Logo
Print this page

ՙՀԵՌԱՆԿԱՐ՚-Ի ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Ա­նի ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

 ՙՀե­ռան­կար՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սե­նյա­կը Ստե­փա­նա­կեր­տում գոր­ծում է ս.թ. հոկ­տեմ­բե­րի 1-ից։ Նո­րաս­տեղծ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը հա­վակ­նում է հա­մախմ­բել Ար­ցա­խի ստեղ­ծա­րար ու նա­խա­ձեռ­նող ե­րի­տա­սար­դու­թյա­նը՝ նպաս­տե­լով նրանց շա­րու­նա­կա­կան կր­թու­թյա­նը, մտահ­ղա­ցում­նե­րի ու նա­խագ­ծե­րի ի­րա­գործ­մա­նը։

Կազ­մա­կեր­պու­թյան գոր­ծա­վար Է­րիկ Լա­լա­յա­նի հա­ղորդ­մամբ ՝ ակ­տիվ ե­րի­տա­սար­դու­թյա­նը հա­մախմ­բող նման կա­ռույց ստեղ­ծե­լու մտահ­ղա­ցումն ա­ռա­ջա­ցել է ըն­թա­ցիկ տար­վա ապ­րի­լին, Դի­լի­ջա­նում կազ­մա­կերպ­ված թրեյ­նինգ­ների ժամանակ։ Այս ըն­թաց­քում ՙՀե­ռան­կար՚-ը հասց­րել է մի շարք պա­հանջ­ված ծրագ­րեր կյան­քի կո­չել: Կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ար­ցախ­ցի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը մաս­նակ­ցել են մի­ջազ­գա­յին, տն­տե­սա­գի­տա­կան կոն­ֆե­րանս-թրեյ­նին­գի, հա­մա­հայ­կա­կան և տե­ղա­կան ճամ­բար­նե­րի, ա­ջակ­ցու­թյուն է ցու­ցա­բեր­վել ա­ռա­ջա­դեմ ու­սա­նող­նե­րի, կազ­մա­կեր­պել ե­րի­տա­սար­դա­կան ծրա­գիր ՙԵ­րիտ­դուզ՚ և այլն։
-Այս ա­մե­նը լավ մեկ­նա­կետ է նոր մտահ­ղա­ցում­նե­րի և ա­ռա­ջի­կա ծրագ­րե­րի հա­մար։ Իր ծրագ­րե­րի շր­ջա­նա­կում ՙՀե­ռան­կար՚-ը մաս­նա­վո­րա­պես ձգ­տում է Ար­ցա­խում նպաս­տել նաև ոչ ֆոր­մալ կր­թու­թյան տա­րած­մա­նը, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ի­րա­վա­գի­տակ­ցու­թյան բարձ­րաց­մանն ու նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թյան խթան­մա­նը, ինչ­պես նաև այդ շր­ջա­նակ­նե­րում ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րել ե­րի­տա­սար­դու­թյան գա­ղա­փար­նե­րին ու նա­խագ­ծե­րին,-ման­րա­մաս­նել է Է. Լա­լա­յա­նը, հա­վե­լե­լով, որ կազ­մա­կեր­պու­թյունն իր ծրագ­րում բա­վա­կա­նին ընդ­գր­կուն տեղ է հատ­կաց­րել կր­թա­կան նա­խագ­ծե­րի ա­ջակց­մա­նը և ոչ միայն. ՙԸստ կա­նո­նադ­րու­թյան` մեր գոր­ծու­նեու­թյունն ընդ­գր­կում է շուրջ 18 ո­լորտ, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նանք ա­ջակ­ցել մեզ դի­մող­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյա­նը՚։
Խո­սե­լով ա­ռա­ջի­կա գործ­նա­կան ծրագ­րե­րի մա­սին` ՀԿ գոր­ծա­վա­րը մաս­նա­վո­րա­պես տե­ղե­կաց­րեց, որ նա­խա­տես­վում են անգ­լե­րե­նի ու­սուց­ման անվ­ճար դա­սըն­թաց­ներ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ի­րա­վա­գի­տակ­ցու­թյան բարձ­րաց­մա­նը միտ­ված թրեյ­նինգ­ներ և հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան ծրագ­րե­րին դի­մե­լու ար­դյու­նա­վետ ձևե­րի, ինչ­պես նաև ինք­նա­կեն­սագ­րա­կա­նը (CV) ճիշտ կազ­մե­լու վե­րա­բե­րյալ դա­սըն­թաց։
-Բա­ցի այդ, ձեռ­նա­մուխ կլի­նենք Մ. Մաշ­տո­ցի ան­վան հան­րա­պե­տա­կան գրա­դա­րա­նի գր­քա­յին ֆոն­դի ցան­կի է­լեկտ­րո­նա­յին տար­բե­րա­կի ստեղծ­մա­նը, ո­րի շնոր­հիվ հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձեռ­վի օն­լայն տար­բե­րա­կով ծա­նո­թա­նալ այս կամ այն գր­քի առ­կա­յու­թյա­նը գրա­դա­րա­նում,- հա­վե­լեց Է. Լա­լա­յա­նը։
Խո­սե­լով կազ­մա­կեր­պու­թյան ծրագ­րե­րի պա­հանջ­վա­ծու­թյան մա­սին, մեր զրու­ցա­կի­ցը որ­պես օ­րի­նակ մաս­նա­վո­րա­պես, նշեց, որ ՙՀե­ռան­կար՚-ի նա­խա­ձեռ­նած անգ­լե­րե­նի անվ­ճար դա­սըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու հայ­տա­դի­մում­նե­րի թվա­քա­նա­կը գե­րա­զան­ցել է նա­խա­տես­վա­ծը, ին­չը հիմք է հան­դի­սա­ցել դրանք ըստ փու­լե­րի կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար:

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.