[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հերմինե 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան 2020թ. կի­սա­մյա­կա­յին գոր­ծու­նեությկն ամ­փո­փումն սկս­վեց Կրկ­ժա­նից։ Կրկ­ժա­նի ա­զա­տագր­ման 28-րդ տա­րե­դար­ձի և հա­սա­րա­կա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար մի շարք ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ պարգևատր­վե­ցին ար­ժե­քա­վոր նվեր­նե­րով։

Պարգևատ­րումն ի­րա­կա­նաց­րեց միու­թյան նա­խա­գահ, գե­նե­րալ-մա­յոր Սամ­վել Կա­րա­պե­տյա­նը։ Հա­յոց բա­նա­կի 28-րդ տա­րե­դար­ձին ըն­դա­ռաջ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ, գե­նե­րալ-մա­յոր Սամ­վել Կա­րա­պե­տյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և Միու­թյան վար­չու­թյան ո­րոշ­մամբ՝ Ա­զա­տա­մար­տի ա­ռա­ջին կար­գի հաշ­ման­դամ­նե­րին շնոր­հա­վո­րե­լու նպա­տա­կով Ար­ցա­խում բնակ­վող, բո­լոր ա­ռա­ջին կար­գի 142 զին­վո­րա­կան հաշ­ման­դամ­նե­րին տրա­մադր­վեց գու­մար՝ յու­րա­քան­չյուր ա­զա­տա­մար­տի­կի 150 000 դրա­մի չա­փով։
Հուն­վա­րի 28-ին՝ Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման օ­րը, Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցած տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներն ի­րենց բո­վան­դա­կու­թյամբ բա­վա­կա­նին հա­գե­ցած էին և ո­գեշն­չող։ Հատ­կան­շա­կան է այն հան­գա­ման­քը, որ Ստե­փա­նա­կեր­տում և ՊԲ գրե­թե բո­լոր զո­րա­մա­սե­րում կազ­մա­կերպ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներն ու­ղեկց­վում էին ոչ միայն հան­դի­սա­վոր մի­տինգ­նե­րով ու տո­նա­կան հա­մերգ­նե­րով, այլև բա­նա­կին օգ­տա­կար լի­նե­լու հե­տաքր­քիր նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րով։ Այդ ա­ռու­մով ա­ռանձ­նաց­ման ար­ժա­նի է Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի հե­րոս, գե­նե­րալ-մա­յոր Սամ­վել Կա­րա­պե­տյա­նի կա­տա­րա­ծը, ով, ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն, այս ան­գամ ՀՀ զին­ված ու­ժե­րի կազ­մա­վոր­ման 28-րդ տա­րե­դար­ձի կա­պակ­ցու­թյամբ պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կին նվի­րա­բե­րեց ՙՈՒԱԶ՚ մակ­նի­շի ավ­տո­մե­քե­նա։ Մար­տի 8-ին՝ Կա­նանց մի­ջազ­գա­յին օր­վան նվիր­ված, ՊԲ-ի վար­չու­թյան կին զին­ծա­ռա­յող­ներն ու տն­տե­սա­կան մա­սի աշ­խա­տա­կից­ներն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ու­շադ­րու­թյան են ար­ժա­նա­ցել ՊԲ հրա­մա­նա­տա­րու­թյան ու Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան կող­մից։
Բա­ցի վե­րոն­շյա­լից, կա­նանց մի­ջազ­գա­յին տոն օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյու­նը հան­դես ե­կավ հեր­թա­կան ըն­դօ­րի­նակ­ման ար­ժա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րով։ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան վար­չու­թյան ո­րոշ­մամբ` Հան­րա­պե­տու­թյան 761 կին ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան կող­մից հատ­կաց­վեց ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն՝ յու­րա­քան­չյուր ա­զա­տա­մար­տի­կի 40 000 դրամ գու­մա­րի չա­փով։
Ե­րե­խա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի պու­րա­կում ե­րե­խա­նե­րի հա­մար կազ­մա­կերպ­վել են մի­ջո­ցա­ռում­ներ, միևնույն ժա­մա­նակ ա­ռա­վել ակ­տիվ­նե­րին տր­վել են նվեր­ներ։

Հու­նի­սի 22-ին՝ Հայ­րե­նա­կան Մեծ պա­տե­րազ­մի հաղ­թա­նա­կի առ­թիվ, ՌԴ-ում շքերթ­նե­րի անց­կաց­ման օ­րը, թվով 21 վե­տե­րան­նե­րի, որ­պես պարգևավ­ճար հատ­կաց­վել է 50.000 ա­կան դրամ գու­մար։
