[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՍ­ՏԱՏ­ՎԵՑ ԱՀ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ ԾԱ­ՌԱ­ՅՈՒ­ԹՅԱՆ 2020թ. ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐԻ ԾՐԱ­ԳԻ­ՐԸ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյունն իր աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նում է տա­րե­կան և ե­ռա­մյա ծրագ­րե­րի հա­մա­ձայն։ ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ներ­կա­յաց­մամբ` ԱԺ-ի կող­մից հաս­տատ­վում են նշյալ ե­ռա­մյա ծրագ­րե­րը: Դրան­ցով սահ­ման­վում են պե­տա­կան վի­ճա­կագ­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թյուն­ներն ըստ երկ­րի տն­տե­սա­կան, ժո­ղովր­դագ­րա­կան, սո­ցիա­լա­կան, բնա­պահ­պա­նա­կան բնա­գա­վառ­նե­րի։ Ընդ ո­րում, այդ ուղ­ղու­թյուն­ներն ա­պա­հո­վող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը սահ­ման­վում են տա­րե­կան ծրագ­րով, որն էլ հաս­տա­տում է պե­տա­կան վի­ճա­կագ­րա­կան խոր­հուր­դը։ Հուն­վա­րի 16-ին ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նում կա­յա­ցավ վի­ճա­կագ­րա­կան պե­տա­կան խոր­հր­դի նիս­տը, որ­տեղ էլ հաս­տատ­վեց 2020թ. ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան 2020թ. աշ­խա­տանք­նե­րի ծրա­գի­րը։

ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան նա­խա­գահ Մա­նուշ Մի­նա­սյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ ծրա­գի­րը հաս­տա­տե­լիս հաշ­վի են առն­վել ցու­ցա­նիշ­նե­րի մի­ջազ­գա­յին հա­մադ­րե­լիու­թյան ա­պա­հով­ման, տա­րե­կան կտր­ված­քով պե­տա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը հատ­կաց­վող ռե­սուրս­նե­րի հետ հա­մա­չա­փու­թյան և այլ սկզ­բունք­ներ։ Ա­մեն տա­րի այս ծրա­գիրն ըն­դուն­վում է տվյալ տար­վա պե­տա­կան բյու­ջեի հաս­տա­տու­մից հե­տո՝ 30-օ­րյա ժամ­կե­տում, այ­սինքն՝ հաշ­վի են առն­վում նաև այն ռե­սուրս­նե­րը, ո­րոնք հատ­կաց­վում են Ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման և ցու­ցա­նիշ­նե­րի կա­յուն պար­բե­րա­կա­նու­թյան ա­պա­հով­ման հա­մար։ Բա­ցի դրա­նից, նիս­տի օ­րա­կար­գում նե­րառ­ված էին նաև ան­հա­տա­կան բնա­կա­րա­նա­յին շի­նա­րա­րու­թյան դի­տարկ­ման հար­ցա­թեր­թե­րը հաս­տա­տե­լու մա­սին, ինչ­պես նաև գոր­ծող վի­ճա­կագ­րա­կան հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րում փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու վե­րա­բե­րյալ հար­ցե­րը։ Վի­ճա­կագ­րա­կան պե­տա­կան խոր­հր­դի ան­դամ­նե­րը նա­խօ­րոք տե­ղա­կաց­ված էին օ­րա­կար­գի հար­ցե­րին և հա­մա­տեղ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րի, քն­նար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում միա­ձայն քվեար­կել են նշյալ ծրագ­րի ու դրույթ­նե­րի ըն­դուն­ման օգ­տին։
