րե­լի է ի­րա­կա­նաց­ված հա­մա­րել։

ՙԱյդ օ­րը շատ մար­դիկ այ­ցե­լե­ցին Քար­վա­ճառ՝ թե՜ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նից, թե՜ Ար­ցա­խի տար­բեր շր­ջան­նե­րից, թե՜ ար­տերկ­րից՚,-տե­ղե­կաց­րեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։-Փա­ռա­տո­նից հե­տո հան­դի­պել եմ մի քա­նի սփյուռ­քա­հայ գոր­ծա­րար­նե­րի, ո­րոնք նպա­տակ ու­նեն գյու­ղատն­տե­սա­կան ծրագ­րե­րի զար­գաց­ման հա­մար ներդ­րում­ներ կա­տա­րել մեր շր­ջա­նում՚,-նշեց Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյանն ու հա­վե­լեց, որ Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նում ար­տադր­վող մեղ­րի պա­հանջ­վող բա­ղադ­րու­թյու­նը պահ­պա­նե­լու դեպ­քում կա­րե­լի է այն մեծ քա­նա­կու­թյամբ ար­տա­հա­նել։
ՙՄեղ­վա­պա­հու­թյան, ինչ­պես նաև գյու­ղատն­տե­սա­կան այլ ճյու­ղե­րի զար­գաց­ման հա­մար ներդ­րում ա­նե­լու նպա­տակ­ներ կան։ Նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նաց­նե­լու տա­րածքն ար­դեն ո­րոշ­վել է՚,-ըն­դգ­ծեց շր­ջա­նի ղե­կա­վա­րը։
Խո­սե­լով Մեղ­րի փա­ռա­տո­նի մյուս՝ տն­տե­սա­կան նպա­տա­կից՝ մեր զրու­ցա­կի­ցը տե­ղե­կաց­րեց, որ փա­ռա­տո­նի ըն­թաց­քում ընդ­հա­նուր առ­մամբ վա­ճառ­վել է 350 կգ մեղր։
ՙՔա­նի որ տա­ղա­վար­նե­րի թիվն այն­քան էլ մեծ չէր, ար­տադ­րանք էին բե­րել միայն Ար­ցա­խի մեղ­վա­պահ­նե­րը։ Հա­ջորդ տա­րի մեղ­վա­պահ­ներ կհ­րա­վի­րենք նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր շր­ջան­նե­րից՚,-նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։ Ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կերպ­ված փա­ռա­տո­նին ա­ջակ­ցել են երկ­րի Նա­խա­գա­հը, Ար­ցա­խի ներդ­րու­մա­յին հիմ­նադ­րա­մը, Գյու­ղի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան ա­ջակց­ման հիմ­նադ­րա­մը։
Ըստ Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նի՝ տե­ղում մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կերպ­մանն օ­ժան­դա­կել են տե­ղա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­ներն ու կա­մա­վոր­նե­րը։
Փա­ռա­տո­նի ըն­թաց­քում ու­շադ­րու­թյուն են գրա­վել ոչ միայն մեղ­րի ու մեղ­րից պատ­րաստ­ված քաղց­րա­վե­նի­քի տա­ղա­վար­նե­րը, այլ նաև տար­բեր մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի կող­մից ներ­կա­յաց­ված ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րը։
Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նի տնօ­րեն Նել­լի Դա­նիե­լյա­նը, ով նաև փա­ռա­տո­նի ար­տա­քին ձևա­վոր­ման հիմ­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից էր, մեզ հետ զրույ­ցում նշեց, որ կենտ­րո­նի սա­նե­րի կող­մից պատ­րաստ­ված ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րը գրա­վել են ԱՀ Մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նի ու­շադ­րու­թյու­նը։
ՙԱյժմ մտա­ծում ենք ծրա­գի­րը լա­վա­գույնս ի­րա­կա­նաց­նե­լու տար­բե­րակ­նե­րը, և ար­դեն պատ­րաս­տի ծրագ­րով կդի­մենք նա­խա­րա­րու­թյա­նը՝ ա­ջակ­ցու­թյան հա­մար՚,-ամ­փո­փեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։