Շու­շիի շր­ջա­նի Քա­րին տակ հա­մայն­քի հան­դի­սու­թյուն­նե­րի սրա­հի կա­պի­տալ նո­րո­գու­մը Միու­թյան կող­մից ըն­թաց­քի մեջ է, ո­րի ընդ­հա­նուր գու­մա­րը կազ­մում է 15.468.000 դրամ։ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ կան­խար­գե­լիչ աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու, սո­ցիա­լա­պես ա­նա­պա­հով ըն­տա­նիք­նե­րին, միայ­նակ տա­րեց­նե­րին սնն­դով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հատ­կաց­վել է 6.180.000 (վեց մի­լիոն հա­րյուր ութ­սուն հա­զար) դրամ գու­մար։ Բարձր գնա­հա­տե­լով հա­մա­ճա­րա­կի հետ կապ­ված բու­ժաշ­խա­տող­նե­րի կող­մից կա­տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը` թվով 75 հո­գու որ­պես պարգևավ­ճար հատ­կաց­վել է 4.160.000 դրամ գու­մար։
Հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում միու­թյան մտա­հո­գու­թյան կարևոր հար­ցե­րից էին ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի, հաշ­ման­դամ­նե­րի բուժ­ման և բժշ­կա­կան սպա­սարկ­ման խն­դիր­նե­րը։ 41 ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի բուժս­պա­սար­կու­մը կազ­մա­կերպ­վել է ԱՀ զին­վո­րա­կան հոս­պի­տալ­նե­րում։ Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյուն դի­մել է 175 ա­զա­տա­մար­տիկ, ո­րոնց հա­մար ընդ­հա­նուր առ­մամբ ծախս­վել է 13.941.600 դրամ գու­մար։
Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նին ըն­դա­ռաջ, Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյու­նը հան­դես ե­կավ հեր­թա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շար­քով։ Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նի նա­խօ­րեին Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան միջ­նոր­դու­թյամբ 65 ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ պարգևատր­վե­ցին ՙՄար­տա­կան Ծա­ռա­յու­թյուն՚ մե­դա­լով, 1 ա­զա­տա­մար­տիկ՝ ՙՇու­շիի ա­զա­տագր­ման հա­մար՚ մե­դա­լով։
Ան­շուշտ, Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան այ­սօ­րի­նակ գոր­ծե­լաոճն ար­ժա­նի է դր­վա­տան­քի` մա­նա­վանդ որ այն նպա­տա­կաուղղ­ված է հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան ժա­մա­նակ ի­րենց ա­ռող­ջու­թյունն ու ֆի­զի­կա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը կորց­րած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին հնա­րա­վո­րինս օ­ժան­դա­կե­լու և նրանց կա­տա­րածն ըստ ար­ժան­վույն գնա­հա­տե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ի­րա­կա­նաց­մա­նը։
Միու­թյու­նը 69 դի­մու­մա­տու­նե­րի (բուժ­ման, սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին և այլ հար­ցե­րի հա­մար) ցու­ցա­բե­րեց 2 մլն. 320. 000 դրամ գու­մար` դրա­նով իսկ փոր­ձե­լով լու­ծել նրանց հու­զող հար­ցե­րը։
Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյու­նը օ­գոս­տո­սի 1-ին հան­դես է ե­կել հեր­թա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ։ Ար­դեն մի քա­նի տա­րի է, ինչ այս նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը կյան­քի է կոչ­վել, և այս ըն­թաց­քում միու­թյան կող­մից նվի­րա­բեր­վել է 42 ավ­տո­մե­քե­նա, այս ան­գամ` ՙՆի­վա՚ մակ­նի­շի 10 ավ­տո­մե­քե­նա։ Նշենք, որ պարգևատ­րում­ներն ի­րա­կա­նաց­վել են տա­րած­քա­յին միա­վո­րում­նե­րի խոր­հուրդ­նե­րի ո­րոշ­մամբ։
Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան գրա­սե­նյա­կի հարևա­նու­թյամբ կա­ռուց­ված Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի պու­րա­կում բա­րե­կարգ­ման և տեխ­նի­կա­կան մի­ջոց­նե­րի ա­պա­հով­ման հա­մար ծախս­վել է 18.657.000 դրամ գու­մար։
Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի մաս­նա­կից­նե­րին հա­մախմ­բող հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը պատ­վով է կա­տա­րում իր ա­ռա­քե­լու­թյու­նը` փաս­տե­լով մի պարզ ճշ­մար­տու­թյուն՝ Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյու­նը հե­նա­սյունն ու ո­գին է վե­տե­րան­նե­րի։