Մ. Մի­նա­սյանն անդ­րա­դար­ձավ ծրագ­րի հիմ­նա­կան դրույթ­նե­րին, նշե­լով, որ նա­խագ­ծի աշ­խա­տանք­ներն սկ­սել են ան­ցյալ տար­վա հու­լիս¬օ­գոս­տոս ա­միս­նե­րին։ Նո­յեմ­բե­րին նա­խա­գի­ծը տե­ղադր­ված էր Ծա­ռա­յու­թյան պաշ­տո­նա­կան կայ­քէ­ջում, որ­պես­զի աշ­խա­տա­կազմն ու ար­տա­քին սպա­ռող­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­նան ծա­նո­թա­նա­լու և ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րենց դի­տո­ղու­թյուն­ներն ու կար­ծիք­նե­րը։ Վեր­ջին 1,5 ամս­վա ըն­թաց­քում աշ­խա­տանք­ներն ըն­թա­ցել են հա­վա­քագր­ված այդ կար­ծիք­նե­րի ու դի­տո­ղու­թյուն­նե­րի հաշ­վա­ռու­մով։ 2020թ. ծրա­գի­րը կազմ­վել է ՙՊե­տա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյան մա­սին՚ ԱՀ օ­րեն­քի 11-րդ հոդ­վա­ծի և ՙԱր­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան 2018-2020թթ. պե­տա­կան վի­ճա­կագ­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ե­ռա­մյա ծրա­գի­րը հաս­տա­տե­լու մա­սին՚ օ­րեն­քի դրույթ­նե­րով սահ­ման­ված պա­հանջ­նե­րին հա­մա­ձայն։ Այն նե­րա­ռում է երկ­րի տն­տե­սա­կան, ժո­ղովր­դագ­րա­կան, սո­ցիա­լա­կան և բնա­պահ­պա­նա­կան ի­րա­վի­ճա­կի դի­տարկ­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ վի­ճա­կագ­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ցան­կը։ Ընդ­հան­րա­պես ծրա­գի­րը մշակ­վում է վի­ճա­կագ­րա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան սպա­ռող­նե­րի պա­հան­ջար­կի ու­սում­նա­սի­րու­թյան հի­ման վրա։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ցու­ցա­նիշ­նե­րի մի­ջազ­գա­յին հա­մադ­րե­լիու­թյան ա­պա­հով­մա­նը` ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան նա­խա­գա­հը նշեց, որ ի­րենց աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լիս մշ­տա­պես փոր­ձում են հետևել մի­ջազ­գա­յին մե­թո­դա­բա­նու­թյու­նում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րին, ո­րով­հետև հաշ­վարկ­վող ցու­ցա­նիշ­նե­րը ոչ միայն ներ­քին, այլ նաև ար­տա­քին սպառ­ման հա­մար են։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից 2020թ. նա­խա­տես­վում է տար­բեր պար­բե­րա­կա­նու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­նել շուրջ 330 վի­ճա­կագ­րա­կան աշ­խա­տանք, ո­րի հիմ­քում ըն­կած է լի­նե­լու տա­րած­քա­յին և կա­ռուց­ված­քա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի կող­մից հա­վա­քագր­վող շուրջ 200 նմու­շի վի­ճա­կագ­րա­կան հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի մշա­կում և ամ­փո­փում, ո­րոնց ար­դյունք­ներն էլ կհ­րա­պա­րակ­վեն։

2020թ. Ար­ցա­խում ա­ռա­ջին ան­գամ կի­րա­կա­նաց­վի հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռում գյու­ղատն­տե­սու­թյան ո­լոր­տում։ ՙԱյս աշ­խա­տան­քը բա­վա­կա­նին բարդ ու պա­տաս­խա­նա­տու է` նկա­տի առ­նե­լով ո­լոր­տի ներ­կա­յիս վի­ճա­կը, աշ­խա­տանք­նե­րի ընդգրկվա­ծու­թյու­նը։ Այն պետք է ի­րա­կա­նաց­վի բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րում։ Հիմ­նա­կան աշ­խա­տան­քը կկա­տար­վի հոկ­տեմ­բե­րի 11-31-ն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, բայց 2019թ. 2-րդ կե­սից այդ ուղ­ղու­թյամբ ար­դեն աշ­խա­տանք­ներ են տար­վել ե­րեք հա­մայն­քում։ Նշյալ հաշ­վառ­ման ար­դյունք­նե­րը կհ­րա­պա­րակ­վեն 2021թ.՚,¬ տե­ղե­կաց­րեց Մ. Մի­նա­սյա­նը։ Նիս­տի ըն­թաց­քում քն­նար­կե­ցին նաև հե­տա­զո­տա­կան 5 աշ­խա­տանք­նե­րի ծա­վալ­նե­րը, ո­րոն­ցից աշ­խա­տու­ժի շու­կա­յի հե­տա­զո­տու­թյու­նը նույն­պես կկա­տար­վի ա­ռա­ջին ան­գամ։ Այն կի­րա­կա­նաց­վի ողջ տար­վա ըն­թաց­քում, ո­րի ար­դյուն­քում կլի­նեն աշ­խա­տա­շու­կա­յի վե­րա­բե­րյալ ա­վե­լի ի­րա­տե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­ներ։ Այս և մյուս ծրագ­րե­րը ֆի­նան­սա­վոր­վում են պետ­բյու­ջեով (18,8 մլն դրամ)։ Հաս­տատ­ված ծրագ­րով այս տա­րի նույն­պես կշա­րու­նակ­վեն տնա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի կեն­սա­մա­կար­դա­կի ընտ­րան­քա­յին հե­տա­զո­տու­թյու­նը, սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեքս­նե­րի հաշ­վար­կը (հան­րա­պե­տու­թյան 7 բնա­կա­վայ­րե­րում ի­րա­կա­նաց­վում են սպա­ռո­ղա­կան ապ­րանք­նե­րի և ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի գնե­րի դի­տար­կում­ներ)։ Այս և այլ հե­տա­զո­տա­կան ծրագ­րե­րի շնոր­հիվ ըստ ո­լորտ­նե­րի և ճյու­ղե­րի ամ­բող­ջաց­վում են բո­լոր ցու­ցա­նիշ­նե­րը։ Ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի և ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի բաժ­նի պետ Լեո­նիդ Սո­ղո­մո­նյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ ար­դեն մի քա­նի ան­գամ ի­րա­կա­նաց­վել է ան­հա­տա­կան բնա­կա­րա­նա­յին շի­նա­րա­րու­թյան հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ծրա­գի­րը, ո­րի նպա­տակն է ամ­բող­ջաց­նել կա­տար­վող շի­նա­րա­րու­թյան ծա­վա­լը, ո­րով­հետև եր­բեմն այս կամ այն պատ­ճա­ռով ան­հա­տա­կան բնա­կա­րա­նա­յին շի­նա­րա­րու­թյու­նը որ­պես կա­նոն չի ընդգրկվում կամ ուշ է դի­տարկ­վում ցան­կում։ Հե­տա­զո­տու­թյուն­ներն անց են կաց­վե­լու հուն­վար¬փետր­վար ա­միս­նե­րին, ո­րոնց ար­դյունք­նե­րը ևս կհ­րա­պա­րակ­վեն։
Մ. Մի­նա­սյա­նը հա­վաս­տիաց­րեց, որ ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյունք­նե­րը պար­բե­րա­բար կշա­րու­նակ­վեն տար­բեր ձևա­չա­փե­րով ներ­կա­յաց­վել հան­րու­թյա­նը։ 2020թ. հրա­տա­րակ­վե­լու է 16 վի­ճա­կագ­րա­կան ժո­ղո­վա­ծու, ո­րոն­ցից 2 խո­շոր­նե­րը՝ ե­ռա­լե­զու, իսկ մյուս­նե­րը կտ­պագր­վեն երկ­լե­զու։ Դրան զու­գա­հեռ կհ­րա­պա­րակ­վեն 9 տե­ղե­կա­գիր, վի­ճա­կագ­րա­կան և վեր­լու­ծա­կան տար­բեր զե­կույց­ներ։ Սա­կայն վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան խն­դիր­նե­րից մե­կը կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի թվայ­նաց­ման հարցն է, ին­չը հա­տուկ ծրա­գիր ու ռե­սուրս է պա­հան­ջում։ Ա­մեն դեպ­քում վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան նա­խա­գա­հը հա­վաս­տիաց­րեց, որ հան­րու­թյա­նը պար­բե­րա­բար կտե­ղե­կաց­նեն անհ­րա­ժեշտ ու հե­տաքր­քիր հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ար­դյունք­նե­րը։